Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

быть+помехой

 • 481 сказываться

  несов.; сов. - сказ`аться
  1) ( обнаруживаться) виявля́тися, ви́явитися, -виться
  2) ( отражаться) відбива́тися, відби́тися (відіб'є́ться); (на ком-чём) одзива́тися, одізва́тися, -зве́ться, несов. диал. очува́тися
  3) ( давать почувствовать себя) познача́тися, позна́читися; ( давать себя знать) дава́тися (даю́ся, дає́шся) взнаки́, да́тися (да́мся, даси́ся) взнаки́
  4) ( кем) об'явля́тися, об'яви́тися, -влю́ся, -вишся (ким), удава́ти (удаю́, удає́ш) з се́бе, уда́ти (уда́м, удаси́) з се́бе (кого)
  5) ( выдавать себя за кого) видава́ти себе́, ви́дати (-дам, -даси) себе́ (за кого); ( называть себя) назива́ти себе́, назва́ти (-зву́, -звеш) себе́, сов. назва́тися (ким); (сов.: сказать) сказа́ти (скажу́, ска́жеш)

  \сказываться за́лся больны́м — уда́в [із се́бе] хво́рого; сказа́в, що хво́рий; ( отговорился) відговори́вся (відмі́гся) хворо́бою

  6) (сов.: быть сказанным) бу́ти (бу́де) ска́заним
  7) (сов.: сообщить, предупредить) сказа́ти

  \сказываться за́лся до́ма — сказа́в, що [він] вдо́ма (до́ма)

  ушёл, не \сказываться за́вшись — пішо́в (ви́йшов), не сказа́вши

  8) (несов.: говориться, рассказываться) говори́тися, -во́риться; каза́тися

  ско́ро ска́зка \сказываться зывается, да не ско́ро де́ло де́лается — погов. не так ху́тко (ско́ро) ро́биться, як мо́виться; ле́гше говори́ти, ніж зроби́ти; одно́ твори́ти язико́м, а дру́ге - пе́рти плу́га

  9) страд. несов. каза́тися, говори́тися; розповіда́тися, розка́зуватися, -зується

  Русско-украинский словарь > сказываться

 • 482 скипетр

  скі́петр, бе́рло

  под \скипетр ром чьи́м [быть, находи́ться] — під скі́петром чиї́м [бу́ти, перебува́ти]

  Русско-украинский словарь > скипетр

 • 483 следствие

  I
  на́слідок, -дку; ( вывод) ви́сновок, -вку

  нет \следствие вия без причи́ны — нема́ (нема́є) на́слідку без причи́ни

  предложе́ние \следствие вия — грам. наслідко́ве ре́чення

  II юр.
  слі́дство

  быть — (находи́ться)

  под \следствие вием — бу́ти (перебува́ти) під слі́дством

  Русско-украинский словарь > следствие

 • 484 слово

  сло́во; ( публичная речь) промо́ва

  без ли́шних (да́льних) \слово в — без за́йвих слів

  брать, взять свои́ \слово ва́ обра́тно — бра́ти, взя́ти свої́ слова́ наза́д

  быть господи́ном (хозя́ином) своего́ \слово ва (своему́ \слово ву) — см. господин

  в кра́тких (в коро́тких, в не́скольких) \слово ва́х — см. короткий 1)

  заключи́тельное \слово во — прикінце́ве сло́во

  знать [тако́е] \слово во — шутл. зна́ти [таке́] сло́во

  иностра́нное \слово во — іншомо́вне сло́во

  к \словову [прийти́сь] до — сло́ва [прийти́ся]

  к \словову [сказа́ть] в знач. — вводн. сл. жарг. до ре́чі [ка́жучи]

  на \словова́х — на слова́х

  наруша́ть, нару́шить \словово — пору́шувати, пору́шити (лама́ти, злама́ти) сло́во

  не найти́ \словов — ( от возмущения) не знайти́ слів, не добра́ти (не дібра́ти) слів

