Перевод: с английского на все языки

Мальвінські острови

 • 1 Malvinas

  English-Ukrainian transcription dictionary > Malvinas

 • 2 Caroline Islands

  n геогр. н.
  Каролінські острови

  English-Ukrainian dictionary > Caroline Islands

 • 3 Philippine Islands

  n pl геогр. н.
  Філіппінські острови

  English-Ukrainian dictionary > Philippine Islands

 • 4 Virgin Islands

  n геогр. н.
  Віргінські острови

  English-Ukrainian dictionary > Virgin Islands

 • 5 Caroline Isls

  [ˌkærəlaɪn'aɪləndz]

  English-Ukrainian transcription dictionary > Caroline Isls

 • 6 Phillippine Isls

  [ˌfɪlɪpiːn'aɪləndz]

  English-Ukrainian transcription dictionary > Phillippine Isls

 • 7 Virgin Isls

  [ˌvɜːʤɪn'aɪləndz]

  English-Ukrainian transcription dictionary > Virgin Isls

 • 8 Helsinki accords

  English-Ukrainian law dictionary > Helsinki accords

 • 9 managerial authority

  управлінський орган, управлінські повноваження

  English-Ukrainian law dictionary > managerial authority

 • 10 management

  (mgt; mngmt; man)
  мен. 1. n менеджмент; управління; керівництво; адміністрація; дирекція; a адміністративний; управлінський; виконавчий; 2. менеджмент; адміністрація; дирекція
  1. система методів, заходів, дій, необхідних для формулювання, виконання і досягнення визначеної мети діяльності підприємства, організації тощо; ♦ менеджмент включає такі види діяльності: планування (planning), контроль процесу роботи, заохочення працівників, членів і т. ін., координацію завдань тощо; 2. склад осіб, який займається управлінням підприємством, організацією тощо
  ═════════■═════════
  account management управління службою виконання замовлень клієнтів • завідування рахунками; accountability management програмно-цільове управління • управління методом оцінки ефективності; administrative management адміністративне керівництво; advertising management управління рекламою • управління рекламною діяльністю; assets management управління активами; automated management автоматизоване управління; automated production management автоматизоване управління виробництвом; bottom up management керівництво підприємством з участю робітників • управління за принципом «зверху — вниз»; brand management управління виробництвом товарної марки; business management ділове управління • управління комерційними підприємствами; cash management контроль і регулювання грошових операцій; central management центральне управління; centralized management централізоване управління; channel management управління каналом розподілу; commercial management комерційне управління; company management керівництво фірми • керівництво компанії; computer-assisted management автоматизоване управління; construction management управління будівництвом; contract management контроль і регулювання виконання контракту • контроль за виконанням контракту; corporate management керівництво корпорації • керівництво акціонерного товариства • управління корпорацією; creative management творче керівництво; credit management управління кредитними операціями; data management опрацювання даних; database management управління базою даних; day-to-day management оперативне управління; debt management контроль і регулювання боргів; demand management контроль і регулювання попиту • управління попитом; departmental management управління відділом; economic management господарське управління; environmental management заходи раціонального користування навколишнім середовищем; event management організація і провадження спеціальних заходів; executive management адміністративне керівництво • виконавче керівництво; exhibition management адміністрація виставки; factory management керівництво фабрики • керівництво заводу • заводоуправління; farm management управління сільськогосподарським виробництвом; farm production management управління сільськогосподарським виробництвом; file management управління файлами • управління картотекою; financial management управління фінансовою діяльністю • управління фінансами; functional management функціональне керівництво • функціональний менеджмент • функціональне управління; fund management менеджмент фонду • управління фондом; general management загальне керівництво; general economic management загальне господарське керівництво; goals management програмно-цільове управління • управління методом оцінки ефективності; hands-on management практичне керівництво; higher management вище керівництво • вища ланка керівництва; home management ведення домашнього господарства; human resource management управління людськими ресурсами • менеджмент людських ресурсів; incumbent management керівництво, яке несе відповідальність за що-небудь; industrial management керівництво промисловим підприємством • економіка й організація виробництва; information management керівництво інформацією; interest rate risk management управління ризиком відсотків; internal management внутрішнє управління; inventory management управління запасами • управління матеріально-технічним постачанням; investment management управління інвестиціями • управління портфелем цінних паперів; job management організація праці; joint management спільне управління; line management лінійне керівництво • середня ланка управління • середня ланка керівництва на виробництві; lower management нижча ланка керівництва; manpower management управління кадрами; marketing management управління маркетингом; materials management управління матеріальними ресурсами • управління запасами • управління матеріально-технічним постачанням; matrix management матрична структура управління; media management керівництво служби засобів реклами; merchandise management управління товарними засобами; middle management середня адміністративна ланка • середня ланка управління; monetary management контроль і регулювання грошового обігу • грошово-кредитна політика • контроль і регулювання грошових операцій; natural resource management раціональне використання і відтворення природних ресурсів; nature management природокористування; nutritional management лікувальне харчування • дієтотерапія; on-site management місцеве керівництво; operational management оперативне керівництво; operations management управління основною діяльністю • управління операціями; participative management управління підприємством за участю працівників підприємства; pension fund management управління пенсійним фондом; personnel management управління кадрами • робота з кадрами • добір і розміщення кадрів • трудові відносини; piecemeal management порізнене керівництво • неузгоджене керівництво; plant management управління