Перевод: с греческого на русский

с русского на греческий

быть одного мнения с

 • 1 συννομιζω

      быть одного мнения, соглашаться
      

  (τινί Plat.)

  Древнегреческо-русский словарь > συννομιζω

 • 2 φρονεω

       φρονέω
      1) чувствовать, ощущать
      

  (μηδὲ ζῆν μηδὲ φ. Plat.)

      θανὼν δ΄ οὐ φρονῶν Aesch. — бесчувственный мертвец;
      ἐμὲ τὸν ἔτι φρονέοντ΄ ἐλέησον Hom. — пожалей меня, еще чувствующего (т.е. пока я еще жив);
      ἐλεητὺν φ. Hom.испытывать сострадание

      2) быть в здравом уме, быть (благо)разумным, сознательным
      

  νοῦς καλῶς φρονῶν Soph. — благоразумие;

      τὸ φρονοῦν Plut. — здравый смысл;
      τοῦ φρονεῖν ἐξιστάναι τινά Xen.лишать кого-л. рассудка;
      μέ φ. Aesch. или κακῶς φ. Soph.лишиться рассудка (ср. 4);
      φρονῶν ἔπρασσον Soph. — он поступил сознательно (преднамеренно);
      ἥ φρονοῦσα ἡλικία или ἥ ἡλικία τοῦ φρονεῖν Aeschin. — разумный (сознательный) возраст;
      οὐκ εὖ φρονεῖς Arph.ты не в своем уме

      3) думать, мыслить, размышлять
      

  (Hom.; ἄλλα φ. καὴ ἄλλα λέγειν Her.)

      φ. καίρια Soph. — рассуждать дельно;
      εἰδέναι τε καὴ φ. Plat. — познавать и мыслить;
      εὖ φ. περί τι Her.верно судить о чем-л.;
      ἶσόν τινι φ. Hom. и τὸ αὐτό (τὰ αὐτά) τινι φ. Her.быть одного мнения с кем-л.;
      ἄριστοι μάχεσθαί τε φ. τε Hom. — сильные как воинской доблестью, так и умом

      4) замышлять, предполагать, намереваться
      

  (φ. ποιεῖν τι Hom.)

      ᾗπερ φρονέω Hom. — как я замышляю;
      κακῶς φ. Hom.замышлять недоброе (ср. 2);
      ἀμφὴς φ. Hom. — иметь разные намерения;
      τά τινος φ. Xen., Plut.быть с кем-л. заодно, быть на стороне кого-л.

      5) быть настроенным, расположенным
      

  οὐ τὰ ἄριστα φ. Thuc. — находиться в мрачном настроении;

      φ. ἄριστά τινι Arph.относиться самым благожелательным образом к кому-л.;
      εὖ φρονῶ τὰ σά Soph. — я глубоко предан(а) тебе;
      μέγα φ. Hom., Lys., Isocr., Xen. — быть надменным, гордиться, ( о животных) быть неукротимым;
      μέγα φ. ἐφ΄ ἑαυτῷ Xen. — высоко мнить о себе;
      μικρὸν καὴ ταπεινὸν или ἔλαττον φ. Dem. — быть исполненным смирения, быть скромным;
      ὀρθῶς φ. πρὸς τὰς πημονάς Aesch. — сохранять душевное равновесие в бедствиях;
      εὖ φ. τοῖς ἠγγελμένοις Aesch.радоваться известиям

      6) стремиться, устремляться (мыслью)
      

  ὄπιδα φ. ἐνὴ φρεσίν Hom. — стремиться к мщению;

      ἰθὺς φ. Hom. — устремляться прямо вперед;
      ἄλλῃ φρονέοντες ἐπεπλέομεν HH. — мы собирались плыть в другом направлении;
      εἰρηνικὰ φ. Plut. — мечтать о мире;
      φ. ἀληθηΐην Her. — быть правдивым;
      φ. μεῖζον ἢ κατ΄ ἄνδρα Soph. — стремиться к тому, что человеку недоступно;
      ἀρχαϊκὰ φ. Arph.быть склонным к старине

      7) принимать во внимание, иметь в виду, помнить
      

  φρόνει νιν ὡς ἥξοντα Soph. — имей в виду, что он придет

  Древнегреческо-русский словарь > φρονεω

 • 3 ειμι

      I.
       εἰμί
      (fut. ἔσομαι, impf. ἦν и ἦ; imper. ἴσθι; conjct. ὦ; opt. εἴην; inf. εἶναι; недостающ. формы aor. и pf. восполняются соотв. формами глагола γίγνομαι)
      1) быть, существовать
      

  (οὐκ ἔσθ΄ οὗτος ἀνέρ οὐδ΄ ἔσσεται Hom.; οὐδ΄ ἔτ΄ ἔστι Τροία Eur.)

      οἱ ὄντες Polyb. — те, которые (еще) существуют, живые;
      οἱ οὐκ ὄντες Thuc. — те, которых (уже) нет, умершие;
      ἐσσόμενοι (ἄνθρωποι) Hom. — потомки;
      ζώντων καὴ ὄντων Dem. — при их жизни, перен. у них на глазах;
      οὐ δέν ἦν Hom. — он недолго (про)жил;
      πνεύματος ἤδη μὲν ὄντος, οὔπω δὲ παρόντος Arst. — когда ветер уже поднялся, но еще не дошел (до нас);
      ἄκων ἔστιν οὓς ἐγὼ ἐπαινῶ Plat. — существуют (люди), которых я не могу не хвалить;
      ἐμοὴ οὐδέν ἐστι πρὸς τοὺς τοιούτους Isocr. — у меня нет ничего общего с ними;
      σοί τε καὴ τούτοισι πρήγμασι τί ἐστι ; Her.что тебе до этого?

