Перевод: с греческого на все языки

быть в тяжелом положения

 • 1 αμηχανως

      1) в безвыходном положении
      

  ἀ. ἔχειν Aesch., Eur., Plat.быть в тяжелом положения

      2) невероятно, неописуемо
      

  ἀ. ὡς εὖ Plat.удивительно хорошо

  Древнегреческо-русский словарь > αμηχανως

 • 2 δε

      δέ
      частица (с предшеств. μέν или без него, всегда следующая за словом, к которому относится) со знач.:
      1) ( противоположения) а, же, с другой стороны, однако
      

  τοὺς μὲν λόγους ἀποδέχεσθε, τοὺς δὲ οὐ Plat. (стало быть), одни положения вы принимаете, другие же нет

      2) (сопоставления, соединения или перечисления) и, (а) также
      

  οἵηπερ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὴ ἀνδρῶν Hom. — каково племя листьев, таково и племя людей;

      Κῦρος ἡγήσατο Μήδων, κατεστρέψατο δὲ Σύρους, ἦρξε δὲ Βακτρίων Xen. — Кир стал повелителем мидян, подчинил себе также сирийцев, покорил и бактриев

      3) ( пояснения) ибо, так как, ведь
      4) ( уточнения) а, же
      5) ( вывода или перехода в речи) так вот, итак
      

  ὧδε δὲ λέγω Plat. — так вот я и говорю;

      ἦμος δ΄ ἠέλιος ἀμφιβεβήκει Hom. — и вот, когда взошло солнце;
      ἑόρακας δέ ; Xen. — так, стало-быть, ты видел?

      6) (подчеркивания, усиления или выделения) же, именно, ну
      

  ἔστι δὲ τί ; Plat. — что же именно?;

      σὺ δὲ οὐκ ἂν αἰσχύνοιο ; Plat. — ну а тебе-то не было бы стыдно?;
      σὺ δ΄ εἴ τι δράσεις τῶνδε, μέ σχολέν τίθει Aesch. — если ты уж хочешь сделать это, то не медли

      7) ( уступательности) однако, все же, хотя бы
      

  εἰ καὴ μέ βλέπεις, φρονεῖς δ΄ ὅμως Soph., — хотя ты не видишь, но все же догадываешься;

      πᾶν γύναιον καὴ παιδίον καὴ θηρίον δέ Plat. — всякое (живое существо) - женщина, ребенок или даже животное

  Древнегреческо-русский словарь > δε

 • 3 φωνή) быть родом, происходить.

  [катаграфи] ουσ θ запись.

  Эллино-русский словарь > φωνή) быть родом, происходить.

 • 4 φωνή) быть чем -то страстно увлеченным.

  [патьязмэнос] επ нездоровый, страстно увлеченный, захваченный чем-то.

  Эллино-русский словарь > φωνή) быть чем -то страстно увлеченным.

 • 5 φωνή) служить в армии, быть на военной службе.

  [стратигио] ουσ ο (στρατ) штаб, штаб-квартира.

  Эллино-русский словарь > φωνή) служить в армии, быть на военной службе.

 • 6 απρόσ быть достаточный.

  [соос] επ целый, нетронутый, невредимый.

  Эллино-русский словарь > απρόσ быть достаточный.

 • 7 ανεπιτηδειως

      негодно, дурно Plat.
      

  ἀ. πράττειν Lys. — находиться в тяжелом положении, быть в беде

  Древнегреческо-русский словарь > ανεπιτηδειως

 • 8 εξικνεομαι

      (fut. ἐξίξομαι, aor. 2 ἐξικόμην)
      1) приходить, прибывать
      

  (θεῶν θώκους Hom. или ἕδραν Pind.; ὄρος ἐπ΄ Αἰγίπλαγκτον и πρὸς πεδία Κισθήνης Aesch.)

      ἐξικόμην φεύγων τινά Hom.я прибежал к кому-л.;
      ἀλλ΄ ἐξίκοιτο ἐν τάχει Soph. — ах, если бы он поскорее пришел;
      ἐφ΄ ἃ δ΄ αὐτὸς οὐκ ἐξικνεῖτο, πέμπων τοὺς φίλους Plut. — посылая друзей туда, куда не мог прибыть лично

      2) доходить, простираться
      

  (ὀχετὸς ἐξικνεύμενος ἐς τέν ἄνυδρον Her.; εἴς τὰς ἄκρας τιμάς Plut.)

      οὐκ ἐξικέσθαι ἐς βυσσόν Her. — не достать дна;
      τί δρῶντες τοῦδ΄ ἂν ἐξικοίμεθα ; Eur. — что сделать нам, чтобы добиться этого?;
      ὅσον τόξευμα ἐξικνέεται Her. — на расстоянии полета стрелы;
      πρὴν τόξευμα ἐξικνεῖσθαι Xen. — прежде, чем приблизиться на расстояние выстрела;
      ὅσον δυνατός εἰμι ἐξικέσθαι ἀκοῇ Her. — насколько я могу судить понаслышке;
      ὀφθαλμοὴ οἱ δοκοῦντες ἐπὴ πλεῖστον ἐ. Xen. — глаза, считающиеся наиболее зоркими;
      περαιτέρω τῆς χρείας ἐξικέσθαι τῇ θεωρίᾳ Plut. — проявить необыкновенную проницательность;
      ἐ. φρονήσει ἐπί τι Plat.охватить что-л. мыслью

      3) быть пригодным, успешно справляться
      τἀναγκαῖα ἐξικέσθαι Thuc.суметь выйти из трудного положения

      4) быть достаточным, хватать
      

  (εἴς τι Xen.)

