Перевод: с греческого на русский

с русского на греческий

в свидетели этого я призываю богов

 • 1 καλεω

       καλέω
       κᾰλέω
      (fut. καλέσω - атт. καλῶ, aor. ἐκάλεσα, pf. κέκληκα; med.: fut. καλέσομαι - атт. καλοῦμαι; aor. ἐκαλεσάμην; pass.: fut. κληθήσομαι, aor. ἐκλήθην; pf. κέκλημαι)
      1) звать, называть, именовать
      

  (τινά τινα Her., τί τι Arst., τινα ἀπό τινος Arst. и τινα ἐπὴ τῷ ὀνόματί τινος NT.)

      ὄνομα τί σε κ. ἡμᾶς χρεών ; Eur. — каким именем должны мы звать тебя?;
      ὅ καλούμενος Plat., Arst. — так называемый;
      τινὴ ( или ἐπί τινι) ὄνομα κ. Plat.давать чему-л. имя, название;
      τάδε ἄλυτα κεκλήσεται Soph. — эти (несчастья) будут (всегда) называться, т.е. навсегда останутся непоправимыми

      2) звать, призывать
      

  (θεούς Aesch.; Ζῆνα Soph.)

      τούτων μάρτυρας καλῶ θεούς Soph.в свидетели этого я призываю богов

      3) звать, созывать
      

  (θεοὺς ἀγορήνδε Hom.; εἰς ἀγορέν Ἀχαιούς Hom.; τοὺς ἐργάτας NT.)

      ὅσοι κεκλήατο (= κέκληντο) βουλήν Hom. — те, которые были созваны на совет

      4) звать (к себе), вызывать
      

  ὑμεῖς, ὅταν καλῶμεν, ὁρμᾶσθαι ταχεῖς Soph. — когда мы позовем (вас), поспешите (к нам);

      τί με καλεῖς ; Arph. — отчего ты зовешь меня?;
      κάλει Χαρμίδην Plat.позови Хармида

      5) юр. (тж. κ. εἰς τὸ δικαστήριον Dem.) вызывать в суд
      

  (τινα Arph., Dem.)

      κ. εἰς μαρτυρίαν Plat. — вызывать для дачи свидетельских показаний;
      ἕως ἂν τέν δίκην ἄρχων καλῇ Arph. — прежде чем, т.е. пока архонт не вызвал (тебя) в суд

      6) (повелительно) звать (с или за собой), призывать
      

  ἐμὲ νῦν ἤδε καλεῖ ἥ εἱμαρμένη Plat. — но вот уже судьба зовет меня;

      καιρὸς καλεῖ πλοῦν σκοπεῖν Soph. — время зовет, т.е. велит думать об отплытии;
      οὗτοι οὐ παρεγένοντο βασιλεῖ καλοῦντι Xen.они не явились на призыв (персидского) царя

      7) звать, приглашать
      

  (ἐπὴ δεῖπνον Her.; ἐς θοίνην Eur.; εἰς τοὺς γάμους NT.)

      ὑπὸ σοῦ κεκλημένος Plat.приглашенный (будучи приглашен) тобой

      8) med. призывать (на чью-л. голову)
      

  (ἀράς τινι Soph.)

  Древнегреческо-русский словарь > καλεω

 • 2 αναβαινω

      поэт. тж. ἀμβαίνω
      1) всходить, подниматься или влезать
      

  (τι Hom., Xen., εἴς или ἔς τι Hom., Plat., Plut., Arst., и ἐπί τι Xen., Arst., Dem.)

      ἀ. ἐπὴ τὸν ἵππον или ἐφ΄ ἵππον Xen. — садиться на коня;
      ἵππος ἀναβαινόμενος или ἀναβεβαμένος Xen. — лошадь под всадником, т.е. верховая

      2) подниматься, вздыматься
      

  ἢν ἐπ΄ ἑκκαίδεκα πήχεας ἀναβῇ ὅ ποταμός Her. — если уровень реки поднимается на 16 пехиев;

      ἀναβαινόντων τῶν ἔργων Plut.когда воздвигались строения

      3) всходить на ложе, ложиться в постель
      

  καθεῦδ΄ ἀναβάς Hom. — улегшись, он уснул

      4) садиться на корабль
      

  ἀναβάντες ἐπέπλεον Hom. или ἔπλεον Xen.погрузившись на судно ( или суда), они поплыли;

      ἐς Τροίην ἀ. Hom. — отправляться на кораблях в Трою;
      ἀ. ἀπὸ Κρήτης Hom.отплывать от (берегов) Крита

      5) (sc. ἐπὴ τὸ βῆμα) выступать с речью
      

  ἀ. εἰς τὸ πλῆθος Plat.говорить публично

      6) являться, приходить
      

  (ἐπὴ или εἰς τὸ δικαστήριον Plat.; εἰς ἐκκλησἰαν Dem.; εἰς τέν οἰκίαν Polyb.)

      ἀνάβητε τούτων μάρτυρες Lys.пусть придут свидетели этого

      7) отправляться (преимущ. от побережья вглубь страны)
      

  (ἐς τοὺς Βακτρίους Her.; ἐς τέν Λυκίαν Thuc.)

      ἀναβεβηκότες παρά τινα Plat.отправившиеся к кому-л.

      8) ступать (по чему-л.), топтать, попирать
      

  (νεκροῖς Hom.)

      9) доходить, достигать
      

  ποταμὸς ἀναβαίνει ἐς τὰς ἀρούρας Her. — река залила пашни;

      ἐπειδέ ἐνταῦθα ἀναβεβήκαμεν τοῦ λόγου Plat.поскольку мы в своей беседе дошли до этого

      10) переходить
      

  ἀναβῆναι ἔς τινα Her. (о царской власти) перейти к кому-л.

      11) происходить, совершаться
      

  ἀ. ἀπό τινος Xen.быть последствием чего-л.;

      ἢν μὲν τῇ σὺ λέγεις ἀναβαίνῃ τὰ πρήγματα Her. — если дела закончатся так, как ты говоришь;
      φάτις ἀνθρώπους ἀναβαίνει ἐσθλή Hom.среди людей идет добрая слава (о ком-л.)

      12) ( о животных) покрывать
      

  (τὰς θηλέας Her.)

      13) сажать
      

  ἀ. ἄνδρας ἐπὴ καμήλους Her. (приказывать) посадить людей на верблюдов;

      νὼ ἀναβησάμενοι Hom.посадив нас обоих (на корабль)

  Древнегреческо-русский словарь > αναβαινω

 • 3 εχω

       ἔχω
      (impf. εἶχον; fut. ἕξω и σχήσω; aor. 2 ἔσχον, imper. σχές, conjct. σχῶ, opt. σχοίην, inf. σχεῖν, part. σχών; pf. ἔσχηκα; ppf. ἐσχήκειν; pass.: praes. ἔχομαι, impf. εἰχόμην, fut. σχεθήσομαι, aor. ἐσχέθην, pf. ἔσήμαι)
      1) держать, нести
      

  (πεμπώβολα χερσίν, τόξον ἐν χειρί, στεροπέν μετὰ χερσίν Hom.; αἰχμήν Aesch.; διὰ χειρός τι и τινὰ ἐπ΄ ὤμων Soph.; μετὰ χεῖράς τι Thuc.)

      οὐχ ὑπὸ ζυγῷ λόφον δικαίως ἔ. Soph.не желать подчиниться ярму

      2) med. держаться
      

  ἐπὴ ξυροῦ ἀκμῆς ἔ. Her. — держаться на острие бритвы, т.е. «на волоске»

      3) med. держать или нести на себе
      

  (οὐρανόν Hes.)

      ἀσπίδα πρόσθε σχόμενος Hom.выставив вперед свой щит

      4) med. держаться, выдерживать
      5) брать, хватать, держать
      

  (τινὰ χειρός или ποδός Hom.; τινὰ μέσον Arph.)

      Ζῆν΄ ἔχων ἐπώμοτον Soph. — беря Зевса в свидетели (моей клятвы);
      pass. — быть схваченным, захваченным или охваченным, перен. находиться во власти:
      ζῶντες ἐχόμενοι Thuc. — захваченные живьем;
      ἐχομένων τῶν Ἀφιδνῶν Plut. — так как Афидны были захвачены (противником);
      τὸ ὄρος ἐχόμενον Xen. — занятая (войсками) гора;
      ἔχομαι μέσος Arph. или (ἐν) ἀνάγκῃ Xen. — я в безвыходном положении;
      ἔ. ἄλγεσι Hom. — страдать;
      λύπῃ σχεθείς Plut. — охваченный скорбью;
      ἔ. κωκυτῷ καὴ οἰμωγῆ Hom. — предаваться воплям и жалобам;
      ἔ. ἐν ξυμφοραῖς Plat. — быть в беде;
      ἔ. ὀργῇ — быть в гневе;
      ἔ. ὑπὸ ἐπιθυμίας Plat.быть одержимым страстью

      6) med. держаться, хвататься, цепляться
      

  (πέτρης Hom.; ὅπως κισσὸς δρυός Eur.; πείσματος Plat.; χλαμύδος Luc.)

      ταύτης ἐχόμενος τές προφάσιος Her.ухватившись за этот предлог

      7) med. браться, приниматься, предпринимать
      

  (ἔργου Pind., Plut.; πολέμου Thuc., Plut.)

      ἔ. τῶν ἀθίκτων Soph. — прикасаться к неприкосновенному;
      μαντικῆς τέχνης ἔ. Soph.быть причастным к искусству прорицания

      8) тж. med. держаться, придерживаться
      

  (δόξης τινὸς περί τινος, med. ἀληθείας Plat.; med. γνώμης τινός и λόγου τινός Thuc.)