      2) (как глагол-связка; в praes. часто, но реже, чем по-русски, опускается)
      

  διαγνῶναι χαλεπῶς ἦν Hom. — трудно было узнать;

      ἔστι γὰρ τοῦτο τὸ κεφάλαιον Plat. — ведь в этом суть;
      καλῶς ἔσται Xen. (все) будет хорошо;
      ἔτι νέος ὤν Xen. — будучи еще молодым;
      φεύγων ἐστίν Eur.он в изгнании

      3) быть, находиться, являться, оказываться
      

  ἰατρὸν φάσκουτιν αὐτὸν εἶναι Plat. — говорят, что он врач;

      εἶναι ἐν ἀθυμίᾳ Thuc. — прийти в уныние;
      οἱ ἐν πάθει ὄντες Arst. — охваченные страстью;
      οἱ ἐν τέλει ὄντες Thuc. — носители власти, обладающие властью;
      πρὸς Διὸς εἶναι Hom. — находиться под защитой Зевса;
      ὀνομάζειν τινὰ σοφιστέν εἶναι Plat.называть кого-л. софистом;
      εἰσὴ ἀλλήλοισι διάφοροι ἐόντες ἑωυτοῖσι Her. — они находятся в состоянии постоянных распрей;
      οὐ σιωπήσας ἔσει ; Soph. — не замолчишь ли ты?;
      ἐμοὴ δέ κεν ἀσμένῳ εἴη Hom. — мне было бы (это) приятно;
      ἦν αὐτῷ προσδεχομένῳ Thuc. (это) не было для него неожиданностью;
      εἴ σοι ἡδομένῳ ἐστίν Plat.если тебе это доставит удовольствие

      4) быть, значить, составлять, равняться
      

  τοῦτ΄ ἐστι Xen., Plat., Arst.; — то-есть;

      τὸ εἴρειν λέγειν ἐστίν Plat. (слово) «εἴρειν» значит «говорить»;
      τὰ δὴς πέντε δέκα ἐστίν Xen.дважды пять - десять

      5) бывать, происходить, случаться, тж. обстоять
      

  τί ἔστι(ν) ; Soph., Arph. и τοῦτο τί ἦν ; Arph. — что такое?, в чем дело?;

      τὰ ἐόντα τὰ τ΄ ἐσσόμενα πρό τ΄ ἐόντα Hom. — настоящее, будущее и прошлое;
      ἔστι δ΄ ὅπῃ νῦν ἔστι Aesch. — что есть, то есть, т.е. свершилось, ничего не поделаешь;
      τί οὖν ἦν τοῦτο ; Plat. — как это случилось?;
      πρὸς ἑσπέραν ἦν Xen. — дело было под вечер;
      τὸ ἔσται καὴ τὸ μέλλον Arst. — будущее и то, что (лишь) может произойти;
      ὧδ΄ ἔστω Hom. или ἔστω Plat., Arst., Plut.; — пусть будет или допустим;
      βοέ ἦν Thuc.раздался крик

      6) (с gen. γθαςαγτεςιστιγυσ) быть или являться свойством, возможностью, обязанностью или долгом
      

  οἰκονομου ἀγαθοῦ ἐστιν εὖ οικεῖν τὸν ἑαυτοῦ οἶκον Xen. — хороший хозяин должен хорошо управлять своим домом:

      παντός ἐστι Dem. — всякий в состоянии, каждый может;
      οὐκ ἦν πρὸς τοῦ Κύρου τρόπου Xen. (это) было не в характере Кира

      7) быть сложенным, состоять
      

  κρηπίς ἐστι λίθων μεγάλων Her. — основание сложено из больших камней;

      οἱ στέφανοι ῥόδων ἦσαν Dem.венки были сплетены из роз

      8) действительно быть, быть подлинным или истинным
      

  τὸ ὄν тж. pl. филос. Plat., Arst.; — истинно сущее, подлинное бытие;

      τὸ μέ ὄν филос. Plat., Arst. — не сущее, небытие;
      οὐ δοκεῖν, ἀλλ΄ εἶναι Aesch. — не казаться, а (действительно) быть;
      τῷ ὄντι Plat. — в действительности, истинно, поистине;
      τὸν ἐόντα λέγειν λόγον и τῷ ἐόντι χρήσασθαι Her. — говорить правду;
      ἔστι ταῦτα Plat. — да, так оно и есть;
      τὰ ὄντα ἀπαγγέλλειν Thuc. — сообщить о действительном положении вещей;
      ἀφαιρεῖσθαί τινα τὰ ὄντα Plut.отнять у кого-л. имущество

      9) относиться, касаться, быть причастным, принадлежать
      ἥ ἰατρικέ περὴ τὰ νοσήματα ἐστί Plat. — врачебное искусство занимается болезнями;
      εἶναιἀμφί и περί τι Xen., ἔν τινι Soph., Plat. или πρός τινι Arst.быть занятым или озабоченным чем-л.;
      εἶναι πρός τινος Thuc. и μετά τινος или σύν τινι Xen.быть на чьей-л. стороне, стоять за кого-л.;
      ὅσα ὕδατός ἐστι Arst. — то, что имеет природу воды;
      οἱ παρὰ βασιλεῖ ὄντες Xen. — приближенные царя;
      εἶ γὰρ τῶν φίλων Arph. — ведь ты - из числа (моих) друзей;
      Φιλίππου εἶναι Dem. — быть сторонником Филиппа;
      τέχνης ἐστίν Thuc. — это - дело искусства;
      τῆς αὐτῆς γνώμης εἶναι Thuc. — быть одного и того же мнения;
      τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι Xen. — что касается его;
      τὸ σύμπαν εἶναι Her. — в целом, вообще;
      κατὰ Hom. и εἰς δύναμιν εἶναι Plat. — в меру возможности;
      τὸ νῦν εἶναι Plat. — в настоящий момент, пока

      10) происходить, вести свой род
      

  (πατρὸς ἐξ ἀγαθοῦ Hom.; ἀπό τινος Xen.)

      ἐκ Παιονίης εἶναι Hom. — быть родом из Пеонии;
      ἐκ πατρός εἰμι Τελαμῶνος γεγώς Soph. — я - сын Теламона;
      αἵματος ἀγαθοῖο ἔμ(μ)εναι Hom.быть знатного происхождения

      11) (часто с gen. ηεξεςισ) быть
      

  ἦν ἐτῶν ὡς τριάκοντα Xen. — было ему лет сорок;

      ἐπὴ ὀνόματός τινος εἶναι Dem.носить какое-л. имя

      12) преимущ. impers. (= ἔξεστι См. εξεστι) быть возможным, бывать (иногда), случаться
      

  ἔστι μὲν εὕδειν, ἔστι δὲ τερπομένοισιν ἀκούειν Hom. — можно поспать, можно и поразвлечься беседой;

      εἰ τί που ἔστι Hom. — если позволено;
      ἆρ΄ ἔστιν ὥστε …;
      Soph. — нельзя ли …?;
      οὐκ ἔστι τοὺς θανόντας εἰς φάος μολεῖν Eur. — мертвые не воскресают;
      ἔστιν ἔνθα ἰσχυρῶς ὠφελοῦσι Xen. — они могут тогда приносить большую пользу;
      οὐκ ἔστι ὅκως κοτὲ σοὺς δέξονται λόγους Her. — невозможно, чтобы они приняли твое предложение;
      οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ ἐπιθήσεται ἡμῖν Xen. — не может быть, чтобы (Артаксеркс) не напал на нас;
      οὐκ ἔστιν ὅπως ἐγὼ εἶπον Dem. — я решительно нигде не сказал;
      οὐκ ἐσθ΄ ὅπου Soph. — ни в коем случае;
      οὐκ ἔσθ΄ ὅπως οὐ Arph. — во всяком случае, при всех обстоятельствах;
      πόλεις ἔστιν ὅτε ὅλας σῴζει Plat. — бывает, что (изобретатель) спасает целые города

      13) быть подчиненным, подвластным
      

  (ἐπί и ὑπό τινι или ὑπό τινα Xen.)

