Перевод: с адыгейского на все языки

алахь-алахь

См. также в других словарях:

  • алахь-алахь — межд 1. выражает восторг Лъэшэу игуапэу Алахь алахь, боу дэгъу Алахь алахь, боу сигопэн 2. выражает насмешку КIэнакIэу Алахь алахь, лъэшэу сыбгъэгумэкIын о укъэмыкIокIэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • алахь — (алахьэр) Аллах Тхьэ Алахьэм симыукIи, ар пшIэрэба? …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • тхьэ — (тхьэр, тхьэхэр) бог Дунаири къыгъэшIыгъэу, цIыфхэри къыгъэхъугъэу тхьэ щыIэу зылъытэрэ цIыфхэм аIо Пасэм адыгэмэ мыщ фэдэ тхьэхэр яIагъэх: Ахын, Емыщ, Мэзытхь, Лъэпшъ, нэмыкIхэри Ахэмэ ацIэкIэ цIыфмэ тхьэ аIощтыгъэ Адыгэмэ быслъымэн диныр… …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