Перевод: с казахского на русский

с русского на казахский

беделін+түсірү+(жою)

 • 101 жалған құжат

  фальшивка (бәсекелестің беделін түсіру, оны нарықтан ығыстырып шығару мақсатымен бұқаралық насихат құралдарының көмегімен таратылатын көрінеу жалған мәліметтер негізінде арнайы дайындалған хабар немесе өтірік құжат)

  Казахско-русский экономический словарь > жалған құжат

 • 102 жөндеу

  Мынау қондырғы (машина) жұмыс істемейді.

  Эта установка (машина) не работает.

  Жедел жөндеуді сұраймыз, өйткені бұл қондырғының қаңтарылып тұрғанына екі ай болды.

  Просим срочно произвести ремонт, так как эта установка простаивает уже два месяца.

  Іске қосу кезінде қондырғы төлқұжат тәртібімен жұмыс істеді.

  Во время пуска установка работала на паспортных режимах.

  Сонан соң пайдаланудың бастапқы кезеңінде ақаулар анықталып, автоматты пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сай пайдалануға мүмкіндік бермеді.

  Затем в начальный период эксплуатации выявились дефекты, которые не позволили использовать автомат в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

  Ақаулар автоматтың электр бөлігінде анықталды.

  Выявились дефекты в электрической части автомата.

  Біздің мамандардың пікірінше, прибор одан әрі пайдалануға жарамсыз.

  По мнению наших специалистов прибор к дальнейшей эксплуатации непригоден.

  Біз сіздерден кепілдікті жөндеу жүргізуді сұрағымыз келеді.

  Мы хотели бы просить вас о проведении гарантийного ремонта.

  Құрметті әріптестер! Сіздер жөндеуді өз беттеріңізше жүргізіп, кепілмөрді бұзғансыздар.

  Уважаемые коллеги! Вы произвели ремонт самостоятельно и нарушили пломбы.

  Бұл орайда приборға кепілдіктен айрылдыңыздар.

  При этом вы потеряли гарантию на прибор.

  Кепілдікті мерзім осыдан екі ай бұрын өткен.

  Гарантийный срок истек уже два месяца назад.

  Кепілдікпен жөндеудің барлық жағдайларын тексереміз.

  Все случаи гарантийного ремонта мы проверим.

  Ақаулы тораптар кепілдікті жөндеу шеңберінде ауыстырылады.

  Замена дефектных узлов будет произведена в рамках гарантийного ремонта.

  Қосалқы бөлшектердің кепілдікті жиынтықтамаларын пайдалану туралы мәліметтер беруді сұраймыз.

  Просим представить сведения об использовании гарантийных комплектов запасных частей.

  Бізге зауыттағы ақаулы машинаны қайта қарап, бөлшектеуге жазбаша өтінім керек.

  Нам нужна письменная заявка на осмотр и демонтаж дефектной машины на заводе.

  Біз... келдік.

  Мы прибыли произвести...

  - текущий ремонт.

  Профилактикалық тұрғыдан қарау мен ағымдағы жөндеуді біздің кәсіпорындардың шеберлері кепілдікті қызмет көрсету кестесі бойынша жүргізеді.

  Профилактический осмотр и текущий ремонт производятся по графику гарантийного обслуживания монтерами нашего предприятия.

  Күрделі жөндеу үш жылда бір рет жүргізіледі.

  Капитальный ремонт производится один раз в три года.

  Ақаулы машинаны көрсетіңізші.

  Покажите, пожалуйста, дефектную машину.

  Мына машинаны (жұмыс істеп тұрған) көрсетіңізші.

  Покажите, пожалуйста, эту машину (в работе).

  Ақаулы машина бөлшектелді.

  Дефектная машина была разобрана.

  Машинаның... бөлігі бұзылған.

  В машине неисправна... часть.

  Реле жұмыс істемейді.

  Реле не срабатывает.

  Машинаның... сенімсіз.

  В машине не надежны...

  - ажыратып қосқыштары,

  - электродвигатели.

