Перевод: со всех языков на английский

автомобилно състезание

 • 1 автомобилен

  motor (attr.), automobile (attr.), автомобилна гума an automobile tire/tyre
  автомобилен завод a motor works, ам. an automobile plant
  автомобилен превоз mechanical motor transport
  автомобилен спорт motoring
  автомобилен транспорт motor transport
  * * *
  автомобѝлен,
  прил., -на, -но, -ни motor (attr.), automobile (attr.); \автомобиленен завод a motor works, амер. an automobile plant; \автомобиленен превоз mechanical motor transport; \автомобиленен спорт motoring; \автомобиленна гума automobile tire/tyre; \автомобиленна изложба motor show; \автомобиленно дело motoring; \автомобиленно състезание motor race.
  * * *
  automotive; vehicular (ам.)
  * * *
  1. motor (attr.), automobile (attr.), автомобилна гума an automobile tire/tyre 2. АВТОМОБИЛЕН завод a motor works, ам. an automobile plant 3. АВТОМОБИЛЕН превоз mechanical motor transport 4. АВТОМОБИЛЕН спорт motoring 5. АВТОМОБИЛЕН транспорт motor transport 6. автомобилна злополука a motor-car accident 7. автомобилна изложба a motor show 8. автомобилна промишленост automobile industry 9. автомобилно дело motoring 10. автомобилно състезание a motor race

  Български-английски речник > автомобилен

 • 2 състезание

  contest, competition, сп. и event; match
  юр. controversy
  състезание по плуване a swimming contest/competition
  лекоатлетически състезания track-and-field events, field-day
  конни състезания horse-racing/-races
  * * *
  състеза̀ние,
  ср., -я contest, competition, спорт. event; match; юр. controversy; атлетически \състезаниея athletic events; \състезаниее по танци dancing contest; \състезаниее с препятствия obstacle-race; \състезаниее с ролкови кънки roller derby; \състезаниее с фиксирана дата спорт. fixture; \състезаниея по бягане track events.
  * * *
  competition: boxing състезание - състезание по бокс; event ; contest (среща сп.)
  * * *
  1. (лекоатлетически състезания track-and-field events, field-day 2. contest, competition, сn. и event;match 3. СЪСТЕЗАНИЕ пo плуване a swimming contest/competition 4. конни състезания horse-racing/-races 5. юр. controversy

  Български-английски речник > състезание

 • 3 автомобилно гориво

  automobile fuel
  automobile fuels

  Български-Angleščina политехнически речник > автомобилно гориво

 • 4 автомобилно движение

  vehicle traffic
  vehicular traffic

  Български-Angleščina политехнически речник > автомобилно движение

 • 5 автомобилно кормилно управление с въртящи се шенкели

  ackermann steering
  axle-pivot steering
  steering-knuckle-type steering

  Български-Angleščina политехнически речник > автомобилно кормилно управление с въртящи се шенкели

 • 6 автомобилно ремерке

  automobile trailer
  automobile trailers

  Български-Angleščina политехнически речник > автомобилно ремерке

 • 7 автомобилно шосе

  motor road

  Български-Angleščina политехнически речник > автомобилно шосе

 • 8 всесезонно автомобилно масло

  ail-season oil
  ail-season oils

  Български-Angleščina политехнически речник > всесезонно автомобилно масло

 • 9 декоративен тас за автомобилно колело

  wheel trim

  Български-Angleščina политехнически речник > декоративен тас за автомобилно колело

 • 10 резервно автомобилно колело

  stepney

  Български-Angleščina политехнически речник > резервно автомобилно колело

 • 11 състезание

  race
  racing

  Български-Angleščina политехнически речник > състезание

 • 12 състезание ср

  competition

  Български-английски малък речник > състезание ср

 • 13 атлетичен

  athletic
  атлетически игри/състезания track-and-field events/con-tests
  ам. track meet; field-day
  атлетично състезание wrestling, wrestling-match
  * * *
  атлетѝчен,
  прил., -на, -но, -ни; атлетѝческ|и прил., -а, -о, -и athletic; \атлетичена среща an athletic meet; \атлетичени игри/състезания track-and-field events/contests; амер. track-meet; field-day; \атлетичено състезание wrestling, wrestling-match.
  * * *
  athletic: an атлетичен-looking young man - атлетично изглеждащ млад човек
  * * *
  1. athletic 2. ам. track meet;field-day 3. атлетическа среща an athletic meet 4. атлетически игри/състезания track-and-field events/con-tests 5. атлетично състезание wrestling, wrestling-match.

