Перевод: с венгерского на русский

с русского на венгерский

возраст

 • 1 alap

  база основа
  * * *
  формы: alapja, alapok, alapot
  1) фунда́мент м, основа́ние ж
  2) перен осно́ва ж, основа́ние с, ба́за ж, ба́зис м, фунда́мент м

  a barátság alapján — на осно́ве дру́жбы

  alapjában véve — в основно́м

  vminek az alapján — на основа́нии чего

  alapját képezni — ложи́ться в осно́ву, лежа́ть в осно́ве чего

  3) иск фон м
  4) фин фонд м
  * * *
  [\alapot, \alapja, \alapok] 1. ép. основание, фундамент, базамент; (oszlopé) база, базис;

  vmely épület \alapját lerakja — подводить/подвести фундамент; закладывать/заложить фундамент/ здание;

  2. átv. основа, основание, база, базис, фундамент;
  2. átv. основа, основание, база, базис;

  anyagi és műszaki \alap — материально-техническая база;

  biztos/szilárd \alap — прочный фундамент; gazdasági \alap — экономический базис/ фундамент; экономическая база; a szocializmus gazdasági \alapja — экономический фундамент социализма; megjegyzési \alap — платформа; fil. \alap és felépítmény — базис и надстройка; polgazd. az \alap a társadalom gazdasági felepitese fejlődésének adott szakaszában — базис есть экономический строй общества на данном этапе его развития; a Szovjetunióban felszámolták a régi, kapitalista \alapot és új szocialista \alapot hoztak létre — в Советском Союзе ликвидирован старый капиталистический базис и построен новый, социалистический базис; \alapjaiban rendít meg vmit — до основания потрясти что-л.; \alapjaiban megrendíti a régi világot — до основания потрясти старый мир; a tények \alapján áll — стоить на почве фактов; a kölcsönösség/viszonosság \alapján — на началах взаимности; milyen \alap — оп? на каком основании? vminek az \alapján на основе/основании/базе/почве чего-л.; по (+ rész e); ennek \alapján — на основании/базе этого; a tudomány fejlődése a marxizmusleninizmus \alapján — развитие науки на базе марксизма-ленинизма; ennek \alapján arra gondolhatunk, hogy — … это даёт основание думать, что …; fogai \alapján állapítja meg a ló korát — определить возраст лошади по зубам; mindezek \alapján — на основании всего этого; széles \alapokra fektet — поставить на широкую ногу; vminek \alapját alkotja — ложиться в основу чего-л.; составлять основу чего-л.; быть v. лежать в основе чего-л.; vminek az \alapját lerakja/megveti — закладывать/заложить v. построить фундамент; подводить/подвести фундамент/базу под что-л.; составлять/составить основу чего-л.; fejtegetéseihez tudományos \alapot teremt — подводить научную базу под свой рассуждения; lerakja a szocializmus \alapjait — воздвигать/воздвигнуть фундамент социализма; megveti vmely dinasztia \alapját — дать начало династии; megingatja az állam \alapjait — поколебать основы государства; vminek az \alapjául szolgál — ложиться в основу чего-л.; быть/лежать в основе чего-л.; \alapul vesz — класть

  в основу; принять v. взять за основу;

  vmely javaslatot tárgyalási \alapul elfogad — взять предложение в основу дискуссии;

  3. átv. (alapelv) начала tsz., основы n., tsz. устои h., tsz.; элементы h., tsz.;

  a leninizmus \alapjai — основы ленинизма;

  erkölcsi \alapok — нравственные устои; vmit \alapjaiban ingat meg — поколебать что-л. в его основах;

  4. (festésnél) грунт; (alapszín, háttér) фон, поле;

  világos \alapon — по светлому фону;

  kék \alapon sárga virágok — жёлтые цветы по голубому полю;

  5. mat. основание, базис;

  a háromszög \alapja — основание треугольника;

  a logaritmus \alapja — основание логарифма;

  6. (pénzügyi) фонд;

  forgó \alapok — оборотные фонды;

  igazgatói \alap — фонд директора; irodalmi \alap — литературный фонд; kulturális \alap — культурный фонд; культфонд;

  7.

  szól. minden \alapja megvan (vmihez) — иметь полное основания;

  minden \alap nélkül — без всякого основания; nem minden \alap nélkül — не без основания; \alapjában véve — в основном; в главном; собственно (говоря); в сущности, по существу (говоря); \alapjában helytelen — в корне (v. по самой своей сущности) неправильно; ez a magyarázat már \alapjában helytelen — это объяснение уже по самой своей сущности неправильно; ennek semmi \alapja sincs — это ни на чём не основано; это не имеет под собой никакой почвы

  Magyar-orosz szótár > alap

 • 2 átlagos

  * * *
  формы: átlagosat, átlagosan
  1) сре́дний

  napi átlagos — среднесу́точный (о продукции и т.п.)

