Перевод: с русского на казахский

с казахского на русский

Керек пе Қажет пе

 • 1 сдаться

  Русско-казахский словарь > сдаться

 • 2 необходимо

  қажет, керек

  Русско-казахский словарь > необходимо

 • 3 нужно

  қажет, керек

  Русско-казахский словарь > нужно

 • 4 потребоваться

  қажет болу, керек болу

  Русско-казахский словарь > потребоваться

 • 5 требоваться

  қажет болу, керек болу

  Русско-казахский словарь > требоваться

 • 6 Залоговый кредит/Ипотечный кредит

  Кепілзатты несие/Ипотекалық несие

  Здравствуйте! Я хотел(-а) бы оформить кредит на покупку квартиры в вашем банке.

  Сәлеметсіз бе! Мен пәтер сатып алу үшін сіздің банкіден несие ресімдегім келеді.

  Сіз тұрғын үйдің бастапқы немесе қайталама нарығында пәтер сатып алғыңыз келе ме?

  Я хотел(-а) бы купить квартиру на вторичном рынке жилья. Какие у Вас существуют условия кредитования?

  Мен пәтерді тұрғын үйдің қайталама нарығында сатып алғым келеді. Сіздерде несие берудің шарттары қандай?

  Если вы покупаете квартиру на вторичном рынке жилья, приобретаемая квартира должна располагаться в черте города и быть не ниже 1960 года застройки. При покупке жилья вы можете отдать предпочтение ипотечному кредитованию. Кредит можете оформить на любой срок: от 5 до 30 лет. Процентная ставка вознаграждения колеблется от 14% до 8% годовых, в зависимости от первоначального взноса.

  Егер сіз пәтерді тұрғын үйдің қайталама нарығында сатып алғыңыз келсе, онда сатып алынатын пәтер қаланың шетінде орналасуға және салынған жылы 1960 жылдан төмен болмауға тиіс. Тұрғын үйді сатып алу кезінде сіз ипотекалық несиеге ден қоюыңызға болады. Несиені кез келген мерзімге: 5 жылдан 30 жылға дейінгі мерзімге ресімдей аласыз. Пайыздық мөлшерлемесі бастапқы жарнаға қарай жылдық сыйақының 14%-ынан 8%-ына дейін.

  Скажите, пожалуйста, предметом залога может ли выступать приобретаемое жилье?

  Айтыңызшы, сатып алынатын үй кепілзат бола ала ма?

  Да. Залогом может выступать приобретаемое жилье. В залог вы можете предоставить банку не только купленную квартиру, но и имеющееся жилье, плюс первоначальный взнос, а также имеющееся и приобретаемое жилье, в зависимости от вашего выбора.

  И¸. Сатып алынатын үй кепілзат бола алады. Банкіге кепілзат ретінде тек сатып алынған пәтерді ғана емес, сонымен бірге қолда бар және сатып алынатын тұрғын үйді де бере аласыз, өзіңіздің қалауыңыз біледі.

  Меня устраивают ваши условия кредитования. Какие документы я должен(-а) предоставить для получения кредита?

  Сіздердің несие беру шарттарыңыз маған қолайлы екен. Несие алу үшін қандай құжаттар беруім керек?

  В нашем банке вам быстро оформят кредит при минимальном пакете документов. Вам необходимо принести в банк...

  Біздің банкіде сізге құжаттар пакетін барынша азайтып, несиені тез ресімдейді. Сіз банкіге...

  - удостоверение личности (копия, сверенная работником банка с подлинником);

  - жеке бастың куәлігін (банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып растаған көшірмесін);

  - РНН (копия, сверенная работником банка с подлинником)

  - СТТН-ін (банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып растаған көшірмесін);

  - удостоверение личности, РНН супруги(-а) (копия, сверенная работником банка с подлинником)

  - жұбайының жеке куәлігін, СТТН-ін (банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып растаған көшірмесін);

  - нотариально удостоверенное согласие всех совершеннолетних собственников, указанных в договоре приватизации либо в других документах, являющихся основанием для приобретения жилья на передачу имущества в залог и его внесудебную реализацию (подлинник).

  - жекешелендіру шартында не тұрғын үйді сатып алуға негіз болып табылатын басқа құжаттарда көрсетілген кәмелетке толған барлық меншіктенушілердің мүлікті кепілзатқа беруге және оны соттан тыс сатуға нотариус куәландырған келісімін (түпнұсқасын) әкелуіңіз қажет.

  Да, требуется. Если квартира приобретена во время брака – нотариально удостоверенное согласие супруга(-и) на передачу имущества в залог и его внесудебную реализацию (подлинник);

  И¸, талап етіледі. Егер пәтер некеде тұрған кезде сатып алынған болса – жұбайының мүлікті кепілзатқа беруге және соттан тыс сатуға нотариус куәландырған келісімі (түпнұсқасы) керек;

  - если квартира принадлежит одному из супругов, и в момент ее приобретения он(-а) в браке не состоял(-а) – его (ее) нотариально удостоверенное заявление об этом (подлинник).

  - егер пәтер жұбайлардың біріне тиесілі болса және оны сатып алу кезінде ол некеде тұрмаған болса – оның осы жайында нотариус куәландырған өтініші (түпнұсқасы) керек.

  У нас в банке процентная ставка вознаграждения зависит от суммы первоначального взноса. Если первоначальный взнос составляет 20% от получаемого кредита, то процентная ставка составит 14% годовых. При первоначальном взносе 50% – процентная ставка снизится до 10% годовых. Иначе говоря: если вы хотите купить квартиру стоимостью 100000 долларов США, при этом ваш первоначальный взнос составляет 50000 долларов США, процентная ставка составит 10%.

  Біздің банкіде сыйақының пайыздық мөлшерлемесі бастапқы жарнаның сомасына қарай есептеледі. Егер бастапқы жарна алынатын несиенің 20%-ын құраса, онда пайыз-дық мөлшерлеме жылдық сыйақының 14%-ы. Бастапқы жарна 50% болғанда – пайыздық мөлшерлеме жылдық сыйақының 10%-ына дейін төмендетіледі. Басқаша айтқанда, егер сіз құны 100000 АҚШ доллары тұратын пәтерді сатып алғыңыз келсе, ал сіздің бастапқы жарнаңыз 50000 АҚШ доллары болса, пайыздық мөлшерлеме 10%-ды құрайды.

  Ваши ежемесячные выплаты по кредиту составят: 120000 тенге.

  Сіздің несие бойынша ай сайынғы төлеміңіз 120000 теңге болмақ.

  Да, вы можете досрочно погасить кредит без каких-либо штрафных санкций. Но, у нас существует мораторий 6 месяцев со дня первоначального взноса (со дня получения кредита).

  И¸, сіз несиені ешқандай айыппұл төлемей, мерзімінен бұрын өтеуіңізге болады. Бірақ бізде бастапқы жарна төлеген күннен (несие алған күннен) бастап 6 айға тыйым салынған.

  Консультацию вы можете получить в любом отделении банка в рабочие дни с 9 до 19 часов. Наши кредитные менеджеры (консультанты) профессионально проведут консультацию и ответят на все интересующие вас вопросы. Кредитные менеджеры работают и в выходные дни с 10 до 18 часов – в субботу и с 10 до 15 часов — в воскресенье.

  Сіз банкінің кез келген бөлімшесінен жұмыс күндері сағат 9-дан 19-ға дейін кеңес ала аласыз. Біздің несие жөніндегі менеджерлеріміз (кеңесшілеріміз) кәсіби тұрғыда кеңес өткізеді және сіздің білгіңіз келген барлық сұрағыңызға жауап қайтарады. Несие жөніндегі менеджерлер демалыс күндері де жұмыс істейді: сенбіде сағат 10-нан 18-ге дейін, жексенбіде сағат 10-нан 15-ке дейін.

  В первую очередь, вы должны...

  Ең алдымен, сіз...

  - заполнить заявление-анкету;

  - өтініш-анкета толтыруға;

  - получить консультацию у менеджера банка для определения возможной суммы и срока кредита;

  - несиенің ықтимал сомасы мен мерзімін анықтау үшін менеджерден ақыл-кеңес алуға;

  - получить предварительный график погашения кредита;

  - несиені өтеудің алдын ала кестесін алуға;

  - получить перечень документов для предоставления в банк;

  - банкіге беретін құжаттардың тізбесін алуға;

  - получить предварительное решение о выдаче кредита.

  - несие беру туралы алдын ала шешімді алуға тиіссіз.

  Если банк одобрит выдачу кредита, могу ли я начать оформление купли-продажи?

  Егер банк несие беруді мақұлдаса, мен сатып алу-сатуды ресімдеуге кірісе алам ба?

  При положительном решении по кредитованию вы должны...

  Несие беру жөнінде оң шешім болғанда сіз...

  - открыть текущий счет;

  - ағымдағы шотты ашуға;

  - подписать договор купли-продажи с продавцом, нотариально заверив его;

  - сатушымен сатып алу-сату шартына нотариустың растауымен қол қоюға;

  - передать сумму первоначального взноса продавцу либо внести первоначальный взнос на депозит, который вы откроете в банке;

  - бастапқы жарна сомасын беруге не бастапқы жарнаны өзіңіз банкіде ашатын депозитке салуға;

  - подписать кредитный договор;

  - несие шартына қол қоюға;

  - оформить договора страхования;

  - сақтандыру шартын ресімдеуге;

  - получить кредит со своего текущего счета для дальнейшего расчета с продавцом.

  - сатып алушымен есеп айырысу үшін өзіңіздің ағымдағы шотыңыздан несие алуға тиіссіз.

  Мен құжаттарды банк арқылы Жылжымайтын мүлік жөніндегі орталықта қайта ресімдей аламын ба?

  Да, вы можете переоформить правоустанавливающие документы на себя через доверенное лицо банка за дополнительную плату. Если же вы хотите оформить документы в Центре по недвижимости самостоятельно, то вам следует получить зарегистрированный ипотечный договор (экземпляр клиента) и копию документов на квартиру. Оригиналы документов на купленную квартиру вы приносите в банк. На приобретенную недвижимость накладывается арест.

  Ия, сіз құқық белгілейтін құжаттарды банкінің сенім жүктелген тұлғасы арқылы ақыға өзіңізге қайта ресімдей аласыз. Егер сіз құжатты өз бетіңізше Жылжымайтын мүлік жөніндегі орталықта ресімдегіңіз келсе, онда сіз тіркелген ипотекалық шартты (клиенттің данасын) және пәтер құжаттарының көшірмелерін алуыңыз керек. Сатып алынған пәтер құжаттарының түпнұсқаларын банкіге әкелесіз. Сатып алынған жылжымайтын мүлікке тыйым салынады.