  Български-английски речник > атлетичен

 • 14 боец

  1. soldier
  (мн. ч.) men
  поет. warrior
  * * *
  боѐц,
  м., -йцѝ 1. soldier; само мн. men; поет. warrior;
  2. прен. ( борец за някаква идея) fighter, champion.
  * * *
  combatant; warrior{`wO;rix}: a боец race - състезание между бойци
  * * *
  1. (мн. ч.) men 2. soldier 3. поет. warrior

  Български-английски речник > боец

 • 15 глава

  1. head
  с вдигната/наведена глава head up/down
  с гола глава bare-headed
  с главата напред head foremost/first
  с главата надолу head downwards
  прен. wrong side up; upside down
  глава до глава сп. neck and neck
  боли ме глава have a headache
  не мога да си вдигна главата от работа have o.'s hands full, be up to the ears in work
  вино, което се качва в главата a heady wine, wine that goes/gets to o.'s head
  2. (ум) mind, brains
  умна глава a brainy fellow
  той е умна глава he has a good head on his shoulders; his head is screwed on the right way
  сече му главата he has a fine brain, he is sharp-witted
  3. (отделен човек, животно) head
  на глава a piece, per head, per capita
  доход на глава income per capita/head
  на глава от населението per capita of the population
  4. (вожд) head
  глава на семейство head of a family; wage-earner
  5.( разширена част на зеленчук и пр.) head
  глава на гвоздей nail-head
  глава зеле a head of cabbage
  глава на карфица pinhead
  глава лук an onion
  глава на мак a poppy head
  глава чесън a bulb of garlic
  6. (на книга и пр.) chapter
  главапърва chapter one
  7. (на машина, уред) head-stock
  дебела глава a thick skull
  (упорит човек) a pig-headed fellow
  дебела му е главата (тъп е) he's a numskull/a bonehead/a blockhead
  луда глава a hothead, a madcap, a blockhead
  лукова глава прен. a nobody, a nonentity
  празна глава an empty pate
  горе главата cheer up! глави надясно! воен. eyes right! от глава до пети from head/crown to foot, from top to toe, to o.'s finger ends
  за главата му ще е he'll cut his own throat
  едно за главата, друго за краката pell-mell, helter-skelter; all at si/es and sevens
  на своя глава on o.'s own account/responsibility, on o.'s own head, off o.'s own bat
  идва ми до главата s.th. befalls me
  имала глава да пати it had to be just my luck; I was born for trouble
  да ми е мирна главата to be on the safe side
  нямам глава за (математика, езици и пр.) have no head for
  не ми носи главата бира I can't drink beer, beer doesn't agree with me
  блъскам си главата вж. блъскам
  обръщам с глава та надолу set in an uproar, turn topsy turvy/upside down
  докарвам на главата на bring s.th. about s.o.'s ears
  завъртявам главата на turn s.o.'s head
  избивам от главата на get/knock out of s.o.'s head
  излизам на глава с cope with, get the better of, hold o.'s own against
  качвам се на главата на някого wind s.o. round o.'s (little) finger; get out of hand
  децата са и се качили на главата her children have got out of hand
  тя му се е качила на главата she's got him right under her thumb
  махвам нещо от главата си get s.th. off o.'s hands; get rid of s.th.
  махай се от главата ми off with you; hop it
  набивам в главата, напълням главата на drive/hammer/knock into s.o.'s head, drive home to s.o.
  надигам глава rear o.'s head, take the bit in/between o.'s teeth, kick over the traces, become restive
  главата си режа, отрязвам си главата I'll forfeit my head, I bet you anything (че that)
  слагам си главата в торбата take o.'s life in o.'s hands
  стой над главата на breathe down s.o.'s neck
  счупвам си главата break o.'s neck
  търкам сол на главата на give s.o.'s head a washing; give s.o. a dressing down; haul/call over the coals
  хващам се за главата be flabbergasted, be at o.'s wits end, be struck dumb
  стоя цяла глава над другите stand head and shoulders above the rest
  зоол. death's head moth
  имам глава вид look like death
  спя глава сън sleep like a log