  2) посре́дственный, сре́дний ( о человеке)

  átlagosan — в сре́днем

  * * *
  1. средний;

  évi \átlagos — среднегодовой;

  havi \átlagos — среднемесячный; napi \átlagos (termelés slby — среднесуточный; \átlagos életkor — средний возраст; \átlagos élettartam — средний срок жизни; средняя продолжительность жизни; \átlagos hozam
  a) bány. — средняя добыча;
  b) (tejről) средний удой;
  c) (jövedelem) средний доход;
  \átlagos kereset — средний заработок;
  \átlagos példányszám — средний тираж; \átlagos terjedelem — средний объём; az \átlagosnál kisebb/alacsonyabb — ниже среднего; az \átlagosnál nagyobb/magasabb — выше среднего;

  2. (tipikus) массовый;

  az \átlagos olvasó — массовый читатель;

  3. (közepes) заурядный, рядовой, посредственный; (tehetségű) дюжинный;

  \átlagos író — заурядный писатель;

  \átlagos képességek — посредственные/средние способности; \átlagos színvonal — средний уровень; заурядность

  Magyar-orosz szótár > átlagos

 • 3 életkor

  * * *
  формы: életkora, életkorok, életkort
  во́зраст м

  átlagos életkor — сре́дний во́зраст; сре́дняя продолжи́тельность жи́зни

  * * *
  1. {az élet tartama) век; время жизни;

  átlagos \életkor — средняя продолжительность жизни;

  magas \életkor — многолетие, долгдлетие; hosszú \életkort él meg — дожить до седых волос;

  2. (életszakas?) возраст, лета;

  azonos \életkor — сверстничество;

  bizonyos \életkorhoz kötött választójog — возрастной ценз

  Magyar-orosz szótár > életkor

 • 4 fiatal

  юный молодой
  * * *
  1. формы прилагательного: fiatalok, fiatalt, fiatalon
  1) молодо́й, ю́ный
  2)

  ő két évvel fiatalabb nálam — он на два го́да моло́же меня́

  2. формы существительного: fiatalja, fiatalok, fiatalt
  молодо́й челове́к м, молода́я же́нщина ж

  a fiatalok — молоды́е мн; молодёжь ж

  * * *
  I
  mn. 1. молодой, юный;

  látszik rajta {pl. nőn), hogy egészen \fiatal — по ней видно, что она совсем молодая; п ёр в ней чувствуеться ещё кислинка;

  nem (egészen) \fiatal — немолодой; б már nem éppen/egészen \fiatal он не первой молодости; \fiatalabb — младший, nép. меньшой; {állítmányként} моложе; egy évvel \fiatalabb vkinél — на один год (v. одним годом) моложе кого-л. (v. чем кто-л.); погодок кому-л.; a nővérem egy évvel \fiatalabb nálam — сестра на один год моложе меня; сестра — мне погодок; leg\fiatalabb — младший; самый молодой/младший; последний; leg\fiatalabb gyermek a családban — последний ребёнок в семье; б volt köztük a leg\fiatalabb он был самым младшим среди нас; \fiatal házasok — молодые, молодожёны; \fiatal leány — молодая девушка; девица, rég. барышня; \fiatal nemzedék — молодое поколение; \fiatal kor — молодость, юность; юный/юношеский возраст; \fiatal korában — в молодости; \fiatal korában nagyon szép volt — в молодости она была очень хороша собой; \fiatal korától — с молодых/юных лет; с молодого возраста; с юности; biz. смолоду; rég. смлада; \fiatal erdő — молодой лес; подрост; \fiatal hagyma — молодой лук;

  2. (tapasztalatlan) молодой, неопытный;

  ehhez ő még \fiatal — для этого он ещё молодой;

  biz., argó. maga nekem \fiatal — у меня ничего общего с вами;

  3. átv. {nem régi, nem nagy múltú) молодой;

  a röplabda nálunk \fiatal sport — волейбол у нас молодой спорт;

  vkinek, vminek a \fiatal volta — молодость; a szervezet \fiatal volta — молодость организации;

  4.

  biz. még \fiatal az idő — ещё рано/не поздно;

  5. (fiatalos) молодой, юношеский;

  az ősz tudós ma is \fiatal — у седого ученного и теперь юношеский вид;

  ld. még fiatalos;
  II

  fn. [\fiatalt, \fiatalja,\fiatalok] 1. — юноша h.; молодой человек; {nő} молодая женщина; девушка;

  mind eljöttek, \fiatalja-öregje — все пришли от мала до велика;