      Τροία Ἀχαιῶν ἐστίν Aesch. — Троя - во власти ахейцев;
      ἐπί σοι ἔσται Xen. (это) будет зависеть от тебя τὸ ἐπ΄ ἐμοὴ εἶναι Thuc. насколько это зависит от меня

      II.
       εἶμι
      

  (Hom. - преимущ. в знач. praes., в ион. и атт. прозе - почти всегда в знач. fut. к ἔρχομαι; impf. = aor. ᾔειν и ᾖα - ион. ἤϊα, imper. ἴθι, conjct. ἴω, opt. ἰοίην, inf. ἰέναι, part. ἰών; med.: fut. εἴσομαι, 3 л. sing. aor. εἴσατο и ἐείσατο)

      1) тж. med. идти, ходить

  (οἴκαδε Hom.)

  ; передвигаться, ехать

  (ἐπὴ νηός Hom.)

  ; ( о дороге или путешествии) совершать
      

  (ὁδόν Hom., Plat.; τέν ὀρεινήν, sc. ὁδόν Xen.): (ἄψ) πάλιν ἰέναι Hom. возвращаться

      2) входить, вступать; проникать
      

  (οἴκους и κατὰ στέγας Soph.; перен. ἐς ξυμμαχίαν и ἐς τοὺς πολέμους Thuc.)

      πέλεκυς εἶσιν διὰ δουρός Hom. — топор врезывается в дерево;
      διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλκός Hom. — копье прошло насквозь;
      διὰ μάχης ἰέναι τινί Plut.вступить в бой с кем-л.;
      ἐς λόγους ἰέναι τινί Thuc.вступить в переговоры с кем-л.

      3) проходить
      

  (ἀγρούς, πεδίοιο Hom.)

      διὰ δίκης τινὴ ἰέναι Soph.обвинять кого-л.;
      διὰ φιλίας τινὴ ἰέναι Xen.дружить с кем-л.;
      ἰέναι ἐς τὰ παραγγελλόμενα Thuc.повиноваться приказаниям

      4) (про)летать, (про)носиться
      

  (αἰετὸς εἶσιν διὰ νεφέων Hom.; θόρυβος διὰ τῶν τάξεων ἰών Xen.)

      5) идти, направляться
      

  (ἐπί τινα Hom., Arst.; εἰς ἄπειρον Arst.)

      6) сходить, спускаться
      7) уходить, уезжать
      

  οἱ δέ τοι αὐτίκ΄ ἰόντι κακὰ φράσσονται ὀπίσσω Hom. — как только ты уедешь, они натворят тебе бед

      8) идти, нападать
      

  (λέων εἶσ΄ ἐπὴ μῆλα Hom.)

      ἥ μοῖρα, ὅποιπερ εἶσιν, ἴτω Soph. — какая бы судьба не надвигалась, пусть придет, т.е. будь что будет;
      ἰέναι ἐς χεῖρας Thuc.схватиться врукопашную

      9) ( о событиях) приходить, наступать, происходить
      

  ἤδη τρίτον ἐστὴν ἔτος, τάχα δ΄ εἶσι τέτταρτον Hom. — вот уж третий год, скоро наступит и четвертый;

      τοῦτο ἴτω ὅπῃ τῷ θεῷ φίλον Plat. — пусть это идет, как угодно божеству

      10) (как вспомогат. глагол намерения)
      

  (ср. франц. aller и англ. to go) собираться, намереваться

      εἴ τις ἴοι κακουργήσων Plat.если бы кто-л. намеревался совершить преступление;
      ὅπερ ᾖα ἐρῶν Plat.как я уже сказал

      11) imper. ἴθι (иногда с conjct.) ну-ка, давай
      

  ἴθι ἐξηγέο Her. — расскажи-ка;

      ἴθι οὖν ἐπισκεψώμεθα Xen. — давай же рассмотрим;
      ἴτε δέ πρὸς ἀλλήλους οὕτως εἴπωμεν Plut.так скажем же друг другу вот что

  Древнегреческо-русский словарь > ειμι

 • 4 ομοφρονεω

      быть одного и того же мнения, быть единодушным, согласным
      

  εἰ ὁμοφρονέοις Hom. — если бы ты разделял мои мысли;

      οὐκ ἀλλήλοισι ὁμοφρονέουσι Her. (греки) не единодушны, т.е. враждуют между собою;
      πόλεμος ὁμοφρονέων Her.единодушно ведущаяся война

  Древнегреческо-русский словарь > ομοφρονεω

 • 5 αντιγνωμονεω

      быть противоположного мнения
      

  οὐδεὴς ἂν ἀντιγνωμονήσειε μέ οὐχὴ τὸ πᾶν διαφέρειν γενέσθαι Xen. — никто ведь не станет оспаривать, что (это) вообще важно

  Древнегреческо-русский словарь > αντιγνωμονεω

 • 6 αντοιομαι

      быть противоположного мнения
      

  (ὅταν τις οἰηθῇ …, καὴ ἕτερος ἀντοιηθῇ Plat.)

  Древнегреческо-русский словарь > αντοιομαι

 • 7 ετεροδοξεω

      быть особого мнения, судить иначе или превратно Plat.

  Древнегреческо-русский словарь > ετεροδοξεω

 • 8 νοεω

       νοέω
      [νόος] тж. med. (aor. ἐνόησα - эп. νόησα и ион. ἔνωσα, pf. νενόηκα - ион. νένωκα; pass.: aor. ἐνοήθην - ион. ἐνώθην, редко ἐνοησάμην, pf. νενόημαι; ион. pf. νένωμαι, 3 л. pl. ppf. ἐνένωτο)
      1) (тж. ν. ὀφθαλμοῖς и ἐν ὀφθαλμοῖς Hom.) воспринимать (зрением), замечать
      

  (οὔπω τοίους ἵππους ἴδον οὔδ΄ ἐνόησα Hom.)