      ἂν μὲν ἐξικνῆται τὰ ἡμέτερα χρήματα Plat.если только хватит у нас денег

  Древнегреческо-русский словарь > εξικνεομαι

 • 9 εως

       ἕως
      I
      (gen. и acc. ἕω, dat. ἕῳ), эп.-ион. ἠώς (gen. ἠοῦς, ἡόος и ἠῶθι, dat. ἠοῖ, acc. ἠῶ и ἠόα), дор. ἀώς, эол. αὔως ἥ
      1) утренняя заря, денница, рассвет
      

  φωσφόρος ἕ. διώκουσα ἄστρα Eur. — светоносная денница, прогоняющая звезды;

      πρὸ τῆς ἕω Thuc. и ἠῶθι πρό Hom. — до рассвета;
      πρὸς πρώτην ἕω Soph. или ἐπειδέ ἕ. ἔμελλε γίγνεσθαι Thuc. — когда стала заниматься заря, когда забрезжило утро;
      ἅμα (τῇ) ἕῳ и ἐπὴ τέν ἕω Thuc., εἰς τέν ἐπιοῦσαν ἕω, ἐπειδέ ἕ. ἐγένετο Xen. — с наступлением зари, ранним утром;
      ἠοῦς Hom. — с самого рассвета;
      μέχρι ἕ. ἐγένετο Plat. — до (появления) зари;
      ἀπ΄ ἠοῦς μέχρι δείλης Plat. — от зари до вечера;
      ἔξ ἕω μέχρι τῆς ἐτέρας ἕω Plat. — от одной утренней зари до другой;
      ὅσον τ΄ ἐπικίδναται ἠώς Hom. — где только сияет заря, т.е. по всему свету

      2) день, сутки
      

  ὅτε ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ΄ ἠώς Hom. — когда с этой поры настал двенадцатый день, т.е. на двенадцатый день после этого;

      ἠοῖ τῇ προτέρῃ Hom. — накануне, вчера

      3) восток
      πρὸς ἕω βλέπειν Xen. — быть обращенным на восток;
      τὰ πρὸς τέν ἠῶ Her. — восточные области;
      πρὸς ἕω τῆς πόλεως Xen.к востоку от города

      II
      эп. тж. εἵως (у Hom. двухсложно _U или односложно, редко U_) conj.
      1) пока не, до тех пор пока:
      (1) с conjct. + ἄν (эп. κε) для выраж. будущего или обусловленного действия
      

  εἵωςκεν Ἀχιλῆϊ πελάσσῃ Hom. (Гермес будет провожать Приама), пока не приведет (его) к Ахиллу;

       иногда без ἄν:
      ἕ. ἀνῇ τὸ πῆμα τοῦτο Soph.пока не утихнет это страдание

      (2) с opt. в косвенной речи для выраж. прошедшего действия
      

  περιεμένομεν ἑκάστοτε, ἕ. ἀνοιχθείη τὸ δεσμωτήριον Plat. — мы всякий раз ожидали, пока не откроется тюрьма (Сократа);

       иногда — с ἄν (κε):
      οὐκ ἀποκρίναιο, ἕ. ἂν τὰ ἀπὸ τῆς ὑποθέσεως ὁρμηθέντα σκέψαιο Plat. — ты (ведь) не пожелал бы отвечать, пока не разобрался бы в том, что следует из (выставленного тобой) положения

      (3) редко с inf.
      

  ἐντειλάμενος ἐς τὸ ὀπίσω διεκπλώειν, ἕ. ἐς Αἴγυπτον ἀπικνέεσθαι Her. — предложив (им) плыть обратно, пока не прибудут в Египет

      2) пока, в то время как, покуда:
      (1) с ind. для выраж. одновременности
      

  ἤσθιε, ἕ. ὅ τ΄ ἀοιδὸς ἄειδεν Hom. (Одиссей) ел в то время, как пел певец;

      иногда без глагола:
      ἕ. ἔτι σοι σχολή Xen. — покуда у тебя есть еще время;
      οἱ δ΄ εἵως σῖτον ἔχον καὴ οἶνον, τόφρα βοῶν ἀπέχοντο Hom. — пока у них были хлеб и вино, они не трогали быков (Гелиоса)

      (2) с conjct. + ἄν для будущего действия
      

  ἕ. ἂν αἴθῃ πῦρ Aesch.пока (Эгист) будет разжигать пламя (на очаге Клитемнестры), т.е. пока будет длиться их союз

      (3) с opt. для выраж. вневременно-постоянного действия
      

  μηδὲν ἂν μεῖζον μηδὲ ἔλαττον γενέσθαι, ἕ. ἴσον (ἂν) εἴη αὐτὸ ἑαυτῷ Plat.(мы скажем, что) ничто не становится ни большим, ни меньшим, пока оно равно себе самому

      3) (с тем) чтобы, для того, чтобы с opt.
      