  2.

  a \fiatalok

  a) (fiatalság) — молодёжь, юношество;
  b) (ifjú házasok) молодьш, молодожёны

  Magyar-orosz szótár > fiatal

 • 5 figyelem

  * * *
  формы: figyelme, figyelmek, figyelmet
  внима́ние с

  figyelmet fordítani v-re — обраща́ть внима́ние на кого-что

  figyelembe venni — принима́ть/-ня́ть во внима́ние; учи́тывать/уче́сть; име́ть в виду́

  * * *
  [figyelmet, figyelme] 1. внимание, внимательность;

  állandó/lankadatlan \figyelem — неослабное внимание;

  élénk/fokozott \figyelem — оживлённое внимание; feszült/összpontosított \figyelem — напряжённое/пристальное/сосредоточенное внимание; сосредоточенность; ingadozó \figyelem — флуктуирующее внимание; kellő/szükséges \figyelem — должное внимание; megoszlott \figyelem — распределённое внимание; a \figyelem átvitele (más vmire) — переключение внимания; a \figyelem csökkenése — притупление внимания; a \figyelem hiánya — невнимательность; a hallgatók figyelme — внимание/ внимательность слушателей; figyelme kiterjed a legkisebb részletekre is — его внимание привлекают самые мелкие подробности;

  2.

  (figyelmeztető szó) \figyelem ! — внимание!;

  3.

  (kifejezésekben) — а \figyelem központjába kerül попадать/ попасть в центр внимания;

  figyelme elterelődik — отвлекаться/отвлечься; figyelme vmire összpontosul — сосредоточиваться/сосредо точиться (v. концентрироваться) на чём-л.; \figyelembe vesz — учитывать/учесть; принимать/принять во внимание v. в соображение/уважение; иметь в виду; соблюдать/соблюсти, уважить; (előre gondol vmire), предусматривать/предусмотреть; (számol vkivel, vmivel) считаться/счесться с кем-л., с чём-л.; \figyelembe veszi a tanulók életkorát — соблюдать возраст учеников; \figyelembe veszi vkinek a kérését — принять в уважение чью-л. просьбу; a kérést nem veszi \figyelembe — оставлять/оставить просьбу без последствий/рассмотрения; пренебрегать просьбой\figyelembe véve vmit принимая во внимание что-л.; имея в виду что-л.; учитывая что-л.; ввиду чеготл., с учётом v. из рассчёта чего-л.; mindezt \figyelembe véve — ввиду всего этого; mindent \figyelembe véve — всё вместе взятое; \figyelembe véve (azt a körülményt), hogy — … принимая во внимание, что…; nem vesz \figyelembe — оставлять/оставить без внимания; сбрасывать/сбросить со счетов; semmit sem vesz \figyelembe — не считаться ни с чем; minden lehetőséget \figyelembe vesz — предусматривать все возможности; \figyelembe nem vevés/vétel — несоблюдение; a bírósági határozat \figyelembe nem vétele — неподчинение судебному постановлению; figyelmen kívül hagy — оставлять/оставить без внимания; обходить/обойти, опускать/опустить, проглядывать/проглядеть, просматривать/просмотреть; оставлять/оставить в стороне; отбрасывать/отбросить, откидывать/ откинуть, игнорировать; упускать/упустить из виду; махнуть рукой (на кого-л., на что-л.); (kérést, panaszt) оставлять/оставить без последствий; (ad acta tesz) biz. подшить к делу; figyelmen kívül hagyja a tényeket — игнорировать факты; \figyelemre méltat — удостаивать/ удостоить вниманием; \figyelemre méltó — достойный внимания; заметный, замечательный, положительный, приметный примечательный; (nevezetes) достопримечательный; \figyelemre méltó eredmények — заметные результаты; приметные успехи; \figyelemre méltó jelenség — замечательное явление; a tervezet \figyelemre méltó — проект заслуживает внимания; \figyelemre nem méltatott — незамеченный; figyelmet ébreszt/kelt — возбуждать/ возбудить внимание; elkerüli a figyelmet — ускользать/ускользнуть от внимания; укрываться/укрыться от кого-л.; nem kerülte el a figyelmét, hogy — от него не укрылось, что; eltereli a figyelmet — отвлекать/отвлечь (внимание); figyelmet érdemel — достойный внимания; заслуживать внимания/рассмотрения; figyelmet sem érdemlő — недостойный внимания; felhívja vkire, vmire a figyelmet — обращать/ обратить внимание;

