Перевод: со всех языков на все языки

со всех языков на все языки

арэзы+щiын

 • 1 арэзы

  1. тот, кто доволен
  / Гузэгъэгъуэ зыгъуэта.
  2. тот, кто согласен с чем-л.
  / Зыгуэрым къуэувэ, зыгуэр пэжу, хъуну зылъытэ.
  * - ЖысIамкIэ арэзыр фыкъыхэкI, - жиIащ лейтенантым. Iуащхь.
  Арэзы къэщIын = арэзы щIын.
  Арэзы техъуэн (техъухьын) 1) быть довольным, удовлетвориться чем-л. 2) быть согласным с чем-л.
  * ЩIалэм жиIахэм хьэщIэ къэкIуахэр арэзы техъуакъым. Хь. Хь.
  Арэзы хъун 1) быть довольным 2) согласиться, решиться на что-л.
  * ФатIимэ гуфIэу, арэзы хъуауэ анэм гуапэу еплъащ. Къу. Хь. Районым щыщу Iэминат и закъуэ механикыу еджэну арэзы хъуащ. Къэб.
  Арэзы щIын удовлетворить кого-л., сделать кого-л. довольным.

  Словарь Кабардино-Черкесского языка > арэзы

 • 2 арэзы


  прил. довольный
  арэзы хъун быть довольным, довольствоваться чем-л., удовлетворяться, удовлетвориться чем-либо
  арэзы щIын удовлетворять, удовлетворить кого-что-либо
  арэзы щIыжын удовлетворить (в возмещение чего-л.)
  арэзы хъуа удовлетворённый

  Кабардинско-русский словарь > арэзы

 • 3 къэщэхужын

  (къещэхуж) перех. гл. 1. устар. выкупить кого-л.
  / Ахъшэ щIэту къеIыхыжын.
  * ИжькIэ уIэбэмэ.. мылъку зиIэ бей зи благъэ, зи къуэш щыIэмэ кIуэти гъэр хъуар къищэхужт. КI. А.
  2. снова купить кого-что-л.
  / Аргуэру къэщэхун; зыгуэрым и пIэкIэ къэщэхун. С ыхьэт
  къэщэхужын. Жэм къэщэ-хужын.
  3. переносное выручить кого-л.
  / Зыгуэрым сэбэп хуэхъун, зыгуэркIэ арэзы щIын.
  * Сыкъэфщэхужащ, си гузэвэгъуэ дэвгъэкIащ, - яжриIащ лIым щIыхьэху къэкIуахэм. Iуащхь.

  Словарь Кабардино-Черкесского языка > къэщэхужын

 • 4 къэщIын

  арэзы къэщIын = арэзы щIын.
  Ауан къэщIын = ауан щIын.

  Словарь Кабардино-Черкесского языка > къэщIын

 • 5 регулировать


  I, несов., что
  1. зэкIэлъыгъэкIуэн, арэзы щIын, зэпэщ щIын; регулировать цены товаров хьэпшыпхэм я уасэр зэтес щIын, зэкIэлъыкIуэ щIын
  2. регулировать мотор моторыр зэтеухуэн

  Школьный русско-кабардинский словарь > регулировать

 • 6 удовлетворить


  II, сов., кого-что
  1. арэзы щIын; удовлетворить чью-л. просьбу зыгуэрым и лъэIур гъэзэщIэн
  2. зыхуейр егъэгъуэтын; удовлетворить просьбу учащихся еджакIуэхэр зыщIэлъэIур яхуэгъэзэщIэн

  Школьный русско-кабардинский словарь > удовлетворить

 • 7 щIын

  (ещI) перех. гл. сделать что-л.
  / Зыгуэрым уелэжьурэ узыхуей щытыкIэр егъэгъуэтын, зыгуэр ухуэн, зэгъэпэщын.
  Унэ щIын. Iэзэу щIын.
  Ауан щIын см. ауан. Белджылы щIын см. белджылы. Бий щIын см. бий. Благъэ щIын см. благъэ II. Бын щIын см. бын. Бысым щIын см. бысым. {И} гуапэ щIын см. гуапэ. Гуэбэн щIын см. гуэбэн. Губгъэн щIын см. губгъэн. Гукъанэ щIын см. гукъанэ. ГукъэкI щIын см. гукъэкI. Гукъеуэ щIын см. гукъеуэ. Гукъыдэж щIын см. гукъыдэж. Гупыж щIын см. гупыж. Гурыщхъуэ щIын см. гурыщхъуэ. Гъэр щIын см. гъэр. Дэлъху щIын см. дэлъху. Делэ щIын см. делэ. ДжэгупIэ щIын см. джэгупIэ. Джэгу щIын см. джэгу. ЕмыкIу щIын см. емыкIу. Есэп щIын см. есэп. {И} жагъуэ щIын см. жагъуэ. Жэщ щIын см. жэщ. Зэхэзещхъуэн щIын см. зэхэзещхъуэн. Зэхэзехуэ щIын см. зэхэзехуэ. Ислъэмей щIын см. ислъэмей. КуцI щIын см. куцI. КIэбгъу щIын см. кIэбгъу. КIыхьлIыхь щIын см. кIыхьлIыхь. Къабыл щIын см. къабыл. Къуэш щIын см. къуэш. Лы щIын см. лы. Лъагъуныгъэ щIын см. лъагъуныгъэ. ЛIы щIын см. лIы. МафIэ щIын см. мафIэ. Мурад щIын см. мурад. МыцIыху щIын см. мыцIыху. Нащхьэ щIын см. нащхьэ. НэджэIуджэ щIын см. нэджэIуджэ. Нэмыс щIын см. нэмыс. Нэрыгъ щIын см. нэрыгъ. Нэщхъ щIын см. нэщхъ. Ныбжьэгъу щIын см. ныбжьэгъу. Ныкъуэкъуэгъу щIын см. ныкъуэкъуэгъу. Нысэ щIын см. нысэ. Пэшэгъу щIын см. пэшэгъу. Псалъэмакъ щIын см. псалъэмакъ. Пхъэр щIын см. пхъэр. Пхъу щIын см. пхъу. Пшэр щIын см. пшэр. Сэтей щIын см. сэтей. Таучэл щIын см. таучэл. ТегушхуэгъуафIэ щIын см. тегушхуэгъуафIэ. ТегъэщIапIэ щIын см. тегъэщIапIэ. Тхьэлъанэ щIын см. тхьэлъанэ. Уэд щIын см. уэд. Унафэ щIын см. унафэ. Фыз щIын см. фыз. ФIэгъэнапIэ щIын см. фIэгъэнапIэ. {И} фIэщ щIын см. фIэщ. ФIыщIэ щIын см. фIыщIэ. Хэз щIын см. хэз. Хэплъыхь щIын см. хэплъыхь. ХэщIапIэ щIын см. хэщIапIэ. ХэIущIыIу щIын см. хэIущIыIу. Хьэбэсабэ щIын см. хьэбэсабэ. Хьэдагъэ щIын см. хьэдагъэ. Хьэрэм щIын см. хьэрэм II. ХьэIупс щIын см. хьэIупс. Хьисэп щIын см. хьисэп. ХъымпIар (мы)щIын см. хъымпIар. Цыщтеуд щIын см. цыщтеуд. ЦIыху щIын см. цIыху. Шэджэгъуашхэ щIын см. шэджэгъуашхэ. Шэджагъуэ щIын см. шэджагъуэ. Шэч щIын см. шэч. ШкIащIэ увыкIэ щIын см. шкIащIэ. Шыпхъу щIын см. шыпхъу. Щхьэр щIын см. щхьэ. Щхьэусыгъуэ щIын см. щхьэусыгъуэ. Iэ щIын см. Iэ. Iэпэгъу щIын см. Iэпэгъу. Iэпэдэгъэлэл щIын см. Iэпэдэгъэлэл. IэпэешэкI щIын см. IэпэешэкI. Iэрыубыд щIын см. Iэрыубыд. IэштIым щIын см. IэштIым. IэщIыб щIын см. IэщIыб. Iуэху щIын см. Iуэху. Iумпэм щIын см. Iумпэм. IумпIафIэ щIын см. IумпIафIэ. IупщIэ щIын см. IупщIэ II.

