Перевод: с русского на все языки

анатамічны тэатр

 • 1 театр

  Русско-белорусский словарь > театр

 • 2 академический

  Русско-белорусский словарь > академический

 • 3 анатомический

  Русско-белорусский словарь > анатомический

 • 4 жвачные

  pl. Wiederkäuer m/pl
  * * *
  жва́чные pl. Wiederkäuer m/pl
  * * *
  жва́чны|е
  <>
  мн
  жва́чные живо́тные Wiederkauertiere pl
  * * *
  adj
  food.ind. Wiederkauer

  Универсальный русско-немецкий словарь > жвачные

 • 5 безграничный

  sınırsız,
  sonsuz,
  uçsuz bucaksız; tükenmez
  * * *
  1) sınırsız; sonsuz; uçsuz bucaksız

  безграни́чные просто́ры — uçsuz bucaksız enginlikler

  безграни́чная степь — sonsuz / uçsuz bucaksız step

  безграни́чное сча́стье — sonsuz mutluluk

  ра́дость её была́ безграни́чна — sevincine payan yoktu

  запа́сы то́плива не безграни́чны — yakıt kaynakları tükenmez cinsten değildir

  Русско-турецкий словарь > безграничный

 • 6 по

  1) ...da, üzerinde;...a, üzerine

  по всей стране́ — tüm ülkede

  пое́здка по стране́ — yurt / memleket gezisi

  турне́ по Евро́пе — Avrupa turnesi

  гуля́ть по са́ду — bahçede gezmek

  соверша́ть прогу́лку по́ ле́су — ormanda bir gezinti yapmak

  прое́хать по мосту́ — köprüden geçmek

  идти́ по гря́зи — çamurun içinden yürümek

  сле́дуй по пути́ отца́ — перен. babanın yürüdüğü yoldan git

  2) в соч.

  резьба́ по де́реву — tahta oymacılığı

  3) ...a

  уда́р по мячу́ — topa vuruş

  уда́рить / бить кого-л. по лицу́ — birinin yüzüne vurmak

  откры́ть ого́нь по... —...a ateş açmak

  стреля́ть по... —...a... üzerine ateş etmek

  4) ( согласно) göre; ile;...dan; olarak

  по пла́ну — plana göre

  по про́сьбе кого-л. — birinin isteği / arzusu üzerine

  по уста́ву — tüzük uyarınca

  по протоко́лу — protokol gereğince

  по тради́ции — geleneğe uygun olarak

  по мои́м часа́м — saatime göre, benim saatimle

  по сего́дняшнему ку́рсу (валю́ты) — bugünkü rayiçle

  по сове́ту врача́ — doktorun tavsiyesi üzerine

  по приглаше́нию прави́тельства — hükümetin daveti üzerine / davetlisi olarak

  вы́платы по проце́нтам (на займы)faiz ödemeleri

  продава́ть по междунаро́дным це́нам — uluslararası fiyatlardan satmak

  шить по ме́рке — ölçü üzerine dikmek

  одева́ться по мо́де — modaya uygun giyinmek

  тогда́ хлеб был по ка́рточкам — o zamanlar ekmek karne ile idi

  знать что-л. по со́бственному о́пыту — kendi tecrübesiyle bilmek

  стано́к произво́дится по шве́дскому пате́нту — tezgah İsveç patenti ile üretiliyor

  по како́й статье́ его́ су́дят? — kaçıncı maddeden yargılanıyor?

  статья́ зако́на, по кото́рой его́ обвиняют — suçlandığı yasa maddesi

  по э́тому де́лу его́ оправда́ли — bu davadan beraat etti

  он вы́шёл из тюрьмы́ по амни́стии — genel afla hapisten çıktı

  фильм снят по его́ сцена́рию — filim onun senaryosundan çekilmişti

  от ка́ждого - по спосо́бностям, ка́ждому - по труду́ — herkesten yeteneğine göre, herkese emeğine göre

  5) (посредством чего-л.) ile;...dan

  по звонку́ буди́льника — çalar saatin sesiyle / sesine

  по свистку́ судьи́ / арби́тра — спорт. hakemin düdüğü ile

  выступле́ние по ра́дио — radyo konuşması

  слу́шать что-л. по ра́дио — radyodan dinlemek

  что сего́дня передаю́т по ра́дио? — bugün radyoda neler var?