      ἔχεσθαι ὅτι μάλιστα τῶν ἁρμάτων Xen.держаться как можно ближе к повозкам

      9) med. ( непосредственно) соприкасаться, быть тесно связанным, примыкать
      ὄρος ἐχόμενον τῆς Ῥοδόπης Thuc. — гора, смежная с Родопой;
      ἥ ἐχομένη νῆσος Isocr. — соседний остров;
      οἱ ἐχόμενοι Her. — сопредельные народы, ближайшие соседи;
      τὰ τούτων ἐχόμενα Xen. и τὰ ἐχόμενα τούτοις Plat.связанные с этим или вытекающие отсюда вопросы;
      τοῦ ἐχομένου ἔτους Thuc. — в следующем году;
      τὰ τῶν σιτίων ἐχόμενα Her. — то, что относится к продовольствию;
      ἐν τοῖς ἐχομένοις Arst. — в последующем изложении;
      ἃ διδασκάλων εἴχετο Plat. (то), что касалось учителей, т.е. чему учили учителя;
      οἱ τῶν εἰκότων ἐχόμενοι Plut. — те, чей рассказ более правдоподобен

      10) (об одежде, снаряжении и т.п.) иметь на себе, носить
      

  (κυνέην κεφαλῇ, παρδαλέην ὤμοισιν, σὰκος ὤμῳ, εἷμα ἀμφ΄ ὤμοισι, ἵπποι ζυγὸν ἀμφὴς ἔχοντες Hom.; στολέν ἀμφὴ σῶμα Eur.; τὰ ὅπλα Arst.; συκῆ ἔχουσα φύλλα NT.)

      ἔχοντες τοὺς χιτῶνας Xen.одетые в хитоны

      11) иметь, владеть, обладать
      

  (κραδίην καὴ θυμόν Hom.; τὰν βελέων ἀλκὰν χεροῖν Soph.; τέν γῆν Thuc.; ἐπιστήμην Xen., Plat.; τὰ ἐπιτήδεια Arst.; εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω NT.)

      Δία οὐκ ἔχε ὕπνος Hom. — Зевсом сон не владел, т.е. Зевс не спал;
      φόβος μ΄ ἔχει Aesch. — страх объемлет меня;
      οἶνος ἔχει φρένας Hom. — вино туманит рассудок;
      σῇσιν ἔχε φρεσί Hom. — сохрани в своей памяти;
      Βρόμιος ἔχει τὸν χῶρον Aesch. — это - владения Бромия;
      θῇρες, οὓς ὅδ΄ ἔχει χῶρος Soph. — животные, населяющие этот край;
      ἔχων τοὺς ἱππεῖς ἐπηκολούθει Xen. (Крез) с конницей следовал позади;
      ὅ ἔχων Soph., Eur., Xen.; — имущий, богатый;
      οἱ οὐκ ἔχοντες Eur. — неимущие, бедные;
      τὸ μη ἔ. Eur. — бедность;
      κούρην Πριάμοιο ἔ. Hom. — быть женатым на дочери Приама;
      ἔχεθ΄ Ἕκτορι Hom. — она была замужем за Гектором;
      ἐπ΄ ἀριστερὰ (χειρὸς) ἔ. τι Hom.иметь слева что-л., т.е. находиться справа от чего-л.;
      ἐν δεξιᾷ ἔ. Thuc. — иметь справа (от себя);
      τινὰ ὕστατον ἔ. Xen. — иметь, т.е. поставить кого-л. в арьергарде;
      γῆρας ἔχυιν или ὃν γῆρας ἔχει Hom. — старый;
      ἥβην ἔ. Plat. — быть юношей;
      ἐπεὴ ἔχοιεν τέν ἡλικίαν, ἣν σὺ ἔχεις Xen. — по достижении ими твоего возраста;
      ἔ. φθόνον παρά τινι Plut.возбуждать в ком-л. зависть;
      ἔγκλημα ἔ. τινί Soph.иметь жалобу на кого-л.;
      λόγον ἔ. Plat. — иметь (разумный) смысл;
      τιμην ἔ. παρὰ πᾶσιν Plut. — быть уважаемым всеми;
      ἔ. τι ἀνὰ στόμα καὴ διὰ γλώσσης Eur. и διὰ στόματος Plut. (постоянно) говорить о чем-л.;
      φύσιν ἔχει Plat. (это) естественно, в порядке вещей;
      ἀγνοία μ΄ ἔχει Soph. — я в неведении, не знаю;
      πόλιν κίνδυνος ἔσχε Eur. — над городом нависла опасность;
      λιμὸς ἔχει Aesch. — голод терзает;
      ἀγρυπνίῃσι ἔχεσθαι Her. — страдать бессонницей;
      ἐν νοσήμασιν ἐχόμενοι Plat. — больные;
      ὄφρα με βίος ἔχῃ Soph. — пока я жив(а);
      αἰτίαν ἔ. τινός Trag., Her.; — быть виновным или обвиняемым в чем-л.;
      δι΄ αἰτίας Thuc. и ἐν αἰτίᾳ ἔ. τινά Her., Thuc.; — обвинять кого-л.;
      ἔπαινον ἔ. Arst.быть хвалимым

      12) держать или нести на себе, поддерживать, подпирать
      

  (κίονες γαῖάν τε καὴ οὐρανὸν ἀμφὴς ἔχουσιν Hom.; τὰ ἐπικείμενα βάρη Arst.)

      13) держать, поднимать
      

  (ὑψοῦ κάρη Hom.)

      14) (тж. ἐν γαστρὴ ἔ. Her., NT.) носить во чреве, быть беременной
      

  (ἥ γυνέ ἔχουσα Her.)

      ἥ ἔχουσα Arst. = ἥ μήτηρ

      15) ( о месте) занимать, находиться
      

  ἔ. τὸ κέρας ἄκρον Thuc. — находиться на крайнем фланге;

      οὖδας ἔχοντες Hom. — распростертые по полу (тела);
      ἔχεις χῶρον οὐχ ἁγνὸν πατεῖν Soph. — ты стоишь на земле, которую нельзя топтать (т.е. священной)

      16) обитать, населять
      

  (οὐρανόν Hom.; Ὀλύμπια δώματα Hes.; χῶρον Aesch.; τὰ ὄρη Xen.)

      οἱ κατὰ τέν Ἀσίαν ἔχοντες Xen. — те, кто населяет Азию;
      ἔ. ὀρέων κάρηνα Hom.обитать на вершинах гор

      17) (тж. ἐντὸς ἔ. Hom.) содержать в себе, заключать, окружать
      

  (φρένες ἧπαρ ἔχουσι Hom.; ὅ χαλκὸς ἔχει τὸ εἶδος τοῦ ἀνδριάντος Arst.)

      τοὺς ἄκρατος ἔχει νύξ Aesch. — их окутывает непроглядная ночь;
      σταθμὸν ἔ. χιλίων ταλάντων Diod.весить или стоить тысячу талантов

      18) владеть, иметь в своем распоряжении, управлять
      

  (Θήβας Eur.)

      19) заботиться, печься, охранять
      

  ἔ. πατρώϊα ἔργα Hom. — возделывать отцовские поля;

      ἔ. κῆπον Hom. — ухаживать за садом;
      ἔ. ἀγέλας Xen. — смотреть за стадами;
      φυλακὰς ἔ. Hom. — нести стражу;
      σκοπιέν ἔ. Hom., Her.; — вести наблюдение;
      δίκας ἔ. Dem.вершить суд

      20) охранять, защищать
      ἔχε χρόα χάλκεα τεύχη Hom. — тело покрывали медные доспехи;
      πύλαι οὐρανοῦ, ἃς ἔχον Ὧραι Hom. — небесные врата, которые стерегли Горы

      21) med. зависеть
      

  ἐν θεοῖσιν ἔ. Hom. — зависеть от воли богов;

      σέο ἕξεται Hom.это будет зависеть от тебя

      22) сдерживать, скреплять, связывать
      23) сдерживать, удерживать
      

  (ἵππους, μῦθον σιγῇ Hom.; στόμα σιγᾷ Eur.)

      εἶχε σιγῇ καὴ ἔφραζε οὐδενί Her. (Эвений) хранил молчание и никому (ничего) не говорил;
      πᾶς ἀσκὸς δύο ἄνδρας ἕξει τοῦ μέ καταδῦναι Xen. — каждый бурдюк удержит двух человек от погружения, т.е. на поверхности воды

      24) задерживать, останавливать
      οὐδέ οἱ ἔσχεν ὀστέον Hom. — у него кость не сдержала (брошенного камня), т.е. была разбита;
      χεῖρας ἔχων Ἀχιλῆος Her. — держа (за) руки Ахилла;
      ἔ. δάκρυον Hom. — сдерживать слезы;
      ἔχε αὐτοῦ (πόδα σόν) Eur., Dem.; — остановись;
      ὄμμα ἔ. Soph. — прятать взоры, т.е. уединяться, скрываться

      25) унимать, успокаивать
      

  (κῦμα, ὀδύνας Hom.)

      26) (sc. ἑαυτόν) униматься, утихать, останавливаться, оставаться на месте
      

  οὐδέ οἱ ἔγχος ἔχε ἀτρέμας Hom. — копье (в руках) его не оставалось спокойным;

      σχὲς οὗπερ εἶ Soph. — остановись, где находишься, т.е. не продолжай;
      σχές, μή με προλίπῃς Eur. — остановись, не покидай меня;
      εἰ δὲ βούλει, ἔχε ἠρέμα Plat. — подожди, пожалуйста;
      στῆ σχομένη Hom.она остановилась

      27) med. воздерживаться, отказываться, прекращать
      

  (μάχης Hom., Plut.; τιμωρίης Her.)

      σχέσθαι χέρα τινός Eur.удержаться от нанесения удара кому-л.

      28) ощущать, испытывать, переживать
      

  (ἄλγεα Hom.; φθόνον Aesch.; θαῦμα Soph.; αἰσχύνην Eur.)

      ἔ. πένθος (μετὰ) φρεσί Hom. — скорбеть душой;
      ἐν ὀρρωδίᾳ τι ἔ. Thuc.испытывать страх перед чем-л.;
      κότον ἔ. Hom. и ὀργὰς ἔ. Aesch. — гневаться;
      ἐν ὀργῇ или δι΄ οργῆς ἔ. τινά Thuc.быть в гневе на кого-л.;
      εὔνοιάν τινι ἔ. Eur.благоволить к кому-л.;
      μεριμνήματα ἔχων βαρέα Soph. — удрученный тяжелыми заботами;
      σπάνιν σχεῖν τοῦ βίου Soph. — испытывать недостаток в средствах к жизни;
      χρείαν ἔ. τινός Hom.нуждаться в чем-л., не иметь чего-л.

      29) вызывать, возбуждать, причинять
      

  (πικρὰς ὠδῖνας Hom.; ἀγανάκτησιν Thuc.; ἱδρῶτα οὐκ ὀλίγον Luc.; ἔλεον Plut.)