  Словарь Кабардино-Черкесского языка > щIын

 • 8 щIын


  перех. делать, сделать что-л.

  Кабардинско-русский словарь > щIын

 • 9 шугъунэ щIын


  къимыдзэн, зэмыпэсын
  непризнание, пренебрежение, оттеснить

  Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр > шугъунэ щIын

 • 10 гу

  I шестая буква кабардино-черкесского алфавита
  / Адыгэ алфавитым и еханэ хьэрф.
  II 1. сердце
  / ЦIыхум, шэрыпI псэущхьэхэм, тхы къупщхьэ зиIэхэм я лъыр мардэм тету зезыгъакIуэу бгъэм илъыр
  . Гур узын.
  * Дыгъэм, хьэуа къабзэм, псым куэдрэ ухэтмэ, Iэпкълъэпкъыр быдэ ещI, гур тэмэму егъэлажьэ. Къэб.
  2. переносное сердце, душа
  / А органым цIыхум и гъащIэм къыщыхъухэр зэрызэхищIэр, гъащIэм щекIуэкI къэхъукъащIэхэм зэрыхущытыр къигъэлъагъуэу.
  {И}гу бампIэ гъэтIысын отвести душу, успокоить душу.
  Гу бампIэ дэхын {дэгъэкIын}={И}гу бампIэ гъэтIысын.
  {И} гу(р) гъэныкъуэн огорчать, обижать кого-л.
  Игу дахэ хуэщIын утешить кого-л. ; приласкать кого-л.
  * - Анэр зи гъусэ гъуащэркъым, - жиIэу Лу и гур дахэ къыхуищIат {Думэсарэ}. КI. А.
  {И}гу ебгъэн в душе осуждать кого-л.
  Игу еуэн обидеть кого-л., нанести кому-л. душевную травму.
  * Уи жагъуэ сщIами, уигу сеуами, Гуауэр насыпкIэ уэ пхъуэжащ. Б. Ф.
  {И}гу еIун кубано-зеленчукские = гум къихьэн.
  * А зи гугъу пщIар цIыху акъыл закъуэщ: езым игу еIур ищIэнущ мыхъумэ, къодэIуэнукъым. Черк. фольк.
  Гу жакъуэ икIын насытиться, удовлетвориться.
  Гу жан смекалистый, способный; тот, кто хватает на лету.
  Гу жанагъ смекалка.
  Игу (игурэ и щхьэрэ) зэбгъэжын быть недовольным собой.
  * Шорэ игу зэбгъэжащ: - Степан Игнатьевич жыхуиIэхэр махуэ къэс и нэгу щIэкIырт. Ш. А.
  Ягу зэбгъэн обижаться друг на друга, быть недовольными друг другом.
  * Теувэжрэ Увжыкъуэрэ ягу зэбгъэми, зэкъуэщщ, зэфIэкIуэдынукъым. Къэб.
  Гу зэгъэбгъэн заслужить чей-л. упрек.
  Гу зэмыгъэбгъэн не вызывать недовольства собой у кого-л.
  * Адэм и къуищри къызыщхьэщигъэувэри уэсят къахуищIащ: - Фыкъызыщалъхуа Хэкур фIыуэ флъагъу, къэралым игу зэвмыгъабгъэ, - жиIэри. Черк. таур.
  Гу зэкIуэцIылъ замкнутый, скрытный (о человеке).
  {Я}гу зэрыгъэфIын поднять друг другу настроение.
  * Абыхэм {хъыджэбзхэм} я гухэлъкIэ щэхуу ягу зэрыгъэфIу зыкъомрэ щыса нэужь, Лусэ и щхьэр къиIэтри Софят къеплъащ. Щ. I.
  {И}гу зэфIэнэн расстроиться, приуныть. Жансурэтым игу зэфIонэ, И нэпситIым зэпажыхь. Зы б. з.
  {Я}гу зэхуэбэнэн тосковать друг по другу.
  * Ягу зэхуэбанэрти зэIущIащ. Iуащхь.
  Ягу зэщыгъэкIын вызвать у кого-л. отвращение, неприязнь друг к другу.
  Ягу зэщыкIын питать отвращение, неприязнь друг к другу. ЩIалитIым ягу зэщыкIащ.
  Гу зэщыхуэн вдоволь налюбоваться друг на друга. ЩIалэмрэ хъыджэбзымрэ гу зэщахуащ. Зэныбжьэгъухэм гу зэщамыхуэу зэбгъэдэкIащ.
  Игу зрихьыжын понравиться самому себе, остаться довольным собой.
  Гу зылъегъэтэн заставить обратить на себя внимание.
  {И}гу зыщIэгъэгъун вызвать жалость к себе у кого-л.
  * Мес дыгъужьыжьыр мэпыхьэ, гур зыщIигъэгъуу къыхедзэ. Хь. А.
  Гу (гушхуэ) кIуэцIылъын быть великодушным.
  * Фэ зытетым гу кIуэцIылъщ. (погов.)
  Гу кIуэцIымылъын 1) быть малодушным, трусливым 2) быть мягким, добросердечным.
  Гу къабзэ чистосердечный, честный.
  * Гу къабзэ щхьэцIапIэ. (погов.)
  {И}гу къебгъэн заслужить чей-л. упрек, вызвать чье-л. неодобрение.
  * Гуэныхь къохь, тобэ къэхьыжь си гуащэ, арыншамэ алыхьым игу къобгъэнщ. Щ. Ам.
  Игу(р) къызэфIэнэн расстроиться, вспомнив о ком-чем-л. горестном, пережитом. Ар зигу къызэфIэна анэ гумащIэм бгъэдэтщ. Щ. I. Хъыбжэбзым и напIэ къиIэтыркъым, игу къызэфIэнауэ. Щ. I.
  {И}гу къыхуэплъын быть в немилости у кого-л.
  * Уэ куэд щIауэ уигу къысхуоплъ. фольк.
  Гу лъегъэтэн 1) обратить чье-л. внимание на кого-что-л. 2) надоумить кого-л.
  Гу лъемыгъэтэн отвлечь чье-л. внимание от кого-что-л.
  Гу лъымытэн 1) не заметить, не увидеть кого-что-л. 2) не обратить внимания на кого-что-л. 3) не проявить заботы о ком-чем-л.
  Гу махагъэ 1) излишняя чувствительность 2) мягкосердечность.
  Гу махэ. 1) слабонервный 2) мягкосердечный. ЦIыху гу махэ.