  Сізде машинаның (прибордың) кепілдігі бар болғандықтан, біз бұзылған жерін жөндейміз немесе ақаулы тораптар мен бөлшектерді ауыстырамыз.

  Поскольку у вас есть гарантия на машину (прибор), мы устраним неисправность или заменим дефектные узлы и детали.

  Қанекей, қосалқы бөлшектерге қатысты барлық мәселелерді анықтап алайық.

  Давайте выясним все вопросы, касающиеся запасных частей.

  Бізде қосалқы бөлшектер жоқ. Біз оларды жеткізуші-зауыттан сұратып алдыруға тиіспіз.

  У нас нет запчастей. Мы должны запросить их у завода-поставщика.

  Қосалқы бөлшектердің тұрақты түрде жеткізіліп тұруы мақсатымен сіздер бізге олар үшін тиісті өтінім беруге тиіссіздер.

  В целях регулярной поставки запчастей вы должны были дать нам соответствующую заявку на них.

  Біз сіздерге қажетті қосалқы бөлшектердің саны мен сұрыпталымы көрсетілген тізімдерін (тізімтобын) тапсырдық қой.

  Мы уже передали вам списки (каталоги) необходимых запчастей с указанием их количества и ассортимента.

  Біз істен шыққан бөлшектердің орнына жаңаларын жіберуді сұраймыз.

  Мы просим прислать нам детали взамен выбывших из строя.

  Қосалқы бөлшектер дер кезінде жеткізілді.

  Поставки запчастей были произведены вовремя.

  Қосалқы бөлшектер салынған жөнелтімдер зауытта (қоймада) тұр ғой.

  Посылки с запчастями уже находятся на заводе (складе).

  Біз барлық қосалқы бөлшектерді жұмсап қойдық.

  Все запчасти нами уже израсходованы.

  Біз қосалқы бөлшектерді өз зауытымызда дайындауға мәжбүр болдық.

  Мы вынуждены изготовлять запчасти на своем заводе.

  Машиналарға конструкциялық өзгертулер енгізілді, соның салдарынан қосалқы бөлшектер бірін-бірі ауыстырушылық қасиетінен айрылды.

  В машины были внесены конструктивные изменения, вследствие которых запасные части потеряли взаимозаменяемость.

  Біз сіздерден техникалық қызмет көрсетуге ықпал ететін барлық техникалық өзгертулер жайында уақытылы хабардар етулеріңізді сұраймыз.

  Мы просим вас своевременно информировать нас о всех технических изменениях, влияющих на техническое обслуживание.

  Бізге бұйымдарыңыздағы өзгертулер жайында ақпараттық материалдар жіберіңіздерші.

  Пришлите нам, пожалуйста, информационные материалы об изменениях в ваших изделиях.

  Жеткізілген машиналардың біліксіз қызмет көрсетуден болатын істен шығуының алдын алу үшін бізге... керек.

  Для предупреждения выхода из строя поставленных машин, происходящего от неквалифицированного обслуживания, нам нужны...

  - технические консультации.

  Біз... осы кезге дейін алған жоқпыз.

  До сих пор мы не получили...

  - схемы машины и план автоматики.

  Пайдалану жөніндегі нұсқаулық екі тілде жазылған.

  Инструкция по эксплуатации имеется на двух языках.

  Бізге жөндеу жөніндегі нұсқаулықтың елу данасын жіберулеріңізді сұраймыз.

  Просим передать нам пятьдесят экземпляров инструкции по ремонту.

  Машина мұқият күтімді қажет етеді.

  Машина нуждается в тщательном уходе.

  Машина дұрыс қызмет көрсетілмеу салдарынан істен шыққан. Мұндай жағдайдан құтылу үшін біз сіздің зауыттағы мамандарды оқытуды ұйымдастыру туралы уағдаласуымыз керек. Біздің қызмет көрсетуші қызметкерлердің тарапынан салақтық орын алғанын ашық мойындауымыз керек.