  Мен сіздің банкіден салынып жатқан тұрғын үйді сатып алуға несие ала аламын ба?

  Да. Вы можете получить кредит на покупку квартиры на первичном рынке жилья. Более подробную и профессиональную консультацию вы можете получить у менеджера по кредитам. Пройдите, пожалуйста, в кредитный отдел.

  Ия. Сіз тұрғын үйдің бастапқы нарығында пәтер сатып алуға несие ала аласыз. Сіз неғұрлым егжей-тегжейлі және кәсіби кеңесті несие жөніндегі менеджерден ала аласыз. Несие бөліміне барғайсыз.

  Добрый день. Меня направили к вам для получения более полной информации об оформлении кредита на приобретение строящегося жилья.

  Қайырлы күн. Мені сізге салынып жатқан тұрғын үйді сатып алуға несиені ресімдеу туралы толығырақ ақпарат алу үшін жіберді.

  Здравствуйте. Для получения кредита на приобретение строящегося жилья, на индивидуальное строительство и его отделку вам необходимо...

  Сәлеметсіз бе? Салынып жатқан тұрғын үйді сатып алуға, жеке құрылысқа және оны әрлеуге несие алу үшін...

  - составить график погашения кредита;

  - несиені өтеу кестесін жасау;

  - заключить со строительной компанией договор долевого участия либо договор подряда (при кредитовании на индивидуальное строительство силами строительной компании);

  - құрылыс компаниясымен үлестік қатысу шартын не мердігерлік шартын жасасу (құрылыс компаниясының күшімен салынатын жеке құрылысқа несие беру кезінде);

  - внести сумму первоначального взноса на счет строительной компании;

  - бастапқы соманы құрылыс компаниясының шотына төлеу;

  - предоставить договор долевого участия и документ, подтверждающий внесение суммы первоначального взноса;

  - үлестік қатысу шартын және бастапқы жарна сомасының төленгенін қуаттайтын құжатты беру;

  - подписать кредитный и другие договора;

  - несие шарты мен басқа да шарттарға қол қою;

  - уточнить порядок регистрации необходимых документов в Центре по недвижимости;

  - қажетті құжаттарды Жылжымайтын мүлік жөніндегі орталықта тіркеу тәртібін нақтылау;

  - получить кредит наличными деньгами, либо перечислить сумму кредита на счет строительной компании.

  - несиені қолма-қол ақшалай алу не несие сомасын құрылыс компаниясының шотына аудару қажет.

  Могу ли я рассчитаться со строительной компанией, сняв деньги со своего счета?

  Мен өз шотымнан ақша алып, құрылыс компаниясымен есептесе аламын ба?

  Да, вы можете получить кредит со своего текущего счета и осуществить расчеты с подрядчиком. После завершения строительства и ввода жилья в эксплуатацию необходимо заключить договор купли-продажи со строительной компанией и получить ключи от своего нового жилья.

  Ия, сіз өзіңіздің ағымдағы шотыңыздан несие алып, мердігермен есептесе аласыз. Құрылыс аяқталып, тұрғын үй пайдалануға берілгеннен кейін құрылыс компаниясымен сатып алу-сату шартын жасасып, өзіңіздің жаңа тұрғын үйіңіздің кілтін алуыңыз керек.

  Скажите, пожалуйста, за чей счет проводится оценка недвижимости?

  Айтыңызшы, жылжымайтын мүлік кімнің есебінен бағаланады?

  В нашем банке оценка недвижимости и государственная регистрация сделки проводится за счет банка.

  Біздің банкіде жылжымайтын мүлікті бағалау және мәмілені тіркеу банк есебінен жүргізіледі.

  У нас отсутствует дополнительное обеспечение. Есть возможность выбора фиксированной или ступенчатой ставки. Вы можете перечислять заемные средства единовременно или траншами, по мере строительства объекта. Существует возможность перечисления первоначального взноса на депозит банка, либо непосредственно на счет строительной компании. Регистрация прав собственности и залога недвижимости осуществляется за счет банка. Мы сотрудничаем с ведущими строительными компаниями с безупречной репутацией.

  Бізде қосымша қамтамасыз ету жоқ. Тиянақталған немесе сатылы мөлшерлемелерді таңдау мүмкіндіктері бар. Сіз қарыз қаражатын бір мезгілде немесе объектінің салынуына қарай траншпен аударуыңызға болады. Бастапқы жарнаны банк депозитіне, не тікелей құрылыс компаниясының шотына аударуға мүмкіндік бар. Меншік құқығы мен жылжымайтын мүлік кепілін тіркеу банк есебінен жүргізіледі. Біз мінсіз беделді жетекші құрылыс компанияларымен ынтамақтасып отырмыз.

  Да, денежные средства вы можете накапливать на депозитах банка.

  Ия, ақшалай қаражатты сіз банкінің депозитінде жинай аласыз.

  Вы можете досрочно и без штрафов погасить кредит.

  Сіз несиені мерзімінен бұрын және айыппұлсыз өтей аласыз.

  Мы можем предложить вам различные программы ипотечного кредитования. У нас есть программа кредитования, при которой вы можете улучшить свои жилищные условия путем приобретения нового жилья и, в будущем, продажи уже имеющегося. При подобном кредитовании вы получаете кредит в 100% от стоимости приобретаемого жилья. Первоначальный взнос отсутствует – залогом выступает имеющаяся квартира. Старая квартира продается позже и по более выгодной цене.

  Біз сізге ипотекалық несиенің түрлі бағдарламаларын ұсына аламыз. Бізде өзіңіздің тұрғын үй жағдайыңызды жаңа тұрғын үй сатып алу және қазірдің өзінде бар тұрғын үйді болашақта сату жолымен жақсартуыңызға болатын несие беру бағдарламасы бар. Мұндай несиелендіруде сатып алынатын тұрғын үй құнының 100%-ы түрінде несие аласыз. Бастапқы жарна болмайды – қолда бар пәтер кепілзат болады. Ескі пәтер кейінірек және неғұрлым тиімді бағамен сатылады.

  Процент вознаграждения зависит от выбранного кредитного пакета. Есть пакет рассчитанный на клиентов, имеющих ежемесячный доход более 100000 тенге. Он выдается сроком до 25 лет, с первоначальным взносом от 15% годовых. Погашение суммы основного долга возможно через 6 месяцев с момента получения кредита. Кредит выдается под 13% годовых. При условии предоставления дополнительного залога вы можете воспользоваться другим кредитным пакетом. Первоначальный взнос 30% и более. Условием получения кредита по этой линии является предоставление дополнительного взноса. Кредитная линия, рассчитанная на неотложные нужды предлагает вам услуги на получение займа под залог имущества. Процентная ставка вознаграждения зависит от первоначального взноса от стоимости жилья предоставляемого в залог. При первоначальном взносе — 20% выплаты составят 13%, в случае, если кредит берется в долларах США, 14% — если в тенге.

  Сыйақы пайызы таңдалған несие пакетіне байланысты. Ай сайынғы табысы 100000 теңгеден асатын клиенттерге есептелген. Ол 25 жылға дейінгі мерзімге беріледі, бастапқы жарнасы жылдық сыйақының 15%-ы. Негізгі борыштың сомасын несие алған кезден 6 ай өткен соң өтеуге болады. Несие жылдық сыйақының 13%-ы есебімен беріледі. Қосымша кепілзат беру жағдайында сіз басқа несие пакетін пайдалана аласыз. Бастапқы жарна 30% және одан көп. Қосымша жарна беру осы желі бойынша несие алу шарты болып табылады. Шұғыл мұқтаждарға арналған несие желісі сізге мүлік кепілімен қарыз алу қызметін ұсынады. Сыйақының пайыздық мөлшерлемесі кепілзатқа берілетін тұрғын үй құнынан төленетін бастапқы жарнаға байланысты. Бастапқы жарна 20% болғанда, егер несие АҚШ долларымен алынса, төлем 13%-ды, теңгемен алынса, 14%-ды құрайды.

  Если я внесу половину суммы от стоимости жилья, какова будет процентная ставка вознаграждения?

  Егер мен тұрғын үй құны сомасының жартысын төлесем, сыйақының пайыздық мөлшерлемесі қандай болмақ?

  Если первоначальный взнос составляет 50%, процентная ставка вознаграждения снижается до 10% годовых.

  Егер бастапқы жарна 50%-ды құраса, сыйақының пайыздық мөлшерлемесі жылдық сыйақының 10%-ына дейін төмендетіледі.

  Какие документы необходимо предоставить для получения кредита под залог недвижимого имущества?

  В случае, если в залог предлагается квартира, вам необходимо предоставить:

  Кепілзатқа пәтер ұсынылған жағдайда сіз...

  документы, на основании которых возникло право на недвижимое имущество (договор купли-продажи, мены, дарения, и др.) – копия, сверенная работником банка с подлинником;

  жылжымайтын мүлікке құқықты туындатқан құжаттарды (сатып алу-сату, айырбас, сыйға тарту шарты, т.б.) – банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып, растаған көшірмесін;

  план на квартиру (техпаспорт) – копия, сверенная с работником банка с подлинником;

  пәтердің жоспары (техпаспорт) – банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып, растаған көшірмесін;

  свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (копия, сверенная работником банка с подлинником).

  жылжымайтын мүлікке құқықты және онымен жасалған мәмілені мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып, растаған көшірмесін) беруіңіз қажет.

  Я хотел(-а) бы в залог предоставить жилой дом. Возможно ли это?

  Мен кепілзатқа тұрғын үй ұсынғым келеді. Бұл мүмкін бе?

  В случае, если залогом является жилой дом, то Вам, необходимо собрать следующие документы, кроме вышеуказанных:

  Егер тұрғын үй кепілзат болса, онда жоғарыда айтылған құжаттармен бірге мынадай құжаттар жинау қажет:

  акт кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка;

  жер телімінің кадастрлық (бағаланба) құнының актісі;

  акт оценочной стоимости недвижимого имущества, расположенного на земельном участке;

  жер телімінде орналасқан жылжымайтын мүліктің бағаланба құнының актісі;

  акт на право собственности на земельный участок, зарегистрированный в уполномоченном органе;

  уәкілетті органда тіркелген жер теліміне меншік құқығының актісі;

  план границ земельного участка;

  жер телімі шекарасының жоспары;

  перечень всех известных залогодателю, к моменту заключения договора прав третьих лиц на предмет ипотеки.

  шарт жасасылған сәтте ипотека затына үшінші тұлғалардың кепілзат берушіге мәлім барлық құқықтарының тізбесі.

  Нет. В перечень документов, необходимых для получения любого кредита в обязательном порядке входят...

  Жоқ. Кез келген несиені алу үшін қажетті құжаттардың тізбесіне...