  нет \словов, как — нема́ слів, щоб сказа́ти (розказа́ти), як

  но́вое \словово в чём — нове́ сло́во в чо́му

  [одни́м] \слововом (одно́ \слово во) — вводн. сл. [одни́м] сло́вом, одно́ сло́во

  [от \словова] до \словова — [від сло́ва] до сло́ва

  от \словова к \словову — з ко́жним сло́вом

  пе́рвое \словово в чём — а) ( начальный этап) пе́рше сло́во (пе́рший крок) у чо́му; б) ( самое главное) найголовні́ше у чо́му

  по \словова́м чьим — в знач. вводн. сл. за (согласно с: згі́дно з) слова́ми чиї́ми

  после́днее \словово нау́ки (те́хники) — оста́ннє сло́во нау́ки (те́хніки)

  сде́рживать, сдержа́ть \словово — см. сдерживать 2)

  \словов не хвата́ет для чего́ — слів нема́є (не стає́, не вистача́є, браку́є) для чо́го (щоб)

  \словов (\словова) нет в знач.вводн. сл. жарг. ні́чого й говори́ти, нема́ що (чого́) й каза́ти, що й каза́ти, безпере́чно

  во в \словово — сло́во в сло́во, до сло́ва

  \словово за́ \словово — сло́во за сло́вом, сло́во по сло́ву

  \слововом [сказа́ть] — в знач. вводн. сл. жарг. сло́вом

  со \словов чьих — із (зі) слів чиї́х

  с пе́рвого \словова — з пе́ршого сло́ва

  тра́тить \словова́ понапра́сну (по́пусту, зря) — витрача́ти слова́ даре́мно (ма́рно)

  Русско-украинский словарь > слово

 • 485 служить

  1) служи́ти (служу́, слу́жиш); (прислуживать, быть слугой) слугува́ти, -гу́ю, -гу́єш, ( прислуживать) прислуго́вувати, -го́вую, -го́вуєш, услуго́вувати

  \служитьть иску́сству — служи́ти мисте́цтву

  чем могу́ \служить ть? — чим ма́ю (мо́жу) служи́ти?

  2) (чем, для чего - выполнять свою роль, назначение) пра́вити, -вить (за що), бу́ти (бу́де) (чим, за що)
  3) (быть, являться чем-л.) бу́ти (бу́ду, бу́деш); ( становиться) става́ти (стаю́, стає́ш)

  \служитьть на по́льзу — бу́ти на ко́ри́сть

  \служитьть ору́дием — бу́ти знаря́ддям, пра́вити за знаря́ддя

  \служитьть причи́ной чего́ — спричиня́тися, спричи́нюватися до чо́го, бу́ти причи́ною чого́

  \служитьть препя́тствием — бу́ти (стоя́ти) на перешко́ді

  4) церк. пра́вити, відправля́ти, служи́ти

  Русско-украинский словарь > служить

 • 486 слышный

  чу́тний

  быть \слышный ым — чу́тися, бу́ти чу́тним

  Русско-украинский словарь > слышный

 • 487 смахивать

  I несов.; сов. - смахн`уть
  зма́хувати (зма́хую, зма́хуєш), змахну́ти; (сов.: сбросить) зметну́ти; (сов.: движением век) змигну́ти; (махая, отгонять) обма́хувати, обмахну́ти
  II
  ( быть похожим) скида́тися

  Русско-украинский словарь > смахивать

 • 488 смерть

  1) смерть, -ті; ( кончина) кончи́на; ( образно) кирпа́та (-ої) [сва́шка]; фольк. костома́ха

  быть (лежа́ть) при́ \смертьти — бу́ти (лежа́ти) при́ смерті

  внеза́пная \смертьть — на́гла (рапто́ва) смерть

  до́ \смертьти — ( очень) до сме́рті

  казни́ть \смерть тью кого́ — см. казнить 1)

  как \смертьть [бле́дный] — як смерть [бліди́й]