  πέμπε πρὸς δώματα Ὀδυσσῆος, εἵως Πηνελόπειαν παύσειε κλαυθμοῖο Hom. (призрак Ифтимы Афина) послала в дом Одиссея, чтобы унять плач Пенелопы

       III
      эп. εἵως praep. cum gen. (тж. с другими предлогами и наречиями)
      1) (вплоть) до
      

  (ἕ. Ἡρακλέους στηλῶν Arst.; ἕ. τοῦ νῦν NT.)

      ἕ. οὗ ἀπέδεξαν ἁπάσας αὐτάς Her. — до тех пор, пока не показали всех (изображений);
      ἕ. τοῦ ἀποτῖσαι Aeschin. — пока не заплатит;
      ἀπ΄ ἄνωθεν ἕ. κάτω NT. — сверху донизу;
      ἕ. ἔσω εἰς τέν αὐλήν NT. — внутрь самого двора;
      ἕ. εἰς τὸν χάρακα Polyb. — до вала;
      ἕ. πρὸς ἑῷον ἀστέρα Anth. — до восточной звезды;
      οὐκ ἔστιν ἕ. ἑνός NT.нет (решительно) ни одного

      2) к
      

  (διελθεῖν ἕ. τινος NT.)

      IV
      эп. тж. εἵως adv.
      1) в течение некоторого времени, вначале, сначала
      

  τὼ δ΄ ἕ. ἐπέτοντο μετὰ πνοιῇς ἀνέμοιο Hom.оба (орла) сначала летели (словно) дуновением ветра

      2) постоянно, всегда

  Древнегреческо-русский словарь > εως

 • 10 κακως

       κακῶς
       κᾰκῶς
      (compar. κάκιον и χεῖρον, superl. κάκιστα)
      1) плохо, дурно, слабо
      

  κ. εἰδέναι Xen. — плохо представлять себе, не знать;

      κ. ποιεῖν Plat. или δρᾶν τινα Aesch., Soph.причинять зло (наносить вред) кому-л.;
      κ. πράσσειν или πάσχειν Aesch., Soph. — быть в тяжелом состоянии, быть несчастным;
      χρῆν Κανδαύλῃ γενέσθαι κ. Her. — Кандавлу суждено было плохо кончить;
      κ. λέγειν τινά Arph.дурно говорить о ком-л.;
      κ. ἀκούειν Soph. (лат. male audire) — иметь дурную славу;
      κ. φρονεῖν Soph. — потерять рассудок;
      ἔα κ. αὐτοὺς ἀπόλλυσθαι κακούς Soph.пусть эти негодяи (т.е. Атриды) погибнут как негодяи

      2) с трудом, едва
      

  κ. ἐκπέφευγα Dem.я с трудом спасся

  Древнегреческо-русский словарь > κακως

 • 11 λαμβανω

      тж. med. (fut. λήψομαι - ион. λάμφομαι, NT. λήμφομαι, дор. λαψοῦμαι, aor. 2 ἔλαβον, ἔλλαβον и λάβον, pf. εἴληφα; med.: aor. ἐλαβόμην, ἐλλαβόμην и λελαβόμην; pass.: fut. ληφθήσομαι, aor. ἐλήφθην - ион. ἐλάμφθην, pf. εἴλημμαι; imper. λαβέ и λάβε; adj. verb. ληπτός, ληπτέος - ион. λαμπτέος; inf. aor. 2 λαβεῖν)
      1) брать, хватать
      

  (χειρὴ χεῖρα, χείρεσσι φιάλαν Hom.; ἐν χεροῖν στέφη Soph.; βιβλιον NT.)

      ἐλλάβετο σχεδίης Hom. (Одиссей) ухватился за плот;
      λαβὼν κύσε χειρα Hom.он схватил и поцеловал руку (Одиссея)

      2) обхватывать, обнимать
      

  (γούνατά τινος, γούνων τινά Hom.)

      3) брать с собой, уводить
      

  (ἑτάρους Hom.)

      ξυμπαραστάτην λ. τινά Soph.брать кого-л. с собой в помощники;
      λαβόντες τοῦ βαρβαρικοῦ στρατοῦ Xen.взяв с собой иноземный отряд

      4) захватывать, угонять, уносить, похищать
      

  (ἵππους, τὰ μῆλα, κτήματα πολλά Hom.)

      ζῶντες ἐλάμφθησαν Her.они были захвачены живьем

      5) отнимать
      6) захватывать, завладевать
      

  (Σικελίαν, αἰχμαλώτους Thuc.; βασιλείαν ἑαυτῷ NT.)

      ἀρχῆς λαβέσθαι καὴ κράτους τυραννικοῦ Soph.захватить господство и царскую власть

      7) (о чувствах и т.п.) охватывать
      

  (χόλος λάβε τινά Hom.; λαμβάνεσθαι ἔρωτι Xen.; ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας NT.)