      2) (тж. θυμῷ ν. Hom.) постигать мысленно, представлять себе
      νοεῖσθαι μέν, ὁρᾶσθαι δ΄ οὔ Plat. — постигаться мыслью, но не очами

      3) (тж. ν. φρεσί, ἐν φρεσί, μετὰ φρεσί и κατὰ φρένα Hom.) мыслить, думать, обдумывать
      

  ὀρθὰ ν. Her. — думать правильно, быть правильного мнения;

      ἄλλα νοεῦντες Her. — думая иное;
      τῷ νοῆσαι δεινότατος Plut.весьма рассудительный

      4) придумывать, затевать, замышлять
      

  (ἐσθλά τινι Hes.; κακόν τινι Her.; κατακτεῖναί τινα Soph.)

      5) полагать, думать, считать
      6) значить, означать
      

  (σκέψασθαι, τί καὴ νοεῖ τὸ ὄνομα Plat.)

  Древнегреческо-русский словарь > νοεω

 • 9 ξυγγιγνωσκω

      ион. συγγῑνώσκω тж. med.
      1) одинаково думать, решать вместе (с кем-л.), быть одинакового мнения, соглашаться
      

  (τινί Xen.; τινί τι Isae.)

      μετὰ πολλῶν τέν ἁμαρτίαν ξυνέγνωσαν Thuc. (хиосцы) разделяли это заблуждение со многими;
      οὐ ὅ συγγνωσόμενός τοι πάρα Her. — нет такого, кто согласился бы с тобой;
      συγγνόντες οἴχοντο ἀποστάντες Her. — согласившись, они отказались от своего намерения

      2) ( обычно с ἑαυτῷ) признавать(ся), сознавать(ся)
      

  συνέγνωσαν καὴ αὐτοὴ σφίσιν ὡς ἠδικηκότες Lys. — они сами признали, что поступили незаконно;

      συγγινωσκόμενος τῶν ἀνθρώπων εἶναι βαρυσυμφορώτατος Her. — считая себя несчастнейшим из людей;
      οὔ οἱ συγγινώσκων λέγειν ἀληθέα Her. — не поверив тому, что он говорит правду;
      παθόντες ἂν ξυγγνοῖμεν ἡμαρτηκότες (pl. m = sing. f) Soph. (в этом случае) я готова была бы, стерпев, признать себя виновной

      3) извинять, прощать
      

  σ. τινί τι Aesch., Eur. и τινί τινος Eur., Plat.; — прощать кому-л. что-л.;

      σύγγνωθι ἡμῖν τοῖς λελεγμένοις Eur. — прости мне мои слова;
      ἥ βία γὰρ ταῦτ΄ ἀναγκάζει με δρᾶν, ξύγγνωτε Soph. — ведь необходимость заставляет меня делать это, простите (меня)

  Древнегреческо-русский словарь > ξυγγιγνωσκω

 • 10 ομογνωμονεω

      быть одинакового мнения, сходиться во мнениях, соглашаться
      

  (τινί τι Xen. и περί τινος Plut.)

  Древнегреческо-русский словарь > ομογνωμονεω

 • 11 ομονοεω

      1) быть одинакового мнения, быть единодушным, быть согласным, соглашаться
      

  (περί τινος Isocr. и περί τι Plat.; ἐπειδέ ὁμονοοῦμεν ταῦτα Xen.)

      ὁ. τινι Plat.разделять чьё-л. мнение

      2) жить в согласии
      

  ὁμονοοῦσα πόλις Lys. — город (государство), в котором царит согласие

      3) находиться в соответствии, согласоваться
      

  εὐτυχία ὁμονοοῦσα τοῖς κινδύνοις Lys. — счастье, соответствующее (пережитым) опасностям

  Древнегреческо-русский словарь > ομονοεω

 • 12 συγγιγνωσκω

      ион. συγγῑνώσκω тж. med.
      1) одинаково думать, решать вместе (с кем-л.), быть одинакового мнения, соглашаться
      

  (τινί Xen.; τινί τι Isae.)

      μετὰ πολλῶν τέν ἁμαρτίαν ξυνέγνωσαν Thuc. (хиосцы) разделяли это заблуждение со многими;
      οὐ ὅ συγγνωσόμενός τοι πάρα Her. — нет такого, кто согласился бы с тобой;
      συγγνόντες οἴχοντο ἀποστάντες Her. — согласившись, они отказались от своего намерения

      2) ( обычно с ἑαυτῷ) признавать(ся), сознавать(ся)
      

  συνέγνωσαν καὴ αὐτοὴ σφίσιν ὡς ἠδικηκότες Lys. — они сами признали, что поступили незаконно;

      συγγινωσκόμενος τῶν ἀνθρώπων εἶναι βαρυσυμφορώτατος Her. — считая себя несчастнейшим из людей;
      οὔ οἱ συγγινώσκων λέγειν ἀληθέα Her. — не поверив тому, что он говорит правду;
      παθόντες ἂν ξυγγνοῖμεν ἡμαρτηκότες (pl. m = sing. f) Soph. (в этом случае) я готова была бы, стерпев, признать себя виновной

      3) извинять, прощать
      

  σ. τινί τι Aesch., Eur. и τινί τινος Eur., Plat.; — прощать кому-л. что-л.;

      σύγγνωθι ἡμῖν τοῖς λελεγμένοις Eur. — прости мне мои слова;
      ἥ βία γὰρ ταῦτ΄ ἀναγκάζει με δρᾶν, ξύγγνωτε Soph. — ведь необходимость заставляет меня делать это, простите (меня)

  Древнегреческо-русский словарь > συγγιγνωσκω

 • 13 αντιγνωμώ

  (ε) αμετ. иметь противоположное мнение; быть иного мнения; возражать

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αντιγνωμώ

 • 14 υποψάλλω

  αμετ.
  1) напевать; 2) аккомпанировать; 3) быть другого мнения, не соглашаться

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > υποψάλλω

 • 15 φωνή) быть родом, происходить.

  [катаграфи] ουσ θ запись.

  Эллино-русский словарь > φωνή) быть родом, происходить.

 • 16 φωνή) быть чем -то страстно увлеченным.

  [патьязмэнос] επ нездоровый, страстно увлеченный, захваченный чем-то.

  Эллино-русский словарь > φωνή) быть чем -то страстно увлеченным.

 • 17 φωνή) служить в армии, быть на военной службе.

  [стратигио] ουσ ο (στρατ) штаб, штаб-квартира.

  Эллино-русский словарь > φωνή) служить в армии, быть на военной службе.

 • 18 απρόσ быть достаточный.

  [соос] επ целый, нетронутый, невредимый.

  Эллино-русский словарь > απρόσ быть достаточный.