  как \смертьть побледне́ть — як смерть зблі́днути (поблі́днути)

  пасть \смерть тью хра́брых — рит. заги́нути (полягти́) сме́ртю хоро́брих

  смотре́ть (гляде́ть) \смертьти в глаза́ — диви́тися сме́рті в о́чі (у вічі)

  [то́лько] за \смерть тью посыла́ть кого́ — шутл. [ті́льки] по сме́рть (за сме́ртю) посила́ти кого́

  \смертьть на носу́ смерть за — плечи́ма

  2) в знач. сказ. смерть; (горе, беда) го́ре, біда́

  про́сто \смерть ть, \смертьть да — и

  то́лько смерть та й — го́ді; ли́хо (го́ре, біда́) та й го́ді

  3) (в знач. нареч.: очень) до сме́рті

  \смертьть как хо́чется — до сме́рті хо́четься

  Русско-украинский словарь > смерть

 • 489 смешиваться

  несов.; сов. - смеш`аться
  1) змі́шуватися, -шується, зміша́тися; ( перемешиваться) перемі́шуватися, переміша́тися и мног. поперемі́шуватися
  2) ( быть спутанным) змі́шуватися и міша́тися, зміша́тися; ( путаться) плу́татися, поплу́татися, сплу́туватися, -тується, сплу́татися; ( перепутываться) переплу́туватися, переплу́татися и мног. попереплу́туватися
  3) (сов.: прийти в замешательство) зніякові́ти и зні́яковіти; (смутиться) збенте́житися
  4) страд. несов. змі́шуватися; перемі́шуватися; переплу́туватися; змі́шуватися; плу́татися, сплу́туватися

  Русско-украинский словарь > смешиваться

 • 490 смотреть

  1) диви́тися, -влю́ся, -вишся, гляді́ти, -джу́, -ди́ш; ( пристально) зори́ти, -рю́, -ри́ш; (во что, на что) вдивля́тися, видивля́тися; (время от времени, мигая) гли́пати

  \смотреть рит в гроб (в моги́лу) кто три — чи́сниці до сме́рті кому́

  \смотретьть за собо́й — сте́жити (диви́тися) за собо́ю

  \смотретьть не́ на что — нема́ на що диви́тися

  \смотретьть с наде́ждой на кого́-что — поклада́ти наді́ї на ко́го-що

  \смотреть ря где — зале́жно від то́го, де

  \смотреть ря́ как — зале́жно від то́го, як

  \смотреть ря́ когда́ — як коли́, зале́жно від то́го, коли́

  ря́ по обстоя́тельствам — см. обстоятельство 1)

  \смотреть ря́ почему́ — зале́жно від чо́го

  того́ — и

  \смотреть ри́ — того й чека́й (гляди́); ( вот-вот) ось-о́сь, от-от

  что (чего́, куда́) \смотретьрит кто? — чого́ (куди́) ди́виться хто?

  2) (на кого-что как на - относиться каким-л. образом) диви́тися (на кого-що як на); ( считать) вважа́ти (кого-що ким-чим, яким, за кого-що, за якого)
  3) (за кем-чем: присматривать) догляда́ти (кого-що, за ким-чим); ( ухаживать) ходи́ти, -джу́, -диш (коло кого-чого, за ким-чим), безл. ходи́тися, -диться (коло кого-чого); ( надзирать) нагляда́ти (за ким-чим); ( следить) сте́жити (за ким-чим)
  4) (осматривать, производить осмотр) огляда́ти, обгляда́ти

  \смотретьть больно́го — огляда́ти хво́рого

  5) (быть обращенным куда-л.) вихо́дити, -дить; ( об окнах) диви́тися; ( о жерлах орудий) бу́ти пове́рнутими (пове́рненими)
  6) ( виднеться) видні́тися; ( выглядывать) вигляда́ти; ( просвечивать) світи́тися, -титься
  7) (кем-чем, каким - иметь вид, выглядеть) ма́ти (ма́ю, ма́єш) ви́гляд (кого-чого, якого), вигляда́ти (ким-чим, яким)