  - удостоверение личности (копия, сверенная работником банка с подлинником);

  - жеке бастың куәлігі (банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып, растаған көшірмесі);

  - РНН (копия, сверенная работником банка с подлинником);

  - СТТН (банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып, растаған көшірмесі);

  - свидетельство о браке (нотариально заверенная копия);

  - удостоверение личности, РНН супруга(-и) – (копия, сверенная работником банка с подлинником) и другие документы.

  - жұбайының жеке куәлігі, СТТН-і (банк қызметкері түпнұсқамен салыстырып, растаған көшірмесі) және басқа құжаттар міндетті түрде кіреді.

  Наш банк может предложить вам другую кредитную линию, такую как, ипотечный кредит для молодежи. Кредит рассчитан на молодых людей не старше 30 лет включительно. Для получения кредита по этой опции необходимо иметь высшее образование, стаж работы не менее 2 лет. Обязательное условие – подтверждение доходов. Залогом выставляется приобретенная квартира. Срок погашения кредита – до 30 лет. Максимальная сумма кредита составляет 15000000 тенге. Предоставляется минимум документов – оригиналы удостоверения личности, РНН, СИКа.

  Біздің банк сізге жастарға арналған ипотекалық несие сияқты басқа несие желісін ұсына алады. Несие жасы қоса есептегенде 30-дан аспаған жас адамдарға арналған. Бұл опция бойынша несие алу үшін жоғары білім, кемінде 2 жылдық жұмыс өтілі болуы қажет. Міндетті шарты – табыстың қуаттамасы. Сатып алынған пәтер кепілзатқа қойылады. Несиені өтеу мерзімі – 30 жылға дейін. Несиенің ең жоғары сомасы 15000000 теңге. Ұсынылатын құжаттар барынша аз – жеке бас куәлігінің, СТТН-нің, ӘЖК-нің (әлеуметтік жеке кодтың) түпнұсқалары.

  Русско-казахский экономический словарь > Залоговый кредит/Ипотечный кредит

 • 7 ремонт

  Эта установка (машина) не работает.

  Мынау қондырғы (машина) жұмыс істемейді.

  Просим срочно произвести ремонт, так как эта установка простаивает уже два месяца.

  Жедел жөндеуді сұраймыз, өйткені бұл қондырғының қаңтарылып тұрғанына екі ай болды.

  Во время пуска установка работала на паспортных режимах.

  Іске қосу кезінде қондырғы төлқұжат тәртібімен жұмыс істеді.

  Затем в начальный период эксплуатации выявились дефекты, которые не позволили использовать автомат в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

  Сонан соң пайдаланудың бастапқы кезеңінде ақаулар анықталып, автоматты пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сай пайдалануға мүмкіндік бермеді.

  Выявились дефекты в электрической части автомата.

  Ақаулар автоматтың электр бөлігінде анықталды.

  По мнению наших специалистов прибор к дальнейшей эксплуатации непригоден.

  Біздің мамандардың пікірінше, прибор одан әрі пайдалануға жарамсыз.

  Мы хотели бы просить вас о проведении гарантийного ремонта.

  Біз сіздерден кепілдікті жөндеу жүргізуді сұрағымыз келеді.

  Уважаемые коллеги! Вы произвели ремонт самостоятельно и нарушили пломбы.

  Құрметті әріптестер! Сіздер жөндеуді өз беттеріңізше жүргізіп, кепілмөрді бұзғансыздар.

  При этом вы потеряли гарантию на прибор.

  Бұл орайда приборға кепілдіктен айрылдыңыздар.

  Гарантийный срок истек уже два месяца назад.

  Кепілдікті мерзім осыдан екі ай бұрын өткен.

  Все случаи гарантийного ремонта мы проверим.

  Кепілдікпен жөндеудің барлық жағдайларын тексереміз.

  Замена дефектных узлов будет произведена в рамках гарантийного ремонта.

  Ақаулы тораптар кепілдікті жөндеу шеңберінде ауыстырылады.

  Просим представить сведения об использовании гарантийных комплектов запасных частей.

  Қосалқы бөлшектердің кепілдікті жиынтықтамаларын пайдалану туралы мәліметтер беруді сұраймыз.

  Нам нужна письменная заявка на осмотр и демонтаж дефектной машины на заводе.

  Бізге зауыттағы ақаулы машинаны қайта қарап, бөлшектеуге жазбаша өтінім керек.

  Мы прибыли произвести...

  Біз... келдік.

  - текущий ремонт.

  Профилактический осмотр и текущий ремонт производятся по графику гарантийного обслуживания монтерами нашего предприятия.

  Профилактикалық тұрғыдан қарау мен ағымдағы жөндеуді біздің кәсіпорындардың шеберлері кепілдікті қызмет көрсету кестесі бойынша жүргізеді.

  Капитальный ремонт производится один раз в три года.

  Күрделі жөндеу үш жылда бір рет жүргізіледі.

  Покажите, пожалуйста, дефектную машину.

  Ақаулы машинаны көрсетіңізші.

  Покажите, пожалуйста, эту машину (в работе).

  Мына машинаны (жұмыс істеп тұрған) көрсетіңізші.

  Дефектная машина была разобрана.

  Ақаулы машина бөлшектелді.

  В машине неисправна... часть.

  Машинаның... бөлігі бұзылған.

  Реле не срабатывает.

  Реле жұмыс істемейді.

  В машине не надежны...

  Машинаның... сенімсіз.

  - ажыратып қосқыштары,

  - электродвигатели.

  Поскольку у вас есть гарантия на машину (прибор), мы устраним неисправность или заменим дефектные узлы и детали.

  Сізде машинаның (прибордың) кепілдігі бар болғандықтан, біз бұзылған жерін жөндейміз немесе ақаулы тораптар мен бөлшектерді ауыстырамыз.

  Давайте выясним все вопросы, касающиеся запасных частей.

  Қанекей, қосалқы бөлшектерге қатысты барлық мәселелерді анықтап алайық.

  У нас нет запчастей. Мы должны запросить их у завода-поставщика.

  Бізде қосалқы бөлшектер жоқ. Біз оларды жеткізуші-зауыттан сұратып алдыруға тиіспіз.

  В целях регулярной поставки запчастей вы должны были дать нам соответствующую заявку на них.

  Қосалқы бөлшектердің тұрақты түрде жеткізіліп тұруы мақсатымен сіздер бізге олар үшін тиісті өтінім беруге тиіссіздер.

  Мы уже передали вам списки (каталоги) необходимых запчастей с указанием их количества и ассортимента.

  Біз сіздерге қажетті қосалқы бөлшектердің саны мен сұрыпталымы көрсетілген тізімдерін (тізімтобын) тапсырдық қой.

  Мы просим прислать нам детали взамен выбывших из строя.

  Біз істен шыққан бөлшектердің орнына жаңаларын жіберуді сұраймыз.

  Поставки запчастей были произведены вовремя.

  Қосалқы бөлшектер дер кезінде жеткізілді.

  Посылки с запчастями уже находятся на заводе (складе).

  Қосалқы бөлшектер салынған жөнелтімдер зауытта (қоймада) тұр ғой.

  Все запчасти нами уже израсходованы.

  Біз барлық қосалқы бөлшектерді жұмсап қойдық.

  Мы вынуждены изготовлять запчасти на своем заводе.

  Біз қосалқы бөлшектерді өз зауытымызда дайындауға мәжбүр болдық.

  В машины были внесены конструктивные изменения, вследствие которых запасные части потеряли взаимозаменяемость.

  Машиналарға конструкциялық өзгертулер енгізілді, соның салдарынан қосалқы бөлшектер бірін-бірі ауыстырушылық қасиетінен айрылды.

  Мы просим вас своевременно информировать нас о всех технических изменениях, влияющих на техническое обслуживание.

  Біз сіздерден техникалық қызмет көрсетуге ықпал ететін барлық техникалық өзгертулер жайында уақытылы хабардар етулеріңізді сұраймыз.

  Пришлите нам, пожалуйста, информационные материалы об изменениях в ваших изделиях.

  Бізге бұйымдарыңыздағы өзгертулер жайында ақпараттық материалдар жіберіңіздерші.

  Для предупреждения выхода из строя поставленных машин, происходящего от неквалифицированного обслуживания, нам нужны...

  Жеткізілген машиналардың біліксіз қызмет көрсетуден болатын істен шығуының алдын алу үшін бізге... керек.

  - технические консультации.

  До сих пор мы не получили...

  Біз... осы кезге дейін алған жоқпыз.

  - схемы машины и план автоматики.

  Инструкция по эксплуатации имеется на двух языках.

  Пайдалану жөніндегі нұсқаулық екі тілде жазылған.

  Просим передать нам пятьдесят экземпляров инструкции по ремонту.

  Бізге жөндеу жөніндегі нұсқаулықтың елу данасын жіберулеріңізді сұраймыз.

  Машина нуждается в тщательном уходе.

  Машина мұқият күтімді қажет етеді.

  Машина вышла из строя из-за неправильного обслуживания. Во избежание подобных случаев, нам нужно договориться об организации обучения специалистов на вашем заводе. Нужно откровенно признать, что имели место случаи халатности со стороны нашего обслуживающего персонала.

  Машина дұрыс қызмет көрсетілмеу салдарынан істен шыққан. Мұндай жағдайдан құтылу үшін біз сіздің зауыттағы мамандарды оқытуды ұйымдастыру туралы уағдаласуымыз керек. Біздің қызмет көрсетуші қызметкерлердің тарапынан салақтық орын алғанын ашық мойындауымыз керек.

  Это видно по тому, что...

  Бұл мынадан көрініп тұр...

  - некоторые детали еще находятся на складе, а они должны быть уже в цехе

  - кейбір бөлшектер әлі қоймада тұр, ал олар цехта болуға тиіс еді

  - ящики с узлами и деталями хранятся под отрытым небом.

  - тораптар мен бөлшектер салынған жәшіктер ашық аспан астында сақтаулы.

  Вам же известно, что ящики должны храниться в помещении.

  Жәшіктердің үй-жайда сақталуға тиіс екені сізге белгілі ғой.

  Машина уже отремонтирована.

  Машина жөнделіп те қойды.

  Прибор находится в рабочем состоянии.

  Прибор жұмыс істеуге жарамды күйде.

  Прибор снова работает безукоризненно.

  Прибор қайтадан мүлтіксіз жұмыс істеп тұр.

  Устранение повреждения займет много времени.

  Зақымдалған жерін жою көп уақытты алады.

  В этом случае необходим крупный ремонт.

  Бұл ретте ірі жөндеу қажет.

  Из-за нехватки запасных частей ремонт пришлось прервать.