  заявле́ние бы́ло пе́редано по ра́дио — demeç radyoda yayınlandı

  смотре́ть ма́тчи по телеви́дению — televizyonda maç izlemek

  переда́ча идёт / ведётся по двум кана́лам — yayın iki kanaldan yapılıyor

  говори́ть по телефо́ну — telefonla konuşmak / görüşmek

  об э́том по телефо́ну не ска́жешь — telefonda söylenmez

  я получи́л сто рубле́й по по́чте — postadan yüz ruble aldım

  вы́играть что-л. по лотере́е — piyangoda kazanmak

  по су́ше — karadan, kara yoluyla

  э́тот (подъёмный) кран хо́дит / дви́жется по ре́льсам — bu vinç raylar üstünde ileri geri gider

  объясни́ть вое́нное положе́ние по ка́рте — askeri durumu harita üzerinden anlatmak

  6) (вследствие чего-л.) ile;...dan ötürü,...dığından, dolayısıyla

  по рассе́янности — dalgınlıkla

  по ста́рой привы́чке — eski alışkanlıkla

  по ли́чным моти́вам — kişisel nedenlerden

  по состоя́нию здоро́вья — sağlık / sıhhi durumu dolayısıyla

  по слу́чаю пра́здника — bayram vesilesiyle

  по той же причи́не — aynı nedenden ötürü

  по дела́м слу́жбы — görev gereği / icabı

  он вы́ехал по рабо́те / по де́лу — iş gereği / icabı gitti

  ме́ры по предотвраще́нию чего-л. — bir şeyi önleme tedbirleri, önleyici tedbirler

  8) (в области, в сфере чего-л.)...da, часто передается изафетным сочетанием

  специализи́роваться по фи́зике — fizikte uzmanlaşmak

  литерату́ра по ша́хматам — satranç kitapları

  сбо́рная СССР по футбо́лу — SSCB futbol karması

  конфере́нция по разоруже́нию — silahsızlanma konferansı

  четырехсторо́нние соглаше́ния по Берли́ну — Berlin'e ilişkin dörtlü antlaşmalar

  чемпиона́т Европы по бо́ксу — Avrupa boks şampiyonası

  пе́рвенство по стрельбе́ из лу́ка — okçuluk birincilikleri

  тре́нер по пла́ванию — yüzme antrenörü

  расхожде́ния во взгля́дах по да́нному вопро́су — bu sorundaki görüş ayrılıkları

  9) (на основании каких-л. признаков)...lı;...ca;...dan

  челове́к по и́мени Ю́рий — Yuri adlı biri

  окли́кнуть кого-л. по и́мени — birinin adını seslenmek

  звать кого-л. по и́мени — ismiyle çağırmak

  споко́йный по хара́ктеру — sakin tabiatlı

  ста́рший по во́зрасту — yaşça büyük (olan)

  ра́вный по социа́льному положе́нию — sosyal durumca eşit

  ро́дственник по отцу́ — baba tarafından akraba

  э́то был его́ това́рищ по шко́ле — okuldan arkadaşıydı

  това́рищ по кома́нде кого-л.спорт. takım arkadaşı

  я зна́ю его́ по Оде́ссе — onu Odesa'dan tanırım

  по своему́ географи́ческому положе́нию — coğrafi konumu / yeri bakımından / itibariyle

  задо́лженность по нало́гам — vergi borçları

  о́тпуск по бере́менности — gebelik izni

  статьи́ разли́чны и по фо́рме и по су́ти — yazılar biçimce de özce de ayrıdır

  найти́ рабо́ту по специа́льности — mesleğiyle ilgili iş bulmak

  рабо́тать по специа́льности — mesleğinde çalışmak

  по лицу́ ви́дно, что он дово́лен — memnun olduğu yüzünden belli

  по вто́рникам — Salı günleri

  ка́ждый ве́чер по вто́рникам — her Salı akşamı

  по вечера́м — akşamları

  по утра́м и вечера́м — akşamlı sabahlı

  по це́лым часа́м — saatlerce

  не писа́ть (пи́сем) по месяца́м — aylarca yazmamak

  по весне́ — bahar gelince, baharla beraber

  по одному́ — birer

  коло́нна по́ два — ikişerle kol

  по́ двое — ikişer ikişer

  12) (указывает на количество чего-л. при распределении, обозначении цены и т. п.)...dan;...ya