  \смотретьть во́лком — диви́тися во́вком (ба́сом, вовкува́то)

  8) ( метить) мі́тити (мі́чу, мі́тиш)
  9) в знач. межд

  \смотреть три́ (\смотреть три́те) — (выражает предупреждение, предостережение, угрозу) диви́сь (диві́ться); диал. вбача́й (вбача́йте); (выражает удивление, изумление чем-л.) диви́сь, диви́ (диві́ться), гляди́ (гляді́ть), чи [ти] ба (чи ви ба́чите, ба́чите), ач; диал. ади́, аді́т, аді́ть

  Русско-украинский словарь > смотреть

 • 491 смочь

  змогти́ (змо́жу, змо́жеш); ( оказаться в состоянии) спромогти́ся, -мо́жуся и -можу́ся, -мо́жешся; ( только с инфинитивом) поду́жати, здола́ти, ( быть способным сделать) утну́ти, утя́ти (утну́, утне́ш)

  Русско-украинский словарь > смочь

 • 492 смущение

  1) ( действие) колоті́ння, каламу́чення, скаламу́чення; баламу́чення, збаламу́чення
  2) ( состояние) збенте́ження; со́ром, -у, зніякові́ння, зніякові́лість, -лості, ні́яковість, -вості и нія́ковість; стурбува́ння, занепоко́єння; схвилюва́ння

  быть в \смущение нии — бу́ти (бу́ду, бу́деш) збенте́женим (засоро́мленим; стурбо́ваним, занепоко́єним; схвильованим)

  приводи́ть в \смущение ние — бенте́жити

  Русско-украинский словарь > смущение

 • 493 снос

  I
  знос, -у

  \снос су (\снос са) нет чему́ (не зна́ет что) — зно́су нема́є (нема́) чому́

  II
  1) ( действие) зне́сення; зру́бування, стина́ння; зрі́зування, зріза́ння; дом на

  \снос с — буди́нок на зне́сення (на знос)

  \снос с зда́ния — зне́сення буди́нку

  2) карт. знос, -у

  \снос быть на \снос сях (на \снос се) — ( о беременной) бу́ти на оста́нніх днях

  Русско-украинский словарь > снос

 • 494 совместительствовать

  сполуча́ти; ( быть совместителем) бу́ти (бу́ду, бу́деш) сумі́сником (ж. сумі́сницею), працюва́ти (-цю́ю, -цю́єш) за сумі́сництвом (за сполу́ченням)

  Русско-украинский словарь > совместительствовать

 • 495 согласный

  I
  1) (кратк. ф.: выражающий согласие, солидарный) зго́ден, -дна, -дне, згі́дний, зго́дний

  быть ым на что — бу́ти згі́дним на що, пристава́ти (-стаю́, -стає́ш) на що

  2) (одинаковый, сходный) одна́ковий; одна́кий; (единодушный - о мнениях, показаниях, действиях) односта́йний; (с чем, чему - соответствующий, сообразный) згі́дний (з чим), відпові́дний (чому, до чого)

  \согласныйая с оригина́лом ко́пия — згі́дна з оригіна́лом копія

  \согласныйое с прика́зом де́йствие — згі́дна з нака́зом (відпові́дна до нака́зу) ді́я

  3) (о жизни, характере) зла́гідний; ( мирный) ми́рний; ( дружный) дру́жний

  \согласныйая жизнь — зла́гідне (дру́жне, ми́рне) життя́

  4) (согласованный, слаженный) зла́годжений; ( дружный) дру́жний
  5) ( гармоничный) гармоні́йний, гармоні́чний; ( о звуках) су́голосний, згі́дний
  II лингв.
  1) при́голосний
  2) в знач. сущ. при́голосний, -ого

  Русско-украинский словарь > согласный

 • 496 содержание

  1) утри́мування, утри́мання

  \содержание ние семьи́ — утри́мування (утри́мання) роди́ни (сім'ї́)