      λαβέσθαι ὑπὸ νόσου Her. и νόσῳ Soph. — заболеть;
      ὅ δαίμων τινὰ λελάβηκε Her.божество вселилось в кого-л.;
      Ῥέᾳ ληφθῆναι Luc. — быть одержимым Реей;
      κνέφας λαμβάνει τέμενος αἰθέρος Aesch.тьма покрывает небесный свод

      8) ( в качестве гостя) принимать
      9) связывать, обязывать
      ἀραῖον λ. τινά Soph.связать кого-л. заклятьем

      10) захватывать, застигать, ловить
      

  (τὸν αὐτόχειρα τοῦ φόνου Soph.; κλέπτοντά τινα Arph.)

      λ. τινὰ ψευδόμενον Plat.уличить кого-л. в обмане;
      δρῶν εἰλημμένος Arph.захваченный на месте преступления

      11) натыкаться, (случайно) встречать, находить
      12) ( о взысканиях) налагать
      

  (ποινάς Eur.; δίκην Lys. - ср. 21; ζημίαν или τιμωρίαν Dem.)

      13) возлагать на себя, надевать
      14) перен. схватывать, воспринимать, созерцать
      15) постигать, усваивать, понимать
      

  (νόῳ Her. и ἐν νῷ Polyb.; ἐν τῇ γνώμῃ Xen.; τῇ διανοίᾳ Plat.)

      16) (вос)принимать
      

  λαβεῖν πρὸς ἀτιμίαν Plut. — воспринять как оскорбление;

      τὸ πρᾶγμα μειζόνως λαβεῖν Thuc. — принять дело всерьез;
      λάβετε τοὺς λόγους μέ πολεμίως Thuc. — не примите этих слов в неприязненном смысле;
      λαβεῖν τι πρὸς δέος Plut.испугаться чего-л.;
      θάνατον λαβεῖν Eur. — принять смерть, умереть;
      τὰ ἐξ ἀρχῆς ληφθέντα Arst. — принятые вначале положения;
      αἱ εἰλημμέναι προτάσεις Arst. — допущенные положения;
      οὐ λ. πρόσωπον NT. — не взирать на лица, т.е. относиться беспристрастно

      17) предпринимать
      συμβούλιον λαβεῖν NT.устроить совещание

      18) объяснять, истолковывать
      ταύτῃ ταῦτα ἐλάμβανον Her.они так объяснили эти (слова)

      19) оценивать, определять
      20) полагать, считать
      21) получать, (при)обретать
      

  (κέρδος Arph.; ὄνομα Plat.; δόξαν παρὰ ἀνθρώπων NT.)

      λ. ὕψος Thuc. — расти в высоту;
      λαβεῖν κλέος Hom., Soph. — стяжать славу;
      λαβεῖν ἀνὰ δηνάριον NT. — получить по динарию;
      γέλωτα μωρίαν τε λ. ἔν τινι Eur.стать за (свое) неразумие посмешищем у кого-л.;
      αἰτίαν ἀπό τινος λ. Thuc.навлечь на себя упреки с чьей-л. стороны;
      λ. δίκην Her.получать или нести наказание (ср. 12);
      λαβεῖν τέν ἀξίην Her.получить по заслугам

      22) получать, извлекать
      

  (οἶνον ἐκ τοῦ χωρίου Arph.; λ. μισθὸν ἐκ τῆς ἀρχῆς Plat.)

      23) приобретать, покупать
      

  λ. τι δραχμῆς Arph.покупать что-л. за драхму или по драхме

      24) доходить, достигать
      

  πρὸς τὸ μνηστεύεσθαι λ. ἡλικίαν Isocr. — достигнуть брачного возраста;

      λ. νόστον Eur. — дождаться возвращения на родину;
      λαβέσθαι τῶν ὀρῶν Thuc. — углубиться в горы;
      λαβέσθαι Δήλου Thuc. — прибыть в Делос;
      τέν Ἶδην λαβὼν ἐς ἀριστερέν χέρα Her. — оставив слева (гору) Иду;
      πρῶτον ἀληθείας λαβοῦ Plat.прежде всего узнай истину

      25) начинать ощущать, ощутить, почувствовать
      

  (ὀργήν Eur.; φόβον Soph.; εὔνοιαν Thuc.)

      λ. θυμόν Hom. — воспрянуть духом;
      λ. αἰδῶ Soph. — ощутить стыд, устыдиться;
      λήθην λαβεῖν τινος NT.забыть о чем-л.

  Древнегреческо-русский словарь > λαμβανω

 • 12 ομολογεω

      1) соглашаться, давать согласие
      

  (ὁ. κατά τι и περί τινος Her.)

      ὁ. τινι Her., Arph.соглашаться с кем-л.;
      ἐγώ τοῦτο οὐχ ὁμολογῶ Plat.с этим я не согласен

      2) согласовываться, сходиться, соответствовать
      οὐδὲν ὁ. τινι Her.не иметь ничего общего с кем-л.;
      τῷ τρόπῳ ἀλλήλοιν μηδὲν ὁμολογοῦσι Lys.оба они совершенно непохожи по характеру

      3) говорить на одном языке
      

  οὐκ ὁ. τινι или οὐκ ὁ. κατὰ γλῶτταν Her.говорить на разных языках

      4) сдаваться на капитуляцию, капитулировать
      

  (τῷ Πέρσῃ Her.; Ἀθηναίοις Thuc.)