підприємством • керівництво підприємством • заводоуправління • управління фабрикою • дирекція заводу; port management управління портом; portfolio management управління цінними паперами • контроль і регулювання портфеля цінних паперів • менеджмент портфеля цінних паперів; product management керівництво виробництвом окремого товару • управління продуктом • управління товарним виробництвом; production management управління виробництвом • керування виробництвом; professional management професійне керівництво • професійний менеджмент; program management програмне управління • керівництво програмою; project management керівництво проектом; property management управління власністю; quality management управління якістю; rate management регулювання тарифів; records management оперативний облік; research management управління дослідницькою службою; resource management управління ресурсами; retail management управління підприємством роздрібної торгівлі; retailing management управління роздрібною діяльністю; risk management управління ризиком • управління, націлене на зменшення ризику; sales management управління збутом; sales-force management управління торговельним персоналом • організація роботи торговельного персоналу фірми; scientific management наукове управління; sectoral management галузеве управління; selective inventory management вибіркове управління запасами; senior management вище керівництво • вище виконавче керівництво • вища адміністрація • вища ланка управління • головне управління; service management забезпечення обслуговування споживача; social management соціальний аспект управління; staff management управління кадрами • функціональне керівництво; stock management управління запасами; system management системне керівництво; team management колективне керівництво; technical management технічне керівництво; technical services management управління технічними службами; technology management управління технологією; territory management управління територією • управління збутовою територією • організація роботи на території; time management уміння розпоряджатися часом • управління часом; top management вище керівництво • вище виконавче керівництво • вища адміністрація • вища ланка управління • головне управління; total quality management (TQM) всеосяжне управління якістю • комплексне управління якістю; upper management вище керівництво • вище виконавче керівництво • вища адміністрація • вища ланка управління; venture management цільове управління; waste management використання відходів; works management управління підприємством • керівництво підприємства • заводоуправління • управління фабрикою • дирекція заводу; zero-defects management управління методом бездефектності
  ═════════□═════════
  management accountancy поточний аналіз господарської діяльності; management accountant; management accounting адміністративна звітність • оперативний облік, який пов'язаний з потребами управління • управлінський облік • виконавчий облік; management accounts адміністративні розрахунки • управлінський облік; management agreement угода з адміністрацією; management and administration організація виробництва і адміністративне управління; management and labour управлінський і виробничий персонал; management audit; management body орган управління; management buy-in купівля контрольного пакета акцій компанії • купівля компанії акціонерами; management buyout викуп контрольного пакета акцій корпорації її персоналом • викуп частини конгломерату для створення самостійної компанії • продаж фірми адміністрацією; management by consensus управління на основі згоди; management by differences управління за відхиленнями (дії керівництва, що відновлюють нормальний процес виробничої діяльності у разі появи відхилень); management by exception управління за відхиленнями; management by interest rates управління шляхом контролю відсоткових ставок; management by objectives (MBO) програмно-цільове управління • управління методом оцінки ефективності; management by results програмно-цільове управління • управління методом оцінки ефективності; management by rules управління за встановленими правилами; management commission адміністративна комісія; management committee адміністративний комітет; management consultancy консультування у справі управління • послуги з управлінського консультування; management consultant консультант у справі управління; management control measures заходи управлінського контролю; management decision рішення менеджменту • рішення управління; management development удосконалення методів управління; management expenses витрати на управління • управлінські витрати; management fee гонорар за управлінські послуги; management game управлінська гра; management group група управління • адміністративна група; management information system (MIS) управлінська інформаційна система; management level рівень менеджменту • рівень управління; management method метод управління; management of assets управління активами; management of bank funds управління банківськими фондами • розміщення банківських капіталів; management of capital управління капіталом; management of consumer wants управління споживчими потребами; management of economic activity управління господарською діяльністю; management of an enterprise управління підприємством; management of foreign economic ties управління зовнішньоекономічними зв'язками; management of liquid funds управління ліквідними фондами; management of production управління виробництвом; management of securities регулювання портфеля цінних паперів; management personnel адміністративно-управлінський апарат • управлінський персонал; management policy політика керівництва • стратегія керівництва; management principle управлінський принцип; management reform реформа управління; management reshuffle перестановка управлінського апарату; management services управлінські послуги; management shakeup перестановка управлінського апарату; management shares акціонерний капітал керівників компанії; management stock акціонерний капітал керівників компанії; management structure структура управління; management tools засоби і методика управління; management unit адміністративний підрозділ; to interfere in the management of втручатися/втрутитися в управління чим-небудь; to take over management приймати/прийняти на себе керівництво • приймати/прийняти на себе управління
  * * *
  керівники банку; дирекція; органи управління; адміністрація ( компанії); керівництво ( підприємства); управлінські навички; виконавчі органи; управління; керівники виконавчих органів