  Гу махэ хъун смалодушничать, раскиснуть.
  * Нартокъуэ гу махэ мэхъури мэгыз. фольк.
  Гу мыгъуагъэ жалостливость.
  Гу мыгъуэ жалостливый, сострадательный.
  Игу ныкъуэн переживать, волноваться из-за кого-чего-л.
  * ЗыгуэркIэ игу ныкъуэу Ахъмэтхъан зиплъыхьырт. Щ. Ам.
  {Я}гу пэжэху=гум пэщыху.
  * Гупым хэсым ягу пэжэху дызэхэсынщ. Къэб. фольк.
  {И}гу пэщыху = гум пэщыху. А тIур {зэныбжьэгъуитIыр} куэд щIауэ зэрылъэгъуатэкъыми, нобэ ягу пэщыху псэлъащ. Черк. фольк.
  Гу пцIанагъэ мягкосердечность; отзывчивость, чуткость.
  * Пщы ерухэм гу пцIанагъэ дэнэ ящыбгъуэтынт. Щ. А.
  Гу пцIанэ мягкосердечный; отзывчивый, чуткий.
  * Хьэуэ, Хьэжрэт гу пцIанэ кIуэцIылъщ, хьэрэмыгъэ игу илъкъым. Iуащхь. Анэм игу пцIанэр бын псоми я зэхуэдэщ. (погов.)
  Гу пIащIэ сердечный, душевный.
  * Хэти ещIэ цIыхубзыр зэрынэхъ гу пIащIэр. Iуащхь.
  Игу темыхуэн=гум темыхуэн.
  * - Сыту сыделэ, ярэби? Сыту ахьмакъыу сыкъыщIэкIа, - жиIэу Рахьим къыщыщIар игу техуэртэкъым. КI. А. И лъэпкъым тхыгъэ зэримыIэр ПащIэм игу техуакъым. Т. Хь.
  Игу техуэн терпеть, выносить кого-что-л. Абы {хъыджэбзым} къыдищIа икIагъэр сыткIэ лIым игу техуэн?
  * ЩIалэ нэхур уэсэпс хыхьэу Нанэ и гум ар техуэн! Щ. Ам.
  {И}гу фIы хуэщIын = {и}гу дахэ хуэщIын.
  * { Анэм} нысэм и гур фIы хуищIырт, щIалэр зы илъэс закъуэ лажьэмэ, къалэм Iэпхъуэным хущIигъэплъырт. Къ. Хь.
  Гу хуэкIуэн испытывать расположение к кому-чему-л.
  Гу хуэщIын 1) избрать кого-л. по воле сердца 2) задумать.
  * Назир.. зыгуэр къэхъужыкъуэмэ, кIэрахъуэм зэрепхъуэным гу хуищIащ. Къ. Хь.
  Гу хьэлэл добросердечный, добродушный.
  * Хъымыщ гу хьэлэлти.. арэзы хъуащ. Нарт.
  Гу хьэлэлыгъэ добросердечность.
  * Мадинэ и гъащIэр, а цIыхубз хейм и гу хьэлэлыгъэр нэхъ нэрылъагъу къэзыщI Iуэхугъуэхэр пьесэм къыщыгъэнэIуащ. Iуащхь.
  Гу щабагъ(э) мягкосердечие.
  * Васильевнэ и гу щабагъэм, и хьэлэлагъэм сэ занщIэу сыкъигъэхэшэжащ. Т. Хь.
  Гу щабэ мягкосердечный.
  * Думэсарэ гу щабэм и нэпс къекIуэрт ЛутIэ и кIуэдыкIам и гугъу щащIкIэ. КI. А. Локъан гущэм хэлъ сабийм щхьэщыхьэри гу щабэу Iуплъащ. КI. Т.
  Гу щыхуэн насладиться кем-чем-л.
  * Абы Мэжид еплъынкIэ гу щихуащ. Щ. I. Ди хьэщIэхэр тIэкIу тхущыIакъым, гу ящыдмыхуэу тфIэкIуэжащ. Черк. таур.
  Гу щIыIагъэ черствость, равнодушие.
  * Уи гу щIыIагъэм, уи хьэлым ди лъагъуныгъэр екъутэ. Хъ. С.
  Гу щIыIэ черствый, бездушный.
  * Уэ гу щIыIэм пхуэфэщэнущ лъагъуныгъэу сэ пхузиIэр. фольк.
  Гу щIыIэ кIуэцIылъын быть неотзывчивым, равнодушным.
  Гу IэфI добросердечный; мягкосердечный.
  Гу IэфIагъ добросердечность, душевная теплота.
  Гу Iув бесчувственное сердце.
  * ГущIэгъуншэу гу Iувыжьхэм я гум еуэу усэ итхт {усакIуэм}. Гъу. Хъу.
  ГукIэ жыIэн 1) отметить про себя что-л. 2) читать что-л. наизусть.
  ГукIэ зэгъэзэхуэн прикинуть в уме.
  * Хэт джэд къритами къримытами, хэт мэл иукIын и гум пыкIами пымыкIами гукIэ зэригъэзахуэрт Долэт. КI. А.
  ГукIэ зэгъэщIэн выучить наизусть.
  ГукIэ щIэн знать наизусть.
  Гум дэгъэлъын помнить (о чем-л. неприятном, обидном).
  Гум дэгъэхуэн снести, стерпеть (обиду).
  Гум дэмыхуэн не стерпеть, не перенести (обиду).
  Гум дэхуэн терпеть кого-л.
  Гум дыхьэн понравиться кому-л., прийтись по душе кому-л.
  Гум ежэлIэн 1) почувствовать острую сердечную боль 2) принять нечто обидное близко к сердцу.
  Гум емыIун то, что душа не принимает. Гум емыIун псалъэ.
  Гум еуэн сделать кому-л. больно, сильно обидеть кого-л.
  Гум ешыкъылIэн 1) почувствовать сильную боль 2) принять очень близко к сердцу что-л. обидное.
  Гум жьы дегъэхун 1) дать кому-л. вздохнуть свободно 2) принести кому-л. душевное облегчение (словом, поступком).
  Гум жьы дихужын (дихун) облегченно вздохнуть, почувствовать душевное облегчение.
  Гум зэпхидзын=гум ешыкъылIэн.
  {Я} гум зэхуилъын сохранить в памяти, в сердце что-л. друг о друге; держать друг на друга сердце.
  * Хьэмидрэ НэфIыцIэрэ я гум зэхуилът зэрызэфIэнар. Хь. С.
  Гум зегъэгъэзэн опротиветь кому-л.
  Гум зегъэгъэпсэхун=гум жьы дегъэхун.
