Перевод: с английского на монгольский

аль-алим

 • 1 a

  indef. art. (also an before a vowel sound) 1. ямар нэг, нэгэн. a man хүн, нэгэн хүн. a book ном, нэгэн ном. 2a. (бутархай ба тооны нэрийн өмнө ордог бөгөөд нэг гэсэн утгатай): a fifth of the population хүн амын тавны нэг. 2b. (юмны хэмжээ заасан үгийн өмнө байх ба орчуулагдахгүй): a few weeks цөөхөн долоо хоног. a great many times маш олон удаа. 3. (and холбоостой цогц утга бүхий хос нэр үгийн өмнө ордог ба орчуулагдахгүй): a knife and fork хутга сэрээ хоёр. 4. гэгч, хэмээх. A Mr Green is waiting to see you. Тантай уулзахаар ноён Грин гэгч хүлээж байна. 5. (хүмүүс ба эд юмсын аль анги, төрөлд хамаарахыг заадаг): The car was a Volvo, not a Saab. Тэр машин Сааб биш Волво байв. 6. (үгүйсгэх өгүүлбэрт) юу ч: He didn't tell us a thing about his trip. Тэр, аяллынхаа талаар бидэнд юу ч ярьсангүй. 7. (хэн нэгэнд хамаатай эсэхийг заасан нэр үгийн өмнө ордог бөгөөд нэг гэсэн утгатай): He is a friend of my father's. Тэр бол аавын минь найз нарын нэг. It's a habit of Sally's. Энэ бол Сэллигийн зуршлуудын нэг. 8. (зураач ба бусад уран бүтээлчийн нэрийн өмнө орж тухайн бүтээл хэнийх болохыг заадаг): This painting is a Rembrandt. Энэ зураг бол Рембрандтынх. 9. (half/ rather/ such/ what/ many зэргийн дараах нэр үгтэй зайлшгүй байдаг): I've never met such a nice girl. Ийм нэгэн хөөрхөн охинтой би учирч явсангүй. 10. (тодотголтой хийсвэр нэрийн өмнө ордог): We're looking for someone with a good knowledge of German. Бид герман хэл сайн мэддэг хүн эрж байна.

  English-Mongolian dictionary > a

 • 2 ago

  adv. тэртээ, урд, өмнө. long ago аль эрт.

  English-Mongolian dictionary > ago

 • 3 already

  adv. аль хэдийнээ, хэдийнэ.

  English-Mongolian dictionary > already

 • 4 apple

  n. алим, алимны мод.

  English-Mongolian dictionary > apple

 • 5 both

  pron. хоёулаа, аль аль нь. \both of her children have blue eyes. Түүний хоёр хүүхэд хоёулаа цэнхэр нүдтэй.

  English-Mongolian dictionary > both

 • 6 come

  v. (came, come) 1. ирэх, хүрэлцэн ирэх, морилон ирэх. come with me надтай хамт ир. 2. хүрэх. \come of age насанд хүрэх. 3. болох, ирэх. Cold weather is coming. Хүйтний улирал ирж байна. come about болох. come across тааралдах, дайралдах. come after sb араас нь хөөх. come along ирэх, гарч ирэх. come apart салж унах. come away (from sth) салах, салж унах. come back 1. эргэж/ буцаж ирэх. 2. дахин хүчин төгөлдөр болох. come back (to sb) санах, санаанд орох. come back to sb (on sth) эргэж хариу өгөх. come before sb/ sth 1. танилцуулах. 2. чухал ач холбогдолтой байх. come between sb and sb хоорондуур орох, үймүүлэх. come by sth 1. авах. 2. арай гэж хүрэх/ олж авах. come down 1. нурж унах. 2. орох (цас, бороо). 3. унах. come down (from...) (to...) нүүх, шилжих. come down on sb шийтгэх. come down on sb for sth төлбөр төлөх/ мөнгө өгөхийг шаардах, нэхэх. come down to sth хүрэх. come forward туслах. come from... / sth -аас авах. come in 1. ирэх. Which horse came in first? Аль морь түрүүлэв? 2. моодонд орох. come in for sth хүлээн авах. come in on sth оролцох. come into sth 1. өвлөн авах. 2. хамаатай/ чухал байх. come off 1. тайлагдах; арилах, алга болох. 2. болох. 3. бүтэх, амжилттай болох. 4. үр дүнд хүрэх. come off (sth) 1. унах. 2. салж унах. come off sth 1. хасагдах. 2. болих, хаях. come on эхлэх. come on/ upon sb/ sth тааралдах, дайралдах. come out 1. гарах. It was getting dark and the stars were coming out. Харанхуй болж тэнгэрт одод түгэв. 2. ажил хаях. 3. шийдэгдэх (асуудал, г. м.). come over (to sth) өөрчлөх. come round тойрох. come through ирэх, хүлээн авах (мэдээ). come through (sth) эдгэх, амь гарах. come to sth нийт хэмжээ... нд хүрэх. come to sb санаанд орох, толгойд орж ирэх, ухаан орох. come under 1. удирдлага/ хяналт дор байх. 2. өртөх. come up 1. болох. 2. ойртож/ дөхөж очих. come up against бэрхшээлтэй тулгарах.

