Перевод: с украинского на все языки

витрата+масова

 • 21 витрата нагромаджень

  Українсько-англійський словник > витрата нагромаджень

 • 22 дефіцитна витрата

  Українсько-англійський словник > дефіцитна витрата

 • 23 масова приватизація

  mass privatisation; total privatisation; wholesale privatisation

  Українсько-англійський словник > масова приватизація

 • 24 витрата

  тра́та, расхо́д, затра́та; (о материалах, деньгах - только действие) расхо́дование, (соверш.) израсхо́дование; ( использование для какой-нибудь цели) потребле́ние

  ма́рна ви́трата гро́шей — напра́сная тра́та (напра́сный расхо́д, напра́сная затра́та, напра́сное расхо́дование) де́нег тра́та (затра́та) вре́мени

  Українсько-російський словник > витрата

 • 25 витрата

  wytrata
  ж., мн. витрати
  wydatek, koszty

  Українсько-польський словник > витрата

 • 26 витрата

  დანახარჯი

  Українсько-грузинський словник > витрата

 • 27 витрата

  выдатак

  Українсько-білоруський словник > витрата

 • 28 масова концентрація

  Термінологічний Словник "Метали" > масова концентрація

 • 29 витрата

  arc

  Українсько-турецький словник > витрата

 • 30 видаток

  Українсько-англійський словник > видаток

 • 31 енергія

  ж
  energy; тех. тж. power; pith, vigour, nerve, buoyancy; vim sl.

  атомна енергія — nuclear power, atomic energy

  водна (вітрова, сонячна, теплова) енергія — water (wind, sun, thermal) energy

  життєва енергія — vital energy, biotic energy

  Українсько-англійський словник > енергія

 • 32 трата

  trata
  ж.

  Українсько-польський словник > трата

 • 33 ваговий процент

  вагова (масова) кількість компонента, виражена у процентах відносно ваги (маси) всього сплаву

  Термінологічний Словник "Метали" > ваговий процент

 • 34 Любивий, Ярослав Валерійович

  Любивий, Ярослав Валерійович (1951, Київ) - укр. філософ. Закінчив філософський ф-т КНУ ім. Т. Шевченка (1973). Докт. філософських наук (1997) В. ід 1973 р. працює в Ін-ті філософії ім. Г. Сковороди НАНУ. Коло пріоритетних філософських зацікавлень охоплює історію зарубіжної та соціальної філософії, а також філософію історії. Автор статей, розділів у колективних монографіях, індивідуальних монографій.
  [br]
  Осн. тв.: "Критичний аналіз філософії культури Томаса Еліота" (1982); "Сучасна масова свідомість; динаміка і тенденції розвитку"(1993).

  Філософський енциклопедичний словник > Любивий, Ярослав Валерійович

 • 35 Танчер, Віктор Володимирович

  Танчер, Віктор Володимирович (1943, Сизрань, Росія) - укр. соціолог, соціальний філософ. Закінчив ф-т журналістики КНУ їм. Т. Шевченка, аспірантуру Ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАНУ (1970). Докт. філософських наук (1986), проф. (1998), академік-засновник Української академії політичних наук. Зав. від. історії, теорії та методології соціології Ін-ту соціології НАНУ. Коло наукових інтересів: історія класичної та укр. соціології, дослідження процесів соціальної трансформації, модернізації, постмодернізму, неоелітизму, соціології політичних рухів. Має понад 120 наукових праць.
  [br]
  Осн. тв.: "Масова культура" проти мас" (1972); "Соціологічна теорія сьогодні", у співавт. (1992); "Сучасна американська соціологія", у співавт. (1994); "Курс історії теоретичної соціології", у співавт. (1995); "Соціально-політична трансформація України: реальність, міфологеми, проблеми вибору", у співавт. (1997); "Соціологія", у співавт. (1999) та ін.