  Гум зигъэнщIын насытиться удовлетвориться чем-л.
  Гум зиукъуэдиижын облегчённо вздохнуть, почувствовать облегчение.
  Гум зихузын сердце щемит, болит, ноет (о состоянии тревоги, тоски, грусти).
  Гум зишхыхьыжын злиться, досадовать.
  Гум зызэридзэкIын разочароваться в ком-л.
  Гум игъэлъын 1) помнить, не забывать кого-что-л. 2) иметь тайную мысль.
  Гум игъэткIухьын пережить что-л. в душе.
  Гум игъэхужын (игъэхун) забыть, изгладить из памяти.
  Гум илъхьэн задумать что-л.
  Гум илъын помнить о ком-чем-л.
  Гум имыдэн не принимать душой кого-что-л.
  Гум имыкIыжын запасть в душу кому-л.
  Гум имыхуж (имыкIыж) незабываемый, незабвенный.
  Гум иримыхьын не прийтись по душе, не понравиться.
  Гум ирихьын прийтись по душе понравиться.
  Гум иубыдэн запомнить что-л.
  Гум ихужын забыть кого-что-л.
  Гум ихун = гум ихужын.
  Гум ищIэн предчувствовать что-л.
  Гум къэгъэкIыжын припомнить кого-что-л. ; вспомнить о ком-чем-л.
  Гум къэкIыжын вспомнить о чем-л.
  Гум къэкIын 1) истосковаться по кому-чему-л. 2) додуматься до чего-л.
  Гум къэмыкIыжын забыть, упустить из виду.
  Гум къэмыкIын не догадаться; не прийти в голову.
  Гум къеуэн жалеть, переживать о чем-л.
  * Иджыри хъыджэбз цIыкIу къакIуэртэкъыми, ар егъэджакIуэхэм ягу къеуэрт. Щ. Ам.
  Гум къеIэн-гум къеуэн.
  * Си гум къеIэм узыр е сыпIыщIэм, сыщылъыхъуэрт гущIэгъу сэ уи деж. Б. Ф.
  Гум къигъэнэн постараться запомнить надолго кого-что-л.
  Гум къидзэкъыкIын = гум къипсэлъыкIын.
  Гум къинэжын остаться в памяти, запомниться навсегда.
  Гум къинэн запечатлеться в памяти, врезаться в память.
  Гум къипсэлъыкIын невзначай высказать то, о чем думает другой.
  Гум къихын взять с потолка.
  Гум къихьэн 1) подумать о ком-чем-л. 2) пожелать что-л.
  Гум къишхыдыкIын = гум къипсэлъыкIын.
  Гум къищтэн быть по сердцу (о ком-чем-л.)
  Гум къищхьэрыуэн взбрести в голову.
  Гум къищIэн угадать сердцем что-л.
  Гум кърихур то, что не по душе.
  Гум къыдэжеижын = гум къэкIыжын.
  {И}гум къыдэжеин = {и}гум къыдрихьеин.
  Гум къыдридзеин = {и}гум къыдрихьеин.
  * Фызым бжэр Iухауэ къызэригъэнар и гум къыдридзейри игъэзэжащ. фольк.
  {И}гум къыдрихьеин прийти - о желании высказать что-л.
  Гум къыдрихьеяр жыIэн излить душу, высказать что-л. наболевшее.
  Гум къыпылъэдэн сильно захотеть, пожелать что-л.
  * Мыщэ бзаджэжьым фо ишхыну игу къыпылъэдат. Лъэб.
  Гум къытегъуэлъхьэн = гум тегъуэлъхьэн.
  Гум къыщIитхъын всей душой жалеть о чем-л.
  * Уи гум сыкъыщIитхъыу, сэ си псэ. фольк. ГъащIэ IэфIыр сигу къыщIитхъыурэ.. чищэм сокIуэдын. Сов. Къэб. ифольк.
  Гум нэмысын не понравиться, не прийтись по душе кому-л.
  Гум пэщыху вдоволь, пока не надоест.
  Гум пхыкIын прийтись по душе, принять что-л. всем сердцем.
  Гум пыкI сколько не жалко.
  Гум пыкIын пожертвовать кем-чем-л., не пожалеть кого-чего-л. для кого-л.
  Гум пымыкIын 1) пожалеть кого-что-л. для кого-л. 2) душа не принимает. ЦIыху Iувыр шууищэм нэкIэ докIуатэ, зэбгрыкIыжын я гум пымыкIыу. Iуащхь.
  Гум тегъэхуэн стерпеть, снести что-л.
  * ЛутIэми и гум тригъахуэрт. КI. А.
  Гум тегъуэлъхьэн быть надоедливым, несносным.
  * УнэмыкIуэу зэхэсхати, Си гум мывэу тегъуэлъхьат. Ш. Ам.
  Гум телъын = гум илъын.
  * Зэ лъагъуныгъэ гуащIэм зи гур къиуIам ар мыхъуж дамыгъэу и гум телъщ. Ш. А.
  Гум темыхуэн не терпеть, очень не любить, не переносить кого-что-л.
  * Ди пашэфIыр Андемыркъанти, уэркъыжьхэм я гум темыхуэт. Хь. А.
  Гум тефыщIыхьын = гум тешхыхьын.
  * Пшагъуэм хэкIуэдэжа иужькIи, и дыхьэшх макъыр хьэмыпIэм къинауэ Жыбэ и тхьэкIумэм итащ, хьэ зэрышхыу и гум тефыщIыхьу. Щ. Т.
  Гум тешхыхьын раздражать (о шуме, разговоре и т. п.). Сабийхэм я зэрыгъэкIий макъыр лIыжьым и гум тошхыхь.
  Гум хагъуэ хегъэдзэн бередить душу кому-л.
  Гум хэгъэлъын хранить в душе, в сердце, в памяти.
  Гум хэлъын иметь намерение.
  Гум хэпщIэн запасть в душу.
  Гум хидзэн принять близко к сердцу.
  Гум хыхьэн брать за душу. Уэрэдыр гуапэу, гум хыхьэу, жыIэн.
  Гум хуилъын затаить в душе (обиду, злобу и т. п.).