  показывать/показать, указывать/указать (mind;
  ) на кого-л., на что-л.;

  figyelmet fordít vmire — обращать/обратить внимание на что-л.; приковывать/приковать внимание к чему-л.; останавливать внимание/взор на чём-л.; останавливаться/ остановиться на чём-л.;

  fokozott figyelmet fordít vmire — заострить/заострить внимание на чём-л.; erre figyelmet kell fordítani — надо уделить этому внимание; ez figyelmet kíván — это требует внимания; köszönöm szíves figyelmét — благодари за внимание; lebilincseli a figyelmet — приковывать внимание; lefoglalja/ leköti a figyelmet — занимать внимание; figyelmét vmire összpontosítja — сосредоточивать/ сосредоточить v. концентрировать своё внимание на чём-л.; figyelmet szentel vminek — уделить/уделить v. посвящать/посвятить вни

  мание чему-л.;

  különös figyelmet szentel vminek — уделить особое внимание чему-л.;

  magára vonja/fordítja a figyelmet — обращать/ обратить внимание на себя; привлекать/ привлечь v. приковывать/приковать внимание к себе; mindenki figyelmét magára vonta — она обратила на себя все взоры; éber \figyelem mel — зорко; feszült \figyelemmel — с пристальным вниманием; настороженно; kellő \figyelemmel — с должным вниманием; különös \figyelemmel — с особым вниманием; \figyelemmel hallgat vkit, vmit — следить за кем-л., за чём-л.; feszült \figyelemmel hallgat — слушать с пристальным вниманием; во все уши слушать; \figyelemmel kísér vkit, vmit ( — внимательно) следить, следовать/последовать, услеживать/уследить (mind:

  ) за кем-л., за чём-л.;

  \figyelemmel kíséri az eseményeket — следить за ходом дел;

  én ettől a naptól kezdve \figyelemmel kísértem őt — я с тех пор следил за ней; \figyelemmel kísérés — следование; feszült \figyelemmel olvassa a könyvet — вникать/вникнуть в слова книги; \figyelemmel viseltetik vmi iránt — относиться/отнестись со вниманием к чему-л.;

  4. {előzékenység, figyelmesség) внимание, внимательность;
  gondoskodás) забота, заботливость;

  gyöngéd \figyelem — деликатное внимание;

  csupa \figyelem vki iránt — окружить кого-л. вниманием; \figyelemben részesül — пользоваться вниманием; vki iránti \figyelembői — с вниманием к кому-л.; figyelmet tanúsít vki iránt — оказывать/оказать кому-л. внимание; \figyelem mel van vkire, vmire v. \figyelemmel viseltetik vki, vmi iránt — внимательно относиться/ отнестись к кому-л., к чему-л.

  Magyar-orosz szótár > figyelem

 • 6 gyermekkor

  \gyermekkorban
  детство в детстве
  * * *
  формы: gyermekkora, gyermekkorok, gyermekkort
  де́тство с
  * * *
  детство; детский возраст; детские годы; малолетство;

  \gyermekkorban — в детстве;

  \gyermekkorától fogva /\gyermekkora óta — с (самого) детства; с детских лет; с малолетства; сызмала; szót kinőtt (már) a \gyermekkorból — он (уже) не дитя; уже вышел из пелёнок; második \gyermekkorát éli — впадать/ впасть в детство

  Magyar-orosz szótár > gyermekkor

 • 7 ifjúkor

  юность молодость
  * * *
  формы: ifjúkora, ifjúkorok, ifjúkort
  мо́лодость ж, ю́ность ж
  * * *
  юность; юношеский/юный возраст; молодость;

  vkinek az \ifjúkora — юность/молодость кого-л.; vál. весна чьей-л. жизни;

  \ifjúkorában — в молодости; в пору юности; \ifjúkorában nagy reményekre jogosított — в юности он подавал большие надежды; \ifjúkor ómban — в (дни) моей молодости

  Magyar-orosz szótár > ifjúkor

 • 8 iskola

  * * *
  формы: iskolája, iskolák, iskolát
  шко́ла ж; учи́лище с
  * * *
  [\iskola`t, \iskola`ja, \iskola`k] 1. школа, училище; (tanintézet) учебное заведение;

  állami \iskola`k — государственные школы;