      5) тж. med. признавать, принимать, допускать
      

  ὁ. τέν εἰρήνην Dem. — принимать условия мира;

      ὁ. οὐκ εἰδέναι Arst. — признавать свое незнание;
      ( вводно) ὁμολογῶ Xen.я это признаю

      6) приходить к соглашению, договариваться, уславливаться
      

  μισθῷ ὁ. Her. — уславливаться о вознаграждении;

      ὁ. ἐπὴ τούτοισι Her. — договариваться на следующих условиях;
      ὁμολογεῖται ἄρα ἡμῖν καὴ ταύτῃ Plat. — мы, стало-быть, договорились о том (что);
      τὰ ὁμολογούμενα и τὰ ὡμολογημένα Plat. — признанные положения;
      ἐξ ὁμολογουμένου Polyb.согласно условию

      7) обещать
      

  (τινι τι Men. ap. Plut.)

      8) признавать, исповедовать
      

  (τινα и τι NT.)

      9) выражать признательность или воздавать хвалу

  Древнегреческо-русский словарь > ομολογεω

 • 13 τρυω

       τρύω
      (fut. τρύσω с ῡ; pf. pass. τέτρῡμαι) мучить, томить, изнурять
      

  (τινά Aesch.)

      τετρῦσθαί τινι Her., Plat., Polyb., ἔκ τινος Plut. и ὑπό τινος Polyb.быть измученным чем-л.;
      τετρυμένος ἐς τὸ ἔσχατον κακοῦ Her. — доведенный до крайне бедственного положения;
      τετρυμένος ὕπνῳ Anth.охваченный сном

  Древнегреческо-русский словарь > τρυω

 • 14 υπομενω

      1) оставаться (позади, на месте и т.п.) Hom., Plat.
      

  οἱ ὑπομένοντες Thuc. и οἱ ὑπομείναντες Xen. — оставшиеся (дома);

      τὸ ὑπομένον ἐν Σπάρτῃ Her. — то, что осталось в Спарте

      2) оставаться в живых
      3) быть устойчивым, неподвижным, постоянным
      4) твердо стоять, выдерживать напор
      

  (ὑ. τε καὴ καρτερεῖν Plat.)

      Ἀργεῖοι ὑπέμειναν ἀολλέες Hom. — аргивяне сомкнутыми рядами стойко держались;
      ὑ. τινά или ἐρωήν τινος Hom.выдерживать чей-л. натиск, уметь устоять против кого-л.;
      ἐς ἀλκέν ὑπομεῖναι Thuc. — схватиться врукопашную;
      πολλοὺς χρόνους ὑπομεμενηκώς τέν πολιορκίαν Polyb. — выдержавший долгую осаду;
      καὴ χάριτας καὴ ἀπειλὰς ὑπομεῖναι Dem. — устоять как перед милостями, так и перед угрозами;
      οἱ δ΄ οὐχ ὑπέμειναν Lys. — они не стали настаивать;
      ὑπομείνωμεν τοῦτον τὸν λόγον Plat. — будем держаться этого положения;
      οὐχ ὑπομεῖναι τέν κρίσιν Lys., Aeschin. — уклониться от суда;
      ὑπομένων πονεῖν Xen. — упорно работающий;
      ὑπομείνας εἰς τέλος NT.претерпевший до конца

      5) сносить, выдерживать, терпеть
      

  (τέν δουλείαν Thuc.; τέν ἀλγηδόνα Plat.)

      οὐχ ὑπομένει ὠφελούμενος Plat. — он не терпит, чтобы ему оказывали услуги;
      οὐχ ὑπομεῖναι τὰς δωρεάς Isocr. — отвергнуть дары;
      αἰσχρόν τι ὑπομεῖναι Plat.совершить ( точнее допустить) какой-л. постыдный поступок;
      ὑπομεῖναι τοὺς νόμους Dem.подчиниться законам

      6) решаться, отваживаться, принимать на себя
      

  τοὺς ἐκ τοῦ πολέμου κινδύνους ὑπομεῖναι Isocr. — пойти на военные опасности;

      ἔτι ὑπομένεις με κηδεύων Soph. — и ты решаешься заботиться обо мне;
      ὑπόμεινον προστάξας τοῖς ἡγεμόσι Xen. — потрудись дать распоряжение военачальникам;
      τέν πόλιν ἐκλιπεῖν ὑπομεῖναι Dem. — решиться оставить город;
      εἰ ὑπομενέουσι χεῖρας ἐμοὴ ἀνταειρόμενοι ; Her. (скажи), дерзнут ли они поднять на меня руку?

      7) ожидать, поджидать
      

  (τέν ἑορτήν Thuc.; ὅσα ἡμᾶς ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ ὑπέμενεν Plat.)