  8. нар. глава бледен deadly pale, with a deathly pale face
  * * *
  глава̀,
  ж., -ѝ 1. head; sl. bonce; боли ме \главаа have a headache; \главаа до \главаа спорт. neck and neck; (за коне при състезание) nip and tuck; не мога да си вдигна \главаата от работа have o.’s hands full, be up to the ears in work; с вдигната/наведена \главаа head up/down; с \главаата напред head foremost/first; с \главаата надолу head downwards; прен. wrong side up; upside down; с гола \главаа bareheaded;
  2. (ум) mind, brains; той е умна \главаа he has a good head on his shoulders; his head is screwed on the right way; умна \главаа a brainy fellow;
  3. ( отделен човек, животно) head; двадесет \главаи добитък twenty head of cattle; доход на \главаа income per capita/head; на \главаа a piece, per head, per capita; на \главаа от населението per capita of the population;
  4. ( вожд) head; \главаа на семейство head of a family; wage-earner; държавен \главаа head of state;
  5. ( разширена част на зеленчук и пр.) head; \главаа лук an onion; \главаа на гвоздей nail-head; \главаа на карфица pinhead; \главаа чесън a bulb of garlic;
  6. (на книга и пр.) chapter;
  7. (на машина, уред) head-stock;
  8. (на магнетофон) head; записваща \главаа record(ing) head; изтриваща \главаа erase/erasing head; • блъскам си \главаата beat/busy o.’s brains (about, with); вдигам на \главаата си, обръщам с \главаата надолу set in an uproar, turn topsy-turvy/upside down; \главаата си режа, отрязвам \главаата си I’ll forfeit my head, I bet you anything (че that); \главаи надясно! воен. eyes right! горе \главаата cheer up!, keep your chin up! да ми е мирна \главаата to be on the safe side; дебела \главаа thick skull; ( упорит човек) pig-headed fellow; дебела му е \главаата ( тъп е) he’s a numskull/a bonehead/a blockhead; докарвам на \главаата на bring s.th. about s.o.’s ears; едно за \главаата, друго за краката pell-mell, helter-skelter; all at sixes and sevens; завъртам \главаата на turn s.o.’s head; идва ми до \главаата s.th. befalls me; избивам от \главаата на get/knock out of s.o.’s head; излизам на \главаа с cope with, get the better of, hold o.’s own against; имала \главаа да пати it had to be just my luck; I was born for trouble; качвам се на \главаата на някого wind s.o. round o.’s (little) finger; get out of hand; луда \главаа hothead, madcap, blockhead; (за момиче) fizgig; лукова \главаа прен. nobody, nonentity; махай се от \главаата ми off with you; hop it; махам нещо от \главаата си get s.th. off o.’s hands; get rid of s.th.; минава ми нещо през \главаата suffer; набивам в \главаата на drive/hammer/knock into s.o.’s head, drive home to s.o.; надигам \главаа rear o.’s head, take the bit in/between o.’s teeth, kick over the traces, become restive; надминавам с една \главаа stand one head above; на своя \главаа on o.’s own account/responsibility, on o.’s own head, off o.’s own bat; не можеш да излезеш на \главаа с него there is no reasoning with him; не си блъскай \главаата с това don’t trouble your head about that; от \главаа до пети from head/crown to foot, from top to toe, to o.’s finger ends; cap-a-pie; от много \главаа не боли store is no sore; отрязал е \главаата на баща си разг. he’s a chip off the old block; празна \главаа empty pate; слагам \главаата си в торбата take o.’s life in o.’s hands; стоя над \главаата на breathe down s.o.’s neck; стоя цяла \главаа над другите stand head and shoulders above the rest; счупвам \главаата си break o.’s neck; търкам сол на \главаата на give s.o.’s head a washing; give s.o. a dressing down; haul/call s.o. over the coals; тя се е качила на \главаата му she’s got him right under her thumb; удар/удрям с \главаа head-butt; хващам се за \главаата be flabbergasted, be at o.’s wits end, be struck dumb; ще хвърчат \главаи heads will roll.
  * * *
  master (на колеж); (на семейство) - master; chapter (на книга); head: My глава aches. - Главата ме боли.
