Перевод: с русского на все языки

Ремонт и замена.

 • 1 ремонт или замена

  Универсальный русско-английский словарь > ремонт или замена

 • 2 ремонт или замена (оборудования)

  1. repair or replacement
  2. R/R

   

  ремонт или замена (оборудования)

  [А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

  Тематики

  EN

  Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > ремонт или замена (оборудования)

 • 3 ремонт

  Эта установка (машина) не работает.

  Мынау қондырғы (машина) жұмыс істемейді.

  Просим срочно произвести ремонт, так как эта установка простаивает уже два месяца.

  Жедел жөндеуді сұраймыз, өйткені бұл қондырғының қаңтарылып тұрғанына екі ай болды.

  Во время пуска установка работала на паспортных режимах.

  Іске қосу кезінде қондырғы төлқұжат тәртібімен жұмыс істеді.

  Затем в начальный период эксплуатации выявились дефекты, которые не позволили использовать автомат в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

  Сонан соң пайдаланудың бастапқы кезеңінде ақаулар анықталып, автоматты пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сай пайдалануға мүмкіндік бермеді.

  Выявились дефекты в электрической части автомата.

  Ақаулар автоматтың электр бөлігінде анықталды.

  По мнению наших специалистов прибор к дальнейшей эксплуатации непригоден.

  Біздің мамандардың пікірінше, прибор одан әрі пайдалануға жарамсыз.

  Мы хотели бы просить вас о проведении гарантийного ремонта.

  Біз сіздерден кепілдікті жөндеу жүргізуді сұрағымыз келеді.

  Уважаемые коллеги! Вы произвели ремонт самостоятельно и нарушили пломбы.

  Құрметті әріптестер! Сіздер жөндеуді өз беттеріңізше жүргізіп, кепілмөрді бұзғансыздар.

  При этом вы потеряли гарантию на прибор.

  Бұл орайда приборға кепілдіктен айрылдыңыздар.

  Гарантийный срок истек уже два месяца назад.

  Кепілдікті мерзім осыдан екі ай бұрын өткен.

  Все случаи гарантийного ремонта мы проверим.

  Кепілдікпен жөндеудің барлық жағдайларын тексереміз.

  Замена дефектных узлов будет произведена в рамках гарантийного ремонта.

  Ақаулы тораптар кепілдікті жөндеу шеңберінде ауыстырылады.

  Просим представить сведения об использовании гарантийных комплектов запасных частей.

  Қосалқы бөлшектердің кепілдікті жиынтықтамаларын пайдалану туралы мәліметтер беруді сұраймыз.

  Нам нужна письменная заявка на осмотр и демонтаж дефектной машины на заводе.

  Бізге зауыттағы ақаулы машинаны қайта қарап, бөлшектеуге жазбаша өтінім керек.

  Мы прибыли произвести...

  Біз... келдік.

  - текущий ремонт.

  Профилактический осмотр и текущий ремонт производятся по графику гарантийного обслуживания монтерами нашего предприятия.

  Профилактикалық тұрғыдан қарау мен ағымдағы жөндеуді біздің кәсіпорындардың шеберлері кепілдікті қызмет көрсету кестесі бойынша жүргізеді.

  Капитальный ремонт производится один раз в три года.

  Күрделі жөндеу үш жылда бір рет жүргізіледі.

  Покажите, пожалуйста, дефектную машину.

  Ақаулы машинаны көрсетіңізші.

  Покажите, пожалуйста, эту машину (в работе).

  Мына машинаны (жұмыс істеп тұрған) көрсетіңізші.

  Дефектная машина была разобрана.

  Ақаулы машина бөлшектелді.

  В машине неисправна... часть.

  Машинаның... бөлігі бұзылған.

  Реле не срабатывает.

  Реле жұмыс істемейді.

  В машине не надежны...

  Машинаның... сенімсіз.

  - ажыратып қосқыштары,

  - электродвигатели.

  Поскольку у вас есть гарантия на машину (прибор), мы устраним неисправность или заменим дефектные узлы и детали.

  Сізде машинаның (прибордың) кепілдігі бар болғандықтан, біз бұзылған жерін жөндейміз немесе ақаулы тораптар мен бөлшектерді ауыстырамыз.

  Давайте выясним все вопросы, касающиеся запасных частей.

  Қанекей, қосалқы бөлшектерге қатысты барлық мәселелерді анықтап алайық.