 • 19 επι

      I.
       ἐπί
      I
      (перед гласн. - ἐπ΄, перед придых. - ἐφ΄; in crasi: κἀπί, κἀπ΄ - ион. κἠπί = καὴ ἐπί; οὑπί = ὅ ἐπί; τοὐπί = τὸ ἐπί; τἀπί = τὰ ἐπί; анастроф. ἔπι)
      1) praep. cum gen.
      (1) (на вопрос «где?»)
      - на
      

  (στῆναι ἐπι πύργου Hom.; ἐφ΄ ἵππων καὴ ἐπὴ νεῶν βαίνειν Aesch.; ἐπὴ γῆς καὴ ὑπὸ γῆς Plat.)

      ἐπὴ τῶν πλευρῶν Xen. — на флангах;
      ἐπὴ προσπόλου μιᾶς χωρεῖν Soph. — идти в сопровождении единственной помощницы;
      ἐπὴ τελευτῆς Arst.в конце

      - у, при, близ, подле
      

  (κόλπος ὅ ἐπὴ Ποσιδηΐου Her.; μεῖναι ἐπὴ τοῦ ποταμοῦ Xen.)

      αἱ ἐπὴ Λήμνου ἐπικείμεναι νῆσοι Her. — острова, лежащие близ Лемноса

      - в
      

  (ἐπὴ τοῦ προαστείου Thuc.; ἐπὴ τῶν ἐργαστηρίων καθίζοντες Isocr.; καταλῦσαι τὸν βίον ἐπὴ τῆς πατρίδος Luc.)

      οἱ ἐπὴ Θρᾴκης Thuc. — находящиеся во Фракии;
      οἱ ἐπὴ τῆς Ἀσίας κατοικοῦντες Isocr. — жители Азии;
      ἐπὴ τῆς οἰκίας Polyb.дома

      (2) (на вопрос «куда?») на
      — в, к, по направлению (ἐπὴ τοῦ κόλπου πλεῦσαι Thuc.; ἥ ἐπὴ Βαβυλῶνος ὁδός Xen.):
      ἐπὴ τῆς εὐθείας κινεῖσθαι Arst. — двигаться по прямой (линии);
      ἀναχωρεῖν ἐπ΄ οἴκου Thuc. — вернуться домой;
      ἐπί στρατοπέδου ἐλθεῖν Xen. — прийти в лагерь;
      ἐπὴ γνώμης τινός γενέσθαι Dem.присоединиться к чьему-л. мнению

      (3) в присутствии, перед (лицом)
      

  (ἐπὴ μαρτύρων Isae., Xen.; ἐπὴ τοῦ δικαστηρίοιυ Isocr., Arst.)

      ἐπ΄ ἐκκλησίας Thuc.в народном собрании

      (4) (при числах, мерах и т.п.) по
      

  ἐφ΄ ἑνός Xen. — по одному, поодиночке;

      τὸ μέτωπον ἐπὴ τριακοσίων, τὸ δὲ βάθος ἐφ΄ ἑκατόν Xen. — по триста (человек) по фронту и по сто в глубину;
      ἐπὴ τεττάρων Thuc.по четыре (в ряд) или в четыре ряда;
      ἐπὴ ὀκτὼ πλίνθων τὸ εὖρος Xen.по восемь кирпичей в ширину

      (5) во время, в, при
      

  (ἐπὴ Κρόνου Hes., Plat.; ἐπὴ τῶν ἡμετέρων προγόνων Xen.; ἐπὴ δείπνου Luc.; ἐπὴ τῶν δείπνων Diod. и ἐπὴ τῆς τραπέζης Plut.)

      ἐπὴ τῶν πράξεων Xen. — при наличии дела, когда нужно действовать;
      ἐπὴ τῆς ἐμῆς ζόης Her. — при моей жизни, пока я жив;
      ἐπ΄ ἐμεῦ Her., ἐπ΄ ἐμοῦ Dem. — в мое время;
      οἱ ἐφ΄ ἡμῶν Xen. — наши современники;
      ἐπὴ σχολῆς Aeschin. — в свободное время, на досуге;
      ἐπὴ τοῦ παρόντος Arst. — в настоящий момент, пока;
      ἐπὴ καιροῦ Dem. и ἐπὴ τῶν καιρῶν Aeschin. — вовремя, кстати:
      ἐπὴ μιᾶς ἡμέρας Luc. — в один (и тот же) день;
      ταύτας (τὰς πόλιας) ἐπ΄ ἡμέρης ἑκάστης αἵρεε Her. (Даврис) брал эти города по одному в день

      (6) по поводу, насчет, относительно, о
      

  (ἐπί τινος λέγειν Plat., Arst.; ἐπί τινος σκοπεῖν Xen.; ἐπὴ πάντων ὀργίζεσθαι Dem.)

      κρίνειν τι ἐπί τινος Dem.высказывать какое-л. суждение о чем-л.

      (7) в соответствии с (чем-л.), на основании, по
      (8) (выраж. отношение, зависимость, причастность, должность и т.п.; в переводе часто опускается)
      

  ἐπὴ νόσου ἔχεσθαι Soph. — быть пораженным болезнью;

      ἐπὴ τῆς φιλότητος Arst. — под влиянием любви;
      (αὐτὸς) ἐφ΄ ἑαυτοῦ Her., Thuc., Xen., Plat.; — сам по себе, тж. отдельно, самостоятельно;
      ἐπὴ ὀνόματός τινος εἶναι Dem.носить какое-л. имя;
      ἥ ἐπ΄ Ἀνταλκίδου εἰρήνη Xen. — Анталкидов мир;
      τὸ ἐφ΄ ἑαυτῶν Thuc. — их собственные дела, их личные интересы;
      μένειν ἐπὴ τῆς ἀρχῆς Xen. — оставаться у власти;
      οἱ ἐπὴ τῶν πραγμάτων (ὄντες) Dem. — государственные деятели;
      ὅ ἐπὴ τῶν δεσμῶν Luc. — тюремщик;
      ὅ ἐπὴ τῶν ὁπλιτῶν Dem. — начальник гоплитов;
      ὅ ἐπὴ τῶν ἐπιστολῶν Plut. — писец, секретарь;
      ὅ ἐπὴ τοῦ οἴνου Plut. — виночерпий;
      οἱ ἐπ΄ ἀξίας Luc.высокопоставленные лица

      (9) (преимущ. в нареч. оборотах) в, при
      

  ἐπὴ πάντων Dem. — во всех случаях, при всех обстоятельствах;