  The English-Ukrainian Dictionary > management

 • 11 British

  {'britiʃ}
  I. a британски, английски
  the BRITISH Isles Бритапскиге острови
  BRITISH English английският език, койго се говори в Англия
  II. n английският език, който се говори в Англия
  the BRITISH англичаните
  * * *
  {'british} I. а британски, английски; the British Isles Бритапскиге
  * * *
  английски; британски;
  * * *
  1. british english английският език, койго се говори в Англия 2. i. a британски, английски 3. ii. n английският език, който се говори в Англия 4. the british isles Бритапскиге острови 5. the british англичаните
  * * *
  British[´britiʃ] I. adj британски, английски; the \British Isles Британските острови; \British Council Британски съвет (официална британска организация за връзки с чужди страни); \British depository receipt британско депозитно свидетелство; \British Dependent Territories citizenship гражданство на британските зависими територии; \British Overseas citizenship британско отвъдморско гражданство; \British Institute of Dealers in Securities Британски институт на дилърите с ценни книжа; II. n 1. pl: the \British англичаните; 2. английски език (от Южна Англия), книжовен английски език.

  English-Bulgarian dictionary > British

 • 12 Caribbean

  Caribbean[¸kærə´bi:ən] I. n 1. Карибите, Карибските острови; 2. жител на Карибите; II. adj карибски.

  English-Bulgarian dictionary > Caribbean

 • 13 Indies

  Indies[´indiz] n pl 1.: the East \Indies Индия и Индокитай; 2.: the West \Indies Антилските острови.

  English-Bulgarian dictionary > Indies

 • 14 Kanaka

  Kanaka[kə´nækə] n 1. туземец от тихоокеанските острови; 2. хаитянин.

  English-Bulgarian dictionary > Kanaka

 • 15 Middle passage

  Middle passage[´midl¸pæsidʒ] n геогр. частта от Атлантическия океан между Западноафриканския бряг и Антилските острови.

  English-Bulgarian dictionary > Middle passage

 • 16 Orcadian

  оркнийски;
  * * *
  Orcadian[ɔ:´keidiən] геогр. I. adj оркнийски; II. n жител (обитател) на Оркнийските острови.

  English-Bulgarian dictionary > Orcadian

 • 17 Shetland

  Shetland[´ʃetlənd] n Шетландски острови, северно от Шотландия; \Shetland wool фина пресукана вълна; \Shetland pony вид пони с груба козина.

  English-Bulgarian dictionary > Shetland

 • 18 archipelago

  {,a:ki'peləgou}
  1. архипелаг, група острови
  2. море с много острови
  * * *
  {,a:ki'pelъgou} n 1. архипелаг, група острови; 2. море с
  * * *
  архипелаг;
  * * *
  1. архипелаг, група острови 2. море с много острови
  * * *
  archipelago[¸a:ki´pelə¸gou] n 1. море с много острови; 2. архипелаг, група острови; 3. (the A.) Егейско море.

  English-Bulgarian dictionary > archipelago

 • 19 canary

  {kə'nεəri}
  1. канарче (и CANARY-bird)
  2. вид сладко бяло вино
  3. яркожълт цвят
  4. ам. sl. доносник
  5. CANARY-seed семе на вид трева, давано за храна на канарчета и др. птички в клетка
  * * *
  {kъ'nЁъri} n 1. канарче (и canary -bird); 2. вид сладко бяло вино;
  * * *
  канарче;
  * * *
  1. canary-seed семе на вид трева, давано за храна на канарчета и др. птички в клетка 2. ам. sl. доносник 3. вид сладко бяло вино 4. канарче (и canary-bird) 5. яркожълт цвят
  * * *
  canary[kə´nɛəri] n 1. канарче Serinus canaria (и \canary bird); 2. вид сладко вино от Канарските острови \canary wine); 3. sl певец; 4. sl доносник, информатор.

  English-Bulgarian dictionary > canary

 • 20 candle-nut

  candle-nut[´kændl¸nʌt] n 1. дърво, което вирее по полинезийските острови, Aleurites moluccana; 2. плодът на това дърво, от който се добива масло, използвано за направата на свещи.

  English-Bulgarian dictionary > candle-nut


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»