  Машина вышла из строя из-за неправильного обслуживания. Во избежание подобных случаев, нам нужно договориться об организации обучения специалистов на вашем заводе. Нужно откровенно признать, что имели место случаи халатности со стороны нашего обслуживающего персонала.

  Бұл мынадан көрініп тұр...

  Это видно по тому, что...

  - кейбір бөлшектер әлі қоймада тұр, ал олар цехта болуға тиіс еді

  - некоторые детали еще находятся на складе, а они должны быть уже в цехе

  - тораптар мен бөлшектер салынған жәшіктер ашық аспан астында сақтаулы.

  - ящики с узлами и деталями хранятся под отрытым небом.

  Жәшіктердің үй-жайда сақталуға тиіс екені сізге белгілі ғой.

  Вам же известно, что ящики должны храниться в помещении.

  Машина жөнделіп те қойды.

  Машина уже отремонтирована.

  Прибор жұмыс істеуге жарамды күйде.

  Прибор находится в рабочем состоянии.

  Прибор қайтадан мүлтіксіз жұмыс істеп тұр.

  Прибор снова работает безукоризненно.

  Зақымдалған жерін жою көп уақытты алады.

  Устранение повреждения займет много времени.

  Бұл ретте ірі жөндеу қажет.

  В этом случае необходим крупный ремонт.

  Қосалқы бөлшектердің жетіспеуі себепті жөндеуді тоқтатуға тура келді.

  Из-за нехватки запасных частей ремонт пришлось прервать.

  Бұл машинада ақаулар көп, сондықтан оны жөндеу мүмкін емес.

  В этой машине много дефектов, ее невозможно отремонтировать.

  Бұл приборға біліктілікпен жан-жақты сараптама жасау қажет.

  Этот прибор необходимо подвергнуть всесторонней квалифицированной экспертизе.

  Бізге барлық ақауы сипатталған сараптама актісін жіберіңіздер.

  Передайте нам акт экспертизы с описанием всех дефектов.

  Жөндеуді өз күштеріңізбен біздің есебімізден жүргізуді сұраймыз.

  Просим произвести ремонт своими силами за наш счет.

  * * *

  Казахско-русский экономический словарь > жөндеу

 • 103 залал есебі

  расчет убытка (1. сақтандыру түрлеріндегі залалды жою кезінде сақтандыру өтемінің сомасын есептеу, 2. сақтанушы мәлімдеген сома және уағдаласылған сақтандыру шарттарына сәйкес сақтандыру өтемінен шығарылуға тиіс сома көрсетілетін құжат)

  Казахско-русский экономический словарь > залал есебі

 • 104 инвалидация

  Казахско-русский экономический словарь > инвалидация

 • 105 инфляция әсерін ескеру

  Казахско-русский экономический словарь > инфляция әсерін ескеру

 • 106 кеден бірлестігі

  таможенная уния (1. бірыңғай сыртқы кеден тарифі бар жалпы кеден аумағы, бірлестік ішіндегі кедергілерді жою, ұжымдық қолдампаздық саясатын жүргізу үшін құрылады, 2. кедендік одақ)

  Казахско-русский экономический словарь > кеден бірлестігі

 • 107 күйе жағу

  полить грязью (қаралайтын, беделіне нұқсан келтіретін мәліметтер тарату, атап айтқанда бәсекелестердің тауарына қатысты арамзалық жарнамада қолданылатын тәсіл)

  Казахско-русский экономический словарь > күйе жағу

 • 108 қамсыздандырудың бұзылуы

  нарушение обеспечения (елдің кеден органы қолданған сәйкестендіру құралдарын өзгертуге, зақымдауға, жоюға немесе жоғалтуға апарып соқтырған әрекет)

  Казахско-русский экономический словарь > қамсыздандырудың бұзылуы

 • 109 ластағаны үшін зауал

  расплата за загрязнение (қоршаған ортаның ластануына кінәлылардың зардаптарды жою шығынын толық төлеуге және жеке адамға да, жалпы қоғамға да ластаудан келтірілген зиянды өтеуге тиіс деген пікір)