      30) направлять, вести
      

  (ἵππους πεδίονδε Hom.; ἅρμα, δίφρον Hes.; τὰς νέας παρὰ τέν ἤπειρον Her.)

      ἔ. πόδα ἔξω τινός Aesch., Eur. и ἔ. πόδα ἐκτός τινος Soph.держаться в стороне от чего-л. или избавиться от чего-л.;
      ἔ. τὸν νοῦν или γνώμην πρός τινα и πρός τι Thuc.обращать внимание на кого(что)-л.

      31) (sc. ἑαυτόν, ἵππον и т.п.) направляться, отправляться
      

  (Πύλονδε Hom.; εἰς τέν Ἀργολίδα χώρην Her.)

      ἐς Φειὰν σχόντες Thuc.отправившись или прибыв в Фию;
      κίονες ὑψόσε ἔχοντες Hom. — устремленные ввысь колонны;
      ἔκτοσθε ὀδόντες ὑὸς ἔχον Hom. — снаружи (шлема) вздымались клыки вепря;
      ἔγχος ἔσχε δι΄ ὤμου Hom. — копье впилось в плечо;
      αἱ ὁδοὴ αἱ ἐπὴ τὸν ποταμὸν ἔχουσαι Her. — улицы (Вавилона), ведущие к реке

      32) предпринимать, производить, совершать
      φόρμιγγες βοέν ἔχον Hom. — форминги зазвучали;
      θήραν ἔ. Soph. — охотиться, перен. совершать погоню;
      λιτὰς ἔ. Soph. — умолять;
      δι΄ ἡσυχίας ἔ. Thuc. — поддерживать спокойствие;
      φυγέν ἔ. Aesch.совершать побег или отправляться в изгнание;
      γόους ἔ. Soph. — издавать вопли;
      παρουσίαν ἔ. Soph. — (по)являться;
      μνήμην ἔ. Soph. — хранить воспоминание, помнить;
      συγγνώμην ἔ. Soph. — оказывать снисхождение, прощать;
      ἀμφί τι ἔ. Xen.быть занятым чем-л.

      33) придвигать, приближать
      34) иметь возможность, быть в состоянии, мочь
      

  (ταῦτα σ΄ ἔχω μόνον προσειπεῖν Soph.)

      οὐ πόδεσσιν εἶχε στηρίξασθαι Hom. — он не смог удержаться на ногах;
      ἐξ οἵων ἔχω Soph. — всеми доступными мне средствами, как могу;
      οὐκ ἔχω τί φῶ Aesch., Soph.; — мне нечего сказать;
      ὅ τι ἄριστον ἔχετε Xen. — так хорошо, как только (с)можете;
      οὐκ ἂν ἄλλως ἔχοι Dem.иначе было бы невозможно

      35) знать, видеть, понимать
      

  (οὐκ ἔχων ὅ τι χρέ λέγειν Xen.; τέχνην τινά Hes., Eur., Her., Plat.)

      οἱ τὰς τέχνας ἔχοντες Xen. — мастера;
      ἵππων δμῆσιν ἐχέμεν Hom. — владеть искусством объездки лошадей;
      ἔ. σωτηρίαν τινά Eur.знать какое-л. средство спасения;
      ἔχεις τι ; Soph.тебе что-л. известно?

      36) получать, приобретать
      

  (γνώμην δίκαιαν, στέφανον εὐκλείας Soph.)

      37) относиться, быть (так или иначе) расположенным
      

  (τινί Arst., Dem., πρός τι Plat. и πρός τινα Plut.)

      ἕξω ὡς λίθος Hom. — я буду тверд(а) как камень;
      τὰ ἐς Ἡσίοδόν τε καὴ Ὅμηρον ἔχοντα Her. (данные), относящиеся к Гесиоду и Гомеру;
      ἔχθρα ἔχουσα ἐς Ἀθηναίους Her. — вражда (эгинян) к афинянам;
      ἐπί τινι ἔ. Her.действовать против кого-л.

      38) рассматривать, считать (чем-л.), признавать
      

  Ὀρφέα ἄνακτα ἔ. Eur. — считать Орфея (своим) учителем;

      ἐν αἰτίῃ ἔ. τινα Her.считать кого-л. виновным;
      ἐν αἰσχύναις ἔ. τι Eur.считать что-л. постыдным;
      ἐν ἡδονῇ ἔ. τι Thuc.находить удовольствие в чем-л.

      39) ( cum adv.) находиться в (том или ином) состоянии, обстоять
      

  εὖ ἔ. Hom. и χαλῶς ἔ. Soph., Plat.; — быть в порядке, прекрасно обстоять, процветать;

      εὖ σώματος ἔ. Plat. — чувствовать себя хорошо, быть здоровым;
      οἰκείως ἔ. Dem. — благоприятствовать;
      ἀκινούνως ἔ. Dem. — находиться в безопасности;
      τὰ μέλλοντα καλῶς ἔχει Dem. — виды на будущее благоприятны;
      πάντα ἔχει ὡς δεῖ Dem. — все обстоит так, как следует;
      ἐναντίως ἔχει Dem. — происходит наоборот;
      εἰ οὖν οὕτως ἔχει Xen. — если дело обстоит так;
      ἔχει μὲν οὕτως Arph. — так оно и есть, это верно;
      ὡς ποδῶν εἶχε Her. — со всех ног, во всю прыть;
      ὡς τάχους εἶχε Her., Thuc.; — с величайшей скоростью;
      ὡς οὕτως ( или ὡς ὧδε) ἐχόντων Her. и οὕτω ἐχόντων Xen. (лат. quae cum ita sint или se habeant) — при таком положении вещей, ввиду этого;
      χαλεπῶς ἔ. ὑπὸ τραυμάτων Plut. — тяжело страдать от ран;
      κατεκλίθη, ὥσπερ εἶχε, χαμαί Xen. (он) лег, как был (пышно одетый), на землю;
      ὡς или ὥσπερ ἔχει Her., Thuc. etc. — как есть, т.е. без промедления, тотчас же;
      ὥς τις μνήμης ἔχοι Thuc. — насколько кому позволяет память;
      μετρίως ἔ. πρός τι Xen.быть умеренным в чем-л.;
      ἀκρατῶς ἔ. πρός τι Plat.неумеренно предаваться чему-л.;
      ἀναγκαῖως ἡμῖν ἔχει Her. — нам необходимо, мы должны

      40) imper. ἔχε (= ἄγε См. αγε) ну!, ну-ка!
      

  ἔχε δή μοι τόδε εἰπέ Plat. — так скажи же мне;

      ἔχ΄ ἀποκάθαιρε τὰς τραπέζας Arph. — давай, вычисти-ка столы

      41) с part. aor. (реже с part. pf. или praes.) другого глагола в описат. оборотах или для выражения длительности
      

  ἀμφοτέρων με τούτων ἀποκληΐσας ἔχεις Her. — ты запретил мне доступ к обеим (войне и охоте);

      λέγεται ὅ Ζεὺς τῆς Ἥρας ἐρασθεὴς ἔ. Plat. — Зевс, говорят, влюблен в Геру;
      οἷά μοι βεβουλευκὼς ἔχει Soph. (все), что (Креонт) замыслил против меня;
      ὃν εἶχον ἐκβεβληκότες Soph. (тот), кого они покинули;
      ἤιε (= атт. ᾔει) ἔχων ταῦτα ἐς τὰς Σάρδις Her. — он отправился с этим в Сарды;
      ἵπποι, οὓς αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλεν Hom. — кони, которых сам (Приам) вырастил;
      ληρεῖς ἔχων Arph. — ты шутишь;
      τί δῆτα ἔχων στρέφει ; Plat. — отчего же ты увертываешься (от прямого ответа)?;
      οὐ μέ φλυαρήσεις ἔχων Arph. — не дурачься;
      ὡς οὐδὲν εἴη ἀσφαλέως ἔχον Her. (Кир подумал), что нет ничего прочного;
      ἐστὴν ἀναγκαίως ἔχον Aesch. — необходимо;
      τὸ νῦν ἔχον Luc. — теперь, ныне;
      τὸν θανόντα πατέρα καταστένουσ΄ ἔχεις Eur.ты оплакиваешь умершего отца

  Древнегреческо-русский словарь > εχω

 • 4 διαλανθανω

      (fut. διαλήσω, aor. 2 διέλαθον, pf. διαλέληθα) быть скрытым, незаметным
      

  (ὅ διαλεληθὼς σοφός Plut.)

      διαλαθὼν εἰσέρχεται Thuc. — он незаметно входит;
      σὲ τοῦτο διαλέληθε Plat. — это от тебя ускользнуло;
      οὐδὲ γὰρ ἐμὲ τοῦτο διέλαθεν Isocr. — я этого не упустил из виду;
      θεοὺς διαλαθεῖν Xen. — укрыться от богов;
      διαλήσει χρηστὸς ὤν Isocr. — никто не узнает, что он честен;
      ἵνα μέ τοιοῦτοι διαλάθοιεν Isocr. — чтобы такие (люди) не оставались в безвестности;
      δεῖ μέ διαλεληθέναι, πῶς … Arst. — не должно оставаться неизвестным, каким образом …

  Древнегреческо-русский словарь > διαλανθανω

 • 5 ειδω

      I.
       εἰδῶ
      эп. εἰδέω pf. conjct. к *εἴδω См. ειδω
      II.
       εἴδω
      (fut. εἴσομαι; aor. 2 εἶδον - imper. ἴδε и ἰδέ, conjct. ἰδῶ, inf. ἰδεῖν, part. ἰδών; pf. = praes. οἶδα, imper. ἴσθι, conjct. εἰδῶ, inf. εἰδέναι, part. εἰδώς; med.: εἴδομαι - поэт. тж. ἐείδομαι, aor. 2 εἰδόμην - эп. εἰσάμην и ἐεισάμην, дор. εἰδόμᾱν, imper. ἰδοῦ, conjct. ἴδωμαι, inf. ἰδέσθαι, part. ἰδόμενος)
      1) видеть, созерцать
      

  (ἰδεῖν τινα и τι Plat., тж. ὀφθαλμοῖσιν или ἐν ὀφθαλμοῖσιν Hom. и ἐν ὄμμασιν Eur.)

      οἰκτρὸς ἰδεῖν Aesch. — жалкий на вид, душераздирающий:
      πῶς γὰρ κάτοιδ΄ ὅν γ΄ εἶδον οὐδεπώποτε ; Soph. — как узнать мне того, кого я никогда не видел?