  по рублю́ шту́ка — tanesi bir rubleye

  я́блоки продава́лись по рублю́ за килогра́мм — elmanın kilosu bir rubleden satılıyordu

  дать всем по я́блоку — hepsine birer elma vermek

  13) ( вплоть до) kadar, dek

  по по́яс — beline kadar

  сне́гу бы́ло по коле́но — diz boyu kar vardı

  вы́ставка бу́дет откры́та с 10 по 20 ма́я — sergi 10-20 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak

  14) (после чего-л.)...dıktan sonra,...ınca

  по истече́нии сро́ка — süre dolunca

  по прибы́тии — gelince

  по возвраще́нии из Ленингра́да — Leningrad dönüşü

  ••

  э́то пальто́ как раз по тебе́ — bu palto tam sana göredir

  что мы не де́лали - все не по нём — ne yaptıksa bir türlü beğendiremedik

  по мне никто́ не запла́чет — benim ardımdan ağlayanım yok

  фру́кты мы ку́пим по доро́ге — meyvayı yoldan alırız

  Русско-турецкий словарь > по

 • 7 преимущество

  с.
  1) ( превосходство) avantage m; préférence f

  отда́ть кому́-либо преиму́щество — donner la préférence à qn

  они́ име́ют то преиму́щество, что они́ про́чны — ils ont l'avantage d'être solides

  2) ( привилегия) privilège m
  ••

  по преиму́ществу ( большей частью) — surtout, de préférence, par excellence

  * * *
  n
  1) gener. avantage, prévaloir, prééminence, supériorité, intérêt (L'intérêt de cette machine, c'est qu'elle permet une plus grande précision dans les mesures de découpe.), gain, bénéfice, priorité, préférence
  2) liter. atout
  3) busin. point fort

  Dictionnaire russe-français universel > преимущество

 • 8 прочный

  (в прям. и переносн. значении) - міцний и моцний, кріпкий, тривкий, тривалий, твердий держкий, сильний, певний. [Міцний, як з клоччя батіг (Номис). Нема над мої ложки. І легкі, і зручні, і тривкі (Франко). В письменстві маємо один з найкращих і найтривкіших здобутків, що лишило по собі тисячолітнє життя (Єфр.). Легкі перемоги не бувають твердими (Єфр.). Пилиповній сніг держкий (Борз.). Хата стара, та ще сильна (Франко)]. -ный дом - міцний будинок. -ная работа - тривка, міцна робота. Эти материи не -чны - ці матерії не міцні, не тривкі, не держкі, не добротні. -ное основание - твердий, тривкий ґрунт. -ное положение - тверде, певне становище.
  * * *
  міцни́й; (устойчивый, надёжный) тривки́й; ( длительный) тривалий

  Русско-украинский словарь > прочный

 • 9 абстрактно-экономический

  Русско-белорусский словарь > абстрактно-экономический

 • 10 авиатехнический

  Русско-белорусский словарь > авиатехнический

 • 11 авиахимический

  Русско-белорусский словарь > авиахимический

 • 12 авиационно-технический

  Русско-белорусский словарь > авиационно-технический

 • 13 авиационно-химический

  Русско-белорусский словарь > авиационно-химический

 • 14 автобиографический

  Русско-белорусский словарь > автобиографический

 • 15 автобиографичный

  Русско-белорусский словарь > автобиографичный

 • 16 автографический

  Русско-белорусский словарь > автографический

 • 17 автографичный

  Русско-белорусский словарь > автографичный

 • 18 автомеханический

  Русско-белорусский словарь > автомеханический

 • 19 автономический

  Русско-белорусский словарь > автономический

 • 20 автотипический

  Русско-белорусский словарь > автотипический


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»