  У нас нет запчастей. Мы должны запросить их у завода-поставщика.

  Бізде қосалқы бөлшектер жоқ. Біз оларды жеткізуші-зауыттан сұратып алдыруға тиіспіз.

  В целях регулярной поставки запчастей вы должны были дать нам соответствующую заявку на них.

  Қосалқы бөлшектердің тұрақты түрде жеткізіліп тұруы мақсатымен сіздер бізге олар үшін тиісті өтінім беруге тиіссіздер.

  Мы уже передали вам списки (каталоги) необходимых запчастей с указанием их количества и ассортимента.

  Біз сіздерге қажетті қосалқы бөлшектердің саны мен сұрыпталымы көрсетілген тізімдерін (тізімтобын) тапсырдық қой.

  Мы просим прислать нам детали взамен выбывших из строя.

  Біз істен шыққан бөлшектердің орнына жаңаларын жіберуді сұраймыз.

  Поставки запчастей были произведены вовремя.

  Қосалқы бөлшектер дер кезінде жеткізілді.

  Посылки с запчастями уже находятся на заводе (складе).

  Қосалқы бөлшектер салынған жөнелтімдер зауытта (қоймада) тұр ғой.

  Все запчасти нами уже израсходованы.

  Біз барлық қосалқы бөлшектерді жұмсап қойдық.

  Мы вынуждены изготовлять запчасти на своем заводе.

  Біз қосалқы бөлшектерді өз зауытымызда дайындауға мәжбүр болдық.

  В машины были внесены конструктивные изменения, вследствие которых запасные части потеряли взаимозаменяемость.

  Машиналарға конструкциялық өзгертулер енгізілді, соның салдарынан қосалқы бөлшектер бірін-бірі ауыстырушылық қасиетінен айрылды.

  Мы просим вас своевременно информировать нас о всех технических изменениях, влияющих на техническое обслуживание.

  Біз сіздерден техникалық қызмет көрсетуге ықпал ететін барлық техникалық өзгертулер жайында уақытылы хабардар етулеріңізді сұраймыз.

  Пришлите нам, пожалуйста, информационные материалы об изменениях в ваших изделиях.

  Бізге бұйымдарыңыздағы өзгертулер жайында ақпараттық материалдар жіберіңіздерші.

  Для предупреждения выхода из строя поставленных машин, происходящего от неквалифицированного обслуживания, нам нужны...

  Жеткізілген машиналардың біліксіз қызмет көрсетуден болатын істен шығуының алдын алу үшін бізге... керек.

  - технические консультации.

  До сих пор мы не получили...

  Біз... осы кезге дейін алған жоқпыз.

  - схемы машины и план автоматики.

  Инструкция по эксплуатации имеется на двух языках.

  Пайдалану жөніндегі нұсқаулық екі тілде жазылған.

  Просим передать нам пятьдесят экземпляров инструкции по ремонту.

  Бізге жөндеу жөніндегі нұсқаулықтың елу данасын жіберулеріңізді сұраймыз.

  Машина нуждается в тщательном уходе.

  Машина мұқият күтімді қажет етеді.

  Машина вышла из строя из-за неправильного обслуживания. Во избежание подобных случаев, нам нужно договориться об организации обучения специалистов на вашем заводе. Нужно откровенно признать, что имели место случаи халатности со стороны нашего обслуживающего персонала.

  Машина дұрыс қызмет көрсетілмеу салдарынан істен шыққан. Мұндай жағдайдан құтылу үшін біз сіздің зауыттағы мамандарды оқытуды ұйымдастыру туралы уағдаласуымыз керек. Біздің қызмет көрсетуші қызметкерлердің тарапынан салақтық орын алғанын ашық мойындауымыз керек.

  Это видно по тому, что...

  Бұл мынадан көрініп тұр...

  - некоторые детали еще находятся на складе, а они должны быть уже в цехе

  - кейбір бөлшектер әлі қоймада тұр, ал олар цехта болуға тиіс еді

  - ящики с узлами и деталями хранятся под отрытым небом.

  - тораптар мен бөлшектер салынған жәшіктер ашық аспан астында сақтаулы.

  Вам же известно, что ящики должны храниться в помещении.

  Жәшіктердің үй-жайда сақталуға тиіс екені сізге белгілі ғой.