      2) смотреть, глядеть
      

  (ἔς и πρός τινα, εἴς и ἐπί τι Hom.)

      ἄντα, ἔσαντα, ἄντην или κατ΄ ἐνῶπα ἰδεῖν и εἰς ὦπα ἰδέσθαι Hom. — глядеть в лицо;
      ἰδεῖν τινα Thuc., Xen.повидаться с кем-л.:
      ἴδωμεν τί ποτε καὴ λέγομεν Plat. — рассмотрим то, что мы говорим

      3) высматривать, искать
      

  κέρδος ἰδών Aesch. — корыстолюбивый, корыстный

      4) видеть, познавать, испытывать
      

  (ἦμαρ νόστιμον ἰδέσθαι Hom. и δούλειον ἦμαρ ἰδεῖν Eur.)

      5) воображать, представлять
      

  (ἰδέσθαι ἐνὴ φρεσίν Hom. и ἰδεῖν τῇ διανοίᾳ Plat.)

      6) med. виднеться, появляться
      εἴσατο δεξιός Hom.он показался справа

      7) med. казаться, представляться
      8) med. делать вид, притворяться
      

  εἴσατ΄ ἴμεν ἐς Λῆμνον Hom. — он сделал вид, будто направляется в Лемнос;

      εἴδεσθαι φθογγήν τινι Hom.подражать чьему-л. голосу

      9) med. уподобляться, быть похожим
      

  (εἰδόμενός τινι Pind., Aesch., Her.)

      10) pf. = praes. быть осведомленным, (по)знать
      

  (τι Hom., Soph., Plat., Polyb., Plut. и περί τινος Hom., Arst.)

      ὡς μηδὲν εἰδότα ἴσθι μ΄ ὧν ἀνιστορεῖς Soph. — знай, что ничто из того, что ты рассказываешь, мне неизвестно;
      μετ΄ εἰδόσιν Hom. и ἐν εἰδόσιν Thuc. — в присутствии сведущих людей;
      τοῦ εἰδέναι ὀρέγεσθαι Arst. — стремиться к знанию;
      οἶσθ΄ ὡς ποίησον ; Soph. и οἶσθ΄ ὃ δρᾶσον ; Eur. — знаешь, что сделай?, т.е. послушай, вот что я тебе скажу;
      σάφ΄ ἴσθ΄ ὅτι Arph. — имей в виду, будь уверен;
      ἴστω νῦν Ζεύς Hom. и ἴττω Δεύς беот. Arph. — пусть знает Зевс!, т.е. призываю в свидетели Зевса!

      11) pf. = praes. быть сведущим, уметь, мочь
      

  τόξων εὖ εἰδώς Hom. — прекрасно владеющий луком;

      οὐδὲν ᾔδει πλέν τὸ προσταχθὲν ποιεῖν Soph. — он умел лишь исполнять приказанное;
      προβάλλεσθαι δ΄ οὔτ΄ οἶδεν οὔτ΄ ἐθέλει Dem. — оказать же сопротивление он и не может, и не желает

      12) (о чувстве благодарности и т.п.) чувствовать, испытывать
      

  φίλα εἰδότες ἀλλήλοισιν Hom. — связанные взаимной дружбой;

      χάριν εἰδέναι τινί Hom., Her., Xen., Plat. — питать чувство благодарности к, быть признательным кому-л.

  Древнегреческо-русский словарь > ειδω

 • 6 επιθειαζω

      1) призывать богов в свидетели, клясться богами
      2) заклинать богами
      3) вдохнуть божественное начало, придать божественную силу

  (τῷ λόγῳ Plut.)

  ; вдохновлять
      

  (ἀνθρώποις Plut.)

      4) приписывать божественную силу, объявлять божественным знамением
      

  (τὰς πράξεις, ὀνείρατα καὴ φάσματα Plut.)

  Древнегреческо-русский словарь > επιθειαζω

 • 7 επικαλεω

      тж. med.
      1) звать, взывать (к), призывать
      

  (θεόν Her.; med., θεούς Xen., Plat.; Διοσκούρους Arst.)

      ἐ. τέν θεόν τινι Her.призывать милость богини на кого-л.;
      τάδε ἐπισκήπτω τοὺς θεοὺς ἐπικαλέων … Her. — я требую именем богов того (чтобы) …

      2) звать к себе, приглашать
      

  (γέροντας πλέονας Hom. - in tmesi)

      αὐτῶν τῶν χρημάτων ἐπικαλευμένων Her.поскольку деньги сами (как бы) напрашивались (ср. 7)

      3) med. звать к себе, призывать на помощь
      

  (Λακεδαιμονίους Thuc.; τοὺς Λἰακίδας συμμάχους Her.)

      ἐ. τινα μάρτυρα Plat.призвать кого-л. в свидетели

      4) med. подвергать обжалованию
      

  ἐ. τὸν δῆμον ἀπὸ τῶν δικαστῶν Plut. — апеллировать на решения судей к народу;

      ἐ. Καισαρα NT.апеллировать к императору

      5) med. бросать вызов, вызывать на бой
      

  (τινα Her.)

      6) med.-pass. получать название, быть прозванным, именоваться
      

  (ὅ μικρὸς ἐπικαλούμενος Xen.)

      ἐπὴ Κέκροπος βασιλέος ἐπεκλήθησαν Κεκροπίδαι Her.при царе Кекропе (афиняне) были названы кекропидами

      7) предъявлять обвинение, обвинять
      

  (τινί τι и τινί τινα εἶναι Thuc.)

      ταῦτα ἐπικαλεῖς ; Arph. — так ты (их) в этом винишь?;
      τὰ ἐπικαλεύμενα χρήματα Her.требуемые обратно (похищенные) сокровища (ср. 2);
      τὰ ἐπικαλούμενα Isocr. — обвинения, упреки;
      οἱ ἐπικαλοῦντες ἀλλήλοις Plat. — имеющие взаимные претензии, тяжущиеся

  Древнегреческо-русский словарь > επικαλεω

 • 8 θεος

       θεός
      I
      беот. θιός или σιός, лак. σιός ὅ и ἥ (voc. θεός)
      1) бог, божество
      σὺν (τῷ) θεῷ Hom., Plat. и σὺν θεοῖσιν Hom. — с соизволения бога (богов);
      οὔτοι ἄνευ (и οὐκ ἄνευθε) θεοῦ Hom. или οὐ θεῶν ἄτερ Pind.и не без ведома или не без помощи бога (богов);
      ὑπὲρ θεόν Hom. — вопреки божественной воле;
      θεῶν συνεθελόντων Xen. ( или βουλομένων Luc.) — с соизволения или с помощью богов;
      πρὸς θεῶν Soph., Xen.во имя или ради богов;
      τὰ παρὰ τῶν θεῶν Xen. — признаки божественной воли, т.е. знамения;
      τοῦ θεοῦ φήμη Soph. — ответ бога, т.е. оракул;
      τὰ περὴ или πρὸς τοὺς θεούς Xen., Arst. — почитание богов;
      κατὰ θεόν τινα Plat., Eur. — по внушению какого-то божества;
      οἱ δώδεκα θεοί Arph.двенадцать (старших) богов (Зевс, Гера, Посидон, Аполлон, Афина, Артемида, Арей, Гефест, Афродита, Деметра, Гермес, Гестия);
      οἱ νέρτεροι (тж. οἱ κάτω и οἱ κάτωθεν) θεοί Soph. — боги подземного царства;
      εἰ ὀρθῶς ἢ μή, θ. οἶδεν Plat. — правильно или нет, бог весть;
      ὕει ὅ θ. — бог (Зевс) послал дождь, т.е. дождь идет;
      ἔσεισεν ὅ θ. Xen. — бог (Посидон) всколебал стихии;
      ναὴ τὼ σιώ! Xen.клянусь обоими богами! (т.е. Кастором и Полидевком - лаконская клятва, или Амфионом и Зетом - беотийская клятва);
      Θεοῦ πρόσωπον Polyb.Божий лик ( мыс на побережье Финикии)

      2) (тж. θήλεια θ. Hom.) богиня
      

  θεοῖς εὔχεσθαι πᾶσι καὴ πάσαις Dem. — молиться всем богам и богиням;

      ἥ νερτέρα θ. Soph. — подземная богиня, т.е. Персефона;
      τὼ θεώ Arph. — обе богини, т.е. Деметра и Персефона;
      νέ ( или μὰ) τὼ θεώ! Arph.да ( или нет) клянусь обеими богинями! ( клятвенная формула женщин)

      3) полубог, герой
      

  τοῦδε τοῦ θεοῦ ἐπώνυμοι Soph. (жители города) именуются именем этого героя ( Колона)

      4) женщина божественного рода, полубогиня
      

  παντλάμων Νιόβα, σὲ δ΄ ἔγωγε νέμω θεόν Soph. — многострадальная Ниоба, я считаю тебя богиней

      II
      adj. божественный
      

  αἱ μὲν καταιβαταὴ ἀνθρώποισιν, αἱ δὲ θεώτεραι Hom. (из двух ворот) одни доступны для людей, другие же только для богов

  Древнегреческо-русский словарь > θεος

 • 9 μετα

      I.
       μετά
      I
       (ᾰ) adv.
      1) в том числе, посреди, вместе, заодно
      

  (μ. δ΄ υἱὸν ἐμόν Hom.)

      μ. δὲ Ἀθήνη Hom. — и среди них Афина;
      μ. δ΄ ἀνέρες, οὓς ἔχε γῆρας Hom. — а также мужи, достигшие старости

      2) вслед затем, потом
      

  (πρῶτος ἐγὼ μ. δ΄ ὔμμες Hom.)

      μ. δὲ ὥπλισε τοὺς ὑπολειφθέντας τῶν Μήδων Her.затем (Астиаг) вооружил оставшихся мидян

      II
      (возможна анастрофа, напр.: ὅπλων μέτα = μετὰ ὅπλων)
      1) praep. cum gen.
      (1) между, среди, в числе, вместе с
      

  (μ. ἄλλων ἑταίρων Hom.)