  * * *
  1. ( разширена част на зеленчук и пр.) head 2. (вожд) head 3. (за коне при състезание) nip and tuck 4. (на книга и пр.) chapter 5. (на машина, уред) head-stock 6. (отделен човек, животно) head 7. (ум) mind, brains 8. (упорит човек) a pig-headed fellow 9. head 10. ГЛАВА до ГЛАВА сn. neck and neck 11. ГЛАВА зеле a head of cabbage 12. ГЛАВА лук an onion 13. ГЛАВА на гвоздей nail-head 14. ГЛАВА на карфица pinhead 15. ГЛАВА на мак a poppy head 16. ГЛАВА на семейство head of a family;wage-earner 17. ГЛАВА чесън a bulb of garlic 18. ГЛАВАпърва chapter one 19. ГЛАВАта си режа, отрязвам си ГЛАВАта I'll forfeit my head, I bet you anything (че that) 20. блъскам си ГЛАВАта вж. блъскам: вдигам на ГЛАВАта си, обръщам с ГЛАВА та надолу set in an uproar, turn topsy turvy/upside down 21. боли ме ГЛАВА have a headache 22. вино, което се качва в ГЛАВАта a heady wine, wine that goes/gets to o.'s head 23. горе ГЛАВАта cheer up! глави надясно! воен. eyes right! отГЛАВА до пети from head/crown to foot, from top to toe, to o.'s finger ends 24. да ми е мирна ГЛАВАта to be on the safe side 25. двадесет глави добитък twenty head of cattle 26. дебела ГЛАВА a thick skull 27. дебела му е ГЛАВАта (тъп е) he's a numskull/a bonehead/ a blockhead 28. децата са и се качили на ГЛАВАта her children have got out of hand 29. докарвам на ГЛАВАта на bring s. th. about s. o.'s ears 30. доход на ГЛАВА income per capita/head 31. държавен ГЛАВА head of state 32. едно за ГЛАВАта, друго за краката pell-mell, helter-skelter;all at si\\es and sevens 33. за ГЛАВАта му ще е he'll cut his own throat 34. завъртявам ГЛАВАта на turn s.o.'s head 35. зоол. death's head moth 36. идва ми до ГЛАВАта s. th. befalls me 37. избивам от ГЛАВАта на get/knock out of s. o.'s head 38. излизам на ГЛАВА с cope with, get the better of, hold o.'s own against 39. имала ГЛАВА да пати it had to be just my luck;I was born for trouble 40. имам ГЛАВА вид look like death 41. качвам се на ГЛАВАта на някого wind s. o. round o.'s (little) finger;get out of hand 42. луда ГЛАВА а hothead, a madcap, a blockhead 43. лукова ГЛАВА прен. a nobody, a nonentity 44. махай се от ГЛАВАта ми off with you;hop it 45. махвам нещо от ГЛАВАта си get s. th. off o.'s hands;get rid of s.th. 46. минава ми нещо през ГЛАВАта suffel 47. на ГЛАВА a piece, per head, per capita 48. на ГЛАВА от населението per capita of the population 49. на своя ГЛАВА on o.'s own account/responsibility, on o.'s own head, off o.'s own bat 50. набивам в ГЛАВАта, напълням ГЛАВАта на drive/hammer/knock into s. o.'s head, drive home to s.o. 51. надигам ГЛАВА rear o.'s head, take the bit in/between o.'s teeth, kick over the traces, become restive 52. надминавам с една ГЛАВА stand one head above 53. нар.: ГЛАВА бледен deadly pale, with a deathly pale face 54. не ми носи ГЛАВАта бира I can't drink beer, beer doesn't agree with me 55. не мога да си вдигна ГЛАВАта от работа have o.'s hands full, be up to the ears in work 56. нямам ГЛАВА за (математика, езици и пр.) have no head for 57. празна ГЛАВА an empty pate 58. прен. wrong side up;upside down 59. с ГЛАВАта надолу head downwards 60. с ГЛАВАта напред head foremost/first 61. с вдигната/наведена ГЛАВА head up/down 62. с гола ГЛАВА bare-headed 63. сече му ГЛАВАта he has a fine brain, he is sharp-witted 64. слагам си ГЛАВАта в торбата take o.'s life in o.'s hands 65. спя ГЛАВА сън sleep like a log 66. стой над ГЛАВАта на breathe down s. o.'s neck 67. счупвам си ГЛАВАта break o.'s neck 68. той е умна ГЛАВА he has a good head on his shoulders;his head is screwed on the right way 69. търкам сол на ГЛАВАта на give s. o.'s head a washing;give s. o. a dressing down;haul/call over the coals 70. тя му се е качила на ГЛАВАта she's got him right under her thumb 71. умна ГЛАВА a brainy fellow 72. хващам се за ГЛАВАта be flabbergasted, be at o.'s wits end, be struck dumb: стоя цяла ГЛАВА над другите stand head and shoulders above the. rest.