  Машина уже отремонтирована.

  Машина жөнделіп те қойды.

  Прибор находится в рабочем состоянии.

  Прибор жұмыс істеуге жарамды күйде.

  Прибор снова работает безукоризненно.

  Прибор қайтадан мүлтіксіз жұмыс істеп тұр.

  Устранение повреждения займет много времени.

  Зақымдалған жерін жою көп уақытты алады.

  В этом случае необходим крупный ремонт.

  Бұл ретте ірі жөндеу қажет.

  Из-за нехватки запасных частей ремонт пришлось прервать.

  Қосалқы бөлшектердің жетіспеуі себепті жөндеуді тоқтатуға тура келді.

  В этой машине много дефектов, ее невозможно отремонтировать.

  Бұл машинада ақаулар көп, сондықтан оны жөндеу мүмкін емес.

  Этот прибор необходимо подвергнуть всесторонней квалифицированной экспертизе.

  Бұл приборға біліктілікпен жан-жақты сараптама жасау қажет.

  Передайте нам акт экспертизы с описанием всех дефектов.

  Бізге барлық ақауы сипатталған сараптама актісін жіберіңіздер.

  Просим произвести ремонт своими силами за наш счет.

  Жөндеуді өз күштеріңізбен біздің есебімізден жүргізуді сұраймыз.

  * * *

  Русско-казахский экономический словарь > ремонт

См. также в других словарях:

 • Ремонт и замена. — 4.08.4. Ремонт и замена. Ремонт и замена водоотводных трубок включает в себя: разборку прилегающих к трубке слоев ездового полотна (асфальтобетонное покрытие, защитный слой, гидроизоляция), вывоз мусора, замену изношенных трубок; восстановление… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА — В страховании внутренних перевозок: условие, обычно содержащееся в страховых полисах, касающееся права страховщика урегулировать убыток путем выполнения ремонта поврежденного имущества или его замены на имущество соответствующего вида и качества …   Страхование и управление риском. Терминологический словарь

 • ремонт или замена (оборудования) — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN repair or replacementR/R …   Справочник технического переводчика

 • ремонт — 3.10 ремонт: Комплекс операций по восстановлению исправности и работоспособности, восстановлению технического ресурса ЭПС или его составных частей. Источник: ГОСТ Р 52278 2004: Электроподвижной состав моно …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • Ремонт автомобильной дороги — Комплекс работ по воспроизводству ее первоначальных транспортно эксплуатационных характеристик, при котором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и… …   Словарь: бухгалтерский учет, налоги, хозяйственное право

 • ремонт — Заимств. в конце XVIII в. из франц. яз., где remonte «ремонт» < «замена», производного от remonter «заменять» (от monter «собирать, устраивать»). См. монтировать …   Этимологический словарь русского языка

 • РЕМОНТ ТЕХНИКИ — в сельском хозяйстве, совокупность органи зац. и технич. мероприятий, осуществляемых с целью восстановления исправности или работоспособности технич. средств. В зависимости от конструктивных особенностей, характера повреждений и степени износа… …   Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь

 • ремонт техники — в сельском хозяйстве, совокупность организационных и технических мероприятий, осуществляемых с целью восстановления исправности или работоспособности технических средств. В зависимости от конструктивных особенностей, характера повреждений и… …   Сельское хозяйство. Большой энциклопедический словарь

 • ремонт — 1. РЕМОНТ, а; м. [от франц. remonter снова собирать части, поправлять] Исправление повреждений, поломок, изъянов и т.п. Мелкий, косметический, текущий, срочный, бесплатный р. Р. металлоизделий, часов, телевизоров, квартиры. Стоимость ремонта.… …   Энциклопедический словарь

 • РЕМОНТ — (франц. remonte от remonter поправить, снова собрать), исправление повреждений, замена элементов, починка. Различают текущий ремонт (замена или восстановление сменных деталей), средний (частичная разборка устройства и его восстановление),… …   Большой Энциклопедический словарь

 • РЕМОНТ — (фр.). 1) починка, поправка, требуемые постоянно домом, заведением. 2) покупка новых лошадей для конных полков, а также и самые лошади. 3) содержание в порядке чего либо, годичные расходы на это. 4) деньги, отпускаемая от казны на поддержание… …   Словарь иностранных слов русского языка

Книги

Другие книги по запросу «Ремонт и замена.» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»