      τῶν μέτα παλλόμενος Hom. — когда (я) совместно с ними тянул жребий;
      τὸν μ. ἄστρων Ζῆνα! Eur. — клянусь живущим среди звезд Зевсом!;
      μ. Βοιωτῶν μάχεσθαι Hom. — сражаться совместно с беотийцами;
      μ. ἄλλων ὄντες Xen. — находясь среди других;
      μ. οὐδενὸς ἀνδρῶν ναίων Soph. — ни с кем (вместе) не обитая, т.е. вдали от людей;
      μ. τινος εἶναι или στῆναι Thuc., Xen.; — быть с кем-л., т.е. быть чьим-л. сторонником, приверженцем;
      οἱ μ. Κύρου Xen. — приверженцы Кира;
      οἱ μεθ΄ ἑαυτοῦ στρατιῶται Xen. — его солдаты;
      οἱ μ. αὐτοῦ Plat.его спутники

      (2) посредством, путем, с помощью
      

  (μ. λόγου τε καὴ ἐπιστήμης Plat.)

      μ. τοῦ σώματος γνῶναι Plat. — познать через посредство тела, т.е. посредством ощущений;
      μ. πλείστων πόνων καὴ ἀγώνων Lys. — долгими усилиями и долгой борьбой;
      μεθ΄ ὅπλων Eur.) оружием, т.е. силою оружия;
      μ. θεῶν Plat.с помощью богов

      (3) при, в сопровождении
      

  (μ. κιθάρας Eur.)

      ἀρετέ μ. φρονήσεως Plat. — просвещенная добродетель;
      μ. κακῆς ἐλπίδος Plat. — с дурными предчувствиями;
      μ. μέθης Plat. — в состоянии опьянения;
      μ. παιδιᾶς καὴ οἴνου Thuc. — под влиянием шаловливости и вина;
      μ. τέχνης Plat. — с (большим) искусством, искусно;
      μ. τοῦ δικαίου Plat. — по справедливости;
      δικαιοσύνη μ. φρονήσεως Plat.справедливость в сочетании с рассудительностью

      (4) сообразно, в соответствии
      2) praep. cum dat. ( только поэт)
      (1) среди, между, в числе, у
      

  (ἢ μ. Τρώεσσι ὁμιλέοι ἢ μ. Ἀχαιοῖς Hom.)

      μ. ἄλλων λαῷ Aesch. — вместе с другими;
      ὃς θεὸς ἔσκε μ. ἀνδράσιν Hom. (Гектор) был как бог среди мужей;
      ἀλλά τοι ἔντεα μ. Τρώεσσιν ἔχονται Hom. — но твои доспехи у троянцев;
      μ. Ἀχαιῶν νηυσίν Hom. — среди (у, вблизи) ахейских кораблей;
      τοῦτο μ. ἀθανάτοισι τέκμωρ Hom.это - порука для (у) богов

      (2) среди, в
      

  (μ. φρεσί Hom.)

      μ. πνοιῇς ἀνέμοιο Hom. — с дыханием ветра, по ветру;
      μεθ΄ αἵματι καὴ κονίῃσι Hom. — в крови и в прахе;
      μ. κύμασι Hes. — в волнах;
      μ. γένυσσιν и μ. γαμφηλῇσιν Hom. — в челюстях;
      μ. χερσί Hes., Soph.; — в руках

      3) praep. cum acc.
      (1) вслед за, после
      

  (μεθ΄ ἅμαξαν ἔρχεσθαι Hom.)

      κάλλιστος μ. Πηλείωνα Hom. — самый красивый после Пелиона;
      ποταμὸς μέγιστος μ. Ἴστρον Her. — самая длинная после Истра река;
      ἔπειτα μεθ΄ Ἕκτορα Hom. — тотчас же после Гектора;
      μ. τοῦτον τὸν χρόνον, μ. τοῦτο и μ. ταῦτα Thuc., Xen. etc. — после этого, вслед за этим;
      μ. μικρόν Luc. — немного спустя;
      μ. τὸν ἑξέτη Plat. — когда он достигнет шестилетнего возраста;
      κατὰ τὰς μ. τὸν Μῆδον σπονδάς Thuc. — на основании договора, (заключенного) после Мидийской войны;
      μεθ΄ ἡμέραν Eur. — после рассвета, т.е. днем

      (2) (на вопрос «куда?») по направлению к, в
      

  (σφαῖραν ῥίπτειν μ. τινα Hom.)

      βάλλειν τινὰ μ. ἔριδας καὴ νείκεα Hom.вовлекать кого-л. в раздоры и вражду;
      βῆναι μ. τινα Hom.пойти к кому-л. или (напасть) на кого-л.

      (3) (на вопрос «зачем?») за, для
      

  μεθ΄ ὕλην Hom. — за дровами;

      πλεῖν μ. χαλκόν Hom. — плыть за медью;
      μ. πατρὸς ἀκουήν Hom.с целью услышать (что-л.) об отце;
      πευσόμενος μ. σὸν κλέος Hom. — чтобы разузнать о тебе;
      πόλεμον μέτα θωρήσσεσθαι Hom.снаряжаться для боя

      (4) между, среди
      

  μ. χεῖρας Her. — в руках;

      πᾶσι μ. πληθύν Hom. — среди (во) всех собравшихся;
      μ. ὁμήλικας Hom.среди сверстников

       III
      приставка, обозначающая:
      1) общность, соучастие (μετέχω)
      2) общение, совместное действие (μεταδαίνυμαι)
      3) промежуточность, положение между чем-л. (μεταιχμιος, μεταπαύομαι)
      4) следование в пространстве или во времена (μεταδιώκω, μετόπωρον)
      5) изменение, перемена (μεταρρέω, μεταπείθω)
      6) перемещение (μεταστρέφω, μεταρρίπτω)
      7) отпускание, освобождение (μεθίημι)
      II.
       μέτα
      I
      = μετά См. μετα II ( анастрофа)
      II
      (= μέτεστι) существует, имеется, есть
      

  (οὐ γάρ τις μ. τοῖος ἀνέρ ἐν τοῖσδεσι πᾶσιν Hom.)

      οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν μ΄ εἴργειν μ. Soph. — нет у него (права) отрывать меня от родных;
      οὐδὲν γὰρ ἐμοὴ ἔτι τούτων μ. Her.ибо ничего из этих (сокровищ) у меня больше нет

  Древнегреческо-русский словарь > μετα

 • 10 προς

       πρός
      I
      эп.-дор. προτί, дор. ποτί adv. (тж. π. δὲ, π. δὲ καὴ, καὴ π. и др.) а также, к тому же, сверх того
      

  (καὴ π. γε παννυχίδα ποιήσουσιν Plat.)

      ἅπερ τελεῖται, π. δ΄ ἃ βούλομαι λέγω Aesch. — я говорю о том, что свершится и чего я, к тому же, желаю;
      τάδε λέγω δράσω τε π. Eur.вот что я говорю и что также сделаю

      II
      эп.-дор. προτί, дор. ποτί
      1) praep. cum gen.
      (1) от, из, со стороны
      

  (ἵκετο π. ἠοίων ἀνθρώπων Hom.; π. τοῦ ποταμοῦ Xen.)

      νῆσοι π. Ἤλιδος Hom. — соседние с Элидой острова;
      ἀκούειν τι π. τινος Hom.слышать что-л. от кого-л.;
      πάσχειν π. τινος Soph.страдать οτ чего-л.;
      ἔχειν ἔπαινον π. τινος Xen.получать одобрение от кого-л.;
      πειθὼ κακοῦ π. ἀνδρός Soph. — совет злого человека;
      δόξα π. ἀνθρώπων Eur. — слава среди людей;
      ἔρημος π. τινος Soph.покинутый кем-л.;
      τὸ ποιεύμενον π. τῶν Λακεδαιμονίων Her. — образ действий лакедемонян;
      π. Διός εἰσι ξεῖνοι Hom. — иноземцы находятся под покровительством Зевса;
      καὴ τὰ π. πατρὸς καὴ τὰ π. μητρός Dem. — как со стороны отца, так и со стороны матери;
      πρόγονοι π. ἀνδρῶν Plat. — предки по мужской линии;
      οἱ π. αἵματος Soph. — кровные родственники;
      ὁμολογεῖται π. πάντων κράτιστος γενέσθαι Xen. — по общему мнению, он - лучший

      (2) по отношению
      

  (δρᾶν οὐδὲν ἄδικον π. ἀνθρώπων Thuc.)

      (3) применительно, соответственно, по
      

  π. δίκης Soph. — по справедливости, с полным основанием;

      ἐάν τι ἡμῖν π. λόγου ᾖ Plat.если это имеет какое-л. отношение к нашей беседе;
      ὡς π. ἀνδρὸς εὐγενοῦς Eur. — как подобает благородному человеку;
      οὐ π. σοῦ λέγεις Xen. — ты говоришь нечто, недостойное тебя;
      οὐκ ἦν π. τοῦ Κύρου τρόπου Xen. (это) было не в характере Кира

      (4) перед (лицом)
      

  ὅ τι δίκαιόν ἐστι καὴ π. θεῶν καὴ π. ἀνθρώπων Xen. — то, что справедливо как в глазах богов, так и в глазах людей

      (5) за, в пользу
      

  (π. τινος λέγειν Arph.)

      π. ἡμέων γίνεσθε Her. — переходите на нашу сторону;
      π. ἀνδρὸς φοβουμένη Soph. — боясь за мужа;
      π. σοῦ γάρ, οὐδ΄ ἐμοῦ, φράσω Soph.я о тебе буду говорить (т.е. забочусь), а не о себе

      (6) именем, во имя
      

  (ἐπιορκεῖν π. δαίμονος Hom.)

      γουνάζεσθαί τινα π. πατρός Hom.умолять кого-л. (заклиная) именем отца;
      π. Χαρίτων, μηδεὴς ἀπιστήσῃ τοῖς λεχθησομένοις Luc. — ради Харит, пусть никто не усомнится в том, что я скажу;
      π. θεῶν Dem.клянусь богами

      (7) из-за, вследствие
      

  π. τῆς τύχης Soph. — по воле судьбы;

      π. ἀμπλακημάτων Soph. — из-за (собственных) прегрешений;
      π. τίνος ποτ΄ αἰτίας ; Soph.по какой же причине?

      2) praep. cum dat.
      (1) к
      

  (πασσαλεύειν π. πέτραις Aesch.)

      π. ἀλλήλῃσιν ἔχεσθαι Hom.быть прижатым друг к другу

      (2) на
      

  (π. βωμῷ σφαγείς Aesch.; π. πέδῳ κεῖσθαι Soph.)

