Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

быть+на+расстоянии

 • 1 за

  1) ( на ту сторону) arkasına; ardına; ötesine; dışına ( за пределы)

  поста́вить что-л. за шкаф — dolabın arkasına koymak

  распространи́ться за Ура́л — Uralların ötesine yayılmak

  пое́хать за́ город — şehir dışına gitmek; kıra gitmek

  2) ( по ту сторону) arkasında; ardında; ötesinde; dışında ( за пределами)

  за гора́ми — dağların ardında

  реши́ть вопро́с за закры́тыми дверя́ми — sorunu kapalı kapılar ardında halletmek

  за облака́ми — bulutların ötesinde

  за́ городом — şehir dışında

  3) (около, у) başına; başında

  сиде́ть за столо́м — masa başında oturmak

  сесть за пиани́но — piyano başına oturmak

  4) (до какого-л. временного или пространственного предела) kala; kalırken

  за день до сва́дьбы — düğüne bir gün kala

  за ми́лю до по́рта — limana bir mil kala

  5) ( на расстоянии) ötede; uzakta

  его́ за версту́ ви́дно! — bir fersah uzaktan görülür!

  6) (при указании на лицо, предмет, до которого дотрагиваются)...dan;...a

  взять кого-л. за́ руку — elinden / kolundan tutmak

  держа́ться за пери́ла — parmaklığa tutunmak

  7) (во время чего-л.)...da, sırasında

  за обе́дом — yemekte, yemek sırasında, yemek yerken

  я заста́л их за игро́й в ша́шки — onları dama oynarken buldum

  8) ( в течение)...da, içinde

  за́ год — bir yılda; bir yıl içinde

  да́нные за́ два го́да — iki yılın verileri

  впервы́е за пять лет — beş yıldan beri ilk kez

  за коро́ткое вре́мя — kısa zamanda

  за че́тверть ча́са — çeyrek saatte

  реши́ть зада́чу за мину́ту — problemi bir dakikada çözmek

  9) (вместо кого-л.) yerine; olarak (в качестве кого-л.)

  распиши́сь за него́ — onun yerine sen imzala

  рабо́тать за секретаря́ — katip olarak çalışmak

  есть за трои́х — üç kişinin yediğini yemek

  10) (в возмещение, в обмен)...a, karşılığında; için

  за де́ньги — para karşılığında

  за э́ти де́ньги он рабо́тать не бу́дет — bu paraya çalışmayacak

  надба́вка за сверхуро́чную рабо́ту — fazla mesai zammı

  он не хоте́л рабо́тать за таку́ю зарпла́ту — bu ücretle çalışmak istemiyordu

  покупа́ть нефть за до́ллары — petrolü dolar karşılığı almak

  купи́ть что-л. за рубль — bir rubleye almak

  продава́ть что-л. по рублю́ за килогра́мм — kilosunu bir rubleden satmak

  что / ско́лько он получа́ет за свой труд? — emeği karşılığında / emeğine ne alır?

  11) (ради, в пользу, во имя) için; uğruna; uğrunda

  борьба́ за незави́симость — bağımsızlık için / uğruna savaşım

  стоя́ть / выступа́ть за мир — barıştan yana olmak

  ты за каку́ю кома́нду (боле́ешь)? — hangi takımdansın?, hangi takımı tutuyorsun?

  ты за кого́? — kimden yanasın?

  12) (одно вслед за другим; преследуя) arkasından; ardından

  оди́н за други́м — birbiri arkasından

  идёт ме́сяц за ме́сяцем — aylar birbirini kovalıyor

  он идёт за на́ми — arkamızdan geliyor

  мы пошли́ за ним — ardına düştük

  чита́ть кни́гу за кни́гой — kitap üstüne kitap okumak

  13) (с целью получить, достать что-л.) için;...maya

  он пошёл за хле́бом — ekmek almaya gitti

  обрати́ться к кому-л. за по́мощью — yardım için birine başvurmak

  сходи́ за ребёнком — gidip çocuğu getir

  14) (по причине, вследствие) için,...dan dolayı / ötürü;...dığı için,...dığından (dolayı)

  за недоста́тком вре́мени — vakit dar olduğu için / olduğundan

  за неиме́нием ну́жных материа́лов — gerekli malzeme yokluğu nedeniyle

  уважа́ть кого-л. за хра́брость — cesareti için saymak

  за э́то он досто́ин похвалы́ — bundan dolayı övgüye layıktır

  извини́те меня за гру́бость — kabalığımı affediniz

  наказа́ние за мале́йшее неповинове́ние — en küçük bir itaatsizliğin cezası

  15) (свыше какого-л. предела) aşkın; fazla

  ему́ уже́ за со́рок — kırkını aşkın / geçkin

  (вре́мя) бы́ло за́ полночь — saat geceyarısını geçmişti

  боро́ться за свобо́ду — özgürlük için mücadele vermek

  движе́ние за мир — barış hareketi

  уха́живать за больны́м — hastaya bakmak

  следи́ть за игро́й — oyunu izlemek

  17) ( в тостах)...a; için

  за ва́ше здоро́вье! — sağlığınıza!