  általános \iskola — общеобразовательная школа; általános \iskola alsó tagozata — начальная школа; bányászati \iskola — горная школа;

  dolgozók á}a вечерняя школа;

  egyházi \iskola — церковная школа;

  egységes \iskola — единая школа; erdei \iskola — лесная школа; felső \iskola — высшая школа; hétosztályos \iskola — неполная средняя школа; школа-семилетка; képzőművészeti \iskola — школа изобразительных искусств; изошкола; kereskedelmi \iskola — коммерческое училище; koedukációs \iskola — смешанная школа; községi \iskola — сельская школа; mezőgazdasági \iskola — агрономическая школа; агрошкола; művészeti \iskola ( — художественная) студия; nyolcosztályos általános \iskola — школа-восьмилетка, osztatlan \iskola однокомплектная школа; tört. plébániai \iskola — церковноприходская школа;

  tört. rendi ák сословные школы;

  tandíjas \iskolak — платные школы;

  tanyai/nép. tanyasi \iskola — хуторская школа; tízosztályos \iskola — школа-десятилетка; városi \iskolak — муниципальные школы; \iskola előtti — дошкольный; \iskola előtti kor — дошкольный возраст; az \iskola mellé megy (nem megy iskolába) — прогулять v. пропустить занятия (в школе); \iskolaba ad — отдавать/отдать в школу; a gyereket beíratja a \iskola`ba — устроить ребёнка в школу; \iskolaba felvesz — принимать/принять, зачислить/зачислить в школу; \iskolaba jár — ходить в школу; \iskolaba járás — ходьба в школу; \iskolaba kerül — поступить в школу; \iskolaba megy — идти в школу; kicsap vkit az \iskola`ból — выгнать v. исключить кого-л. из школы; \iskolan kívüli — внешкольный; (kötelező) внеклассный; \iskolan. kívüli foglalkozás — внеклассное занятие; ап kívüli tanfolyamok курсы внешкольного образования; \iskolan kívüli tanfolyam tanítója — внешкольник; \iskolan kívüli tanfolyam tanítónője — внешкольница;

  át alapít создавать/создать школу;
  kerüli az át прогулять v. пропустить занятия (в школе); 2. (tanítás) школа, учение;

  ma nincs \iskola — сегодня (в школе) нет занятий;

  meglátszik, hogy nincs \iskolaja — видно, что он неграмотный;

  befejezi az át кончить учение;
  kijárja/elvégzi az át окончить школу; 3. (az iskola tanszemélyzete és tanulói) школа; az egész \iskola kirándult вся школа ушла v. уехала на экскурсию 4.

  (hosszabb tanfolyam) — школа, курсы h., tsz.;

  anyák \iskolaja — школа матерей; bennlakásos \iskola — школа-интернат; bennlakással egybekötött \iskola — закрытое учебное заведение; esti \iskola — вечерняя школа; politikai \iskola — политическая школа; политшкола; szülők \iskolaja — родительский лекторий; kat. tiszti \iskola — офицерская школа; kat. tüzérségi kiképző \iskola — артиллерийская школа; üzemi \iskola — фабрично-заводское училище; фабзавуч; ап van он учиться в школе; он посещает школу/курсы; \iskolara megy — он идёт на курсы;

  5. (tudományos, művészeti irányzat) школа, направление;

  flamand \iskola — фламандская школа;

  irodalmi \iskola — литературная школа; (irányzat) литературное направление; romantikus \iskola — романтическая школа; a régi \iskola híve/neveltje — человек старой школы; vmely nagy színész \iskolaja — театральная школа;

  6. átv. выучка, школа;

  jó \iskola`ba járt — он прошёл хорошую выучку/ школу;

  az élet kemény \iskolaja — суровая школа жизни;

  7.

  (isz-ként) biz. az \iskola`ját! — чёрт возьми!;

  iskola- школьный, учебный

  Magyar-orosz szótár > iskola

 • 9 kamaszkor

  * * *
  формы: kamaszkora, kamaszkorok, kamaszkort
  о́троческий во́зраст м, о́трочество с
  * * *
  переходный/подростковый/отроческий возраст; vál. отрочество; незрелые годы;

  a \kamaszkorban van — он в переходном возрасте

  Magyar-orosz szótár > kamaszkor

 • 10 kor

  эра
  * * *
  формы: kora, korok, kort
  1) во́зраст м

  ötéves korában — в пятиле́тнем во́зрасте; в пять лет

  2) эпо́ха ж, пери́од м; век м; вре́мя с

  v-nek a korában — в эпо́ху кого-чего

  * * *
  [\kort, \kora, \korok] 1. (korszak) эпоха, ара, время, век;

  régi \kor — старина;

  történelmi \kor — историческая эпоха/година;

  elérkezett a felszabadító forradalmakba наступила ара освободительных революций;

  a legszebb \kora vminek — золотые времена;