  * {Къэзмай:} Уэ уи псалъэм уебакъуэри Фаризэт тIуанэ тепщIащ. ИтIани сигу хьэрэмыгъэ пхуилъкъым. КI. А.
  Гум щызу вволю.
  Гум щыщIэн переживать в душе.
  * НуркIэ блэуэ щыта.. бзийхэр зэхэуэжарэ щIым хэлъу щалъагъукIэ, сыт хуэдиз абыхэм я гум щыщIэнур? Акъ. З. Абы {пщащэм} и гум Iэджэ щощIэ. Щ. I.
  Гум щIэжьэуэн = гум хыхьэн. КъуакIэм зы мэ дахэ къыдехри, гум щIожьауэ.
  Гум щIыхьэн сильно огорчиться, опечалиться.
  * Абыхэм {цIыхухэм} апхуэдизкIэ ягу щIыхьат къэхъуари, псори гъыным хуэдэт. Щ. Ам.
  Гум Iэпимыхын душа не принимает (о чем-л.)
  Гум IэфIу къинэжын остаться в душе как доброе воспоминание (о ком-чем-л.).
  Гуми псэми къыбгъэдэкIыу от души, от чистого сердца.
  Гур бэгын гневаться.
  Гур бэмпIэн 1) задыхаться от духоты 2) негодовать.
  Гур бгъэдэкIын испытывать отвращение к кому-чему-л.
  Гур бгъэдэмыхьэн душа не лежит к кому-чему-л.
  Гур гъэбэгын трепать, мотать нервы кому-л.
  Гур гъэбыдэн крепиться духом.
  Гур гъэжьэуэн = гур гъэбэгын.
  Гур гъэзэгъэн = гур гъэтIысын.
  Гур гъэлынцIын злить, нервировать кого-л.
  Гур гъэтIысын своим действием, поступком успокоить кого-л.
  Гур гъэтIысу псэлъэн успокоить кого-л. словом.
  Гур гъэуфIыцIын вымотать душу кому-л.
  Гур гъэфIын настраивать себя на хорошее.
  Гур гъун тревожиться, беспокоиться о ком-чем-л.
  Гур дзапэкIэ Iыгъын находиться в тревоге, страхе.
  Гур етауэ с душой.
  Гур еупIэхыжын успокоиться - о сердце.
  * Уэрэдым и гъусэу гупсысэ дахэхэм дахьэха гур еупIэхыжащ. КI. Т.
  Гур жан хъун прийти в хорошее настроение, развеселиться.
  Гур жэн прийти на ум.
  Гур зэбгъэдэкIын охладеть друг к другу.
  Гур зэбгъэжын быть недовольным собой.
  Гур зэбгъэн обидеться друг на друга.
  Гур зэгуэпын нервничать.
  Гур зэгуэудын негодовать, злиться.
  Гур зэгъэн удовлетвориться чем-л.
  * Лу и гур зэгъат, арщхьэкIэ жей жыхуаIэр ищIэркъым. КI. А.
  {Я} гур зэкIэрыпщIэн духовно сблизиться друг с другом, жить душа в душу.
  Гур зэкIуэкIын наполниться гневом.
  * ТIасэ, уэ пхуэдэ къопсалъэмэ, щхьэ уи гур Iэлу зэкIуэкIрэ? Къэб. Хъаным и залымыгъэр щилъагъум, щIалэм и гур зэкIуэкIащ, ар имыгъэгъуну мурад ищIащ. фольк.
  Гур зэкIуэцIычын сердце разрывается от гнева.
  {И} гур зэпхрилыгъукIын пронзить душу (напр. о неприятном известии).
  * Машинэр гъуэгум щыкъутэри хуэмыщIыжурэ шофёрыр гугъу дехьащ, и гур зэпищIащ. Лъэб.
  Гур зэрыгъуэтыжын = гур къызэрыгъуэтыжын.
  {И} гур зэрышхын злиться.
  * Инал Мэтхъэныр щилъагъум, занщIэу къытехьащ, и гур зэрышхыу къыщIидзащ. КI. А.
  {И} гур зэхэзеуэн кубано-зеленчукские испытывать волнение, беспокойство.
  * ФуIэд апхуэдизкIэ и гур зэхэзеуэщи, зыри и тхьэкIумэм къихьэжыркъым. У. А.
  Гур зэщыуэн измучиться, лишиться душевных сил.
  * ЦIыхум игу зэщыуар гуащIэдэкIым хуэдэу зыгъэхъужыф дунейм теткъым. Iуащхь. Сигу зэщыуащ, афIэкIа схулъэкIыжыркъым. Акъ. З.
  Гур зэIыхьэн испытывать чувство тошноты, становиться дурно.
  Гур зелъэтэн ощущать сердцебиение.
  Гур икIын 1) с замиранием сердца.
  * И гур икIауэ щIалэ щылъым зыхуегъэщхъ Нажмудин. Iуащхь. 2) быть жадным, ненасытным.
  Гур итхьэкъун очароваться кем-чем-л.
  {И} гур итхьэщIыкIащ чистосердечный.
  Гур иубыдыкIын сердце замерло.
  * ЦIыхухэр фIыкIэ къызэрыхуэмыкIуар фызабэ тхьэмыщкIэм зэуэ къищIэри жимыIэф - Iауэ и жьэр зэщIэнащ, и гур ириубыдыкIащ. Ш. А.
  Гур иудын 1) морально подавлять кого-л. 2) напугать кого-л.
  Гур иуфIыцIыхьын душа измучилась, истомилась.
  Гур ихын испугать кого-л.
  Гур кIэзызын трепетать, испытывать страх.
  Гур кIэрыпщIэн привязаться к кому-чему-л.
  * А пщыхьэщхьэм Исуф и гур нэхъри кIэрыпщIащ щIалэ сырыхум. Iуащхь.
  Гур кIуэдын упасть духом.
  * Гур кIуэдмэ, шыр жэркъым. (погов.) Хьэмид дыгъужьхэр къыщилъагъум, нэхъри и гур кIуэдащ. Хь. С.
  Гур къэжанын почувствовать лёгкое опьянение.
  * Зыбжанэрэ фадэбжьэ къаIэта иужь, псоми я гур къэжанащ. Iуащхь.
  Гур къэлыбын сильно разгневаться, разъяриться.
  Гур къэплъын разгорячиться.
  Гур къэтхьэкъун покорить чье-л. сердце, завоевать чью-л. симпатию.
  {И} гур къэхуэбэжын потеплеть на душе.