      σχολάζειν π. τινι Xen.быть занятым чем-л.;
      π. τῷ εἰρημένῳ λόγῳ εἶναι Plat. — быть поглощенным тем, что сказано;
      π. τινι ἔχειν τέν διάνοιαν Plat. и τέν γνώμην Aeschin.направлять на что-л. свою мысль

      (3) о, об
      

  νῆας π. σπιλάδεσσιν ἆξαι Hom.разбить корабли об утесы

      (4) у, при, возле
      

  (π. τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ Xen.)

      αἱ π. θαλάττῃ πόλεις Xen. — приморские города;
      Λίβυες π. Αἰγύπτῳ Thuc. — сопредельные Египту ливийцы;
      τὸ π. ποσί Soph. — то, что находится у (самых) ног, т.е. ближайшее или настоящее;
      π. τῇ χώρᾳ Dem.у границ страны

      (5) сверх, кроме
      

  π. τούτοις οἷς λέγει Xen. — сверх того, что он говорит;

      π. τοῖς ἄλλοις Thuc. — сверх (помимо) всего прочего;
      δέκα μῆνας π. ἄλλοις πέντε Soph.десять да еще пять месяцев

      (6) в присутствии, перед
      

  (π. τοῖς θεσμοθέταις λέγειν Dem.)

      3) praep. cum acc.
      (1) ( движение или положение) к, по направлению к, в, на
      

  (εἶμι π. Ὄλυμπον, ἄγειν τινὰ π. οἶκον Hom.)

      π. κίονα ἐρείσας Hom. — прислонившись к столбу;
      π. στῆθος βαλεῖν Hom. — ударить в грудь;
      χῶρον π. αὐτὸν τόνδε Soph. — в этом же самом месте;
      πατρὸς π. τάφον Soph.на могиле или на могилу отца;
      κλαίειν π. οὐρανόν Hom. — воссылать мольбы к небесам;
      σεσωφρονισμένως π. τι ὁρᾶν Aesch.благоразумно (спокойно) взирать на что-л.;
      π. ἠῶ τε καὴ ἡλίου ἀνατολάς Her. — на востоке, с восточной стороны;
      ἀκτέ π. Τυρσηνίην τετραμμένη Her. — мыс, обращенный в сторону Тиррении;
      π. μεσημβρίαν Xen. — к югу;
      εἰσελθεῖν πρός τινα NT.зайти к кому-л.

      (2) около, у, возле
      

  π. γοῦνά τινος καθίζεσθαι Hom.присесть у чьих-л. ног;

      π. ἕω Arph. и π. ἡμέραν Plat. — на рассвете;
      π. ἑσπέραν Xen. — под вечер;
      π. (τὸ) γῆρας Eur., Plat.к (в) старости

      

  π. ἀλλήλους ἀγορεύειν Hom. — говорить между собой;

      ἀποκρίνεσθαι π. τινα Her.отвечать кому-л.;
      μνησθῆναί τινος π. τινα Lys.напомнить кому-л. о чем-л.;
      ταῦτα π. τὸν Πιττακὸν εἴρηται Plat.это сказано в виде возражения Питтаку

      (4) с
      

  (παίζειν π. τινα Eur.; π. τοὺς Ἀθηναίους ξυμμαχίαν ποιεῖν Thuc.)

      (5) против
      

  (π. Τρῶας μάχεσθαι Hom.)

      π. δαίμονα Hom.вопреки божеству

      (6) по отношению к
      

  (ἥ π. τινα φιλία Xen.)

      π. ἀλλήλους ἔχθραι Aesch. — взаимная вражда;
      χρήσιμος π. τι Plat.полезный для чего-л.;
      филос. τὸ и τὰ πρός τι Arst. — отношение;
      τὰ Κύρου οὕτως ἔχει π. ἡμᾶς, ὥσπερ τὰ ἡμέτερα π. ἐκεῖνον Xen. — отношения Кира к нам таковы же, как наши к нему;
      οὐδὲν ἐμοὴ π. ἐκείνους Isocr. — у меня нет с ними ничего общего;
      καταλλάττεσθαί τι π. τι Plat.обменивать что-л. на что-л.;
      οὐδὲν π. ἐμέ Dem. (это) нисколько меня не касается;
      τὰ π. τὸν πόλεμον Xen. — военные дела (обстоятельства);
      τὰ π. τοὺς θεούς Soph.наши обязанности по отношению к богам

      (7) перед (лицом), в присутствии
      

  (μαρτυρῆσαι π. τοὺς δικαστάς Plut.)

      γράφεσθαι π. τοὺς θεσμοθέτας Dem. — предстать перед судом тесмотетов;
      π. ὑμᾶς Dem.в вашем присутствии

      (8) вследствие, из-за, ввиду
      

  π. τέν καταλαβοῦσαν συμφορήν Her. — в виду случившегося несчастья;

      π. ταύτην τέν φήμην Her. — по поводу этого замечания;
      π. τί ; Soph. — зачем?, для чего?;
      μήτε π. ἔχθραν μήτε π. χάριν Dem. — ни в силу вражды, ни в силу благосклонности

      (9) по сравнению с
      

  (π. τὸν Κῦρον Her.)

      μείζων π. πᾶσαν χώρην Her. — больший, чем во всякой (другой) стране;
      σμικρότητα ἔχειν π. τὸ μέγεθός τινος Plat.быть маленьким по сравнению с (большой) величиной чего-л.;
      ὥσπερ πέντε π. τρία Arst. (относиться) как пять к трем

      (10) сообразно, в соответствии, согласно, по
      

  π. τέν ἀξίαν Xen.по заслугам или по рангу;

      π. αὐλὸν ὀρχεῖσθαι Xen. — плясать под звуки свирели;
      π. ἀνάγκην Aesch.в силу необходимости или по определению судьбы;
      π. καιρόν Soph. — кстати;
      π. βίαν Aesch. — силой, насилием

      (11) вдобавок к, сверх, кроме
      

  π. ταῦτα Plat. — кроме того;

      π. κακοῖσι πέμπειν κακόν Soph.добавлять к бедствиям (еще одно) бедствие

      (12) с целью, для
      

  π. τὸ ἐπιδραμεῖν Xen. — для набегов;

      π. τοῦτο Xen. — для этого;
      π. ἡδονήν τι λέγειν Thuc. — говорить для того (лишь), чтобы доставить удовольствие

      (13) по поводу, о
      

  βουλεύεσθαι π. τι Xen.совещаться о чем-л.

      (14) около, приблизительно
      

  (π. ἑβδομήκοντα Polyb.)

  Древнегреческо-русский словарь > προς

 • 11 υπαρχω

      (реже med.)
      1) класть начало, начинать
      

  γὰρ θέμις, ὅστις ὑπάρξῃ Hom. — ибо таково воздаяние (тому), кто положил начало;

      ἀμυνόμενοι, μέ ὑπάρχοντες Plat. — защищающиеся, (а) не зачинщики;
      ὑ. τινός Her., Eur., Thuc. etc.класть начало чему-л., быть зачинателем или зачинщиком чего-л.

      2) причинять, делать
      

  (ὑ. εὐεργεσίας τινί Aeschin. и εἴς τινα Dem.)

      τὰ εἰς ὑμᾶς ὑπηργμένα Lys. — то, что сделано для вас, т.е. оказанные вам услуги;
      τὰ ὑπαργμένα (ион.) ἐξ ἐκείνων Her. — то, что совершено ими

      3) оказывать услугу или милость, быть в помощь, содействовать
      

  μέγα ὑ. τινί Dem. и πρός τινα Plut.оказывать существенную помощь кому(чему)-л.;

      ἅτε τῆς φύσεως ὑπαρχούσης Xen. — благодаря счастливым природным данным;
      τὰ παρὰ τῶν θεῶν ὑπηργμένα Thuc.милости богов

      4) быть преданным, быть приверженцем
      

  ὑ. τινὴ κατά τινος и πρός τινα Dem.быть на чьей-л. стороне против кого-л.

      5) иметься в наличии, быть
      

  τὸ ὑπάρχον Arst. — существующее, реальность;

      χωρὴς τούτων οἱ χίλιοι ὑπῆρχον Xen. — кроме этих была (еще) тысяча (бойцов);
      ὑπαρχούσης τιμῆς Xen. — при наличии почета, т.е. пользуясь почетом, но τῆς ὑπαρχούσης τιμῆς Dem. по существующей цене;
      τὰ ἀφ ὑμῶν (ἕτοιμα) ὑπάρχει Dem. — то, что (зависит) от вас, имеется налицо, т.е. за вами дело не станет;
      τοιαῦτα αὐτοῖς οὐχ ὑπάρχει Lys. — ничего такого у них нет;
      διὰ τὰ ὑπάρχοντα ἁμαρτήματα Thuc. — вследствие допущенных ошибок;
      ἥ ὑπάρχουσα οὐσία Isocr. и τὰ ὑπάρχοντα Thuc., Isocr. — наличное имущество;
      πημονῆς ἅλις ὑπάρχει Aesch. — довольно (уж) несчастий;
      τὰ ὑπάρχοντά τινι ἐγκλήματα Aeschin.выдвинутые против кого-л. обвинения;
      τὸ πλέον τοῦ χωρίου αὐτὸ καρτερὸν ὑπῆρχε Thuc. — большая часть местности оказалась от природы укрепленной;
      ὑ. ἐγνωκότες μοι δοκεῖτε Dem. — мне кажется, что вы (все это) уже знаете;
      τούτου ὑπάρχοντος или τούτων ὑπαρχόντων Plat. — поскольку дело так обстоит, т.е. исходя из этого;
      πρὸς τὰ ὑπάρχοντα Thuc.при данных обстоятельствах или средствах

      6) выпадать на долю, возникать, приключаться, бывать
      

  τοῖσι κλαύμαθ΄ ὑπάρξει Soph. — их уделом будут слезы;

      ὥσπερ ὑπῆρχεν Thuc. — как пришлось;
      (ὡς) ἐκ τῶν ὑπαρχόντων Thuc., Xen., Arst. — в зависимости от обстоятельств, как придется;
      ὑπάρχει σε μέ γνῶναί τινα Soph. — выходит, что никто тебя не знает

      7) быть присущим, свойственным
      

  (ὑ. τινί, κατά и ἐπί τινος Arst.)