  Periklész \kora — век Перикла; I. Péter \korában — во время/времена Петра I.; при Петре Первом; ahhoz a \korhoz képest — по тому времени; annak a \kornak ízlése szerint — во экусе того времени; halad a \korral — быть современным; не отставать от времени; идти в ногу с современностью/со временем; уступать требованиям времени;

  ir. !!84)Korunk hőse" {Герой нашего времени»;
  2. geol. apa, период; 3. (életkor) возраст;

  hadköteles/katonaköteles \kor — призывной возраст;

  harmincéves \kor — тридцатилетний возраст; biz., tréf. собачья старость; iskola előtti \kor — дошкольный возраст; iskolaköteles \kor — школьный возраст; magas \kor — преклонный возраст; долголетие; глубокая старость; zsenge \kor — нежный возраст; meglátszik rajta a \kor — старость берёт своё; годы берут своё; fiatal \kora miatt — по молодости лет; kicsi \kora óta — с малых лет; с малолетства; с пелёнок; az én \koromban — в мой. годы; в мой лета; húszéves \korában — в возрасте двадцати лет; в двадцатилетнем возрасте; fiatal \kor ómban — смолоду; a mi \korunkban — в наше время; б már benne van a \korban он уже пожилой; hároméves \korig — в возрасте до тгёх лет; \korához képest fiatalos — молод не по летам; \korához képest nagyon fejlett — он очень развит для своих лет; \korához képest nagyon okos — умён не по летам; \koránál fogva — по старшинству; értelmesebb a \koránál — быть умным не по годам; öreg \korára — на склоне/ старости лет; \korát felülmúlva — не по годам; hajlott \kort ér meg — дожить до седины; magas \kort ér meg — дожить до глубокой старости; matuzsálemi \kort ér meg — пережить Мафусаилов век; kicsi \korától fogva — с малых лет; с пелёнок; nép. смалу, сызмала, сызмальства, rég. сызмалу

  Magyar-orosz szótár > kor

 • 11 korhatár

  формы: korhatára, korhatárok, korhatárt
  преде́льный во́зраст м

  a korhatáron túl lenni — вы́йти из во́зраста

  * * *
  предельный возраст;

  sorozási \korhatár — призывной возраст;

  pol. választójogosultság \korhatár — а возрастный ценз; túl van a \korhatáron (katonai szolgálatra) — выйти из возраста; túl van az iskolaköteles \korhatáron — выйти из школьного возраста; a \korhatáron túllevő ifjú — переросток

  Magyar-orosz szótár > korhatár

 • 12 korosztály

  формы: korosztálya, korosztályok, korosztályt
  поколе́ние с
  * * *
  kat. (az egy évben születettek) возраст; возрастной/призывной контингент; призыв;

  az 1942-es \korosztály — призыв 1942 года

  Magyar-orosz szótár > korosztály

 • 13 kör

  эра
  * * *
  формы: köre, körök, kört
  1) круг м

  kör alakú — кру́глый

  beállni a körbe — встава́ть/-та́ть в круг

  2) круг м (людей, явлений)

  baráti körкруг м друзе́й

  baráti körben — в кругу́ друзе́й

  a mi körünkben — в на́шей среде́

  hivatalos körök — официа́льные круги́ мн

  3) кружо́к м
  4) круг м, о́бласть ж, сфе́ра ж ( деятельности)
  * * *
  [\kort, \kora, \korok] 1. (korszak) эпоха, ара, время, век;

  régi \kor — старина;

  történelmi \kor — историческая эпоха/година;

  elérkezett a felszabadító forradalmakba наступила ара освободительных революций;

  a legszebb \kora vminek — золотые времена;

  Periklész \kora — век Перикла; I. Péter \korában — во время/времена Петра I.; при Петре Первом; ahhoz a \korhoz képest — по тому времени; annak a \kornak ízlése szerint — во экусе того времени; halad a \korral — быть современным; не отставать от времени; идти в ногу с современностью/со временем; уступать требованиям времени;

  ir. !!84)Korunk hőse" {Герой нашего времени»;
  2. geol. apa, период; 3. (életkor) возраст;

  hadköteles/katonaköteles \kor — призывной возраст;