      ἥ ὑπομένουσά τινα κόλασις Polyb.ожидающая кого-л. кара

  Древнегреческо-русский словарь > υπομενω

 • 15 χαλεπως

      1) трудно, с большим трудом, едва
      χ. δέ σ΄ ἔολπα τὸ ῥέξειν Hom. — трудно, думаю, будет тебе совершить это;
      οὐ и μέ χ. Thuc.без всякого или без особенного труда;
      χ. ἔχει ἡμῖν … Thuc. — нам трудно …

      2) трудно, тяжело, мучительно
      

  (ζῆν Plat.)

      ἐν τοῖς χαλεπώτατα διάγειν Thuc. — находиться в весьма тяжелом состоянии;
      χ. ἔχειν ὑπὸ τραυμάτων Plat. — страдать от ран, быть тяжело раненным;
      χ. ἔφερον οἰκίας καταλιπόντες Thuc. — им было тяжело покидать домашние очаги;
      χ. φέρειν τινος Thuc., τινί и ἐπί τινι Xen.быть огорченным чем-л.;
      χ. ἔχειν ἔκ τινος Xen.быть раздраженным чем-л.;
      ἐπὴ τούτῳ χ. διατεθείς Plut.глубоко оскорбленный этим

      3) сурово, жестоко, строго
      

  (τιμωρεῖσθαι Thuc.; ἐκπυνθάνεσθαί τινος Arph.)

      χ. λαμβάνεσθαί τινος Xen. и περί τινος Thuc.сурово отнестись к кому(чему)-л.;
      χ. ἔχειν τινὴ ἐπί τινι Dem.негодовать на кого-л. из-за чего-л.

  Древнегреческо-русский словарь > χαλεπως

 • 16 ψευδω

       ψεύδω
      1) чаще med. обманывать, вводить в заблуждение

  (τινά τινος Aesch., Soph., Arph. и ψ. τινά τι Eur., Xen.)

  ; pass. быть обманутым, ошибаться, заблуждаться
      

  ψευσθῆναί τινος Soph., Her., Thuc., Arph., τινι и ἔν τινι Her., περί τινος Xen., Plat. и τι Xen., Plat.; — обмануться в ком(чем)-л. или насчет чего-л.;

      ἐψεῦσθαι τῆς ἀληθείας Plat. — ошибиться насчет истинного положения вещей;
      λαβεῖν τινα ἐψευσμένον Soph.поймать кого-л. на ошибке;
      ψεῦσμα ἐψευσμένος Plat.допустив(ший) ошибку

      2) med. говорить неправду, лгать
      ἀνέρ οὐδαμῶς οἱός τε ψεύδεσθαι Dem. — человек, совершенно неспособный лгать;
      φεύδεσθαι περί и κατά τινος Lys., Plat.; — говорить неправду о ком(чем)-л.;
      ψεύδεσθαι πρός τινα Xen.лгать кому-л.;
      τοῦτό γ΄ οὐκ ἐψεύσατο Arph. — в этом он не солгал;
      αἱ ἀγγελίαι ἐψευσμέναι Thuc. — вымышленные вести;
      Δίους γάμους ἐψεύσατο Eur. (Семела) выдумала, будто она вступила в брак с Зевсом

      3) med.-pass. быть ложным, неверным
      

  τρίτη τῶν ὁδῶν μάλιστα ἔψευσται Her. — третий из этих способов - самый ложный;

      ὅ λόγος ψευδόμενος Arst.ложное умозаключение

      4) уличать в неправде, опровергать
      

  ψεύδει ἥ ἐπίνοια τέν γνώμην Soph.последующее размышление опровергает (прежнее) мнение

      5) чаще med. не исполнять, вероломно нарушать
      

  (ὅρκια Hom.; συνθήκας Xen.)

      ψ. οὐδὲν σημάτων προκειμένων Soph. — не оставить без исполнения ни одного из данных предзнаменований;
      οὐκ ἐψεύσαντο τὰς ἀπειλάς Her. — они привели в исполнение свои угрозы;
      ἥ ψευσθεῖσα ὑπόσχεσις Thuc. — нарушенное обещание;
      ψεύσασθαι τέν ξυμμαχίαν Thuc. — вероломно расторгнуть военный союз;
      τὰ χρήματα ἃ ὑπέσχοντο ἐψευσμένοι ἦσαν Xen. — деньги, которые они обещали, выплачены не были

  Древнегреческо-русский словарь > ψευδω

 • 17 γλιστρώ

  γλιστράω (αόρ. (ε)γλίστρησα, и γλίστρηξα) αμετ.
  1) скользить; 2) быть скользким; 3) поскользнуться, упасть; 4) скользить вниз, соскальзывать; выскальзывать (из рук); 5) выскальзывать (откуда-л.); проскальзывать, пробираться (куда-л.); 6) перен. ускользать (от чего-л.); выкручиваться, выпутываться; прибегать к уловкам (в разговоре);

  ξέρει και γλιστρα — он из любого положения выкрутится;

  7) перен. совершать неверный, ошибочный шаг, поскользнуться;

  § γλιστράει σαν το χέλι — он скользкий как угорь (о человеке);