  Гур къэхьэхун = гур къэтхьэкъун.
  Гур къэчэн злиться.
  {И} гур къебгъэн = {И}гу ебгъэн.
  Гур къекIуэн почувствовать себя дурно; стошнить.
  {И} гур къеуэн биться, стучать - о сердце.
  Гур къигузэвыкIын растревожиться - о сердце. Си гур къигузэвыкIыу икIи шынагъэ хэлъу сыпэплъэрт.. нэху щыным. Iуащхь.
  Гур къигуфIыкIын радоваться кому-чему-л.
  Гур къигъэлъэтын заставить затрепетать сердце.
  Гур къигъыкIын душа плачет.
  * ЩхьэкIуэ зикI щыхъури гур къигъыкIыу жимыIэу увыжащ. Гъу. Хъу.
  Гур къидыхьэшхыкIын в душе смеяться.
  * Софят и гур къодыхьэшхыкI. Щ. I.
  Гур къикIэзызыкIын сердце затрепетало. {Уэсмэн} и гур гупсысэмрэ щIыIэмрэ яубыдауэ къикIэзызыкIырт. Д. М. {Пщащэм:} сэ сыкъэщтауэ си гур къокIэзызыкI. Iуащхь.
  Гур къикъуэлъыкIын разъяриться, прийти в ярость.
  Гур къилъэтын с трепетом, с замиранием сердца.
  {И} гур къитхьэщIыкIауэ с лёгким сердцем.
  {И} гур {шхыным} къиуIэн ощущение сытости (от жирной пищи).
  Гур къихьэжын опомниться, прийти в себя.
  Гур къыдэвеин вскипеть (от возмущения; гнева).
  Гур къыдэжын 1) чувствовать себя здоровым 2) иметь хорошее настроение; быть в хорошем расположении духа.
  Гур къыдэмыжын 1) чувствовать недомагание 2) не иметь настроения.
  Гур къызэрыгъуэтыжын 1) опомниться от страха 2) воспрянуть духом.
  * - Уи закъуэ дэнэ укIуэрэ? - жиIащ Хьэмид, и гур къызэрыгъуэтыжри. Гу. и У.
  Гур къызэрыдэхьеин почувствовать сильную тошноту.
  * Айшэт.. и гур къызэрыдэхьеярэ зырикI жимыIэжыфу дакъикъэ хуэдиз щыта нэужь, псалъэр къыжьэдэууэ къригъэжьащ. Н. и У.
  Гур къызэфIэзэрыхьын расстроиться, опечалиться.
  Гур къызэIыхьэн = гур къызэрыдэхьеин.
  Гур къыхэдзэкъыкIын (къыхэпыджыкIын) появиться - о боли в сердце.
  Гур къыхэуэн кольнуть в сердце.
  Гур къыщIиубыдэн утолить {пищей} чувство голода.
  Гур къутэн сердце разрывается.
  Гур лынцIын 1) нервничать 2) злиться.
  Гур ныкъуэн беспокоиться, тревожиться о ком-чем-л., из-за кого-чего-л.
  {И} гур пикъузыкIын сжиматься - о сердце.
  * ЩIалэ цIыкIур гузавэри и гур пикъузыкIащ: - НэгъуэщI мыхъуми мыр симыгъусэгъащэрэт, - егупсысащ ар. Iуащхь.
  Гур плъын кипеть от гнева.
  * Нэщхъейт цIыхухэр, ящымыгъупщэжын фэбжь къатехуат, бампIэрт, я гур плъырт. фольк.
  Гур пхъэн (хуэпхъэн) рваться душой, стремиться к кому-чему-л.
  * Адыгэр шыбгым техутамэ, уафэм щыхуарзэ бгъэм дэджэгуну и гур мапхъэ. КI. Т. Езы щIалэхэр зауэм кIуэну я гур пхъэуэ къуажэм дэсащ. Лъэб.
  Гур пыткIукIын сильно переживать.
  * Абы {щIалэ цIыкIум} и гур IэфIу пыткIукIыу пэплъэрт егъэджакIуэм жиIэнум. Iуащхь. Гузавэу и гур пыткIукI пэтми, Назир зигъэбыдауэ мэпсалъэ. Iуащхь.
  Гур пымэхыкIын почувствовать голод.
  Гур пыхун 1) испытывать острое чувство голода 2) валиться с ног от усталости.
  Гур пыIэжын успокоиться.
  Гур пыIэн (мыпыIэн) сердце успокоилось ( не успокоилось).
  * Иджы си гум пыIэн имыдэ, къыпщIогупсыс. Iуащхь.
  Гур тегъэзэгъэн испытать чувство злорадства (сделав или высказав кому-л. что-л. неприятное).
  Гур тезэгъэн = гур тепщэхэн.
  Гур тегъэпщэхэн = гур тегъэзэгъэн.
  Гур тегъэупщIыIуэн обрушить свой гнев на кого-л.
  * Сыт уи псалъэ цIыхухъу Iуэхум къыщIыхэпIур? - жиIащ Къасым, игу къэплъар фызыжьым тригъэупщIыIуэным хуэпIащIэу. Къ. Хь.
  Гур тепщэхэн испытывать чувство злорадства.
  * Елдар и адэр Щэрдан Берд зэрыIэщIэкIуадэ лъандэрэ гужьгъэжь хуиIэти, иджы и гур тепщэхащ. КI. А.
  Гур тепыIэн - гур пыIэн.
  * Залинэ и гур нэхъ тепыIат. Iуащхь.
  И гур ткIун испытывать душевное волнение.
  * Си гум хуэбагъэ гуэрхэр къеуэлIати, псэм фIэфIу ткIурт. Iуащхь.
  Гур тхьэкъун = гур къэтхьэкъун.
  * А пщащэм си гур итхьэкъуащ. фольк.
  Гур тыншыжын обрести душевный покой, почувствовать облегчение.
  Гур тIысыжын успокоиться.
  Гур узын болеть - о сердце.
  * УсакIуэм {ПащIэ Бэчмырзэ} и гур узырт ди щIыпIэ дахэм хьэзаб зэрытелъым щхьэкIэ. Т. Хь.
  {И} гур уфIыцIын измучиться.
  * Си гум и зы ныкъуэр уэркIэ уфIыцIащ. Сов. Къэб. фольк.
  Гур уIэн ранить душу.
  {И} гур фIэкIуэдын струсить.
  {И} гур фIы (дахэ) щIын (хуэщIын) успокоить, подбодрить кого-л.