  Български-английски речник > глава

 • 16 гребен

  1. прил. rowing (attr.)
  гребен спорт rowing
  гребно състезание a boat race, a rowing-match
  2. същ. (hair-)comb
  (чесало) currycomb
  (на птица) comb, crest
  гребен на петел cocks comb
  * * *
  грѐбен,
  прил., -на, -но, -ни rowing (attr.); \гребенен спорт rowing; \гребенна вилка rowlock; \гребенна лодка rowboat; \гребенно колело paddle-wheel; \гребенно състезание boat race, rowing-match.
  ——————
  м., -и, (два) грѐбена 1. (hair-)comb; ( чесало) curry-comb; (за разчесване на лен) hackle;
  2. (на птица) comb, crest; алвеоларен \гребен анат. alveolar arch; \гребен на петел cock’s comb; ( израстък у птици) caruncle;
  3. (на вълна̀) crest; (на планина) ridge.
  * * *
  comb (и за ресане, и на животно); crest; crown; ridge (на планина)
  * * *
  1. (hair-)comb 2. (израстък у птици) caruncle 3. (на вълна) crest 4. (на планина) ridge 5. (на птица) comb, crest 6. (чесало) currycomb: (за разчесване на лен) hackle 7. 1 прил. rowing (attr.) 8. 2 същ. 9. ГРЕБЕН на петел cocks comb 10. ГРЕБЕН спорт rowing 11. алвеоларен ГРЕБЕН alveolar arch 12. гребна вилка rowlock 13. гребна лодка row-boat 14. гребно колело paddle-wheel 15. гребно състезание a boat race, a rowing-match