  2) держа́ння
  3) трима́ння, держа́ння

  \содержание ние постро́йки в надлежа́щем состоя́нии — трима́ння (держа́ння) буді́влі в нале́жному ста́ні

  \содержание ние под аре́стом — трима́ння (держа́ння) під аре́штом

  4) ( иждивение) спец. утри́мання, ко́шти, -тів, кошт, -у

  жить (быть, находи́ться) на \содержание нии — жи́ти (бу́ти) на утри́манні

  5) ( содержимое) вміст, -у; ( наличие) ная́вність, -ності; ( количество) кі́лькість, -кості

  \содержание ние кле́тки — вміст кліти́ни

  \содержание ние минера́ла в руде́ — вміст (кі́лькість, ная́вність) мінера́лу в руді́

  проце́нтное \содержание ние — проце́нтний вміст

  6) ( состав) склад, -у; ( концентрация) концентра́ція

  \содержание ние спла́ва — мет. склад сто́пу

  7) (смысл, сущность) зміст, -у

  \содержание ние кни́ги — зміст кни́жки (кни́ги)

  фо́рма — и

  \содержание ние — филос. фо́рма і зміст

  Русско-украинский словарь > содержание

 • 497 содержать

  1) ( обеспечивать средствами) утри́мувати, -мую, -муєш

  \содержатьть семью́ — утри́мувати роди́ну (сім'ю́)

  2) (быть хозяином, владельцем предприятия) держа́ти (що), м. бу́ти вла́сником (госпо́дарем, хазя́їном), ж. бу́ти вла́сницею (господи́нею, хазя́йкою) (чого)
  3) (держать, хранить; поддерживать) трима́ти, держа́ти

  \содержатьть в чистоте́ — трима́ти (держа́ти) в чистоті́

  \содержатьть под аре́стом — трима́ти (держа́ти) під аре́штом

  4) ( заключать в себе) місти́ти (мі́стить) [в собі́]; ( иметь) ма́ти [в собі́]

  кни́га \содержать жит сто страни́ц — кни́жка (кни́га) ма́є (мі́стить) [у собі́] сто сторі́нок

  Русско-украинский словарь > содержать

 • 498 содержаться

  1) ( обеспечиваться средствами) утри́муватися, -муюся, -муєшся
  2) (поддерживаться в каком-л. состоянии) підтри́муватися, -мується
  3) ( находиться) місти́тися (мі́ститься); ( быть) бу́ти (бу́ду, бу́деш); ( пребывать) перебува́ти

  \содержаться ться под стра́жей — бу́ти (перебува́ти) під ва́ртою

  4) страд. несов. утри́муватися, -мується; трима́тися, держа́тися

  Русско-украинский словарь > содержаться

 • 499 созданный

  1) ство́рений; ви́творений; утво́рений

  быть \созданный ыми друг для дру́га — бу́ти ство́реними оди́н для о́дного

  2) збудо́ваний, побудо́ваний; спору́джений

  Русско-украинский словарь > созданный

 • 500 сознание

  1) свідо́мість, -мості; (состояние человека, противоположное беспамятству) прито́мність, -ності; быть без

  \сознание ния — бу́ти неприто́мним; бу́ти в нетя́мі

  быть в \сознание нии — бу́ти прито́мним

  жить в нии чьём — жи́ти в па́м'яті чиї́й

  лиши́ться ния (потеря́ть \сознание ние) — знеприто́мніти, зомлі́ти, умлі́ти

  привести́ в \сознание ние — см. приводить

  приходи́ть, прийти́ в \сознание ние — прито́мніти, оприто́мніти, ста́ти прито́мним сов., прихо́дити, прийти́ до па́м'яті (до тями; до тямку); очу́нювати, очу́няти, сов. очу́нятися, очу́матися, оча́патися, очу́титися