  * Зеиншэ хъуа унагъуэм ар {ПащIэ Бэчмырзэ} ихьэрти фызым и гур фIы хуищIырт. Т. Хь.
  Гур фIын быть в духе, в хорошем расположении духа.
  Гур хэгъэхъуэн наполнить радостью чье-л. сердце.
  Гур хэгъэщIын опечалить, обидеть кого-л.
  Гур хэхъуэн испытать душевный подъём; радостью наполниться - о сердце.
  * УэркIэ си гур хэхъуэм къыщымынэ. Щ. I. ХьэкумыщIым и гур хэхъуэуэ кIэлъоплъ ежьэжа щIалэм. Iуащхь.
  {И} гур хэщIын испытать тяжкое горе.
  * Хьыбар имыIэм и щIалэм, Мычэму хощIыр анэгур. Къэб. Сихьэхуакъым сэ уи фэрыщI хабзэм, КъухьэпIэжь, услъагъури сигу хэщIащ. КIу. Б.
  Гур хыхьэн быть по душе (о работе), увлечься чем-л. (напр. работой).
  Гур хуэбгъэн кубано-зеленчукские 1) иметь большое стремление к чему-л. 2) испытывать сильное влечение к кому-л.
  * Хьэсин и гури и псэри Фаризэт хуобгъэр. Лъэб.
  Гур хуэгъэтIылъын проникнуться, расположиться к кому-л.
  * Хъыджэбзым лIыжьым и гур хуегъэтIылъ, жиIэхэм йодаIуэ. Хь. Хь.
  Гур хуэгъун волноваться, переживать из-за кого-чего-л.
  Гур хуэзэгъэн быть довольным кем-чем-л.
  Гур хуэкIуэн (хуэмыкIуэн) быть расположенным (нерасположенным) к кому-чему-л.
  * Шху щIыIэ мыхъумэ, сымаджэм зыми игу хуэкIуэртэкъым. фольк.
  Гур хуэмыгъуэн беспокоиться, переживать за кого-л., о ком-л.
  Гур хуэныкъуэн = игу ныкъуэн.
  * Анэм и гур зыгуэрым хуэныкъуэу, зыгуэр къэсыжыным пэплъэ хуэдэу щытщ. Къ. Хь.
  Гур хуэплъын иметь зуб на кого-л.
  * Аслъэнокъуэр асыхьэтым шэхум хуэдэу фагъуэ хъуащ. - ЕмыкIущ, - жиIэу зишыIами, ЛIыжьым занщIэу игу хуэплъащ. Щ. А.
  Гур хуэпхъэн стремиться к чему-л., мечтать о чем-л. ЩIалэм и гур еджэным хуэпхъэт.
  Гур хуэуфIыцIын быть глухим к кому-чему-л.
  Гур хуэфIын положиться, понадеяться на кого-что-л.
  Гур хузэIухын открыть кому-л. душу.
  Гур хьэжэпхъэжэн испытывать чувство тревоги, тревожиться.
  Гур щыгъэтIылъын угомониться и осесть где-л.
  Гур щыкIын испытывать чувство отвращения к кому-чему-л., ненавидеть кого-что-л.
  * Сэ сыхуейкъым си суд щIэкIэр Си пщылIхэм ялъагъуну. Ягу къысщыкIыу.. бий схуэхъуну. Акъ. З. ЩIыкъатибл ебдзыххэр си гукъанэу Сигу пщыкIащ, сыхъункъым сыптеплъэф. КIу. Б.
  Гур щымэхъэшэн брезгать, гнушаться кем-чем-л.
  {И} гур щыун 1) стать равнодушным, охладеть к кому-чему-л. 2) отвыкнуть от кого-чего-л.
  Гур щIэгъун жалеть кого-л., сострадать кому-л.
  * Къулейсызыгъэр псом нэхърэ нэхъ зыпкърыхьа ди анэм сигу щIэгъурт. Iуащхь. Игу щIэгъуурэ Таужан къигъэушащ и щхьэгъусэр. Щ. Ам.
  Гур щIэмэхыкIын = гур щIэхун.
  * Лъагъуныгъэ мафIэм сыкъегъэплъыр, Си гур щIэмэхыкIи сфIощI. Хьэн. А.
  Гур щIэубыдэн = гур къыщIиубыдэн.
  Гур щIэузын = гур щIэгъун.
  Гур щIэхын 1) заставить трепетать сердце 2) устать, утомиться (напр. от разговоров).
  * - Уи псалъэ купщIэншэм Си гур щIех, - жиIэри лIыр унэм щIэкIыжащ. Ад. фольк.
  Гур щIэхун обессилеть, почувствовать слабость.
  Гур IэфI хуэхъун испытать чувство благодарности, расположения к кому-л.
  Гур Iеин испытывать тошноту.
  Гурэ псэкIэ... душой и телом...
  * Шорэ и гурэ и псэкIэ щотхъу Степан Игнатьевич. Ш. А.
  Гурэ псэкIэ зэбгъэдэтын быть верными, преданными друг другу душой и телом.
  {И} гурэ и щхьэрэ зэбгъэжын быть недовольным собой.
  {И} гурэ {и} щхьэрэ зэтелъын быть уверенным в себе.
  * - Уи гурэ уи щхьэрэ зэтелъмэ, гъусэ къысхуэхъу, дэ дызыщыщри къэпцIыхунщ, - къыжраIащ Мыщэ тхьэкIумэм. Черк. таур.
  Гу уз болезнь сердца
  / Гум къеуалIэ уз.
  ЦIыхубзым гу уз иIэщ.
  Гу уз иIэн обладать чувством жалости.
  Гу уз къэщтэн получить болезнь сердца.
  Гу уз къегъэщтэн вызвать у кого-л. болезнь сердца.
  Гу уз къыхэхын получить душевную травму.
  III повозка
  / Шэрхъ щIэту вы, шы с. ху. щIэщIауэ зыгуэр зэрызэрашэ.
  * Бэлацэ гум ису Лухэ я деж къыIухьащ. КI. А. Гу щыкъутэ щащIыж. (погов.) Гу кIуэм гудзэ къыкIэреуд. (погов.) Гур уфэрэкIмэ, щIалэм ягъэщ. (погов.)
  Гу пкIэлъей решетчатые борта телеги
  / Гум илъыр къимыхун папщIэ, и бгъуитIым Iуагъэувэ пкIэлей.
  Гу пкIэлъей лъэныкъуэр зэпыщIыкIащ. Гу пкIэлъейхэр техауэ мэз макIуэ.