  Български-английски речник > гребен

 • 17 движение

  1. motion ( и на планета), movement
  движение напред forward/progressive motion
  движение назад backward/regressive motion
  равномерно движение uniform motion/velocity
  2. (телесно) movement, motion
  движение с ръка gesture
  правя движение make a movement/motion/gesture
  3. (разходки) excercise
  той е винаги в движение he is always on the move/go/run
  4. (на машина, мотор) working, functioning, operation, motion
  5. (на хора, превозни средства) movement, traffic
  голямо движение heavy/dense traffic
  автомобилно/въздушно/железопътно/трамвайно движение road/aircraft/rail/tramway traffic
  движение на моторни коли road/vehicle/vehicular traffic
  движение на автобуси bus service
  движение на пешеходци/пътници pedestrian/passenger traffic
  движение то е на дясната страна traffic keeps to the right
  движението е нормално traffic runs smoothly
  път, по който няма много движение a quiet road, a road of little traffic
  в движение in motion, under way, (за самолет и пр.) on the fly
  качвам се/скачам на трамвай и пр. в движение get on a moving/running tram etc., jump on to a moving/running tram etc.
  ам. jump a tram etc.
  не спирайте движението don't block the traffic
  правила за движението rule of the road; traffic code
  6. (шетня, блъсканица) bustle
  7. прен. movement
  всенародно движение a national/nationwide movement
  движението за мир the peace movement
  национално-освободително-a national liberation movement, a movement for national liberation
  профсъюзно движение a trade union movement, trade-unionism
  работническо движение a labour/working class movement
  8. (улица, където хората се разхождат) promenade, main street
  движение на населението population shift
  движение на капитали/идеи flow of capital/ideas
  движение на скали rock subsidence
  * * *
  движѐние,
  ср., -я 1. motion (и на планета), movement; ( внезапно; рязко) jerk; ( ходене насам-натам) coming and going; бързо \движениее (на снаряд) flight; \движениее назад backward/regressive motion; \движениее напред forward/progressive motion; непрекъснато \движениее мат. flux; равномерно \движениее uniform motion/velocity; равномерно-закъснително \движениее uniformly decelerated motion; равномерно-ускорително \движениее uniformly accelerated motion;
  2. ( телесно) movement, motion; \движениее с ръка gesture; правя \движениее make a movement/motion/gesture;
  3. ( разходки) exercise; постоянно съм в \движениее keep on the move; той е винаги в \движениее he is always on the move/go/run;
  4. (на машина, мотор) working, functioning, operation, motion; моторът е в \движениее the motor is running; привеждам в \движениее set/put in motion;
  5. (на хора, превозни средства) movement, traffic; автомобилно/въздушно/железопътно/трамвайно \движениее road/aircraft/rail/tramway traffic; в \движениее in motion, under way, (за самолет и пр.) on the fly; голямо \движениее heavy/dense traffic; \движениее на автобуси bus service; \движениее на моторни коли road/vehicle/vehicular traffic; \движениее на пешеходци/пътници pedestrian/passenger traffic; \движениеето е на дясната страна traffic keeps to the right; \движениеето е нормално traffic runs smoothly; качвам се/скачам на трамвай и пр. в \движениее get on a moving/running tram etc., jump on to a moving/running tram etc.; амер. jump a tram etc.; не спирайте \движениеето don’t block the traffic; правила за \движениеето rule of the road; traffic code, highway code; път, по който няма много \движениее a quiet road, a road of little traffic; улично \движениее street traffic;
  7. прен. movement; всенародно \движениее national/nation-wide movement; \движениее против абортите pro-life movement; \движениеето за мир the peace movement; националноосвободително \движениее movement for national liberation, national liberation movement; профсъюзно \движениее trade union movement, trade-unionism; работническо \движениее labour/working class movement;
  8. ( улица, където хората се разхождат) promenade, main street; • в \движениее съм be on the move; в постоянно \движениее ( променя се) in a state of flux; \движениее на населението population shift; \движениее на капитали/идеи flow of capital/ideas; \движениее на скали rock subsidence.
  * * *
  course ; headway ; locomotion: He made a slight движение. - Той направи леко движение.; race ; stir ; traffic (улично); exercise (се)
  * * *
  1. (внезапно 2. (на машина, мотор) working, functioning, operation, motion 3. (на хора, превозни средства) movement, traffic 4. (разходки) excercise 5. (телесно) movement, motion 6. (улица, където хората се разхождат) promenade, main street 7. (ходене насам-натам) coming and going 8. (шетня, блъсканица) bustle 9. motion (и на планета), movement 10. ДВИЖЕНИЕ на автобуси bus service 11. ДВИЖЕНИЕ на капитали/идеи flow of capital/ideas 12. ДВИЖЕНИЕ на моторни коли road/vehicle/vehicular traffic 13. ДВИЖЕНИЕ на населението population shift 14. ДВИЖЕНИЕ на пешеходци/пътници pedestrian/passenger traffic 15. ДВИЖЕНИЕ на скали rock subsidence 16. ДВИЖЕНИЕ назад backward/ regressive motion 17. ДВИЖЕНИЕ напред forward/progressive motion 18. ДВИЖЕНИЕ с ръка gesture 19. ДВИЖЕНИЕ то е на дясната страна traffic keeps to the right 20. ДВИЖЕНИЕто е нормално traffic runs smoothly 21. ДВИЖЕНИЕто за мир the peace movement 22. автомобилно/ въздушно/железопътно/трамвайно ДВИЖЕНИЕ road/ aircraft/rail/tramway traffic 23. ам. jump a tram etc. 24. бързо ДВИЖЕНИЕ (на снаряд) flight 25. в ДВИЖЕНИЕ in motion, under way, (за самолет и пр.) on the fly 26. в постоянно ДВИЖЕНИЕ (променя се) in a state of flux 27. всенародно ДВИЖЕНИЕ a national/nationwide movement 28. голямо ДВИЖЕНИЕ heavy/dense traffic 29. имам нужда от повече ДВИЖЕНИЕ need more excercise 30. качвам се/скачам на трамвай и пр. в ДВИЖЕНИЕ get on a moving/running tram etc., jump on to a moving/running tram etc. 31. моторът е в ДВИЖЕНИЕ the motor is running 32. национално-освободително - a national liberation movement, a movement for national liberation 33. не спирайте ДВИЖЕНИЕто don't block the traffic 34. непрекъснато ДВИЖЕНИЕ мат. flux 35. постоянно съм в ДВИЖЕНИЕ keep on the move 36. правила за ДВИЖЕНИЕто rule of the road;traffic code 37. правя ДВИЖЕНИЕ make a movement/motion/gesture 38. прен. movement 39. привеждам в ДВИЖЕНИЕ set/put in motion 40. профсъюзно ДВИЖЕНИЕ a trade union movement, trade-unionism 41. път, по който няма много ДВИЖЕНИЕ a quiet road, a road of little traffic 42. работническо ДВИЖЕНИЕ a labour/working class movement 43. равномерно ДВИЖЕНИЕ uniform motion/velocity 44. равномерно-закъснително ДВИЖЕНИЕ uniformly decelerated motion 45. равномерно-ускорително ДВИЖЕНИЕ uniformly accelerated motion 46. рязко) jerk 47. той е винаги в ДВИЖЕНИЕ he is always on the move/go/run 48. улично ДВИЖЕНИЕ street traffic