  harmincéves \kor — тридцатилетний возраст; biz., tréf. собачья старость; iskola előtti \kor — дошкольный возраст; iskolaköteles \kor — школьный возраст; magas \kor — преклонный возраст; долголетие; глубокая старость; zsenge \kor — нежный возраст; meglátszik rajta a \kor — старость берёт своё; годы берут своё; fiatal \kora miatt — по молодости лет; kicsi \kora óta — с малых лет; с малолетства; с пелёнок; az én \koromban — в мой. годы; в мой лета; húszéves \korában — в возрасте двадцати лет; в двадцатилетнем возрасте; fiatal \kor ómban — смолоду; a mi \korunkban — в наше время; б már benne van a \korban он уже пожилой; hároméves \korig — в возрасте до тгёх лет; \korához képest fiatalos — молод не по летам; \korához képest nagyon fejlett — он очень развит для своих лет; \korához képest nagyon okos — умён не по летам; \koránál fogva — по старшинству; értelmesebb a \koránál — быть умным не по годам; öreg \korára — на склоне/ старости лет; \korát felülmúlva — не по годам; hajlott \kort ér meg — дожить до седины; magas \kort ér meg — дожить до глубокой старости; matuzsálemi \kort ér meg — пережить Мафусаилов век; kicsi \korától fogva — с малых лет; с пелёнок; nép. смалу, сызмала, сызмальства, rég. сызмалу

  Magyar-orosz szótár > kör

 • 14 kritikus

  * * *
  1. формы прилагательного: kritikusak, kritikusat, kritikusan
  крити́ческий
  2. формы существительного: kritikusa, kritikusok, kritikust
  кри́тик м
  * * *
  I
  mn. [\kritikusat] 1. критический;

  \kritikus életkor — критический возраст;

  \kritikus elme — критический ум; \kritikus helyzet — критическое положение; \kritikus helyzetben van ( — быть) под ударом; \kritikus helyzetben vagyunk — мы находимся в критическом положении; szól. наше положение хуже губернаторского; \kritikus pillanat — критический момент; \kritikus pillantás — критический взгляд; \kritikus pont — критическая точка;

  2.

  fiz. \kritikus hőmérséklet — критическая температура;

  II

  fn. [\kritikust, \kritikusa, \kritikusok] — критик;

  éleseszű/jó ítélőképességű \kritikus — тонкий критик; irodalmi \kritikus — литературный критик; átv. jó szemű \kritikus — чуткий критик; kontár \kritikus — горе-критик; rosszindulatú \kritikus — критикан, rég. критикант, зоил, {nő} критиканка; szigorú \kritikus — строгий критик; színházi \kritikus — театральный критик; abban valamennyi \kritikus egyetért, hogy — … все критики сходятся на том, что …

  Magyar-orosz szótár > kritikus

 • 15 leánykor

  * * *
  формы: leánykora, -, leánykort
  де́ви́чьи го́ды мн, деви́чество с
  * * *

  Magyar-orosz szótár > leánykor

 • 16 megelőző

  * * *
  формы: megelőzőek, megelőzőt, megelőzően
  1) предупреди́тельный; превенти́вный
  2) предыду́щий
  * * *
  1. (időben) предыдущий, предшествующий;

  a \megelőző évben — в предыдущем году;

  a múlt szerdát \megelőző napokban — в последние дни до прошлой среды; az óvodáskort \megelőző kor — преддошкольный возраст; az iskoláskort \megelőző kor — дошкольный возраст;

  2. (elhárító) превентивный;

  kat. \megelőző háború — превентивная война;

  \megelőző rendszabályok/intézkedések — превентивные меры;

  3. (előzetes) предварительный

  Magyar-orosz szótár > megelőző

 • 17 nyolcvan

  * * *
  во́семьдесят (число, количество, возраст и т.п.)
  * * *
  szn [\nyolcvanat]
  I
  (mn.-i) восемьдесят;

  \nyolcvan — —\nyolcvan по восьмидесяти;

  \nyolcvan ember — восемьдесят человек; \nyolcvan év körüli férfi v. nő — мужчина v. женщина лет восьмидесяти;

  II
  (fn.-i) 1. восемьдесят;
  biz. második emelet \nyolcvan третий этаж, квартира !!b9)

  80 v. — восьмидесятая квартира;

  három \nyolcvanért vette — купил за три восемьдесят; \nyolcvanon alul nem adja — дешевле восьмидесяти не отдаёт;

  2.

  \nyolcvanuk — восемьдесят из них;

  \nyolcvanukat — их восемьдесят;

  3.

  nép. apám \nyolcvanban született — мой отец родился в восьмидесятом (году);

  4.