  English-Mongolian dictionary > come

 • 7 date

  n. 1. он, сар, өдөр. What's the date today? Өнөөдөр хэдэн бэ? 2. цаг хугацаа, үе. 3. уулзахаар товлосон өдөр, цаг, газар. 4. болзоо. 5. далдуу модны жимс. out of date хугацаа нь өнгөрсөн, хоцрогдсон хийц маягтай. up to date хамгийн сүүлийн үеийн, орчин үеийн. v. 1. он, сар, өдөр тавих. 2. аль үед хамаарахыг тогтоох. 3. болзох. dated adj. хуучирсан, хэрэглээнээс гарсан.

  English-Mongolian dictionary > date

 • 8 drop

  n. 1. дусал. 2. үрлэн чихэр. 3. унал. a \drop in temperature халуун хүйтний унал. 4. drops дусаалга. a drop in the ocean өчүүхэн бага. at the drop of a hat гэнэт. v. (-pp-) 1. унах, унагаах. The apple \dropped to the ground. Алим газар унав. I \dropped a glass. Би аягаа алдаж унагаав. 2. унах, буурах. The price \dropped. Yнэ буурав. 3. ядарч унах. 4. зогсоох, болих. Let's \drop the argument. Маргалдахаа больцгооё. drop behind ард хоцрох. drop dead гэнэт үхэх. drop a hint үг цухуйлгах. drop sb a line зурвас бичих. drop out (of sth) гарах, хаях. dropper n. дусаагуур. droppings n. аргал, хоргол.

  English-Mongolian dictionary > drop

 • 9 either

  pron. нэг нь, аль нь ч, аль алин ч. adv. бас, мөн. If you don't go I won't go \either. Хэрэв та явахгүй бол би ч бас явахгүй шүү. conj. эсвэл, буюу.

  English-Mongolian dictionary > either

 • 10 every

  adj. 1. бүр, болгон, тутам. 2. аль болох олон, маш их/ олон. every so often хааяа нэг. every other day өнжөөд.

  English-Mongolian dictionary > every

 • 11 eyeball

  n. нүдний алим.

  English-Mongolian dictionary > eyeball

 • 12 far

  adv. (farther, further; farthest, furthest) 1. хол. How \far is the station from here? Өртөө эндээс хир хол вэ? 2. их, маш, тун. He runs \far faster than his brother. Tэр, ахаасаа илүү хурдан гүйдэг. as/ so far as чадах/ мэдэх хирээрээ. I will help you as \far as I can. Би чамд чадах чинээгээрээ тусална. far and wide also far and near энд тэндгүй, хаа сайгүй, хаяагүй. by far дээр, илүү, хавьгүй дээр. go far амжилт олох, хол явах. not go very far хүрэлцэхгүй, хангалттай биш. go too far хэтрүүлэх, дэндүүлэх. how far хир зэрэг, аль хир. adj. хол, зайтай, холын. a far cry from sth шал өөр/ ондоо, тэс өөр. the Far East Алс Дорнод. far-fetched adj. итгэмээргүй, үнэмшилгүй. far-flung adj. 1. өргөн тархсан. 2. холын. faraway adj. холын, алсын.