      8) impers. быть в распоряжении, представляться возможным
      

  ὑπάρχει ἡμῖν ἐπικρατεῖν Thuc. — у нас есть возможность победить;

      οὐχ ὑπάρχει εἰδέναι καθ΄ ὅ τι χωρήσει Thuc. — невозможно предвидеть, что к чему приведет

      9) властвовать, распоряжаться

  Древнегреческо-русский словарь > υπαρχω

 • 12 1636

  {сущ., 15}
  олива, маслина – красивое и могучее вечнозеленое дерево, весьма распространенное в Палестине и доныне, из плодов которого, напоминающих сливу, выдавливается (выбивается) масло. Это масло было не только важным продуктом питания в древности, но являлось также и елеем, употребляемым для «чествования богов и людей» (Суд. 9:9). Из прочной древесины этого дерева делались разные поделки и украшения в богатых домах и в храме (3Цар. 6:23, 31). Масличное дерево (оливковая ветвь) издревле считается символом благополучия и мира.
  Ссылки: Мф. 21:1; 24:3; 26:30; Мк. 11:1; 13:3; 14:26; Лк. 19:29, 37; 21:37; 22:39; Ин. 8:1; Рим. 11:17, 24; Иак. 3:12; Откр. 11:4.*

  Греческо-русский лексикон Нового Завета с номерами Стронга и греческой Симфонией > 1636

 • 13 ἐλαία

  {сущ., 15}
  олива, маслина – красивое и могучее вечнозеленое дерево, весьма распространенное в Палестине и доныне, из плодов которого, напоминающих сливу, выдавливается (выбивается) масло. Это масло было не только важным продуктом питания в древности, но являлось также и елеем, употребляемым для «чествования богов и людей» (Суд. 9:9). Из прочной древесины этого дерева делались разные поделки и украшения в богатых домах и в храме (3Цар. 6:23, 31). Масличное дерево (оливковая ветвь) издревле считается символом благополучия и мира.
  Ссылки: Мф. 21:1; 24:3; 26:30; Мк. 11:1; 13:3; 14:26; Лк. 19:29, 37; 21:37; 22:39; Ин. 8:1; Рим. 11:17, 24; Иак. 3:12; Откр. 11:4.*

  Греческо-русский лексикон Нового Завета с номерами Стронга и греческой Симфонией > ἐλαία

 • 14 ελαία

  {сущ., 15}
  олива, маслина – красивое и могучее вечнозеленое дерево, весьма распространенное в Палестине и доныне, из плодов которого, напоминающих сливу, выдавливается (выбивается) масло. Это масло было не только важным продуктом питания в древности, но являлось также и елеем, употребляемым для «чествования богов и людей» (Суд. 9:9). Из прочной древесины этого дерева делались разные поделки и украшения в богатых домах и в храме (3Цар. 6:23, 31). Масличное дерево (оливковая ветвь) издревле считается символом благополучия и мира.
  Ссылки: Мф. 21:1; 24:3; 26:30; Мк. 11:1; 13:3; 14:26; Лк. 19:29, 37; 21:37; 22:39; Ин. 8:1; Рим. 11:17, 24; Иак. 3:12; Откр. 11:4.*

  Греческо-русский лексикон Нового Завета с номерами Стронга и греческой Симфонией > ελαία

 • 15 αγαπητος

      дор. ἀγᾰπᾱτός 3
      1) любимый, дорогой
      

  (παῖς Hom., Arph., Dem.)

      2) приятный, восхитительный
      

  (βίος Plat.)

      3) любезный, ласковый
      

  (ἤθη Xen.)

      4) удовлетворительный, достаточный

  Древнегреческо-русский словарь > αγαπητος

 • 16 αγαπητως

      1) охотно, с радостью
      2) удовлетворительно, достаточно
      

  ἀ. ἂν καὴ τὸ τοιοῦτον δράσειεν Plat. — хорошо, если он хоть это сделает

      3) едва, насилу
      

  ἀ. ὀλίγῳ πρότερον σεσωσμένος Lys.едва незадолго до этого спасшись

  Древнегреческо-русский словарь > αγαπητως

 • 17 αγος

      I.
       ἀγός
       (ᾰ) ὅ предводитель, вождь Hom., Pind., Aesch., Eur., Anth.
      II.
       ἅγος
      ἅγος, ἄγος
      - εος (ᾰ) τό
      1) тяжкая вина (навлекающая проклятье)
      ἐν τῷ ἄγεϊ ἐνέχεσθαι Her. — подлежать проклятью;
      ἄ. σφι ἐγένετο Her. — над ними нависло проклятье;
      ἄ. φυλάσσου Aesch. — берегись, как бы проклятье не пало на тебя;
      ἄ. θεῶν πατρῴων Aesch. — преступление против отечественных богов;
      ἄ. ἐκθύσασθαι Her. или ἀφοσιώσασθαι Plut.очиститься от преступления

      2) ( о человеке) скверна, изверг ( виновник всеобщего проклятья) Soph.
      

  τὸ ἄ. ἐλαύνειν Thuc., Plut.изгнать преступника из своей среды

      3) искупление вины, очищение
      

  τοσοῦτον, ὅσον ἄ. μόνον (sc. ἐστίν) Soph. — столько, сколько требует искупление, т.е. чтобы не навлечь на себя проклятья

      4) благоговейный страх, благоговение
      

  (μέγα θεῶν ἄ. HH.)

  Древнегреческо-русский словарь > αγος

 • 18 αγος...

      ἄγος...
      ἅγος, ἄγος
      - εος (ᾰ) τό
      1) тяжкая вина (навлекающая проклятье)
      ἐν τῷ ἄγεϊ ἐνέχεσθαι Her. — подлежать проклятью;
      ἄ. σφι ἐγένετο Her. — над ними нависло проклятье;
      ἄ. φυλάσσου Aesch. — берегись, как бы проклятье не пало на тебя;
      ἄ. θεῶν πατρῴων Aesch. — преступление против отечественных богов;
      ἄ. ἐκθύσασθαι Her. или ἀφοσιώσασθαι Plut.очиститься от преступления

      2) ( о человеке) скверна, изверг ( виновник всеобщего проклятья) Soph.
      

  τὸ ἄ. ἐλαύνειν Thuc., Plut.изгнать преступника из своей среды

      3) искупление вины, очищение
      

  τοσοῦτον, ὅσον ἄ. μόνον (sc. ἐστίν) Soph. — столько, сколько требует искупление, т.е. чтобы не навлечь на себя проклятья

      4) благоговейный страх, благоговение
      

  (μέγα θεῶν ἄ. HH.)

  Древнегреческо-русский словарь > αγος...

 • 19 αγω

      I.
       ἀγῶ
      aor. 2 conjct. pass. к ἄγνυμι См. αγνυμι
      II.
       ἁγώ
       (ᾱ) in crasi = ἃ ἐγώ
      III.
       ἄγω
      (impf. ἦγον - эп. ἄγον, fut. ἄξω - дор. ἀξῶ, aor. 1 ἦξα, aor. 2 ἤγαγον, pf. ἦχα, ppf. ἀγηόχει; pass.: fut. ἀχθήσομαι и ἄξομαι, aor. 1 ἤχθην - ион. ἄχθην, pf. ἦγμαι; adj. verb. ἀκτέον)
      1) вести
      

  (βοῦν κεράων Hom.; ἵππον τῆς ἡνίας, τὸ στράτευμα τέν ἐπὴ Μέγαρα (sc. ὁδόν) Xen.; τινὰ παρά τινα Plat.)

      ὁδὸς ἥ ἐπὴ τοῦτο ἄγουσα Plat. — ведущая к этому дорога;
      σχιστέ ὁδὸς ἐς ταὐτὸ ἄγει Soph. — разошедшиеся дороги сходятся;
      ἄγομαι τάνδ΄ ὁδόν Soph.я вынужден идти по этому пути

      2) гнать, изгонять
      3) предводительствовать, командовать, управлять, руководить
      

  (ἄρχειν καὴ ἄ. Plat.)

      τὰς Φοινίσσας ναῦς ἄξων Thuc. — командуя финикийским флотом;
      τέν πολιτείαν ἄ. Thuc. — управлять государством;
      θεῶν ἀγόντων Soph. — по воле богов;
      ἥ πεπρωμένη ἄγει θανεῖν τινα Eur.судьба определила кому-л. умереть;
      τοῖς ἔξωθεν λόγοις ἠγμένος Dem.руководствуясь посторонними соображениями

      4) привозить, приносить, доставлять
      

  (οἶνον Hom.; ἀγώγιμα Plat.)

      πλοῖα τὰ ἡμᾶς ἄξοντα Xen.суда для перевозки нас

      5) проводить, прокладывать
      

  (ὄγμον Theocr.; τάφρον Plut.)

      ἐπὴ τὸν τόπον τινὰ ἄ. ὕδωρ Plat.проводить воду в какое-л. место;
      γραμμὰς ἄ. μέ ὡς ἂν ἀχθείησαν Arst. — чертить линии не так, как они должны были бы быть начерчены;
      ἄξειν τὸ τεῖχος Thuc. — построить стену;
      κόλπου ἀγομένου τῆς γῆς ταύτης Her.поскольку эта область образует залив

      6) приводить, подводить, доводить
      

  αὐτέν ἐς θρόνον εἶσεν ἄγων Hom. — он подвел ее и посадил в кресло;

      ἄγεσθαι γυναῖκα Her. — приводить к себе жену, т.е. жениться;
      ἄγεσθαι κούρην υἱέϊ Hom. или τῷ παιδὴ γυναῖκα Her. — женить сына;
      οὔτε ἐκδοῦναι οὐδ΄ ἀγαγέσθαι παρά τινων Thuc.не выдавать замуж за кого-л. и не жениться (на их дочерях);
      τὸν υἱὸν ἧκεν ἄγων Xen. — он прибыл с сыном;
      ἄ. τινὰ εἰς δίκας (εἰς τέν δίκην) Xen. или εἰς δικαστήριον (εἰς κρίσιν, ἐπὴ τοὺς δικαστάς) Plat.приводить кого-л. на суд;
      ἐπειδάν σου ἐπιλαβόμενος ἄγῃ Plat. — после того, как тебя схватят и приведут на суд;
      φόνου ἄγεσθαι Plut. — быть преданным суду за убийство;
      ὑφ΄ ἅρμα или ὑπὸ ζυγὸν ἵππους ἄ. Hom., Aesch. — запрягать коней в колесницу;
      εἰς μέγαν φόβον ἄ. τινά Polyb.приводить кого-л. в ужас;
      εἰς οἶκτον ἄ. τινά Eur.внушать кому-л. сострадание;
      εἰς μνήμην ἄ. τι καὴ παράδοσιν τοῖς ἐπιγινομένοις Polyb.увековечивать что-л. в памяти потомства;
      εἰς φῶς ἄ. τι Plat. — выводить на свет, перен. разоблачать что-л.