      ἐπὴ ἡσυχίας τινός Dem.при (ввиду) чьей-л. беспечности;
      ἐπ΄ ἀδείας Plut. — в условиях безопасности;
      ἐπὴ σπουδῆς Plat. — прилежно, усердно;
      ἐπὴ ῥοπῆς μιᾶς εἶναι Thuc. — быть на волосок от гибели;
      ἐπ΄ αὐτῆς τῆς ἀληθείας Dem. — как оно действительно и есть (было), со всей истинностью;
      ἐπὴ κεφαλαίων Dem. — в общих чертах;
      ἔσται ὅ λόγος ἐπὴ παραδείγματος Aeschin. — скажем к примеру;
      ἐπ΄ ὅρκου Her. — клятвенно;
      ἐπ΄ ἴσας Soph. — равным образом, точно так же;
      οὐδ΄ ἐπὴ σμικρῶν λόγων Soph. — ни одним словечком, т.е. нисколько, никак

      (10) (по)среди, в числе
      

  οὐδεὴς ἐπ΄ ἀνθρώπων Soph.никто из людей

      2) praep. cum dat.
      (1) (на вопрос «где?») на
      

  (ἐπὴ πᾶσιν βωμοῖς καίειν τι Hom.; ζωέμεν ἐπὴ χθονί Hes.; ἐπὴ τῇ πυρᾷ κεῖσθαι Plat.)

      ἐπὴ ταῖς οἰκίαις ἐπεῖναι Xen. — находиться на домах;
      ἐφ΄ ἵππῳ Xen. — на коне (верхом);
      ἐπὴ τῷ εὐωνύμῳ (sc. κέρᾳ) Xen. — на левом фланге:
      ἐπ΄ ἀμφοτέροις Arst. — с обеих сторон;
      — внутри, в (ἐπὴ δώμασιν ἕλκειν μακρόπονον ζωάν Eur.; ἐπὴ ταῖς οἰκίαισι τὰς δίκας δικάζειν Arph.);
      — при, у, возле (ἐπὴ Κελάδοντι μάχεσθαι Hom.; ἐπὴ θαλάττῃ οἰκεῖν Xen.):
      ἐπὴ δόξῃ κτίσαι τινά Plut.прославить кого-л.

      (2) (на вопрос «куда?») на
      

  (ἐπὴ γαίῃ καταθέσθαι Hom.: ἐπὴ γᾷ πίπτειν Soph.)

      — в, к, по направлению (βλέπειν ἐπί τινι Soph.):
      καταδεῖν ἵππους ἐπὴ κάπῃσιν Hom. — привязать лошадей к яслям;
      ἐπὴ οἷ καλέσας Hom.подозвав к себе

      (3) в присутствии, перед
      (4) против
      

  (ἐπ΄ ἐχθροῖς χεῖρα τρέπειν Soph.; ἐπί τινι μηχανήν τινα ἱστάναι Eur.; τινὰ ἐπί τινι συνιστάναι Her.)

      ἐφ΄ Ἕκτορι ἀκοντίζειν Hom.метать в Гектора копья

      (5) (вслед) за
      

  (τῷ δ΄ ἐπὴ ὦρτο Διομήδης Hom.)

      ἐπ΄ ἐξειργασμένοις Aesch., Her.; — после того, как дело свершилось;
      ἐπὴ τούτῳ ἀνέστη Προκλῆς καὴ εἶπεν Xen.после него встал Прокл и сказал

      (6) кроме, помимо, сверх
      

  (ἐπὴ τούτῳ, ἐπὴ τῷδε и ἐπὴ τούτοις Her., Eur., Xen., Arst.)

      τὰ λοιπὰ τὰ ἐπὴ τούτοισι Her. — то, что после этого осталось;
      τρισχίλιοι ἐπὴ μυρίοις Plut. — три тысячи сверх десяти тысяч, т.е. тринадцать тысяч;
      μεῖζον ἐπὴ κέρδεϊ κέρδος Hes. — огромная прибыль;
      φόνος ἐπὴ φόνῳ Eur.непрерывный ряд убийств

      (7) за, позади
      

  οἱ ἐπὴ πᾶσιν Xen. — следующие за всеми, т.е. арьергард:

      ἐπί τινι εἶναι Xen.следовать или быть построенным за кем-л.

      (8) в честь, в память
      

  (ἐπί τινι λέγειν, sc. ἔπαινον Thuc., Lys., Plat.)

      ὅ λίθινος λέων ἕστηκεν ἐπὴ Λεωνίδῃ Her.каменное изваяние льва воздвигнуто в честь Леонида

      (9) (выраж. принадлежность или зависимость; в переводе обычно опускается)
      

  τἀπὴ σοὴ κακά Soph. — твои несчастья;

      ἐπί τινι τήν ἀρχέν ποιεῖσθαι Plut.передать кому-л. (свою) власть, т.е. назначить кого-л. своим преемником;
      καταλείπειν τι ἐπί τινι Arst.предоставить что-л. на чьё-л. усмотрение;
      ἐπί τινι εἶναι Xen., Plat.; — быть в чьей-л. власти, находиться в чьём-л. распоряжении:
      ἐπὴ τῷ πλήθει κράτος, sc. ἐστίν Soph. — власть принадлежит народу;
      ἐπί τινι ποιεῖν Dem. и ποιεῖσθαι Plut.подчинить чьей-л. власти;
      τὰ πάντα τότ΄ ἦν ἐπὴ τοῖς τότ΄ ἔθεσι Dem. — все было тогда обусловлено тогдашними нравами;
      τὸ ἐπὴ τούτοις εἶναι Lys.насколько это от них зависит

      (10) (об управлении, начальствовании или владении) во главе
      

  ἐπὴ τοσούτῳ στρατεύματι Thuc. — во главе столь большого войска;

      ναύαρχος ἐπὴ ταῖς ναυσίν Xen. — флотоводец;
      ὅ ἐπὴ τοῖς καμήλοις Xen. — погонщик верблюдов;
      ἀπολιπεῖν τινα κληρονόμον ἐπὴ πολλοῖς κτήμασιν Plut.оставить кого-л. наследником больших богатств

      (11) во время, в течение
      

  (ἐφ΄ ἡμέρῃ ἠδ΄ ἐπὴ νυκτί Hes.)

      ἐπ΄ ἤματι Hom. — днем, но тж. в течение (одного) дня;
      ἐπὴ τῷ δείπνῳ ( или σίτῳ) Xen. — за трапезой;
      ἥλιος ἧν ἐπὴ δυσμαῖς — солнце клонилось к закату;
      ἐπὴ (τῇ) τελευτῇ Arst. — в конце;
      ἐπὴ κυνί Arst. — во время каникул, т.е. в самое знойное время года

      (12) сообразно, согласно, соответственно
      

  (ἐπὴ τοῖς νόμοις Dem.; καλεῖσθαι Ῥώμην ἐπὴ Ῥωμύλῳ τέν πόλιν Plut.)