  Словарь Кабардино-Черкесского языка > гу

 • 11 гуапэ

  сердечный, теплый, ласковый
  / Гур арэзы зыщI, гум фIэфI, щхьэпэ.
  Псалъэ гуапэ. ЦIыху гуапэ.
  * Биболэт ухуэзэмэ, сэлам гуапэ къыуех. КI. Т.
  {И} гуапэ хъун испытывать чувство удовлетворённости; радоваться чему-л. {И} гуапэ щIын сделать кому-л. приятно; обрадовать кого-л.
  * Уэлэхьи, хуабжьу ди гуапэ фщIам, фыкъызэрыкIуам нэхърэ нэхъ гугъуехь тхьэм къывимыткIэ. КI. А.

  Словарь Кабардино-Черкесского языка > гуапэ

 • 12 зыхэгъэзэгъэн

  I (зыхегъэзагъэ) перех. гл. поддаться, перестать противиться, уступить кому-л.
  / Зыгуэрым арэзы дэхъун, жиIэр дэн.
  Iуэху гуэркIэ зыхэгъэзэгъэн. Ахъшэ щIыхуэкIэ зыхэгъэзэгъэн.
  II (зыхегъэзагъэ) перех. гл. 1. принять кого-л. радушно, отнестись к кому-л. с расположением
  / Зыгуэр фщыщ щIын, зыхэгъэсыхьын.
  ЩIалэр гупым зыхагъэзэгъащ.
  2. обосноваться где-л. (напр. в лесу)
  / Зыгуэр хэщIапIэ щIын.
  Мэзым зыхэгъэзэгъэн.

  Словарь Кабардино-Черкесского языка > зыхэгъэзэгъэн

 • 13 момент


  II
  1. зэман кIэщI, напIэзыпIэ, асыхьэтым; в данный момент мы сыхьэтым; в настоящий момент мы дакъикъэм; сделать в один момент напIэзыпIэм щIын
  2. Iуэхугъуэ; положительные моменты в работе арэзы укъищIу лэжьыгъэм хэлъ Iуэхугъуэхэр

  Школьный русско-кабардинский словарь > момент

 • 14 устроить


  II, сов.
  1. гъэтэмэмын, къызэгъэпэщын, зэфIэгъэувэн; устроить новый завод заводыщIэ зэфIэгъэувэн; устроить концерт концерт къызэгъэпэщын
  2. что щIын, ещIэн, ещIылIэн; устроить кому-н. неприятность зыгуэрым и гум еуэн, фIеягъэ кIэщIэщIыхьын
  3. гъэувын, устроить на работу лэжьапIэм гъэувын
  4. етын; устроить, сына в детский сад щIалэ цIыкIур сабий садым етын
  5. кого (удовлетворить) арэзы къищIын

  Школьный русско-кабардинский словарь > устроить

 • 15 razi etmek

  ЕГЪЭДЭН, КЪЫТЕГЪЭХЬЭН, къегъэуцолIэн/ къегъэувэлIэн, КЪЕГЪЭЗЭГЪЫН, ГЪЭРЭЗЭН/ ГЪЭАРЭЗЫН, РАЗЭ/ АРЭЗЫ шIын/ щIын

  Турецко-адыгский словарь > razi etmek

 • 16 абгъуауэ

  абгъуауэ хъун (щIын) 1) окрепнуть, опериться ( о птенцах) 2) переносное нежиться в постели ( о ребенке) А цIыкIур щIэгъыр абгъуауэ имыщI щIыкIэ къагъэтэджащи аращ.

  Словарь Кабардино-Черкесского языка > абгъуауэ

 • 17 агъэ

  * Агъэ жыIэ, си псэ. IуэрыIу.

  Словарь Кабардино-Черкесского языка > агъэ

 • 18 акт

  1. акт ( документ)
  / Зыгуэрым щыхьэт техъуэ тхылъ.
  Актым Iэ трегъэдзэн.
  2. акт ( действие)
  / Драматическэ произведенэм и зы едзыгъуэ.
  Зы акт хъу пьесэ.
  Акт щIын составить акт.

  Словарь Кабардино-Черкесского языка > акт

 • 19 акъмыкъ

  бестолковый, непонятливый
  / ГурыIуэгъуэншэ, зэхэщIыкI зимыIэ, щхьэдыкъ акъымыкъ хъун.
  * ЛIо, уэ акъмыкъ ухъуа, зыри къыбгурыIуэжыркъыми? Iуащхь.
  Акъмыкъ щIын довести кого-л. до отупения.

  Словарь Кабардино-Черкесского языка > акъмыкъ

 • 20 акъылэгъу

  единомышленник, сторонник
  / Уи акъылым къытехуэ, телъхьэ къыпхуэхъу, къыбгурыIуэ.
  * Уэ а IуэхумкIэ уи акъылэгъур Машэщи, зи флъэкI къэвмыгъанэ. Iуащхь.
  Акъылэгъу хъун соглашаться с кем-л. ; быть солидарным с кем-чем-л.
  * Мэтхъэным акъылэгъу къыхуэхъуу нэхъ жьакIуэ хуэзэмэ, езым хуэдэу псэлъэну егъакIуэ. КI. А.
  Акъылэгъу щIын склонить кого-л. на свою сторону.
  * А жэщым ар и анэм куэдрэ епсэлъащ, ауэ къыхутегъэхьэпакъым, школым зэрыкIуэжынумкIэ акъылэгъуи анэр хуэщIакъым. Къу. С.

  Словарь Кабардино-Черкесского языка > акъылэгъу


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»