  за мир и дру́жбу! — barış ve dostluk için!

  ••

  за по́дписью Ивано́ва — İvanov imzalı

  за но́мером три — üç numaralı

  о́чередь за ва́ми — sıra sizde

  де́ло за деньга́ми — iş paraya kaldı

  проводи́ть вре́мя за чте́нием — vaktini okumakla geçirmek

  закры́ть за собо́й дверь — kapıyı üstüne kapatmak

  об э́том он был оповещён за неде́лю — bu kendisine bir hafta öncesinden duyuruldu

  о́чень рад за Вас — sizin için / hesabınıza çok sevindim

  что он за челове́к? — o, nasıl adamdır?

  что за гла́зки! — bunlar nasıl göz!

  мы прие́дем за ва́ми — sizi gelip alacağız

  кто отве́тствен за э́то? — bundan sorumlu kim?

  де́сять мину́т не счита́лись за опозда́ние — on dakika rötardan sayılmazdı

  быть за́мужем за... — karısı olmak

  Русско-турецкий словарь > за

См. также в других словарях:

 • на расстоянии — 2.10.2. на расстоянии l. Черт. 6 Таблица 4 Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм Номер пункта l, мм Допуск, мкм, для станков классов точности П, В, А                        200 2.10.1 4 2.10.2 150 6 Св.   200 до  400 2.10.1 …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • На расстоянии L — 2.4.2. На расстоянии L Рис. 4 Таблица5 Ширина основания силовой головки В, мм Номер проверки L, мм Допуск, мкм, для головок класса точности Н П 50; 63 2.4.1 8 5 2.4.2 50 …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • На расстоянии любви — Going the Distance Ж …   Википедия

 • СДЕЛКА НА РАССТОЯНИИ ВЫТЯНУТОЙ РУКИ — (arm s length) Так называют сделки, в которых стороны не связаны между собой финансово, например сделка между двумя филиалами одной и той же материнской организации может быть названа сделкой на расстоянии вытянутой руки только в том случае, если …   Финансовый словарь

 • сделка “на расстоянии вытянутой руки” — Так называют сделки, в которых стороны не связаны между собой финансово, например сделка между двумя филиалами одной и той же материнской организации может быть названа сделкой “на расстоянии вытянутой руки” только в том случае, если можно… …   Справочник технического переводчика

 • На расстоянии L от плоскости вершин резцов — 1.14.2. На расстоянии L от плоскости вершин резцов Черт. 12 Таблица 12 Наибольший диаметр обрабатываемых зубчатых колес, мм Номер пункта L, мм Допуск, мкм, для станков классов точности Н П В А До 125 1.14.1 8 5 …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • ПРОМИТТОР Планета, к которой может быть определена дирекция сигнификатора, в результате чего образуется аспект между прогрессивным положением сигнификатора и положением при рождении промиттора, обещающий определенные события или условия, соответствующие данной дирекции сигнификатора. — Дополнительные чувствительные градусы, предложенные Сефариалом исходя из теории, что каждая планета имеет точки влияния, расположенные симметрично, то есть на одинаковом с ней расстоянии, но с противоположной стороны от радикальных Солнца, Луны,… …   Астрологическая энциклопедия

 • Нибиру (планета) — У этого термина существуют и другие значения, см. Нибиру. Нибиру  мифическая странствующая планета в Солнечной системе[1]. Научных работ, подтверждающих существование Нибиру, нет ни в области астрономии, ни в области шумерологии. Идею Нибиру …   Википедия

 • Герметизация межпанельных стыков — Герметизация межпанельных стыков  ремонтно строительные наружные работы составных частей панельного или блочного дома. Необходимость ремонта дефектных стыковых соединений панелей определяется жилищно эксплуатационными организациями при… …   Википедия

 • Нибиру (Ситчин) — У этого термина существуют и другие значения, см. Нибиру. Нибиру  гипотетическая странствующая планета в Солнечной системе [1]. Современная наука классифицирует информацию о ней как лженауку либо неакадемическое направление исследований.… …   Википедия

 • Флаг Намибии — Флаг Республики Намибия Намибия …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»