  Български-английски речник > движение

 • 18 двойка

  2. (за хора) couple, pair
  новоомъжена/млада двойка newly married, young couple, newlyweds
  те са хубава двойка they make a fine couple/a pretty pair
  3. (птици) brace
  двойка гълъби a brace of pigeons
  той получи двойка по... he has a "poor" for...
  5. (при зарове/карти) two, deuce
  двойка каро/спатия a two of dimonds/clubs
  двойка прежда two-ply yarn
  * * *
  дво̀йка,
  ж., -и 1. ( число) two;
  2. (за хора) couple, pair; игра на \двойкаи спорт. doubles game; млада \двойкаа newly married, young couple, newlyweds; съпружеска \двойкаа married couple; състезание по \двойкаи спорт. pairs event; те са хубава \двойкаа they make a fine couple/a pretty pair;
  3. ( птици) brace;
  4. ( оценка) poor (mark); той получи \двойкаа по … he has a “poor” for …;
  5. ( при зарове/ карти) two, deuce; \двойкаа каро/спатия a two of diamonds/clubs; • \двойкаа прежда two-ply yarn.
  * * *
  couple: They are a nice двойка. - Те са хубава двойка.; deuce ; dyad {`dai,Ed}; pair ; two ; twosome ; poor mark (бележка)
  * * *
  1. (бележка) poor (mark) 2. (за хора) couple, pair 3. (при зарове/карти) two, deuce 4. (птици) brace 5. (число) two 6. ДВОЙКА гълъби a brace of pigeons 7. ДВОЙКА каро/спатия a two of dimonds/clubs 8. ДВОЙКА прежда two-ply yarn 9. новоомъжена/млада двойка newly married, young couple, newlyweds 10. съпружеска ДВОЙКА a married couple 11. те са хубава ДВОЙКА they make a fine couple/a pretty pair 12. той получи ДВОЙКА по... he has a "poor" for...