  Қосалқы бөлшектердің жетіспеуі себепті жөндеуді тоқтатуға тура келді.

  В этой машине много дефектов, ее невозможно отремонтировать.

  Бұл машинада ақаулар көп, сондықтан оны жөндеу мүмкін емес.

  Этот прибор необходимо подвергнуть всесторонней квалифицированной экспертизе.

  Бұл приборға біліктілікпен жан-жақты сараптама жасау қажет.

  Передайте нам акт экспертизы с описанием всех дефектов.

  Бізге барлық ақауы сипатталған сараптама актісін жіберіңіздер.

  Просим произвести ремонт своими силами за наш счет.

  Жөндеуді өз күштеріңізбен біздің есебімізден жүргізуді сұраймыз.

  * * *

  Русско-казахский экономический словарь > ремонт

 • 8 организация безналичных расчетов

  В отличие от наличного денежного оборота сущность безналичного денежного оборота состоит в том, что платежи производятся путем перечисления денег со счета плательщика на счет получателя в учреждениях коммерческих банков. Расчеты между предприятиями осуществляются, как правило, в безналичном порядке. Таким образом, безналичные расчеты – это денежные расчеты, при которых платежи осуществляются без участия наличных денег путем перечисления денежных средств со счета плательщика на счет получателя.

  Нақты (қолма-қол) ақша айналымынан өзгеше түрде қолма-қол ақшасыз айналымның мәні мынада: төлем төлемшінің шотынан коммерциялық банкілердің мекемелеріндегі алушының шотына ақша аудару жолымен төленеді. Кәсіпорындар арасында, әдетте, қолма-қол ақшасыз тәртіппен есеп айырысады. Сөйтіп қолма-қол ақшасыз есеп айырысу – ақшалай есеп айырысу, мұнда төлемдер қолма-қол ақшаның қатысуынсыз ақшалай қаражатты төлемшінің шотынан алушының шотына аудару жолымен төленеді.

  Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу қандай шарттарды сақтағанда жүзеге асырылады?

  Безналичные расчеты осуществляются при соблюдении следующих условий:

  Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу мына шарттар сақталғанда жүзеге асырылады:

  - плательщик имеет право отказаться от уплаты предъявленного документа полностью или частично в случаях, предусмотренных законом или договором;

  - төлемшінің ұсынылған құжатты заңда немесе шартта көзделген реттерде толық немесе ішінара төлеуден бас тартуға құқығы бар;

  - без согласия плательщика или его поручения списание средств со счетов, как правило, не допускается;

  - төлемшінің келісімі және оның тапсырмасы болмайынша шоттардан қаражатты есептен шығаруға, әдетте, рұқсат етілмейді;

  - платежи осуществляются из собственных средств плательщика, а в отдельных случаях – за счет кредита банка и прочих привлеченных средств;

  - төлемдер төлемшінің меншікті қаражатынан, ал кейбір реттерде банк несиесі және өзгедей тартылған қаражат есебінен төленеді;

  - средства на счета получателя зачисляются лишь после их списания со счета плательщика;

  - қаражат алушының шотына тек төлемшінің шотынан шығарылғаннан кейін ғана есепке алынады;

  - плательщик выполняет правила документооборота, разработанные Нацбанком и определяющие движение денег и денежных документов.

  - төлемші Ұлттық банк әзірлеген және ақша мен ақша құжатының қозғалысын айқындайтын құжат айналымы ережелерін орындайды.

  Допускается ли при безналичных расчетах использование платежных поручений, чеков, аккредитивов, инкассо?

  Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу кезінде төлем тапсырмаларын, чектерді, аккредитивтерді, инкассоны пайдалануға рұқсат етіле ме?

  Да, допускается. Вместе с тем банки, в соответствии с заключенными договорами, вправе принимать платежные требования.

  Ия, рұқсат етіледі. Сонымен бірге банкілер жасасылған шарттарға сәйкес төлем талабын қабылдауға құқылы.

  Банкілерге өсімпұл есептеу және өндіріп алу үшін жауапкершілік жүктеле ме?

  Нет, не несут ответственность, поскольку установлено, что при несвоевременной оплате поставленной продукции покупатель (плательщик) уплачивает пеню в порядке, предусмотренном в договоре между поставщиком и получателем (плательщиком).

  Жоқ, жауапкершілік жүктелмейді, өйткені жеткізілген өнімнің ақысы уақытылы төленбегенде жеткізуші мен алушы (төлемші) арасында жасасылған шартта көзделген тәртіппен сатып алушы (төлемші) өсімпұл төлейтін болып белгіленген.

  Все безналичные расчеты производятся через банк на основании расчетных документов, которые предоставляют оформленные в соответствии с установленными стандартами распоряжения предприятия (владельца счета) на перечисление средств.

  Қолма-қол ақшасыз есеп айырысудың бәрі банк арқылы кәсіпорынның (шот иесінің) қаражат аударуға билігінің белгіленген стандарттарына сәйкес ресімделген есеп айырысу құжаттарының негізінде жүргізіледі.

  Расчетные документы должны содержать следующие реквизиты:

  Есеп айырысу құжаттарында мынадай деректемелер болуға тиіс:

  - наименование расчетного документа;

  - есеп айырысу құжатының атауы;

  - номер документа, число, месяц, год его выписки;

  - құжаттың нөмірі, оның көшірмесі жасалған күн, ай, жыл;

  - наименование банка, его РНН (регистрационный номер налогоплательщика);

  - банкінің атауы, оның СТТН-і (салық төлеушінің тіркеу нөмірі);

  - наименование плательщика, его РНН, номер его счета в банке;

  - төлемшінің атауы, оның СТТН-і, оның банкідегі шотының нөмірі;

  - наименование получателя средств, номер его счета в банке;

  - қаражат алушының атауы, оның банкідегі шотының нөмірі;

  - наименование банка получателя, его РНН;

  - алушы банкісінің атауы, оның СТТН-і;

  - номер счета получателя средств, его РНН;

  - қаражат алушы шотының нөмірі, оның СТТН-і;

  - назначение платежа (в чеке не указывается), которое может быть указано как текстовым наименованием, так и кодовым обозначением;

  - мәтіндік атаумен де, кодтық таңбаланумен де көрсетілуі мүмкін төлемнің міндет-мақсаты (чекте көрсетілмейді);

  - сумма платежа, обозначенная цифрами и прописью;

  - цифрмен және жазбаша таңбаланған төлем сомасы;

  - подписи и оттиск печати.

  - қойылған қолдар мен басылған мөр бедері.

  Как быть, если платежи производятся предпринимателем без образования юридического лица?

  Егер төлемді заңды тұлға құрмаған кәсіпкер төлесе, қалай болмақ?

  Если платежи производятся предпринимателем без образования юридического лица, банк принимает расчетные документы при наличии одной подписи и при отсутствии оттиска печати.

  Егер төлемді заңды тұлға құрмаған кәсіпкер төлесе, банк есеп айырысу құжаттарын, қойылған бір қол болса болды, басылған мөр бедері жоқтығына қарамай қабылдай береді.

  На основании какого документа производится списание средств со счета плательщика?

  Төлемшінің шотынан қара-жат қандай құжаттардың негізінде есептен шығарылады?

  Списание средств со счета плательщика производится только на основании первого экземпляра расчетного документа.

  Төлемшінің шотынан қаражат тек есеп айырысу құжатының бірінші данасы негізінде ғана есептен шығарады.

  Чем руководствуется банк при установлении очередности списания денежных средств со счета?

  Банк шоттан ақшалай қаражатты есептен шығару кезектілігін белгілеу кезінде нені басшылыққа алады?

  В процессе осуществления расчетных операций банк обязан соблюдать установленную законодательством очередность платежей. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных требований списание осуществляется в очередности, предусмотренной ст. 742 Гражданского Кодекса РК "Очередность изъятия денег клиента"

  Есеп айырысу операцияларын жүзеге асыру барысында банк төлем төлеудің заңнамада белгіленген кезектілігін сақтауға міндетті. Шотта ақшалай қаражат жетіспегенде барлық ұсынылған талаптарды қанағаттандыру үшін ҚР Азаматтық кодексінің "Клиенттің ақшасын алу кезектілігі" деген 742-бабында көзделген кезектілікпен есептен шығарылады.

  Как рассматриваются взаимные претензии по расчетам между плательщиком и получателем средств?

  Төлемші мен қаражатты алушы арасындағы есеп айырысу жөніндегі өзара шағым-талаптар қалай қаралады?

  Они рассматриваются сторонами без участия кредитных организаций, т.е. банков через суд.

  Оларды тараптар несие ұйымдарының, яғни банкілердің қатысуынсыз сот арқылы қарайды.

  Я хотел бы открыть счет в вашем банке.

  Мен сіздің банкіде шот ашқым келеді.

  В нашем банке вы можете открыть:

  Біздің банкіде сіз:

  - текущий счет в тенге;

  - теңгемен ағымдағы шот;

  - текущий счет в иностранной валюте;

  - шетел валютасымен ағымдағы шот;

  - транзитный счет;

  - транзиттік шот;

  - депозитный счет;

  - депозиттік шот;

  - карточный счет.

  - карточкалық шот аша аласыз.

  Я хотел бы перечислить деньги на другой счет.

  Мен басқа шотқа ақша аударғым келеді.

  Оформите, пожалуйста, платежный документ (поручение).

  Төлем құжатын (тапсырмасын) ресімдеңізші.

  Да, документ заполнен верно. Но на вашем счете нет требуемой суммы.

  Ия, құжат дұрыс толтырылыпты. Бірақ сіздің шотта талап етіліп отырған сома жоқ қой.

  Вам придется переоформить платежное поручение. Вы можете перечислить сумму в пределах двадцати пяти тысяч тенге.

  Сіздің төлем тапсырмасын қайта ресімдеуіңізге тура келеді. Сіз жиырма бес мың теңге шегіндегі соманы аудара аласыз.

  Вы можете снять со счета сто тысяч тенге.

  Спасибо.

  Рахмет.

  Всегда к вашим услугам.

  Сізге әрқашан да қызмет етуге дайынбыз.

  Пожалуйста, подтвердите получение нашего поручения с обратной почтой.

  Біздің поштамен кері қайтарылатын тапсырмамызды алғаныңызды қуаттаңызшы.

  Подтверждаем получение вашего платежного поручения.

  Сіздің төлем тапсырмаңыздың алынғанын қуаттаймыз.

  Пожалуйста, подтвердите получение наших документов.

  Біздің құжаттарымызды алғаныңызды қуаттаңызшы.

  Наш банк подтверждает получение ваших документов.

  Біздің банк сіздің құжаттарыңыздың алынғанын қуаттайды.

  Пожалуйста, подтвердите ваше авиапочтовое поручение ключевым телексом.