  (életkorról) a \nyolcvanon innen v. túl — под v. за восемьдесят;

  \nyolcvan felé jár — ему под восемьдесят

  Magyar-orosz szótár > nyolcvan

 • 18 öregkor

  * * *
  формы: öregkora, öregkorok, öregkort
  ста́рость ж
  * * *
  старость; старческий возраст; vál. седина;

  késő \öregkor — глубокая старость;

  \öregkorában — в старческом/преклонном возрасте; késő \öregkorában halt meg — он умер в глубокой старости; késő \öregkort ér meg — дожить до глубокой старости v. до седых волос

  Magyar-orosz szótár > öregkor

 • 19 ötven

  * * *
  пятьдеся́т (число, количество, возраст и т.п.)

  túl van az ötvenen — ему за пятьдеся́т

  * * *
  [\ötvenet] пятьдесят;

  \ötven év — пятидесятилетие;

  elmúlt \ötven éves — ему пошёл шестой десяток

  Magyar-orosz szótár > ötven

 • 20 serdülőkor

  * * *
  формы: serdülőkora, -, serdülőkort
  о́троческий во́зраст м, о́трочество с
  * * *
  отрочество; отроческий/подростковый возраст

  Magyar-orosz szótár > serdülőkor

См. также в других словарях:

 • возраст — (в психологии) категория, служащая для обозначения временных характеристик индивидуального развития. В отличие от хронологического В., выражающего длительность существования индивида с момента его рождения, понятие психологического В. обозначает… …   Большая психологическая энциклопедия

 • ВОЗРАСТ — Четыре возраста человека: младенчество, детство, юность, старение. Арт Линклеттер Мы вступаем в различные возрасты нашей жизни, точно новорожденные, не имея за плечами никакого опыта, сколько бы нам ни было лет. Франсуа Ларошфуко Три возраста… …   Сводная энциклопедия афоризмов

 • возраст — Человек средних лет, человек пожилой, в летах, в преклонном возрасте, в почтенных, преклонных летах. С малого возраста, с детства, с малых лет, смолоду, с малолетства, сызмала, с малых ногтей, от младых ногтей. От младых ногтей не могу видеть… …   Словарь синонимов

 • возраст — ребенка, т.е. отдельный этап его развития, представляет собой реальное единство, т.е. такое объединение отдельных сторон, в котором целое представляет целый ряд таких свойств и закономерностей, которые не могут быть получены из простого сложения… …   Словарь Л.С. Выготского

 • ВОЗРАСТ — ВОЗРАСТ, возраста, муж. Период, степень в росте, развитии каждого человека. Младенческий, отроческий, юношеский, зрелый, старческий возрасты. Достигать старческого возраста. Человек зрелого возраста. ❖ Войти в возраст стать взрослым. Выйти из… …   Толковый словарь Ушакова

 • ВОЗРАСТ — ВОЗРАСТ, а, муж. 1. Период, ступень в развитии, росте кого чего н. В. человека, животного, растения. В. Земли. Младенческий в. Зрелый в. (сменяющий юность). Выйти из школьного возраста. 2. Количество прожитого времени, лет. Ребёнок в возрасте… …   Толковый словарь Ожегова

 • возраст —     ВОЗРАСТ, года и годы, устар. лета …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • Возраст — период времени от момента рождения человека до настоящего или другого определенного времени. В страховании В. выступает одним из главных элементов оценки риска. В. бывает паспортный (хронологический) и физиологический (морфологический).… …   Словарь бизнес-терминов

 • Возраст — качественно специфическая ступень онтогенетического развития. В жизни человека принято выделять следующие возраста: младенчество (от рождения до 1 года), раннее детство (1 3) …   Психологический словарь

 • ВОЗРАСТ — англ. age; нем. Alter. 1. Время, прошедшее от рождения (возникновения) до данного момента существования системы. 2. Отмеченный относительными хронологическими границами период в физическом, психологическом и соц. развитии человека (раннее детство …   Энциклопедия социологии

 • возраст — Бальзаковский, внушительный (разг.), златой (устар.), золотой, зрелый, критический, младой (устар), молодой, нежный, незрелый, неопреоделенный, опасный, пожилой, поздний, почтенный, преклонный, прелестный, ранний, солидный, счастливый, трудный,… …   Словарь эпитетов

Книги

 • Возраст, Роберт Рождественский. Характерное свойство поэзии Рождественского — постоянно пульсирующая современность, живая актуальность вопросов, которые он ставит перед самим собой и перед нами. Эти вопросы, как правило,… Подробнее  Купить за 630 руб
 • Возраст Суламифи, Миронова Наталья Алексеевна. Возраст Суламифи - это возраст любви. Когда он настанет, неизвестно. Думаешь, твой избранник - красавец с внешностью киногероя, сорящий деньгами и нигде не работающий? Он может увлечь в… Подробнее  Купить за 358 руб
 • Возраст Суламифи, Миронова Н.А.. Возраст Суламифи – это возраст любви. Когда он настанет, неизвестно. Думаешь, твой избранник – красавец с внешностью киногероя, сорящий деньгами и нигде не работающий? Он может увлечь в… Подробнее  Купить за 120 руб
Другие книги по запросу «возраст» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»