  English-Mongolian dictionary > far

 • 13 history

  n. 1. түүх. ancient \history эртний үеийн түүх. 2. урьд үе, өмнөх үе. 3. өнгөрсөн үйл явдал. They had an affair once, but that's ancient/ past \history now. Нэгэнтээ тэд ихэд дотносон явалдаж байсан ч энэ бол аль эртний/ улирч баларсан явдал юм. make/ go down in history түүхэнд орох, ер бусын зүйл хийх.

  English-Mongolian dictionary > history

 • 14 home

  n. 1. гэр орон. I'll give you my \home address. Би танд гэрийнхээ хаягийг өгнө. home-baked bread гэрийн барьсан талх. 2. байшин, барилга. a luxury \home тансаг сайхан байшин. a five-bedroom \home унтлагын таван өрөөтэй байр. 3. эх орон, эх нутаг. fight for one's home эх орныхоо төлөө тулалдах. 4. гэр орон, гал голомт, өрх бүл. Have you news from \home? Гэр орноос чинь сураг чимээ байна уу? 5. асрах газар. a \home for the blind хараагүйчуудыг асрах газар. a children's \home хүүхдийг асрах газар. 6. тархсан нутаг, оршиц. The tiger's \home is (in) the jungle. Арслан ширэнгэ ойд амьдардаг. at home 1. гэртээ. Is there anibody at \home? Гэрт хүн байна уу? 2. өлгий нутагт, эх оронд. the president's political standing at \home and abroad эх орон болон гадаадад ерөнхийлөгчийн эзлэх байр суурь. 3. дураараа байх, биеэ барихгүй байх. Make yourself at \home! Гэртээ байгаа юм шиг л дураараа байгтун! 4. sport өөрийн талбайд, нутагтаа. Is our next match at \home or away? Манай багийн дараачийн тоглолт өөрийн талбай дээр үү, аль эсвэл айлынх дээр үү? 5. зочин гийчин хүлээж байх. close/ near to home үнэн үг ярих, ортой байх, дөхөх. My home is my castle. Миний гэр миний цайз. a home from home; (US) a home away from home гэртээ байгаа юм шиг л сэтгэлд таатай байх. You will find our hotel a true \home from \home! Манай буудалд та гэртээ байгаа мэт л тавтай байх болно шүү! homeless adj. гэр оронгүй хүн. A hostel for \home families. Гэр оронгүй өрх бүлд зориулсан нийтийн байр. the homeless n. гэр оронгүй хүмүүс. homelessness n. гэр оронгүй байх. home-made adj. гэрийн, гэртээ хийсэн. home truth n. гашуун үнэн. homeward adj, adv. гэр рүүгээ, гэр өөдөө. homewards adv. гэр өөдөө явж байх. v. home in (on sth) ямар нэг юмыг чиглэн явах. Pop fans are \homeing in on the concert site from miles around. Поп хөгжим сонирхогч залуус олон бээрийн газраас ч концерт болох газрыг чиглэн цувсаар байна. adj. 1. гэрийн. 2. дотоодын, эх орны үйдвэрийн. \home news/ affairs дотоод мэдээ/ хэрэг. 3. sport өөрийн талбай дээр, нутаг дээрээ. the \home team талбайн эзэн баг. adv. 1. гэртээ, гэр рүүгээ. Go straight \home, Billy. Билл ээ, шууд гэртээ хариарай. 2. тултал. drive a nail \home хадаасаа тултал нь шаах. bring home the bacon амжилтанд хүрэх, ажлаа бүтээх. bring sth home to sb бодит байдлыг ойлгуулах. The television pictures brought \home to us all the full horror of the famine. Өлсгөлөн гуйланчлалын үнэн дүр төрхийг бид зурагтын нэвтрүүлгээс л үзэж ойлгосон билээ. hit/ strike home байгаа онох, зорьсондоо хүрэх. (be) home and dry эсэн мэнд үлдэх, аз хийморьтой байх. nothing write to home ердийн, байдаг л, сонирхуулах юмгүй. home-coming n. 1. гэртээ эргэж ирэх. 2. олон жилийн дараа эргэж ирэх. 3. (US) сургууль төгсөгчдийн жил бүрийн уулзалт.