  Сіздің авиапошталық тапсырмаңызды негізгі телекспен қуаттай қойыңызшы.

  Подтверждаем получение вашего дебет-авизо от 14 мая 2007 г.

  Сіздің 2007 ж. 14 мамырдағы дебет-авизоңыздың алынғанын қуаттаймыз.

  Мы подтвердили свой платеж 15 апреля.

  Біз 15 сәуірдегі өз төлемдерімізді қуаттадық.

  Мы получили их извещение 10 июня.

  Біз олардың хабарламасын 10 маусымда алдық.

  Мы дебетовали ваш счет 27 марта.

  Біз сіздің шотты 27 наурызда дебеттедік.

  Мы возвращаем ваше поручение неоплаченным.

  Біз сіздің тапсырмаңызды төленбеген күйі қайтарамыз.

  Мы хотели сообщить вам о том, что платеж мы не осуществили.

  Біз сізге төлемді төлемегенімізді хабарламақшымыз.

  Осуществить платеж мы не можем.

  Біз төлемді төлей алмаймыз.

  Пожалуйста, переведите вышеназванную сумму на наш счет.

  Аталған соманы біздің шотқа аударыңызшы.

  Сумма в 200 тысяч тенге была переведена на ваш счет 30 января 2007 г.

  Сіздің шотқа 200 мың теңге соманы 2007 ж. 30 қаңтарда аудардық.

  Вышеназванная сумма была уже переведена на счет бенефициара.

  Аталған сома бенефициардың шотына аударылып та қойды.

  Они ожидают, что платеж будет осуществлен на следующей неделе.

  Олар төлем келесі аптада төленеді деп күтуде.

  Мы хотели бы, чтобы вы приняли во внимание следующие изменения.

  Біз сіздің мына өзгерістерді ескеруіңізді қалар едік.

  Мы сегодня возместили вам сумму в 58 тысяч тенге 35 тиын.

  Біз сізге 58 мың теңге 35 тиын соманың орнын толтырдық.

  Мы еще не получили возврата вышеназванной суммы от вас.

  Біз сізден қайтарылған аталмыш соманы әлі алғанымыз жоқ.

  Мы осуществили выплату 500 тенге в качестве возмещения нашему клиенту.

  Біз өз клиентімізге өтем ретінде 500 теңге төлем төледік.

  Эта сумма оплачена.

  Бұл сома төленген.

  Эта сумма еще не оплачена.

  Бұл сома әлі төленген жоқ.

  Эта сумма должна быть оплачена.

  Бұл сома төленуге тиіс.

  Переведите 135 000 тенге на наш счет по телеграфу.

  135 000 теңгені біздің шотқа телеграф арқылы аударыңыз.

  Мы ссылаемся на ваше платежное поручение от 17 ноября.

  Біз сіздің 17 қарашадағы төлем тапсырмаңызға жүгінеміз.

  В вашем платежном поручении пропущено наименование валюты.

  Сіздің төлем тапсырмаңызда валютаның аты көрсетілмей қалып қойыпты.

  В вашем платежном поручении пропущена дата валютирования.

  Сіздің төлем тапсырмаңызда валюталандырылған күн көрсетілмей қалыпты.

  Мы не знаем в какой валюте мы можем произвести платеж.

  Біз төлемді қандай валютамен төлей алатынымызды білмейміз.

  Платеж может быть осуществлен в марте.

  Төлем наурызда төленуі мүмкін.

  Пожалуйста, подтвердите нам дату валютирования.

  Бізге валюталандыру күнін қуаттаңызшы.

  Мы подтверждаем наши платежные инструкции.

  Біз өзіміздің төлем нұсқаулығымызды қуаттаймыз.

  Пожалуйста, подтвердите адрес получателя.

  Алушының мекенжайын қуаттай қойыңызшы.

  Пожалуйста, подтвердите, в какой валюте следует произвести платеж.

  Төлемді қандай валютамен төлеу керек екенін қуаттаңызшы.

  Вы можете осуществить платеж через Народный Банк.

  Сіз төлемді Халық банкі арқылы төлей аласыз.

  Пожалуйста, предоставьте нам дополнительную информацию для того, чтобы мы смогли обнаружить ваше платежное поручение.

  Сіздің төлем тапсырмаңызды таба алуымыз үшін бізге қосымша ақпарат беріңізші.

  Способ оплаты укажите в платежном поручении.

  Төлем тапсырмасында төлеу тәсілін көрсетіңіз.

  Банк-эмитент и банк-плательщик держат счета друг у друга.

  Эмитент-банк пен төлемші-банк шоттарды бір-бірінде ұстайды.

  Банк-эмитент направляет банку-плательщику платежное поручение для того, чтобы бенефициар мог получить средства.

  Бенефициар қаражатты ала алуы үшін эмитент-банк төлемші-банкіге төлем тапсырмасын жолдайды.

  Получатель перевода отказался получить сумму перевода.

  Аударманы алушы аударма сомасын алудан бас тартты.

  Наименование получателя, указанное в вашем авизо, искажено.

  Сіздің авизода алушының көрсетілген атауы бұрмаланған.

  Пожалуйста, предоставьте нам документ с исправленным наименованием.

  Бізге атауы түзетілген құжат беріңізші.

  Сумма платежного поручения уже кредитована счету вашего клиента.

  Төлем тапсырмасының сомасы сіздің клиенттің шотына кредиттеліп қойған.

  Обратитесь к вашему клиенту с просьбой подтвердить получение.

  Клиентіңізден алғанын растауын өтініңіз.

  К сожалению, ваш перевод еще не получен.

  Өкінішке қарай, сіздің аударма әлі алынған жоқ.

  Ваши документы, относящиеся к платежам, были отосланы банку-плательщику.

  Сіздің төлемге қатысты құжаттарыңыз төлемші-банкіге жіберілді.

  Пожалуйста, осуществите платеж, не взимая расходов с нас.

  Төлемді бізден шығын өндіріп алмай-ақ төлеңізші.

  Пожалуйста, осуществите платеж, не отнеся расходы на наш счет.

  Төлемді біздің шотқа шығысқа жатқызбай-ақ төлеңізші.

  Пожалуйста, осуществите платеж, дебетуя у вас наш счет.

  Төлемді сіздегі біздің шотта дебеттеп төлеңізші.

  Пожалуйста, осуществите платеж, кредитуя счет бенефициара у вас.

  Төлемді бенефициардың сіздегі шотында кредиттеп төлеңізші.

  Пожалуйста, сообщите нам дату и номер вашего платежного поручения.

  Бізге төлем тапсырмаңыздың күні мен нөмірін хабарлаңызшы.

  Пожалуйста, сообщите нам имя бенефициара.

  Бізге бенефициардың есімін хабарлаңызшы.

  Сообщите нам, когда сумма 14 тысяч тенге была кредитована у вас нашему счету.

  Бізге 14 мың теңге соманың сіздердегі шотымызда қашан кредиттелгенін хабарлаңызшы.

  Сообщите нам, почему сумма в 14 тысяч тенге была кредитована у вас нашему счету с задержкой.

  Бізге 14 мың теңге соманың сіздердегі шотымызда неліктен кешіктіріліп кредиттелгенін хабарлаңызшы.

  Сумма, представляющая наши расходы, была кредитована нашему счету.

  Біздің шығынымыз болып табылатын сома біздің шотқа кредиттелді.

  Сумма, представляющая покрытие по аккредитиву, была записана на счет нашего банка.

  Аккредетив бойынша өтелген сома біздің банкінің шотына жазылды.

  Наш клиент связался с нами и сообщил, что он еще не получил перевод.

  Біздің клиент бізбен байланыс жасап, аударманы әлі алмағанын хабарлады.

  Если у вас будут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

  Егер сұрақтарыңыз болса, бізбен байланыс жасағайсыз.

  Мы уже обратились к нашему клиенту с просьбой возвратить сумму вашего перевода.

  Біз сіздің аудармаңыздың сомасын қайтаруын өтініп, клиентімізбен хабарластық та.

  Мы связались с вашим банком-корреспондентом и ждем от него ответа. Когда получим ответ мы немедленно известим вас.

  Біз сіздің корреспондент-банкіңізбен байланыс жасадық, одан жауап күтіп отырмыз. Жауап алған бойда сізге дереу хабарлаймыз.

  Мы кредитовали ваш счет за номером …

  Біз сіздің … нөмірлі шотыңызды кредиттедік.

  Пожалуйста, платите за вычетом расходов.

  Шығынды шегеріп тастап төлеңізші.

  Пожалуйста, сообщите нам дату, когда был осуществлен платеж.

  Төлемнің қашан төленгенін хабарлаңызшы.

  Пожалуйста, укажите нам номер вашего референса.

  Бізге өз референсіңіздің нөмірін көрсетіңізші.

  Пожалуйста, дайте нам полный адрес бенефициара.

  Бізге бенефициардың толық мекенжайын беріңізші.

  Сообщаем, что мы заплатили 60000 тенге господину Салиму. При сем прилагаем расписку.

  Біз Сәлім мырзаға 60000 тенге төлегенімізді хабарлаймыз. Осыған орай қолхатты қоса тіркеп отырмыз.

  В соответствии с вашими указаниями мы сегодня дебетовали счет, о котором идет речь.

  Сіздің нұсқауыңызға сәйкес біз айтылып отырған шотты бүгін дебеттедік.

  Так как мы не получили от вас ответа до 11 марта, мы закрываем наше дело и сдаем в архив.

  Біз сізден 11 наурызға дейін жауап алмағандықтан ісімізді жауып, мұрағатқа өткіземіз.

  Проверив наши документы (архивы), мы не обнаружили получение вышеуказанной суммы.

  Біз құжаттарымызды (мұрағатымызды) тексергенде аталған соманың алынғанын таба алмадық.

  Благодарим вас за то, что вы своевременно перевели сумму.

  Соманы уақтылы аударғаныңыз үшін сізге алғыс айтамыз.

  Получатель настаивает, чтобы вы выплатили сумму как можно скорее.

  Алушы соманы мүмкіндігінше тезірек төлеулеріңізді талап етіп отыр.

  Просим извинить за причиненное беспокойство. Мы подтверждаем получение вашего перевода от 15 января.

  Мазалағанымыз үшін кешірім сұраймыз. Біз 15 қаңтардағы аудармаңыздың алынғанын қуаттаймыз.

  Мы просим извинить за задержку в платеже (за то, что мы задержали платеж).

  Төлемнің кешіктірілгені үшін (төлемді кідірткеніміз үшін) кешірім сұраймыз.

  Благодарим вас за то, что быстро выполнили нашу просьбу.

  Біздің өтінішіміздің тез орындалғаны үшін сізге алғыс айтамыз.