      7) уводить или уносить, угонять
      

  (ἵππους, αἰχμαλώτους καὴ ἄνδρας, λείαν Xen.)

      ἄ. εἰς δουλείαν Aeschin. — уводить в рабство;
      ἄ. καὴ φέρειν Her., Xen.или φέρειν καὴ ἄ. Isocr., Xen. (τι и τινά) грабить, разорять, но тж. φέρειν καὴ ἄ. Xen., Plat. нести с собой;
      ἄγεσθαι, φέρεσθαι Eur. — подвергаться (полному) разграблению;
      ἐς δεσμοὺς ἄ. τινά Eur.заключать в оковы (бросать в темницу) кого-л.

      8) вести (дела), делать, заниматься, производить
      

  ἄ. πόλεμον Dem. — вести войну;

      εἰρήνην ἄ. Xen., Plat. — жить в мире;
      σχολέν ἄ. Plat. — пользоваться передышкой;
      ἀσχολίαν ἄ. Plat. — быть занятым, заниматься делом;
      δεχημέρους σπονδὰς ἄ. πρός τινας Thuc.иметь десятидневное перемирие с кем-л.;
      γέλωθ΄ ὑφ΄ ἡδονῆς ἄ. Soph. — смеяться от удовольствия;
      ἀληθὲς ἄ. τὸ πένθος Luc. — испытывать неподдельную скорбь;
      πᾶσαν ἄδειαν ἄ. Dem. — быть в полной безопасности;
      κτύπον ἄ. Eur. — производить шум, шуметь;
      ἐλεύθερον ἄ. τινά Dem.охранять чью-л. свободу;
      κλέος τινὸς ἄ. Hom.прославлять кого-л.;
      εἰς τέν φωνήν τινος ἄ. τι Plat.переводить что-л. на чей-л. язык;
      ἐς χεῖρας ἄγεσθαί τι Her.принимать что-л. на себя, браться за что-л.;
      μῦθόν τινα διὰ στόμα ἄγεσθαι Hom.говорить что-л.;
      ἀλήθειαν ἄ. Hes. — говорить правду;
      ἥ σελήνη διχομηνίαν ἦγε Plut.было полнолуние

      9) считать, ставить, ценить
      

  (θεόν τινα Luc.)

      τέν σοφίαν ἄ. (τι) Plat.считать что-л. мудростью;
      πρόσθεν ἄ. τινά τινος Eur.ставить кого-л. выше кого-л.;
      περὴ πλείστου ἄ. ποιεῖν τι Her.считать какое-л. дело самым важным;
      τὸ πρᾶγμ΄ ἄ. οὐχ ὡς παρ΄ οὐδέν Soph. — придавать этому немалое значение;
      ἠγόμην ἀνέρ μέγιστος Soph. — я считался первым человеком;
      ἐν τιμῇ ἄγεσθαί τινα Her.почитать кого-л.;
      εἰς ἐθελοκάκησιν ἄ. τι Polyb.считать что-л. злонамеренным поступком

      10) притягивать, привлекать
      

  Μαγνήσιος λίθος τοὺς δακτυλίους σιδηροῦς ἄγει Plat. — магнит притягивает железные кольца;

      λόγῳ τινὴ ἄ. τινά Eur.завлекать кого-л. под каким-л. предлогом;
      ἄγεσθαί τινα σύμμαχον Xen.привлекать кого-л. к военному союзу с собой

      11) доставлять, причинять
      

  (πῆμά τινι Hom.)

      ὕπνον κἀνάπαυλαν ἄ. Soph. — давать сон и отдых;
      ἄ. δάκρυ Eur. — исторгать слезы, доводить до слез

      12) тянуть вниз, т.е. весить
      χρυσίδες, ἄγουσ΄ ἑκάστη μνᾶν Dem. — золотые сосуды, весом в мину каждый

      13) проводить (время), жить
      

  (ἡμέρας Soph.; βίοτον ἡδέως Eur.)

      κατὰ σελήνην ἄ. τοῦ βίου τὰς ἡμέρας Arph. — вести счет дням по луне, т.е. пользоваться лунным календарем;
      οὕτως ἦγε τοὺς χρόνους τότε τὸ τῶν Ἀχαιῶν ἔθνος Polyb.таково было тогда летосчисление у ахейского племени

      14) выращивать, воспитывать
      

  (παῖδας Luc.; σκύλακας Plut.)

      καλῶς ἀχθῆναι Plat. — быть хорошо воспитанным;
      φαύλως ἠγμένος Dem.дурно воспитанный

      15) устраивать, справлять
      

  (ἑορτήν Hes., Xen., Plat.; θιάσους Eur.)

      ἀχθῆναι δεῖ τήμερον τὰ Διονύσια Luc.сегодня должны быть отпразднованы Дионисии

      16) (sc. στρατόν, ἑαυτόν и т.п.) идти, двигаться
      

  (ταύτῃ, sc. ὁδῷ, ἐπὴ τοὺς πολεμίους Xen.)

      ἐπὴ τὸ ἄκρον τινὸς ἄ. Plat.доходить до высшей степени чего-л. - см. тж. ἄγε, ἄγετε

  Древнегреческо-русский словарь > αγω

 • 20 αγων

       ἀγών
      - ῶνος ὅ
      1) собрание
      

  θεῖος ἀ. Hom.собрание богов (ср. 2)

      2) место сбора
      

  θεῖος ἀ. Hom.храм (ср. 1);

      νεῶν ἐν ἀγῶνι Hom.в месте стоянки флота

      3) собрание зрителей ( на общественных состязаниях)
      4) место для общественных состязаний, арена, стадион
      

  καλὸν εὔρυναν ἀγῶνα Hom. — они устроили прекрасную и широкую арену;

      ἐν τῷ ἀγῶνι Thuc.на стадионе

      5) публичное состязание, общественные игры
      

  (ὅ ἐν Ὀλυμπίῃ ἀ. Her., Ὀλυμπίας ἀ. Pind. и ὅ Ὀλυμπικὸς ἀ. Arph.; ἀ. λόγων Plat.)

      ἱππικοὴ καὴ γυμνικοὴ καὴ χορηγικοὴ ἀγῶνες Xen. — конные, гимнастические и хорегические состязания;
      ἀ. στεφανηφόρος Her. и στεφανίτης Arst. — состязание, победитель которого награждался венком;
      ἀ. μονομάχων Plut.единоборство

      6) борьба, бой, сражение
      

  (τινος Soph. и περί τινος Soph., Eur.; στρατιωτικοὴ ἀγῶνες Plut.)

      τὸν ἀγῶνα ἐν τῷκόλπῳ ποιεῖσθαι Thuc.завязать сражение в заливе

      7) борьба мнений, спор
      

  προκέεται ἀ. Her. — предстоит (решить) вопрос;

      κἀν τῷδ΄ ἀ. μέγιστος Eur. — в этом весь вопрос;
      οὐ περὴ τῆς ἀδικίας ἡμῖν ὅ ἀ. Thuc. — не об обиде идет у нас спор;
      ἔξω τοῦ ἀγῶνος Pind., Luc.вне спора (темы)

      8) критический момент, опасность
      

  ού λόγων ἐθ΄ ἁγών (in crasi = ὅ ἀ.) Eur. — не время говорить;

      ἀ. πρόφασιν οὐ δέχεται Arph.теперь не до уверток

      9) судебный процесс, тяжба
      

  (ἀ. ἄπορος Lys.)

      εἰς ἀγῶνα καθιστάναι τινά Plat.привлекать кого-л. к судебной ответственности

      10) усилие, старание

  Древнегреческо-русский словарь > αγων

См. также в других словарях:

 • ЖИЗНЬ — Иисус Христос Спаситель и Жизнеподатель. Икона. 1394 г. (Художественная галерея, Скопье) Иисус Христос Спаситель и Жизнеподатель. Икона. 1394 г. (Художественная галерея, Скопье) [греч. βίος, ζωή; лат. vita], христ. богословие в учении о Ж.… …   Православная энциклопедия

 • Сура 11. Худ — 1. Алиф. Лам. Ра. Это Писание, аяты которого ясно изложены, а затем разъяснены Мудрым, Ведающим. 2. Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. Воистину, я для вас предостерегающий увещеватель и добрый вестник от Него. 3. Просите прощения у вашего… …   Коран. Перевод Э. Кулиева

 • Сура 11. Худ — 1. (1). Алиф лам ра. Писание, знамения которого утверждены, потом ясно изложены от мудрого, ведающего, 2. (2). чтобы вы не поклонялись никому, кроме Аллаха, поистине, я для вас от Него увещатель и вестник! 3. (3). и чтобы вы просили прощения у… …   Коран в переводе И. Ю. Крачковского

 • ДУША — [греч. ψυχή], вместе с телом образует состав человека (см. статьи Дихотомизм, Антропология), будучи при этом самостоятельным началом; Д. человека заключает образ Божий (по мнению одних отцов Церкви; по мнению других образ Божий заключен во всем… …   Православная энциклопедия

 • Сура 18. Пещера — 1. Хвала Аллаху, Кто Своему слуге Писание низвел И в нем не допустил извилин (в смысле) 2. (Писание) прямое, (без уверток), Чтобы напомнить (нечестивым) о наказании великом, А тех, кто верует и делает добро, Обрадовать благою Вестью, Что им… …   Коран. Перевод В. Порохового

 • Гиппократ — и корпус Гиппократа     Итак, Гиппократ герой основатель научной медицины. К сожалению, мы очень мало знаем о его жизни. Он жил во второй половине V в. и первые десятилетия IV в. до н.э. (460 370 гг., датировка приблизительная). Гиппократ был… …   Западная философия от истоков до наших дней

 • Анк Марций — (Ancus Marcius). Четвертый римский царь, царствовавший между 640 616 гг. до Р.Х. Он победил латинов и заселил ими Авентинский холм в Риме. Преемником его был Тарквиний Приск. (Источник: «Краткий словарь мифологии и древностей». М.Корш. Санкт… …   Энциклопедия мифологии


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»