  English-Mongolian dictionary > home

 • 15 how

  adv. 1. яаж, хэрхэн яаж. \how can it be done? ҮҮүнийг яаж хийх вэ? 2. хир зэрэг, аль хир. \how far is it? Аль хир хол вэ? 3. хэдэн, хичнээн. how many? хэдэн? хичнээн? 4. яагаад, ямар учраас. \how is it you don't want to go? Та яагаад явахыг хүсэхгүй байна вэ? How are you? Та сайн сууж байна уу? How do you do? Сайн байна уу, та.

  English-Mongolian dictionary > how

 • 16 inferior

  n. 1. доод тушаалын, дорд гаралтай. 2. тааруухан, базаахгүй, муухан. n. доод албан тушаалын хүн, захирагдагч. inferiority n. яс чанар муутай байх. inferiority complex n. аль ч талаараа бусдаас дутуу байх.

  English-Mongolian dictionary > inferior

 • 17 minimal

  adj. туйлын бага. minimally adv. доод зах нь, аль болох бага.

  English-Mongolian dictionary > minimal

 • 18 part

  n. 1. хэсэг. 2. биеийн аль нэг хэсэг/ тал. 3. машины хэсэг/ аль нэгэн эд анги. 4. гишүүн. 5. нутгийн/ хотын хэсэг/ дүүрэг. 6. parts нутаг, муж, тойрог. 7. номын/ телевиз, радиогийн нэвтрүүлгийн хэсэг/ бүлэг. The final \part will be shown next Sunday evening. Төгсгөлийн хэсгийг ирэх Бямба гаригийн орой үзүүлнэ. 8. жүжгийн/ киноны дүр. 9. оролцоо. the best/ better parts of sth ихэнхийг, ихэнх хэсгийг. for the most part их төлөв, голдуу, ихэнхдээ. for my, his, their part миний/ түүний/ тэдний хувьд. a man/ woman of (many) parts олон талын авьяас чадалтай эрэгтэй/ эмэгтэй. part and parcel of sth -ны зайлшгүй чухал хэсэг. take part (in sth) оролцох. take sb's part талд нь орох. v. 1. \part (from sb) салах, холдох. 2. \part sb (from sb) салгах. 3. салах, хуваагдах. 4. үсээ хувааж самнах. part company (with sb/ sth) 1. салж явах, салцгаах. We \parted company at the bus-stop. Бид автобусны буудал дээр салцгаав. 2. санал зөрөх. adv. зарим талаараа. partly adv. 1. хэсэг нь. 2. зарим талаараа.

  English-Mongolian dictionary > part

 • 19 pick

  v. 1. шилэх, сонгох. 2. түүх. flowers freshly \picked from the garden цэцэрлэгээс шинэхэн түүсэн цэцэгс. 3. \pick sth (from/ off sth) хуруугаараа түүж авах. 4. цэвэрлэх, арилгах. \pick one's teeth шүдээ чигчийлэх. Stop \picking your nose! Хамраа ухахаа боль! 5. цоож дэгээгээр онгойлгох. pick sb's brains асуух, шалгаах. pick a fight/ quarrel (with sb) зодоон/ хэрүүл өдөөх. pick sb's pocket хормойноос мөнгө суйлах. pick up speed хурд авах, хурдлах. pick at sth хоол амсаад орхих. pick sb off буу онилох. pick on sb ул шагайх, өө эрэх. pick sb/ sth out 1. бусдаас сонгож авах. 2. олж харах, ялгах. pick sth over муугий нь хаяж, сайны нь шилж авах. pick up 1. сайжрах, дээрдэх. 2. үргэлжлүүлэх. pick oneself up унаад босох. pick sb up 1. машинаар ирж авах. 2. аврах. 3. замаас авах, машиндаа суулгах. 4. анх танилцах. He \picked up the girl at a college disco. Тэр, коллежийн диско бүжиг дээр охинтой танилцав. 5. баривчлах. pick sb/ sth up 1. авах, дээш нь өргөх. 2. радио, электрон багажийн тусламжтайгаар холбоо барих, олж харах. pick sth up 1. аяандаа сурах. 2. санаандгүй олж мэдэх, чих дэлсэх. 3. авчрах, цуглуулж ирэх. 4. хямдхан үнээр олж авах. 5. олох, олж авах. 6. мөрөөр нь орох, мөрий нь олох. n. 1. сонголт, сонгох эрх. 2. хамгийн шилдэг/ шилмэл нь, сор. 3. зээтүү. picker n. хураагч. apple \picks алим хураагчид.