  Просим, чтобы вы отправили новые инструкции Народному банку.

  Жаңа нұсқаулықты Халық банкіне жолдауларыңызды ұсынамыз.

  Народный банк настаивает на оплате этой суммы.

  Халық банкі осы соманың төленуін талап етуде.

  Они настаивают на том, чтобы на документе была поставлена подпись. А также они требуют, чтобы вы перевели эти средства как можно скорее.

  Олар құжатқа қол қойылуын талап етуде. Сондай-ақ олар бұл қаражатты мүмкіндігінше тез аударуларыңызды талап етіп отыр.

  Этот документ следовало направить на подпись вчера.

  Бұл құжатты қол қоюға кеше жіберу керек еді.

  Вам нужно было связаться с фирмой немедленно.

  Сіз фирмамен дереу байланыс жасауыңыз керек еді.

  Им не нужно было отправлять документ на имя управляющего фирмой.

  Олардың құжатты фирма басқарушысының атына жолдауының қажеті жоқ еді.

  Оплатите хорошим сроком валютирования.

  Валюталандырудың жақсы мерзімінде төлеңіз.

  Мы договариваемся о хорошем сроке валютирования.

  Біз валюталандырудың жақсы мерзімі туралы уағдаласамыз.

  Банк сделает все возможное относительно вышеназванной сделки.

  Банк аталмыш мәмілеге қатысты мүмкіндіктің бәрін жасайды.

  Мы постараемся поступить в соответствии с вашими пожеланиями.

  Біз сіздің тілектеріңізге орай әрекет етуге тырысамыз.

  К сожалению, ошибочные указания, данные вашим банком, привели к потерям на сумму… долларов США для нас.

  Өкінішке қарай, сіздің банк берген қате нұсқаулар бізді … АҚШ доллары сомасында шығасыға ұшыратты.

  Просим вас заметить, что мы не нашли в наших книгах вышеназванной суммы. Прилагаем при этом копию нашего счета и просим кредитовать у вас наш счет суммой … и уведомить нас.

  Біз сізден өз кітаптарымыздан аталмыш соманы таба алмағанымызға назар аударуыңызды сұраймыз. Бұл орайда өз шотымыздың көшірмесін қоса тіркеп отырмыз және сіздердегі шотымызды … сомамен кредиттеп, бізге хабарлауыңызды сұраймыз.

  Мы уже обращались к нашему клиенту с просьбой возвратить сумму вашего перевода, но он вернул нам наше письмо, не дав ответа по этому вопросу.

  Біз аудармаңыздың сомасын қайтаруды сұрап өз клиентімізге өтініш жасадық, бірақ ол бұл мәселе жөнінде жауап бермей, хатымызды өзімізге қайтарды.

  Прилагаем документы, покрывающие товар, с которыми просим поступить...

  Тауарды өтейтін құжаттарды қоса тіркеп отырмыз, бұл құжаттармен...

  - в соответствии с инструкциями нашего банка;

  - біздің банкінің нұсқаулықтарына сәйкес;

  - согласно полученным инструкциям;

  - алынған нұсқаулықтарға орай;

  - для того, чтобы получить акцепт;

  - акцепт (ризалық);

  - бланк заявления.

  - өтініш бланкін алу үшін әрекет етулеріңізді сұраймыз.

  Мы хотели сообщить вам, что мы уже осуществили платеж по поручению.

  Біз сізге тапсырма бойынша төлемнің төленіп те қойғанын хабарлағымыз келеді.

  Я хотел бы открыть чековый счет в банке.

  Мен банкіде чек кітапшасын ашқым келеді.

  Вам необходимо показать какой-либо документ удостоверяющий личность.

  Сіздің жеке басыңызды куәландыратын қайсыбір құжат көрсетуіңіз керек.

  Я бы хотел снять деньги с чекового счета.

  Мен чек кітапшасынан ақша алғым келеді.

  Вы хотите, чтобы вам выдали по чеку наличные деньги?

  Да, именно так. Как мне сделать это?

  Ия, дәл солай. Мен мұны қалай етсем екен?

  На этой строке напишите сумму в цифрах.

  Мына жолға соманы санмен жазыңыз.

  Вам нужно написать сумму прописью.

  Сіз соманы жазбаша жазуыңыз керек.

  Это пишется на третьей строке.

  Бұл үшінші жолға жазылады.

  Проведите линию от конца суммы до слова "доллары".

  Соманың аяғынан "доллар" деген сөзге дейін сызық жүргізіңіз.

  Сделайте прочерк между …, чтобы никто не мог изменить сумму.

  Соманы ешкім өзгерте алмауы үшін … арасын сызып тастаңыз.

  Вы забыли поставить число и подписать его (бланк) в нижнем правом углу.

  Сіз күнін көрсетіп, оның (бланкінің) оң жақтағы төменгі бұрышына қол қоюды ұмытып кетіпсіз.

  В строке, где обозначается дата, месяц пишется прописью.

  Күні көрсетілетін жерде айы жазбаша жазылады.

  Дату проставьте в верхнем правом углу.

  Жоғарғы оң жақ бұрышына күнін қойыңыз.

  Поставьте свою подпись на обратной стороне бланка.

  Бланкінің сыртқы бетіне қолыңызды қойыңыз.

  За услуги мы берем два процента.

  Қызмет көрсету үшін біз екі пайыз аламыз.

  Я потерял чек, что мне теперь делать?

  Мен чекті жоғалтып алдым, енді не істеймін?

  Вы знаете номера чеков? Скажите номера чеков.

  Сіз чектердің нөмірін білесіз бе? Чектің нөмірлерін айтыңыз.

  Я их записал.

  Мен оларды жазып алғанмын.

  Пожалуйста, заполните этот бланк, указав всю эту информацию.

  Мынау бланкіні толтырып, барлық осы ақпаратты көрсетіңізші.

  Здравствуйте! Я хотел(-а) бы положить деньги на счет.

  Сәлеметсіз бе! Менің шотқа ақша салғым келеді.

  Дайте, пожалуйста, Вашу сберегательную (депозитную) книжку.

  Жинақ (депозиттік) кітапшаңызды беріңізші.

  Пять тысяч тенге.

  Бес мың теңге.

  Мне необходимо снять деньги со счета.

  Менің шоттан ақша алуым қажет.

  Сто долларов.

  Жүз доллар.

  У нас выплата производится в тенге.

  Бізде төлем теңгемен төленеді.

  Я не возражаю.

  Мен қарсы емеспін.

  На вашем сберегательном счете осталось пятьсот тенге.

  Сіздің жинақ шотыңызда бес жүз теңге қалды.

  Я хотел(-а) бы положить деньги на депозит. Как это сделать?

  Мен депозитке ақша салғым келеді. Мұны қалай ету керек?

  Заполните бланк вклада или депозита.

  Салым немесе депозит бланкісін толтырыңыз.

  Я хотел(-а) бы узнать курс российского рубля в тенге.

  Курс обмена составляет 120 тенге за доллар.

  Айырбастау бағамы бір доллар үшін 120 теңге.

  Курс доллара продолжает падать (расти) по отношению к другим валютам.

  Доллардың басқа валюталарға қатысты бағамы түсіп (өсіп) келеді.

  Я хотел(-а) бы купить доллары.

  Мен доллар сатып алғым келеді.

  Двести долларов, если можно, две купюры достоинством сто долларов.

  Екі жүз доллар, мүмкін болса, құны жүз долларлық екі купюр берсеңіз.

  Вот ваши деньги.

  Міне ақшаңыз.

  Спасибо.

  Рахмет.

  * * *

  Русско-казахский экономический словарь > организация безналичных расчетов

 • 9 Научно-исследовательская работа

  В ходе подготовки к планированию научно-исследовательской совместной работы я познакомился с...

  Бірлескен ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлауға дайындалу барысында мен... таныстым.

  - тезисами докладов.

  Я прочитал вашу работу с большим интересом.

  Мен сіздің еңбегіңізді зор ықыласпен оқыдым.

  Нам нужна научно-техническая информация об изделиях и материалах для соответствующих исследований.

  Бізге тиісті зерттеулер үшін бұйымдар мен материалдар туралы ғылыми-техникалық ақпарат керек.

  Прежде чем перейти к отдельным вопросам планирования научно-исследовательской работы, было бы неплохо, чтобы наши научные работники познакомились с достигнутыми у вас результатами.

  Ең алдымен ғылыми-техникалық жұмысты жоспарлаудың жекелеген мәселелеріне көшпес бұрын біздің ғылыми қызметкерлеріміздің сіздерде қол жеткізілген нәтижелермен танысқаны жаман болмас еді.

  С нашей стороны возражений нет.

  Біздің тарапымыздан қарсылық жоқ.

  Мы проведем консультации по основным вопросам.

  Біз негізгі мәселелер бойынша ақыл-кеңес өткіземіз.

  Для организации научно-исследовательской работы нам необходимо соблюдение, в основном, двух условий: наличие соответствующих кадров и материальной базы.

  Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру үшін біз негізінен екі шартты: тиісті кадрлар мен материалдық базаның болуын сақтауымыз керек.

  Поговорим вначале о кадрах.

  Әуелі кадрлар туралы әңгімелесейік.

  К работе в исследовательской группе были привлечены...

  Зерттеушілер тобындағы жұмысқа... тартылды.

  - высококвалифицированные кадры молодых научных работников.

  Господин N является руководителем исследовательской группы.

  N мырза зертеушілер тобының басшысы болып табылады.

  Для подготовки отдельных вопросов нам необходимо привлечь экспертов.

  Жекелеген мәселелерді дайындау үшін біз сарапшыларды тартуымыз керек.

  Просим передать нам список экспертов, так как речь пойдет о...

  Бізге сарапшылардың тізімін берулеріңізді сұраймыз, өйткені әңгіме... жайында болып отыр.

  - шешімдердің ғылыми жобаларын дайындап, әзірлеу

  - проверке этого вопроса.

  А сейчас поговорим о материально-технической базе исследований.

  Ал қазір зерттеулердің материалдық-техникалық базасы туралы әңгімелесейік.

  Мы предлагаем вам создать совместную научно-техническую базу на время, необходимое для решения поставленных задач.

  Біз сіздерге алға қойылған міндеттерді шешу үшін қажет уақытқа арнап бірлескен ғылыми-техникалық база құруды ұсынамыз.

  Сюда входят лаборатории, оборудованные современными приборами и механизмами, а также электронно-вычислительная техника.

  Бұған осы заманғы приборлармен және механизмдермен жабдықталған зертханалар, электронды-есептеу техникасы кіреді.

  Мы занимаемся подготовкой работ в лаборатории.

  Біз зертханадағы жұмыстарды дайындаумен айналысып жатырмыз.