      κεκλῆσθαι ἐπί τινι Plat.быть названным по имени чего-л.;
      ἐπὴ πᾶσι οικαίοις Aeschin., Dem.; — по всей справедливости

      (13) вследствие, по поводу, из-за
      

  (ἐπί τινι μάλα πολλὰ παθεῖν Hom., γελᾶν ἐπί τινι Aesch.)

      ἐπ΄ εὐνοία τῆς πόλεως Lys. — из любви к отечеству;
      ἐφ΄ αἵματι φεύγειν Dem.подвергнуться изгнанию за убийство

      (14) с целью, ради, для
      

  ἐφ΄ οἶς ἐλήλυθας Soph. (то), ради чего ты прибыл;

      ὀδόντες ἐπὴ τῷ διαιρεῖν Arst. — зубы для разрезания (пищи), т.е. резцы;
      ἐπὴ θανάτῳ συλλαβεῖν Isocr., Diod., Luc.; — схватить и предать смерти;
      ἐπὴ σωτηρίᾳ κοινῇ Plut. — для общего блага;
      ἐπ΄ ὠφελείᾳ τῶν φίλων Plat. — на пользу друзьям;
      ἐπ΄ ἀγαθῷ τινος Xen.для чьего-л. блага

      (15) в отношении, что касается (до)
      (16) (в мат. и проч. обозначениях)
      

  τὸ ἐφ΄ ᾦ — В Arst. ( нечто), обозначаемое буквой В

      (17) против
      

  (ἥ ἐπὴ τῷ Μήδῳ συμμαχίᾳ Thuc.; νόμους ἐπὴ τοῖς ἀδικοῦσι ἀναγράψαι Dem.)

      (18) ( об условии) на, за
      

  ἐπ΄ ἀργύρῳ Soph., ἐπ΄ ἀργυρίῳ Dem., Arst. и ἐπὴ χρήμασιν Dem. — за деньги;

      ἐπὴ κέρδεσι Soph. и ἐπὴ κέρδει Xen. — из-за выгоды;
      ἐπ΄ οὐδενί Her. — ни за что;
      ἐπὴ μεγάλοις τόκοις Dem. — за высокий процент;
      δανείζειν ἐπὴ νηΐ Dem. — давать ссуду под залог корабля;
      ἐπὴ τοῖς εἰρημένοις Eur. и ἐπὴ ῥητοῖς Thuc. — на (заранее) установленных условиях;
      ἐπὴ τῇ ἴσῃ καὴ ὁμοίᾳ Thuc.на равных и одинаковых условиях

      3) praep. cum acc.
      (1) (на вопрос «где?») на
      

  ἐπὴ πολύ Thuc., Xen.; — на далеком расстоянии;

      ἐπ΄ ἀμφότερα Her., Arst.; — по обе стороны, с обеих сторон, в обоих направлениях;
      — у, при, в (ἐπὴ τὰς εἰσόδους στῆναι Xen.)

      (2) (на вопрос «куда?») на
      

  ἀχθεῖσα ἐπὴ τέν βάσιν (sc. γραμμή) Arst. — опущенная на основание (прямая) линия, т.е. перпендикуляр;

      — в, (по направлению) к (ἐπὴ βωμὸν ἄγειν Hom.; ἐπὴ συμφορέν ἐμπίπτειν Her.; ἐπὴ τέν περιφέρειαν φέρεσθαι Arst.; ἥ ὁδὸς ἐπὴ Ἐκβάτανα φέρει Xen.):
      ἐπὴ τέρμα ἀφίκετο Hom. — от достиг цели;
      ἐπὴ τὸ αὐτὸ αἱ γνῶμαι ἔφερον Thuc.мнения сошлись

      (3) на протяжении, через, по
      

  πουλὺν ἐφ΄ ὑγρήν Hom. — по широко раскинувшемуся морю;

      ἐπὴ πολλὰ ἀλήθην Hom. — я обошел много стран;
      ἐπὴ εἴκοσι σταδίους Xen.на расстоянии двадцати стадиев

      (4) среди, между
      

  (κλέος πάντας ἐπ΄ ἀνθρώπους Hom.)

      τὸ κάλλιστον γένος ἐπ΄ ἀνθρώπους Plat.красивейшее из человеческих племен

      (5) против
      

  (πέμπειν στρατηγὸν ἐπί τινα Her.; ἰέναι ἐπὴ τοὺς πολεμίους Xen.)

      ταῦτ΄ ἐφ΄ ὑμᾶς ἐστιν Dem.это направлено против вас

      (6) во время, в течение
      

  ἐπὴ χρόνον Hom., Her. и ἐπὴ χρόνον τινά Plat. — в течение некоторого времени;

      ἐπὴ δύο ἡμέρας Thuc. — в течение двух дней;
      ἐπὴ βραχύ Arst.вскоре и вкратце

      (7) (вплоть) до
      

  (ἐπ΄ ἠῶ Hom.)

      ἐπὴ γῆρας ἱκέσθαι Hom.дожить до старости

      (8) сообразно, согласно
      

  ἐπὴ στάθμην ἰθύνειν Hom. — выравнивать по (натянутому) шнуру;

      ἐπὴ τοῦτον τὸν λόγον Lys.на основании этих слов

      (9) ( разделительно) по
      

  ἐπὴ πέντε καὴ εἴκοσιν Thuc. — по двадцати пяти;

      ἐπὴ μίαν ναῦν Polyb. — по одному кораблю в ряд, т.е. в кильватерной колонне

      ὅσον ἐπ΄ ἀνθρώπων γενεάν Xen. — сколько хватило бы на (всю) человеческую жизнь;
      ἐπ΄ ἡμέρην ἔχειν Her.иметь дневное пропитание

      (11) ( при указании числа или меры) в пределах, около, до
      ὅσον ἐπὴ εἴκοσι σταδίους Xen.протяжением до или около двадцати стадиев;
      μέ ὅλος ψευδής, ἀλλ΄ ἐπί τι Arst. — ложный не вполне, а частично

      (12) что касается (до), в отношении
      ὅσον τοὐπ΄ ἐμέ Eur.что касается или поскольку это зависит от меня;
      ἵπποι ἐπὴ νῶτον ἔϊσαι Hom. — кобылицы, равные по хребту, т.е. одинакового роста

      (13) с целью, для
      ἥκειν ἐπὴ πρᾶγος πικρόν Aesch. — прийти по печальному делу;
      ἐπὴ τὸ βοηθεῖν τινι Arst.для оказания помощи кому-л.;
      χρήσιμος ἐπὴ οὐδέν Dem.ни на что не годный

      