  Български-английски речник > двойка

 • 19 допускам

  допусна 1. (позволявам, търпя) allow, permit, let; stand, have, tolerate
  не допуска никакви шеги he won't/doesn't allow any joking, he won't stand/have any joking
  2. (предполагам, мисля) (be ready to) suppose, think, imagine; presume, assume
  допускам, че не са му съобщили I suppose he has not been informed; he may not have been informed
  ако допуснем, че има такова нещо assuming/allowing that there is such a thing
  да допуснем, че това е така let us presume/assume it is so, supposing it is so, granted it is so, put the case that it is so
  мога да допусна, че I can well believe/imagine that
  не допускам, че тя ще ме излъже I can't imagine that she would deceive me, it is most unlikely that she would deceive me, I refuse to admit the possibility of her deceiving me
  трудно е да се допусне, че it is hard to believe that
  произшествието допуска две обяснения the accident admits (of)/allows/bears two explanations
  3. (давам достъп) admit (в to), allow (in, into)
  4. (давам възможност, разрешавам) admit (да to), allow, pass
  допускам до изпит admit (s.o.) to an examination; let s.o. sit for an examination
  допускам до състезание allow (s.o.) to enter a competition
  той беше допуснат до втория тур (при състезание, конкурс) he was sent forward to the second round/hearing, he qualified for the second round, he got through to the second round
  (за изпит и под.) he was accepted for a second test/interview
  допускам грешки/слабости make mistakes/slips, allow mistakes to slip in
  допусната е грешка there has been a mistake; a mistake has slipped in
  допускам брак turn out rejects
  * * *
  допу̀скам,
  гл.
  1. ( позволявам, търпя) allow, permit, let; stand, have, tolerate; countenance; (само в отрицание) brook; защо допускаш да ти се подиграват? why do you let them make fun of you? не допуска никакви шеги he won’t/doesn’t allow any joking, he won’t stand/have any joking; не \допускам exclude, preclude; няма да допуснем да ни се бъркат we’ll brook no interference;
  2. ( предполагам, мисля) (be ready to) suppose, think, imagine; presume, assume; да допуснем, че това е така let us presume/assume it is so, supposing it is so, granted it is so, put the case that it is so; мога да допусна, че I can well believe/imagine that; произшествието допуска две обяснения the accident admits (of)/allows/bears two explanations; трудно е да се допусне, че it is hard to believe that;
  3. ( давам достъп) admit (в to), allow (in, into); не ме допуснаха да вляза I was not allowed in;
  4. ( давам възможност, разрешавам) admit (да to), allow, pass; \допускам до изпит admit (s.o.) to an examination; let s.o. sit for an examination; \допускам до състезание allow (s.o.) to enter a competition; той беше допуснат до втория тур ( при състезание, конкурс) he was sent forward to the second round/hearing, he qualified for the second round, he got through to the second round; (за изпит и под.) he was accepted for a second test/interview; • \допускам брак turn out rejects; \допускам грешки/слабости make mistakes/slips, allow mistakes to slip in; допусната е грешка there has been a mistake; a mistake has slipped in; не могат да се допускат такива грешки such mistakes are inadmissible.
  * * *
  accept ; admit ; allow: I won't допускам any joking. - Няма да допусна никакви шеги.; assume ; intromit {`intrxumit}; permit ; postulate: I допускам he never went there. - Допускам, че никога не е ходил там.; tolerate
  * * *
  1. (давам възможност, разрешавам) admit (да to), allow, pass 2. (давам достъп) admit (в to), allow (in, into) 3. (за изпит и под.) he was accepted for a second test/interview 4. (предполагам, мисля) (be ready to) suppose, think, imagine;presume, assume 5. (само в отрицание) brook 6. ДОПУСКАМ брак turn out rejects 7. ДОПУСКАМ грешки/слабости make mistakes/slips, allow mistakes to slip in 8. ДОПУСКАМ до изпит admit (s.o.) to an examination;let s.o. sit for an examination 9. ДОПУСКАМ до състезание allow (s.o.) to enter a competition 10. ДОПУСКАМ, че не са му съобщили I suppose he has not been informed;he may not have been informed 11. ако допуснем, че има такова нещо assuming/allowing that there is such a thing 12. да допуснем, че това е така let us presume/assume it is so, supposing it is so, granted it is so, put the case that it is so 13. допусна (позволявам, търпя) allow, permit, let;stand, have, tolerate 14. допусната е грешка there has been a mistake;a mistake has slipped in 15. защо допускаш да ти се подиграват? why do you let them make fun of you? 16. мога да допусна, че I can well believe/imagine that 17. не допуска никакви шеги he won't/doesn't allow any joking, he won't stand/have any joking 18. не допускам, че тя ще ме излъже I can't imagine that she would deceive me, it is most unlikely that she would deceive me, I refuse to admit the possibility of her deceiving me 19. не ме допуснаха да вляза I was not allowed in 20. не могат да се допускат такива грешки such mistakes are inadmissible 21. няма да допуснем да ни се бъркат we'll brook no interference 22. произшествието допуска две обяснения the accident admits (of)/allows/bears two explanations 23. той беше допуснат до втория тур (при състезание, конкурс) he was sent forward to the second round/hearing, he qualified for the second round, he got through to the second round 24. трудно е да се допусне, че it is hard to believe that

  Български-английски речник > допускам

 • 20 допущам

  вж. допускам
  * * *
  допу̀щам,
  допу̀скам гл.
  1. ( позволявам, търпя) allow, permit, let; stand, have, tolerate; countenance; (само в отрицание) brook; защо допускаш да ти се подиграват? why do you let them make fun of you? не допуска никакви шеги he won’t/doesn’t allow any joking, he won’t stand/have any joking; не \допущам exclude, preclude; няма да допуснем да ни се бъркат we’ll brook no interference;
  2. ( предполагам, мисля) (be ready to) suppose, think, imagine; presume, assume; да допуснем, че това е така let us presume/assume it is so, supposing it is so, granted it is so, put the case that it is so; мога да допусна, че I can well believe/imagine that; произшествието допуска две обяснения the accident admits (of)/allows/bears two explanations; трудно е да се допусне, че it is hard to believe that;
  3. ( давам достъп) admit (в to), allow (in, into); не ме допуснаха да вляза I was not allowed in;
  4. ( давам възможност, разрешавам) admit (да to), allow, pass; \допущам до изпит admit (s.o.) to an examination; let s.o. sit for an examination; \допущам до състезание allow (s.o.) to enter a competition; той беше допуснат до втория тур ( при състезание, конкурс) he was sent forward to the second round/hearing, he qualified for the second round, he got through to the second round; (за изпит и под.) he was accepted for a second test/interview; • \допущам брак turn out rejects; \допущам грешки/слабости make mistakes/slips, allow mistakes to slip in; допусната е грешка there has been a mistake; a mistake has slipped in; не могат да се допускат такива грешки such mistakes are inadmissible.
  * * *
  вж. допускам

  Български-английски речник > допущам


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»