  А сейчас поговорим о содержании исследовательских работ.

  Ал қазір зерттеу жұмыстарының мазмұны жайында әңгімелесейік.

  Критериями оценки исследовательских работ должны быть:

  Зерттеу жұмыстарын бағалаудың өлшемдері:... болуға тиіс.

  - конкурентоспособность на мировом рынке;

  - әлемдік нарықта бәсекелесуге жарамдылық;

  - стоимость исследований;

  - зерттеулердің құны;

  - сроки (темпы) внедрения в производство.

  Мы должны...

  Біз... тиіспіз.

  - жұмыстың нәтижелерін тексеріп, салыстыруға

  - договориться о сроках и месте совещания по результатам исследований.

  Нам нужно обсудить (согласовать)...

  Біз... талқылауымыз (келісуіміз) керек.

  - сроки окончания исследовательских работ.

  Нам нужно уточнить объем исследовательских работ.

  Біз зерттеу жұмыстарының көлемін нақтылауымыз керек.

  Нам следует договориться о совместном решении избранной научно-технической задачи.

  Біз таңдап алынған ғылыми-техникалық міндеттерді бірлесіп шешу туралы уағдаласып алғанымыз жөн.

  Мы придаем большое значение разработке высокомеханизированного производства.

  Біз жоғары дәрежеде механикаландырылған өндірісті әзірлеуге үлкен мән береміз.

  У нас требуют обязательного рассмотрения вопросы...

  Бізде... мәселелері міндетті түрде қарауды талап етеді.

  - разработки систем комплексной автоматизации.

  Нам нужно провести расчеты по оптимизации параметров.

  Біз параметрлерді оңтайландыру жөнінде есептер жүргізуіміз керек.

  Эти нормативы уже не отвечают новейшему научно-техническому уровню.

  Бұл нормативтер ең жаңа ғылыми-техникалық деңгейге сай келмейді ғой.

  Мы ускорим темпы проведения работ и продолжим эксперименты.

  Біз жұмыстарды жүргізу қарқынын жеделдетіп, тәжірибелерді жалғастырамыз.

  По некоторым вопросам у нас не достигнута договоренность.

  Кейбір мәселелер бойынша бізде уағдаластыққа қол жеткізілген жоқ.

  Но, во всяком случае, наше сотрудничество будет способствовать...

  Бірақ, сайып келгенде, біздің ынтымақтастығымыз... септігін тигізетін болады.

  - созданию новых видов химической продукции.

  Особое внимание следует обратить на эффективное и рациональное использование энергии.

  Энергияны тиімді және ұтымды пайдалануға ерекше назар аударған жөн.

  Мы обсудим вопросы...

  Біз... мәселелерін талқылаймыз.

  - проектирования и строительства предприятий и научно-исследовательских учреждений.

  Нам следует договориться о совместном проектировании новой установки.

  Біз жаңа қондырғыны бірлесіп жобалау жайында уағдаласып алумыз керек.

  Мы будем говорить о проектировании опытных установок для производства строительных материалов.

  Біз құрылыс материалдарын өндіруге арналған тәжірибелік қондырғыларды жобалау туралы әңгімелесеміз.

  Это касается технического содействия в проектировании.

  Бұл жобалауға техникалық жағынан жәрдемдесуге қатысты.

  Теперь о сокращении сроков разработки проекта и внедрения его в производство.

  Енді жобаны әзірлеу және оны өндіріске енгізу мерзімін қысқарту туралы.

  В представленных проектах обнаружены некоторые недостатки.

  Ұсынылған жобаларда кейбір кемшіліктер табылды.

  Мы устраним недостатки в проекте.

  Біз жобадағы кемшіліктерді жоямыз.

  Мы предлагаем обсудить этот вопрос в оперативном порядке.

  Біз бұл мәселені жедел түрде талқылауды ұсынамыз.

  Протокол технического совещания специалистов (экспертов) по проектированию опытных установок уже составлен.

  Тәжірибелік қондырғыларды жобалау жөніндегі мамандардың (сарапшылардың) техникалық кеңесінің хаттамасы жазылып та қойды.

  Из проекта, который вы нам предоставили, вы можете видеть, что для решения поставленных задач предусматривается два года.

  Сіздің бізге берген жобадан алға қойылған міндеттерді шешу үшін екі жыл көзделіп отырғанын көре аласыз.

  Нам следует договориться об испытании новой машины (опытных установок).

  Біз жаңа машинаны (тәжірибелік қондырғыларды) сынау туралы келісіп алғанымыз жөн.

  Мы должны во что бы то ни стало выдержать сроки пусковых испытаний агрегата X. Когда вы можете передать нам отчет об испытаниях установки X?

  Біз қайткен күнде де Х агрегаттың іске қосу сынақтарының мерзіміне төзуге тиіспіз.Сіздер Х қондырғысының сынақтары туралы есепті бізге қашан бересіздер?

  Русско-казахский экономический словарь > Научно-исследовательская работа

 • 10 Командирование специалистов

  Нам необходимо обсудить вопросы командирования специалистов.

  Біз мамандарды іссапармен жіберу мәселелерін талқылауымыз керек.

  Каждая сторона командирует специалистов в институты и на предприятия другой стороны.

  Әрбір тарап мамандарды екінші тараптың институттары мен кәсіпорындарына іссапармен жібереді.

  Взаимный обмен специалистами будет проводиться в соответствии с графиком командирования.

  Өзара мамандар алмасу іссапармен жіберу кестесіне сәйкес жүргізіледі.

  Специалисты будут подобраны в соответствии с планом сотрудничества.

  Мамандар ынтымақтастық жоспарына сәйкес іріктеп алынады.

  Расходы на командирование специалистов будет нести наша (ваша) сторона.

  Мамандарды іссапармен жіберуге жұмсалатын шығындарды біздің (сіздің) тарап көтереді.

  Специалисты согласуют...

  Мамандар... келіседі.

  - технические характеристики оборудования.

  Мы еще не получили график командирования специалистов.

  Біз мамандарды іссапармен жіберу кестесін әлі алған жоқпыз.

  Мы вам его вышлем.

  Біз оны сізге салып жібереміз.

  Прошу подтвердить дату выезда специалистов.

  Мамандардың сапарға шығатын күнін қуаттауды сұраймын.

  Просим продлить срок работы специалистов на один месяц.

  Мамандардың жұмыс мерзімін бір айға ұзартуды сұраймыз.

  Назовите, пожалуйста, точную дату приезда специалистов.

  Мамандардың дәл келетін күнін атаңызшы.

  Мы хотим, чтобы наши специалисты...

  Біз мамандарымыздың... қалар едік.

  У нас нет возражений.

  Бізде қарсылық жоқ.

  Сообщите нам о (об)...

  Бізге... хабарлаңыздар.

  - условиях, необходимых для работы специалистов.

  Необходимая информация будет передана незамедлительно.

  Қажетті ақпарат дереу берілетін болады.

  Для проведения работ этого количества специалистов будет (не) достаточно.

  Жұмыстарды жүргізу үшін мамандардың бұл саны жетеді (жетпейді).

  Этот вопрос будет согласован с соответствующими организациями (министерствами).

  Бұл мәселе тиісті ұйымдармен (министрліктермен) келісіледі.

  Они подтвердили указанное количество специалистов.

  Олар мамандардың аталмыш санын қуаттады.

  Мы (не) можем согласиться на это.

  Біз бұған келісе аламыз (алмаймыз).

  Мы решили сократить количество посылаемых специалистов.

  Біз жіберілетін мамандардың санын қысқартпақ болып шештік.

  Это (не) возможно.

  Бұл мүмкін (емес).

  Необходимо прежде всего согласовать...

  Ең алдымен... келісіп алуымыз қажет.

  - жилищно-бытовые условия.

  Мы могли бы обсудить это позже.

  Біз мұны кейінірек талқылауымызға болар еді.

  Давайте обсудим ваше предложение о посылке специалистов...

  Қанекей, сіздің мамандар жіберу туралы ұсынысыңызды... талқылайық.

  - в будущем году.

  Мы хотели бы продлить время пребывания этой группы специалистов в нашей стране.

  Біз мамандардың осы тобының сіздің елде болу мерзімін ұзартқымыз келеді.

  Хорошо. Это может быть организовано.

  Жақсы. Мұны ұйымдастыруға болады.

  Вы должны за свой счет обеспечить специалистов...

  Сіздер мамандардың... көтеруге тиіссіздер.

  - соответствующими транспортными средствами для деловых поездок.

  - іс бабында жүріп-тұру үшін қажетті көлік құралдарымен тиісінше қамтамасыз етілуін

  Все это оговорено в контракте.

  Мұның бәрі келісімшартта айтылды.

  Ваши условия командирования специалистов нам (не) подходят.

  Сіздердің мамандарды іссапармен жіберу шарттарыңыз бізге қолайлы (емес).

  Считаем необходимым согласовать время отпуска каждого специалиста после 12 месяцев работы.

  Әрбір маманның 12 ай жұмыс істегеннен кейін демалысқа шығуы уақытын келісіп алуымыз қажет деп есептейміз.

  Мы хотим обсудить ставку возмещения.

  Біз өтемақы мөлшерлемесін талқылағымыз келеді.

  Считаем, что ставку возмещения нужно повысить (понизить).

  Өтемақы мөлшерлемесін көтеру (түсіру) қажет деп есептейміз.

  Мы займемся этим вопросом.

  Біз бұл мәселемен айналысамыз.

  Наш специалист серьезно болен. Он нуждается в лечении.

  Біздің маман қатты ауырады. Ол емделуге мұқтаж.

  Ваш специалист болен уже 2 месяца. Сейчас он госпитализирован.

  Сіздің маман 2 айдан бері ауырады. Қазір ол ауруханада жатыр.

  Мы просим организовать ему замену.

  Біз оны ауыстыруларыңызды сұраймыз.

  Просим вас помочь с въездной визой для его замены.

  Оны ауыстыру үшін сізден келуге берілетін рұқсатнамаға байланысты көмектесуіңізді сұраймыз.

  Чем объяснить задержку в...

  Келісімшарт бойынша... кідірісті немен түсіндіруге болады?

  Сіздер біздің тарапты... қамтамасыз етпедіңіздер.

  Мы просим откомандировать специалистов (монтеров) для...

  Біз мамандарды (құрастырушыларды)... үшін іссапармен жіберулеріңізді сұраймыз.

  Пришлите, пожалуйста, заявку, подтверждающую готовность к монтажу.

  Құрастыруға дайын екендіктеріңізді растайтын өтінім жіберіңіздерші.

  Как только мы получим официальную заявку, мы сразу же направим вам специалистов.

  Біз ресми өтінім алған бойда сіздерге мамандарды дереу жібереміз.