  Казахско-русский экономический словарь > ластағаны үшін зауал

 • 110 монополизм

  монополизм (1. тауарлар мен қызметтер нарығында бір өндірушінің, сатушының, не олардың шағын тобының үстемдік етуі, 2. шаруашылық жүргізуші субъектілердің, басқарушы органдардың бәсекені жоюға, нарыққа жалғыз қатысушының үстем жағдайын орнатуға бағытталған әрекеті)

  Казахско-русский экономический словарь > монополизм

 • 111 монополиясыздандыру

  демонополизация (бір өндірушінің не қызмет көрсетушінің мемлекеттік не басқадай монополиясының күшін жою)

  Казахско-русский экономический словарь > монополиясыздандыру

 • 112 нарықтық айқындама

  рыночная позиция (фирманың жеткізушілердің, дистрибюторлардың, клиенттердің көз алдындағы беделі, жақсы атағы)

  Казахско-русский экономический словарь > нарықтық айқындама

 • 113 өндірістік шығасы

  производственные потери (өндіріс үдерісінде немесе қызмет көрсету барысында болмай қоймайтын, мыс., балықты сою кезінде салмағының азаюы немесе жоюға болатын, мыс., жұмыстағы салақтықтан кеткен, материалдық шығасы деңгейі)

  Казахско-русский экономический словарь > өндірістік шығасы

 • 114 раунд-терн

  Казахско-русский экономический словарь > раунд-терн

 • 115 ревокация

  ревокация (1. берілген өкімнің, тапсырманың күшін жою, 2. чек берушінің берілген чектің күшін жою жөніндегі ұсынысы)

  Казахско-русский экономический словарь > ревокация

 • 116 ретракция

  Казахско-русский экономический словарь > ретракция

 • 117 сақтандыру компаниясының рейтингі

  рейтинг страховой компании (нақты сақтандыру компаниясының танымалдығын, беделін бағалаудың жеке сандық көрсеткіші)

  Казахско-русский экономический словарь > сақтандыру компаниясының рейтингі

 • 118 сараланым

  дифференция (1. фьючерстік келісімшартты жою кезінде есептелетін пайда немесе төленуге тиіс залал, 2. жеткізілген тауардың сапасы негіздік сапасына сай келмеген жағдайда немесе мерзімдік келісімшарт бойынша жеткізілім талабы уағдаласылған талаптан өзгеше болғанда есептелетін шегерім немесе сыйлықақы)

  Казахско-русский экономический словарь > сараланым

 • 119 тәргілемелі ақша реформасы

  Казахско-русский экономический словарь > тәргілемелі ақша реформасы

 • 120 төңкеріс

  революция (1. қоғам өмірін түбірімен төңкеру, күні өткен қоғамдық құралысты жою, билікті озық таптың қолына беру, 2. түпкілікті бетбұрыс, бір сапалық күйден екінші сапалық күйге күрт секіріспен өту)

  Казахско-русский экономический словарь > төңкеріс

См. также в других словарях:

 • Даосизм — (қыт. taoism[e]) – қытай философиясы мен дәстүрлі діндегі негізгі бағыттардың бірі. Оның негізін қалаушы Лао цзы ( Кәрі дана , Кәрі ұстаз ) болып есептелінеді. Б.з.д. ІІ І ғғ. шығармаларда бұл философиялық ағым «дао және дэ мектебі» (даодэ цзя) …   Философиялық терминдердің сөздігі

 • қарулы күштер құрылысын реформалаудың негізгі бағыттары — мынадай болып табылады: – Қарулы Күштер құрылымын оңтайландыру, Қарулы Күштердің жауынгерлік қабілетіне ықпал етпейтін құрылымдардың санын қысқарту және тарату; – жауынгерлік әзірлікті айқындайтын ұтқыр әскерлерді, әскер салаларын және арнаулы… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»