Перевод: с адыгейского на все языки

ахъщ

См. также в других словарях:

  • ахъщ — (ахъщэр, ахъщэхэр) деньги Металлым е тхылъыпIэм хэшIыкIыгъэу щэнщэфэнхэр зэрызэрахьэрэр ТхылъыпIэ ахъщ Ахъщэшхо зэрехьэ Лэжьыгъэр зещэм, ахъщэ бэу кIихыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • взнос — (взносыр, взносхэр) взнос Зы организацие горэм хэтым ащ зэрэхэтым пае ытрэ ахъщ Профсоюзым хэтым хэтыпкIэ взнос еты …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • мылъку — (мылъкур) имущество Ахъщ, былым, нэмыкIэу уасэ зиIэ хэкIыпI Ащ мылъкоу иIэр бэ Ащ мылъкоу иIэр еджэным тыригъэкIодагъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • тагъэ — (матэ) лъым. дарил, а, о Былым, ахъщ, нэмыкI ытыгъ цIыфмэ аритыгъ Ар боу бэрэ тагъэ ЗеIэм тагъэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • фонд — (фондыр, фондхэр) 1. денежные средства Зыгорэм фэгъэнэфэгъэ ахъщ IофшIэпкIэ фонд Оборонэм ифонд 2. фонд Зыгорэм пае агъэтIылъыгъэ мылъку Чылэпхъэ фонд Лэжьыгъэ фонд …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • шхыгъо — (шхыгъор) жъы. содержание, жалованье Мазэ пэпчъэу е илъэсым къэралыгъом аритрэ ахъщ Сомэ фыжь шъибгъур шхыгъоу сэ къысфэкIо (Джанбэчрэ Хьабибэрэ) …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