  Філософський енциклопедичний словник > Танчер, Віктор Володимирович

 • 36 Фройд, Зигмунд

  Фройд (Фрейд), Зигмунд (1986, Фрайберг - 1939) - австр. психіатр, психолог та філософ, засновник психоаналізу. Закінчив Віденський ун-т (1879), проф. Віденського ун-ту (од 1902 р.), в 1938 р. емігрував до Великої Британії. Творчість Ф. підлягає умовному поділові на три етапи - ранній, зрілий та пізній Н. а ранньому етапі Ф. як мислитель та практик-психіатр розвивається під значним впливом Шарко, Бернхейма й особливо Бреєра, разом з яким створює т. зв. "психокатарсичний метод" - метод лікування неврозів шляхом переживання психічної травми минулого у гіпнотичному стані. Центральним поняттям зрілого Ф. є "позасвідоме", яке владно маніфестує себе у сновидіннях та обмовках. Для прояснення динаміки взаємодії свідомості та позасвідомого Ф. використовує поняття "витіснення" та "сублімація". "Витіснення" - це повернення табуйованих бажань, мрій, переживань у глибини позасвідомого; "сублімація" - їх символічне "здійснення" у царині культури. Методологічним осердям творчості Ф. цього періоду є теорія дитячої сексуальності, згідно з якою існуючі у суспільстві репресивні щодо неї заборони й вимоги породжують психічні травми і комплекси; головними серед цих комплексів є "комплекс Едипа" (потяг сина до матері) та "комплекс Електри" (потяг доньки до батька). У процесі дорослішання та набуття зрілості ці комплекси дедалі більше витісняються у позасвідоме, хоча продовжують діяти, провокуючи невротичну поведінку індивіда. Пізній етап творчості Ф. знаменує теорія "Ероса і Танатоса", яка завершує становлення фрейдівської метапсихології і надає їй трагічно-екзистенційного звучання. В основі цієї теорії лежить твердження про те, що у внутрішньому світі людини потяг до життя (Ерос) постійно вступає у суперечність із потягом до смерті (Танатосом). Ця суперечність пронизує внутрішній світ особистості і виходить у світ цивілізації та культури. Ф. створює класичну для психоаналізу модель психіки: "Воно" (позасвідоме), "Я" (свідомість, або "Его") та "Над-Я" ("Супер-Его", або "Цензор"). Характерною ознакою пізнього Ф. є звернення до культурологічних та філософських проблем. Вчення Ф. справило значний вплив на розвиток філософії і культури XX ст. З'являється фройдизм - течія, у межах якої принципи психоаналізу застосовуються для розуміння людського буття у його різноманітних вимірах. При цьому поняття "фройдизм" слід відрізняти від поняття "психоаналіз". З одного боку, поняття "фройдизм" ширше, адже воно об'єднує всіх тих, хто приймає теоретичні засади Ф., а з іншого - вужче, адже вже за життя Ф. психоаналіз вийшов за межі його світогляду та методології Н. апр., аналітична психологія Юнга базується на вченні про архетипи колективного позасвідомого, гуманістичний психоаналіз Фромма - значною мірою на концепції відчуження, розробленою молодим Марксом, а актуалізуючий психоаналіз бере за філософське підґрунтя метаантропологію.
  [br]
  Осн. тв.: "Дослідження істерії" (1895); "Тлумачення сновидінь" (1900); "Нарис історії психоаналізу" (1914); "Масова психологія й аналіз людського "Я" (1921); "Майбутнє однієї ілюзії" (1927); "Невдоволеність культурою" (1930).

  Філософський енциклопедичний словник > Фройд, Зигмунд

 • 37 Чурилов, Микола Миколайович

  Чурилов, Микола Миколайович (1947, Чернівці) - укр. соціолог. Закінчив Чернівецький ун-т (1970). Докт. соціологічних наук (1992). Після закінчення аспірантури Ін-ту філософи ім. Г. Сковороди НАНУ працював у від. соціології цього Ін-ту (1979 - 1988). У 1988 - 1991 рр. - керівник Центрально-Українського відділення Всесоюзного центру вивчення громадської думки; у 1991 - 1994 рр. - заст. директора Ін-ту соціології НАНУ. Керував низкою досліджень на атомних електростанціях. Фахівець з теорії вибіркового методу й організації емпіричних досліджень, брав участь у низці міжнародних порівняльних досліджень, зокрема "Соціальна стратифікація" (1993 - 1998), "Консолідація демократії в країнах Центральної та Східної Європи (1998 - 2000)" та ін. Автор понад 100 наукових праць.
  [br]
  Осн. тв.: "Вплив світогляду на формування ціннісних орієнтацій молоді" (1987) ; "Науково-технічний прогрес і людина" (1988); "Проектування вибіркового соціологічного дослідження" (1988) ; "Людина в екстремальній виробничій ситуації" (1990); "Масова інформація і громадська думка молоді" (1990).

  Філософський енциклопедичний словник > Чурилов, Микола Миколайович

См. также в других словарях:

 • витрата масова — расход массовый mass flow rate *Massenabgabe – витрата рідини, газу або сипкої речовини, що визначається в одиницях маси та часу (кг/с, моль/с) …   Гірничий енциклопедичний словник

 • витрата — расход (подача) rate of flow, discharge *Förderstrom – кількість переміщуваної чи подаваної рідини, газу або сипкої речовини (масова, об’ємна чи вагова) за одиницю часу через поперечний переріз …   Гірничий енциклопедичний словник

 • витрата насосу масова — подача насоса массовая mass rate of flow *Massenstrom – добуток величини густини ρ переміщуваної рідини (або гідросуміші) та об’ємної витрати (подачі) насоса: q = ρ•Q. У разі значної зміни густини у розрахунках використовують значення густини ρ… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • гідравлічна потужність насоса — гидравлическая мощность насоса pump power output *Förderleistung, Pumpenleistung – внутрішня потужність насоса, що витрачається на переміщування рідини, за вирахуванням гідравлічних витрат. Обчислюється за формулою: Pг = q g H = ρ Q g H, де q –… …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»