  γλιστράει η γλώσσα μου — быть несдержанным на язык;

  φέξε μου και γλίστρησα что сделано, то сделано, уже ничего не изменить

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > γλιστρώ

 • 18 θέση

  [-ις (-εως)] η
  1) место;

  πιάνω θέση — занимать место;

  αλλάζω θέση — пересаживаться;

  βάζω κάτι στη θέση του — положить (поставить) что-л, на место;

  όλες οι θέσεις είναι πιασμένες — все места заняты;

  λάβετε θέσεις! — по местам!;

  2) положение, расположение, местоположение;

  βάζω στην πρώτη θέση — выдвигать на первый план;

  η θέση τού σπιτιού (της πόλης) — местоположение дома (города);

  3) положение, состояние; ситуация;

  βρίσκομαι σε δύσκολη θέση — находиться в затруднительном, трудном положении;

  4) прям., перен. позиция;

  πολιτική από θέσεως ισχύος — политика с позиции силы;

  παίρνω θέση — высказываться, высказывать свою точку зрения;

  παίρνω σωστή θέση — занимать правильную позицию;

  ο εχθρός δυνάμωσε τίς θέσεις του — враг укрепил свои позиции;

  αναθεωρώ τη θέση μου — пересматривать свою позицию;

  5) долж- ность, место; положение;

  η κοινωνική θέση — социальное, общественное положение;

  διορίζομαι σε καλή θέση — получить хорошее место;

  τί θέση έχει; — какую должность он занимает?;

  6) класс, разряд;

  βαγόνι δεύτερης θέσης — вагон второго класса;

  7) положение, тезис;

  θέσεις της εισήγησης — тезисы доклада;

  θεμελιώδεις θέσεις — основные положения;

  8) постановка (вопроса); выдвижение (предложения);

  θέσ ζητήματος εμπιστοσύνης — постановка вопроса о доверии;

  9) диссертация;

  § έργο με θέση — социально направленное произведение;

  είμαι σε θέση να... — быть в состоянии... (сделать что-л,);

  δεν έχεις θέση εδώ — здесь тебе не место;

  αυτό δεν έχει θέση εδώ — это здесь ни к чему;

  τί θέση έχει αυτό εδώ; — причём здесь это?;

  στη θέση μου (σου, του — и т. д.) на моём (твоём, его и т. п.) месте;

  βάζω κάποιον στη θέση του — поставить кого-л. на своё место;

  θέσει μακρά συλλαβή — грам, долгий слог по положению

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > θέση

 • 19 υπό

  υπ;
  υφ' πρόθ. 1. με αϊτιατ. 1) (при обознач, места) под;

  υπό σκιάν — в тени;

  υπό την τράπεζαν — под столом;

  υπό στέγην — под крышей;

  υπό τον Ταυγετον — у подножия Тайгета;

  2) (при обознач, состояния, положения) под;

  υπό την ηγεσίαν ( — или την καθοδήγησιν) — под руководством;

  υπό τα όπλα — под ружьём;

  υπό τον ζυγόν — под ярмом; — под игом;

  υπό την κηδεμονίαν — под покровительством;

  υπ' εύθύνην κάποιου под чью-л. ответственность;

  υπό τό πυρ — под огнём;

  υπό τό κράτος τού φόβου — под страхом;

  υπό την πίεσιν (επίδρασιν) — под давлением (воздействием);

  υπό κράτησιν — под арестом;

  υπό συνοδείαν — в сопровождении;

  υπό πολιορκίαν — в осаде, на осадном положении;

  υπό στρατιωτικόν νόμον — на чрезвычайном положении;

  ευρίσκομαι υπ' ατμόν находиться под парами (о паровозе и т. п.);
  2. με γεν. уст. (в страд, оборотах соотв. русск, те. п.): συντηρούμαι υπό τού πατρός μου быть на содержании отца; ανομολογούμαι υφ' όλων быть признанным всеми; εγράφη υπ' εμού написано мною;

  καλύπτομαι υπό χιονών — быть покрытым снегом;

  τίθεμαι εις κίνησιν υπό τού εμβόλου — приводиться в движение поршнем;

  § υπό τό πρόσχημα — под видом;

  под предлогом;

  υπό εχεμύθειαν — по секрету;

  υπό τον όρο ότι... — при условии, что...;

  υπό τα όμματα κάποιου — на глазах у кого-л., под носом у кого-л.;

  τό έχω υπό σκέψιν — я думаю об этом;

  τό εθεσα υπ' όψιν του я поставил его в известность об этом;
  λαμβάνω υπ' όψιν μου принимать во внимание; έχω υπ' όψιν μου иметь в виду;

  λαμβάνω υπό σημείωσιν — брать на заметку; — учитывать, принимать во внимание;

  καλοΰμαι υπό τα όπλα — быть призванным в армию;

  υπό πασαν εποψιν — со всех точек зрения, во всех отношениях;

  θέλει να με έχει υπό — он хочет, чтобы я ему подчинялся

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > υπό

 • 20 ύψος

  τό
  1) высота; вышина;

  ύψος πυραμίδας (δρους) — высота пирамиды (горы);