  2) ( осознание) усвідо́млення, свідо́мість

  \сознание ние свое́й оши́бки — усвідо́млення (свідо́мість) своє́ї по́ми́лки

  3) ( в чём - признание) призна́ння, зізна́ння (в чому), визнання́ (чого)

  \сознание ние в преступле́нии — призна́ння (зізна́ння) в зло́чині

  \сознание ние свое́й вины́ — визна́ння (осознание: усвідо́млення, свідо́мість) своє́ї прови́ни

  Русско-украинский словарь > сознание

См. также в других словарях:

 • быть помехой — расстраивать, выбивать почву из под ног, являться помехой, мешаться, быть костью в горле, оказываться помехой, связывать по рукам и ногам, мешать, перебегать дорогу, путать карты, стоять на пути, являться препятствием, портить всю обедню, портить …   Словарь синонимов

 • быть костью в горле — оказываться препятствием, противодействовать, быть препятствием, путать карты, не давать, мешаться, перебегать дорогу, быть помехой, связывать по рукам и ногам, стоять на пути, оказываться помехой, срывать, чинить препятствия, стоять на дороге,… …   Словарь синонимов

 • оказываться помехой — стоять на дороге, расстраивать, мешаться, связывать по рукам и ногам, выбивать почву из под ног, являться помехой, перебегать дорогу, портить всю обедню, быть препятствием, быть костью в горле, путать планы, путаться под ногами, оказываться… …   Словарь синонимов

 • являться помехой — портить обедню, мешаться, расстраивать, связывать руки, мешать, стать на пути, путаться, портить всю обедню, путать карты, быть костью в горле, перебегать дорогу, путаться под ногами, стоять на дороге, путать планы, препятствовать, оказываться… …   Словарь синонимов

 • мешаться — См …   Словарь синонимов

 • перебегать дорогу — создавать препятствия, быть помехой, быть костью в горле, не допускать, связывать руки, путать карты, ставить преграды, вставлять палки в колеса, являться помехой, являться препятствием, оказываться препятствием, чинить препятствия, ставить… …   Словарь синонимов

 • портить обедню — портить всю обедню, быть препятствием, связывать руки, оказываться препятствием, путаться под ногами, не допускать, стоять на пути, ставить препоны, срывать, являться помехой, расстраивать, быть костью в горле, становиться на дороге, становиться… …   Словарь синонимов

 • препятствовать — См. удерживать... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. препятствовать задерживать, затруднять, тормозить, мешать, останавливать, преграждать; противиться, возражать,… …   Словарь синонимов

 • путаться — См …   Словарь синонимов

 • расстраивать — См. портить... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. расстраивать нарушать, портить; срывать, разрушать, дезорганизовать, разваливать, перебегать дорогу, огорчать, заставлять… …   Словарь синонимов

 • стоять на пути — стоять на дороге, портить всю обедню, выбивать почву из под ног, оказываться препятствием, мешать, препятствовать, портить обедню, расстраивать, мешаться, путаться под ногами, перебегать дорогу, связывать руки, быть препятствием, путать планы,… …   Словарь синонимов

Книги

 • Огилви о рекламе, Огилви Дэвид. О книге Это классика книг о рекламе, написанная одним из выдающихся специалистов, отцом современной рекламы - Дэвидом Огилви. Впервые книга была опубликована в СШАеще в 1983 году! В 2002-м ее… Подробнее  Купить за 1712 руб
 • О рекламе, Огилви Дэвид. О книгеЭто классика книг о рекламе, написанная одним из выдающихся специалистов, отцом современной рекламы - Дэвидом Огилви. Впервые книга была опубликована в США еще в 1983 году! В 2002-м ее… Подробнее  Купить за 666 грн (только Украина)
 • Моя краткая история, Хокинг С.. Британский асторофизик Стивен Хокинг, блестящий ученый и талантливейший популяризатор науки, известен не только смелостью идей, но также яркой и остроумной формойих изложения. Он увлекает… Подробнее  Купить за 323 руб
Другие книги по запросу «быть+помехой» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»