  ἐπὴ πᾶν Thuc., Arst. и ἐπὴ πάντα Plat. — в общем, в целом, вообще;

      ἐπὴ βάθος Thuc. — в глубину;
      ἐπὴ διπλάσιον Xen. — вдвое;
      ἐπὴ πλέον καὴ μᾶλλον ἢ ἐπ΄ ἔλαττον καί ἧττον Plat. — в большей или в меньшей степени;
      ἐπὴ ἶσα Hom. — поровну, ( о борьбе) без чьего-л. перевеса;
      ἐπὴ ὅσον δεῖ Thuc. — (на)сколько нужно;
      ἐπὴ (σ)μικρόν Soph., Arst.; — немного, мало;
      ἐπὴ μεῖζον κοσμῆσαί τι Thuc.чрезмерно разукрасить что-л.;
      ἐπὴ γελοιότερα Plat. — выставляя на смех;
      ἐπὴ τὸ ἄπειρον Arst. — до бесконечности, бесконечно;
      ἐπὴ τὸ χεῖρον Arst. — к худшему, во вред;
      ἐπὴ (τὸ) πολύ Xen., Arst.; — во многих случаях, (очень) часто

      II
      adv.
      1) поверх, наверху, сверху
      

  ἐπὴ ἄλφιτα πάλυνεν Hom. — поверх (Гекамеда) насыпала муки;

      χυτέν ἐπὴ γαῖαν ἔχευαν Hom.сверху (над могилой Патрокла) насыпали курган

      2) тогда, затем
      3) а также, сверх того, далее
      

  ἐπὴ δὲ πλήξιππον Ὀρέστην Hom. (Гектор и Арей убили) также искусного наездника Ореста

      II.
       ἔπι
      I
       анастрофически = ἐπί См. επι I
      II
      эп.-поэт. (= ἐπεστι) [3 л. sing. praes. к ἔπειμι См. επειμι I] есть, имеется
      

  οὐ γὰρ ἔπ΄ ἀνήρ, οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν Hom. — ибо нет мужа, каким был Одиссей;

      ἔπι τοι καὴ ἐμοὴ θάνατος Hom.ибо ведь и надо мной нависла смерть

  Древнегреческо-русский словарь > επι

 • 20 αρεσκω

       (ᾰ) (fut. ἀρέσω, aor. ἤρεσα, fut. med. ἀρέσομαι - эп. ἀρέσσομαι, pf. ἀρήρεκα)
      1) улаживать, исправлять
      

  (ἄψ или ὄπισθέν τι Hom.)

      2) умиротворять, удовлетворять, умилостивлять
      

  (τινὰ δώρῳ Hom.; βωμοῖς θεούς Aesch.; med. φρένα, αἵματος Hes.)

      3) med. примирять с собой, располагать к себе
      

  (τινα δώροισιν Hom.; θεοὺς ἱεροῖς Xen.)

      4) pass. удовлетворяться, быть довольным
      

  (τινι Her., Plat.)

      5) реже med.-pass. быть угодным, быть по душе, нравиться
      

  (τινί Her., Thuc., Soph., Arph., Plat., реже τινά Soph., Eur., Plut.)

      τῷ τοῦτ΄ ἤρεσεν ; Soph. — кому это оказалось по душе?, т.е. кому это пришло в голову?;
      μηδὲν ἀρέσκον λέγειν Thuc. — делать неприемлемые предложения, т.е. не прийти к соглашению;
      τὰ ἀρέσκοντα и τὰ ἀρέσαντα Plut. — личные мнения, взгляды

      6) быть приятным, угождать, сообразоваться, приноравливаться
      

  (τοῖς κρατοῦσιν Eur.; τρόποις τινός Dem.)

  Древнегреческо-русский словарь > αρεσκω

См. также в других словарях:

 • Два против одного — Жанр ток шоу Ведущий(е) Денис Литов Игорь Муратов Завершающая тема «Мы русские!» Композитор …   Википедия

 • Иметь или быть? — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей …   Википедия

 • Иметь или быть — «Иметь или быть?» (нем. «Haben oder Sein»)  изданная в 1976 поздняя работа психоаналитика и философа фрейдомарксиста Эриха Фромма, исследующая вопросы духовной сферы человека. Эрих Фромм так характеризует область интересов психоаналитика:… …   Википедия

 • СОГЛАШАТЬ — СОГЛАШАТЬ, согласить кого на что, убедить, уговорить, склонить, упросить, условиться, обязать условием. Он податлив, его можно будет согласить на мировую. Я согласил его принять поставку с уступкой. С бабой не сговоришь, не согласишь ее ни на что …   Толковый словарь Даля

 • ГОМОЛОГУМЕНОН — (греч. homologumenos, от homologeo быть одного мнения). Рукописи, достоверность которых признана всеми. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ГОМОЛОГУМЕНОН греч. homologumenos, от homologeo, быть одного… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • Рим (отрывок) — У этого термина существуют и другие значения, см. Рим (значения). Рим  отрывок из незавершённого романа Гоголя «Аннунциата». В 1838 1839 годах Гоголь начал работу над романом. Отрывок «Рим», законченный, по воспоминаниям Сергей Аксакова …   Википедия

 • Крестьяне — Содержание: 1) К. в Западной Европе. 2) История К. в России до освобождения (1861). 3) Экономическое положение К. после освобождения. 4) Современное административное устройство К. I. К. в Западной Европе. Судьбы крестьянского или земледельческого …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Брокер — (Broker) Брокер посредническое лицо, содействующее совершению сделок между заинтерисоваными сторонами Профессия брокер: виды брокерской деятельности, биржевой брокер, страховой брокер, кредитный брокер, брокерская деятельность Содержание… …   Энциклопедия инвестора

 • ПОЧКИ — ПОЧКИ. Содержание: I. Анатомия П.................... 65$ II. Гистология П. . ................ 668 III. Сравнительная физиология 11......... 675 IV. Пат. анатомия II................ 680 V. Функциональная диагностика 11........ 6 89 VІ. Клиника П …   Большая медицинская энциклопедия

 • Шафиитский мазхаб — один из четырех правовых школ суннитского Ислама. Эпонимом мазхаба является Мухаммад ибн Идрис аш Шафии (150/767 204/820). Мухаммад ибн Идрис аш Шафии родился в 150 году хиджры в Газе (Палестина). Его родословная восходила к племени Курайш. Он… …   Ислам. Энциклопедический словарь.

 • НАУКА — особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире. Взаимодействует с др. видами познавательной деятельности: обыденным, художественным, религиозным, мифологическим …   Философская энциклопедия

Книги

Другие книги по запросу «быть одного мнения с» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»