  ύψος πτήσης — высота полёта;

  τα ορεινά ύψη горные высоты, вершины;

  από το ύψος — с высоты;

  στα ΰψη в вышине;

  ύψους είκοσι μέτρων — высотой в двадцать метров;

  2) рост (человека);

  δεν ταιριάζει στο ύψ (μου) — не (подходит) по росту;

  3) высота (тж. перен.); уровень;

  στο ύψος των ώμων (των οφθαλμών) — на уровне (на высоте) плеч (глаз);

  από τού ύψους της καθηγητικής έδρας μου... — с высоты своей профессорской кафедры...;

  είμαι ( — или στέκομαι, βρίσκομαι) στο ύψος της θέσεως — быть (оказаться) на высоте положения;

  4) возвышенность (мыслей, чувств);

  ηθικόν ύψος — высокий моральный уровень;

  ύψος λόγου — величие слова;

  5) вершина, верх, предел, зенит;

  ύψος αμαθείας' (αναίδειας) — верх невежества (нахальства);

  6) астр. высота;
  7) муз. высота (звука);

  ύψος της φωνής — высота тона;

  8) (чаще рел) небеса;

  απ' τα ύψη — или εξ ύψους — с неба; — свыше;

  αναμένει την εξ ύψους βοήθεια — он ждёт помощи от бога;

  § καταχτώ τα ΰψη овладевать высотами (искусства, науки и т. п.);

  ή τού ύψου(ς) ή τού βάθου(ς) — либо пан, либо пропал

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ύψος

См. также в других словарях:

 • Украинский кризис: хроника противостояния на юго-востоке в июле 2014 г — Массовые антиправительственные акции начались в юго восточных областях Украины в конце февраля 2014 года. Они явились ответом местных жителей на насильственную смену власти в стране и последовавшую за этим попытку отмены Верховной радой закона,… …   Энциклопедия ньюсмейкеров

 • МАТКА — (uterus), орган, являющийся источником менструальной крови (см. Менструация) и местом развития плодного яйца (см. Беременность, Роды), занимает центральное положение в половом аппарате женщины и в тазовой полости; лежит в геометрическом центре… …   Большая медицинская энциклопедия

 • Поро́ки се́рдца приобретённые — Пороки сердца приобретенные органические изменения клапанов или дефекты перегородок сердца, возникающие вследствие заболеваний или травм. Связанные с пороками сердца нарушения внутрисердечной гемодинамики формируют патологические состояния,… …   Медицинская энциклопедия

 • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. I. Основные принципы организации здравоохранения. Здравоохранение система мероприя тий, направленных к поддержанию здоровья и трудоспособности населения. В понятие У. входят все мероприятия по оздоровлению среды (физической и… …   Большая медицинская энциклопедия

 • Голодомор на Украине — История Украины …   Википедия

 • Использование голодомора в политических целях — Голодомор на Украине массовый голод, охватывавший обширные территории и приведший к значительным человеческим жертвам на территории Украинской ССР в первой половине 1933 года, являющийся частью общего голода в СССР 1932 1933[1]. Точных данных по… …   Википедия

 • Политизация голода на Украине 1932-1933 годов — Голодомор на Украине массовый голод, охватывавший обширные территории и приведший к значительным человеческим жертвам на территории Украинской ССР в первой половине 1933 года, являющийся частью общего голода в СССР 1932 1933[1]. Точных данных по… …   Википедия

 • Фальсификация голодоморной истории — Голодомор на Украине массовый голод, охватывавший обширные территории и приведший к значительным человеческим жертвам на территории Украинской ССР в первой половине 1933 года, являющийся частью общего голода в СССР 1932 1933[1]. Точных данных по… …   Википедия

 • БЕРЕМЕННОСТЬ — БЕРЕМЕННОСТЬ. Содержание: Б. животных................... 202 Б. нормальная.................. 206 Развитие плодного яйца.......... 208 Обмен веществ при Б............ 212 Изменения органов и систем при Б. ... 214 Патология Б....................… …   Большая медицинская энциклопедия

 • Субсидия — (Grants) Пособие в денежной или натуральной форме Пособие предоставляемое за счёт государственного или местного бюджета, а также специальных фондов юридическим и физическим лицам Содержание Содержание Определение Учет правительственных субсидий… …   Энциклопедия инвестора

 • Турецкие войны России — [Из этого общего очерка выделены дальше истории некоторых отдельных войн, имеющих более важное значение.]. I. Сношения и войны России с Турцией до Петра I (1475 1689). Сношения России с Турцией начались со времени завоевания последней Крыма в… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Книги

 • Некрономикон, Лавкрафт Говард Филлипс. "В начале был ужас", -так, наверное, начиналось бы Священное Писание по Ховарду Филлипсу Лавкрафту (1890-1937)." Страх - самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и… Подробнее  Купить за 498 руб
 • Некрономикон, Лавкрафт Говард Филлипс. "В начале был ужас"-так, наверное, начиналось бы Священное Писание по Ховарду Филлипсу Лавкрафту (1890-1937)." Страх - самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и самый… Подробнее  Купить за 348 руб


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»