  English-Mongolian dictionary > pick

 • 20 quadri

  нэр үг болон тодотгол үүсгэхэд хэрэглэгдэнэ. 1. дөрвөн хэсэгтэй. quadrilateral дөрвөн талтай. 2. дөрвөн хэсгийн аль нэг нь. quadrant тойргийн дөрөвний нэг.

  English-Mongolian dictionary > quadri

См. также в других словарях:

 • Аль-Алим — …   Википедия

 • Алим (имя) — Алим (عالم) арабское Этимологическое значение: знающий, сведущий; ученый Мужское парное имя: Алима Другие формы: Галим Производ. формы: Алимчик Иноязычные аналоги: англ.  …   Википедия

 • Алим Махмуд Амин — (р. 1922), египетский литературный критик, публицист, социолог, общественный деятель. Доктор философии. В 50 е гг. выступал одним из идейных лидеров течения «новых реалистов». Автор книги «О египетской культуре» (1955, совместно с Абд аль Азимом… …   Энциклопедический справочник «Африка»

 • Асма аль-Хусна — самые прекрасные имена. Этот термин употребляется в отношении имен Аллаха. Эти имена повторяются в зикрах (См. Зикр). В мусульманской традиции принято считать, что Аллах имеет множество имен, которые выражают Его атрибутивные качества. Наличие у… …   Ислам. Энциклопедический словарь.

 • Худжат аль-ислам — (араб. حجة الإسلام‎‎ доказательство ислама)  один из высших шиитских религиозных титулов, наряду с аятоллой и великим аятоллой, рангом ниже аятоллы, примерно соответствует епископу в христианстве. Содержание 1 С …   Википедия

 • Абдулла аль-Харари — Эта статья предлагается к удалению. Пояснение причин и соответствующее обсуждение вы можете найти на странице Википедия:К удалению/31 июля 2012. Пока процесс обсуждения …   Википедия

 • Девяносто двевять имён Аллаха — Ислам     История ислама Столпы вер …   Википедия

 • Имена Аллаха — Ислам     История ислама Столпы вер …   Википедия

 • Прекрасные имена — Ислам     История ислама Столпы вер …   Википедия

 • Прекрасные имена Аллаха — Ислам     История ислама Столпы вер …   Википедия

 • Египет — I Египет (Древний         древнее государство в нижнем течении р. Нил, в северо восточной Африке.          Исторический очерк.          Заселение территории Е. восходит к эпохе палеолита. В 10 6 м тыс. до н. э., когда климат был более влажным,… …   Большая советская энциклопедия

Книги

 • Горячий ветер любви, Лора Бекитт. У Хасана, чиновника, живущего в Багдаде во времена правления легендарного халифа Харун аль-Рашида, два сына - старший Амир, избалованный красавец, и младший Алим - ребенок от славянской… Подробнее  Купить за 236 грн (только Украина)
 • Горячий ветер любви, Бекитт Лора. У Хасана, чиновника, живущего в Багдаде во времена правления легендарного халифа Харун аль-Рашида, два сына - старший Амир, избалованный красавец, и младший Алим - ребенок от славянской… Подробнее  Купить за 187 руб
 • Горячий ветер любви, Лора Бекитт. У Хасана, чиновника, живущего в Багдаде во времена правления легендарного халифа Харун аль-Рашида, два сына - старший Амир, избалованный красавец, и младший Алим - ребенок от славянской… Подробнее  Купить за 152 руб
Другие книги по запросу «аль-алим» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»