  Предприятие командирует специалистов только после получения этой заявки о готовности.

  Дайындық туралы осы өтінім алынғаннан кейін ғана кәсіпорын мамандарды іссапармен жібереді.

  Наши специалисты должны осуществить техническое руководство монтажом и пробный пуск установки. Они же должны подтвердить гарантийные параметры.

  Біздің мамандар құрастыруға техникалық тұрғыдан басшылық жасап, қондырғыны сынақпен іске қосуға тиіс. Олар кепілдік параметрлерін қуаттауға тиіс қой.

  Заявку о готовности к монтажу мы вам уже выслали.

  Құрастыруға дайындық туралы өтінімді біз сіздерге жібердік қой.

  Монтажники будут размещаться в...

  Құрастырушылар... орналасатын болады.

  - комфортабельном доме.

  Мы обеспечим ваших специалистов соответствующей спецодеждой.

  Біз сіздердің мамандарды тиісті арнаулы киіммен қамтамасыз етеміз.

  Для транспортировки оборудования и его ремонта нам потребуются...

  Жабдықты тасымалдау және оны жөндеу үшін бізге... қажет болады.

  - транспортные средства.

  В ваше распоряжение будут предоставлены соответствующие транспортные средства, инструменты, а также один кран и рабочие.

  Сіздердің қарамағыңызға тиісті көлік құралдары, аспаптар, сондай-ақ бір кран және жұмысшылар беріледі.

  Но у нас нет запасных частей для проведения ремонта.

  Бірақ бізде жөндеу жүргізуге қажетті қосалқы бөлшектер жоқ.

  Запасные части мы вам вышлем.

  Қосалқы бөлшектерді біз сіздерге жібереміз.

  Русско-казахский экономический словарь > Командирование специалистов

 • 11 метод маркетинга

  маркетинг әдісі (әлемдік тәжірибеде маркетингінің тиісті жағдайларға сай келетін сегіз әдісі: 1. тауарға сұраным жайсыз, оны жасау керек, 2. сұраным жоқ, оны жасау қажет, 3. сұранымға мүмкіндік бар, оны нақты сұраным ету керек, 4. сұраным ауытқымалы, 5. бұрынғы сұраным төмендеп бара жатыр, оны қалпына келтіру керек, 6. сұранымды тұрақтандыру керек, 7. сұраным шектен тыс, оны азайту керек, 8. сұранымды жоқ ету керек)

  Русско-казахский экономический словарь > метод маркетинга

 • 12 База цены

  Для переговоров по ценам нам нужно проверить соответствующую документацию.

  Баға жөніндегі келіссөзде біз тиісті құжаттаманы тексеріп алуымыз керек.

  У нас уже есть специальное соглашение о принципах ценообразования.

  Бізде баға белгілеу қағидаты туралы арнаулы келісім қазірдің өзінде бар.

  Цена должна быть подтверждена документами.

  Баға құжаттармен қуатталуға тиіс.

  Прежде всего мы должны найти единую базу цены (основу для дальнейших переговоров).

  Ең алдымен біз бағаның бірыңғай түпнегізін (бұдан былайғы келіссөздің негізін) табуға тиіспіз.

  Вы должны были предоставить в наше распоряжение документацию по ценам.

  Сіз біздің билігімізге баға жөніндегі құжаттаманы ұсынуға тиістісіз.

  Вы получили наши... ?

  Сіз біздің... алдыңыз ба?

  - протоколы по ценам.

  Да, мы все получили.

  Иә, біз бәрін алдық.

  Ряд документов мы тоже подготовили, а ваши материалы есть у нас. Мы их основательно изучили.

  Біз де бірқатар құжаттарды дайындадық, ал сіздердің материалдарыңыз бізде бар. Біз оларды мұқият зерделейміз.

  Надеюсь, что обе наши стороны приняли во внимание...

  Екі жағымыз да... назар аудардық деген үміттемін.

  - цены внутреннего (мирового) рынка.

  Мы должны исходить из договорной (контрактной) цены.

  Біз келісімді (келісімшарттағы) бағаны басшылыққа алуға тиіспіз.

  Цены были скалькулированы на основе согласованных протоколов по ценам.

  Баға жөніндегі келісілген хаттамалар негізінде баға есептелінді.

  Просим предоставить нам конкурентные материалы.

  Бізге бәсекелік материалдарды берулеріңізді өтінеміз.

  Цены определяются на основе конкурентных предложений фирм.

  Баға фирмалардың бәсекелік ұсыныстары негізінде айқындалады.

  В подтверждение наших цен мы предоставим вам конкурентные материалы.

  Біздің бағамыздың қуаттамасы ретінде сіздерге бәсекелік материалдарды ұсынамыз.

  Конкурентные цены соответствуют предложениям, которые мы вам передали.

  Бәсекелік баға біз сіздерге табыстаған ұсыныстарға сай келеді.

  Переговоры по ценам будут продолжены, как только вы представите нам.

  Сіздер бізге ұсынған бойда баға жөніндегі келіссөз жалғастырылады.

  Эти конкурентные материалы...

  Бұл бәсекелік материалдар...

  - подтверждают правильность наших цен.

  - біздің бағамыздың дұрыстығын қуаттайды.

  В ценообразовании мы учитываем прежде всего конкурентные цены и цены мирового рынка.

  Баға белгілеуде біз ең алдымен бәсекелік бағаны және әлемдік нарық бағасын ескереміз.

  Цены мирового рынка должны быть основой наших переговоров по ценам.

  Әлемдік нарық бағасы біздің баға жөніндегі келіссөзіміздің негізі болуға тиіс.

  Необходимо произвести расчет по ценам мирового рынка в тенге.

  Әлемдік нарықтың бағасы бойынша теңгемен есептесу қажет.

  Для переговоров по ценам... нам нужно знать технические параметры (новый диапазон) мощности машины.

  Баға жөніндегі келіссөз үшін... біз машина қуатының техникалық параметрлерін (жаңа диапазонын) білуіміз керек.

  Нам требуется техническое заключение.

  Бізге техникалық қорытынды қажет болады.

  Поэтому в переговорах должны принять участие технические специалисты обеих сторон.

  Сондықтан көліссөзге екі тараптың да техникалық мамандары қатысуға тиіс.

  Эта документация недостаточно обоснована.

  Мына құжаттама жеткілікті дәрежеде негізделмеген.

  Эту документацию мы вынуждены отклонить.

  Бұл құжаттаманы біз қабылдамай тастауға мәжбүрміз.

  Таким образом, у нас есть некоторые предварительные варианты расчета, разработанные вами и основанные на важных документах.

  Сөйтіп, бізде есептің сіздер әзірлеген және маңызды құжаттарға негізделген кейбір алдын ала нұсқалары бар.

  Теперь мы можем продолжить переговоры по ценам.

  Енді біз баға жөніндегі келіссөзді жалғастыра аламыз.

  Русско-казахский экономический словарь > База цены

 • 13 поставка товара

  Сейчас мы должны обсудить вопросы, связанные с поставками товаров.

  Қазір біз тауарлардың жеткізіліміне байланысты мәселелерді талқылауға тиіспіз.

  Сіздерде бізге Х үлгісіндегі машиналарды жеткізіп беруге мүмкіндік бар ма?

  У нас есть возможность (нет возможности) поставить вам нужные машины (товары).

  Бізде керек машиналарды (тауарларды) жеткізіп беруге мүмкіндік бар (жоқ).

  Вначале мы должны согласовать вопросы о марках (сортах) машин (товаров).

  Әуелі біз машиналардың (тауарлардың) маркалары (сұрыптары) туралы мәселелерді келісіп алуға тиіспіз.

  О возможности поставок мы вам сообщим в самое ближайшее время.

  Жеткізу мүмкіндігі туралы біз сіздерге ең таяу уақытта хабарлаймыз.

  Нам следует обсудить условия поставок.

  Біз жеткізілім шарттарын талқылауымыз керек.

  Я полагаю, что сюда относятся способы доставки товаров, а также распределение обязанностей во время доставки груза:

  Мен бұған тауарларды жеткізу тәсілдері, сондай-ақ жүкті жеткізу кезіндегі міндеттерді:

  - риска за случайную утрату и повреждение товара.

  - тауардың кездейсоқ жоғалғаны және бүлінгені үшін тәуекелді бөлісу жатады деп ойлаймын.

  Я предлагаю использовать для перевозки товара...

  Мен тауарды тасымалдау үшін... пайдалануды ұсынамын.

  - почтовые отправления.

  Продавец несет транспортные расходы при доставке груза:

  Сатушы жүкті жеткізу кезінде көлік шығынын:

  - по железной дороге до государственной границы своей страны;

  - теміржолмен өз елінің мемлекеттік шекарасына дейін;

  - на грузовых автомашинах покупателя до места перегрузки товара;

  - сатып алушының жүк автомашиналарымен тауарды ауыстырып тиейтін жерге дейін;

  - водным транспортом;

  - су көлігімен;

  - при поставках ФОБ, до момента погрузки товара на борт судна водным транспортом;

  - ФОБ жеткізілімі кезінде тауарды су көлігімен кеме бортына тиеу сәтіне дейін;

  - при поставках СИФ или КАФ, до момента прибытия судна в порт выгрузки;

  - СИФ немесе КАФ жеткізілімі кезінде кеменің жүк түсірілетін портқа келген сәтіне дейін;

  - воздушным транспортом до момента передачи товара организации воздушного сообщения в стране продавца для дальнейшего следования;

  - әуе көлігімен тасымалдауда тауарды сатушы еліндегі әуе қатынасы ұйымына одан әрі тасымалдау үшін табыстаған сәтке дейін;

  - по почте до пункта назначения.

  - поштамен жөнелтуде тиісті мекенге дейін көтереді.

  Датой поставки...

  Жеткізілім күні деп...

  - в автомобильном транспорте считается дата документа, подтверждающего принятие товара транспортными средствами покупателя

  - автомобиль көлігінде сатып алушының көлік құралдары тауарды қабылдап алғанын қуаттайтын құжаттағы күн есептеледі

  - в воздушном транспорте считается дата грузовой накладной воздушного сообщения

  - в железнодорожном транспорте считается дата штемпеля на железнодорожной накладной

  - теміржол көлігінде теміржол жүкқұжатындағы мөртабанда көрсетілген күн есептеледі

  - при почтовых отправлениях считается дата почтовой квитанции.

  - пошта жөнелтімі кезінде пошта түбіршегіндегі күн есептеледі.

  Когда переходит от продавца к покупателю право собственности, а также риск случайной утраты или повреждения товара?

  Меншік құқығы, сондай-ақ тауардың кездейсоқ жоғалу немесе бүліну қауіпі сатушыдан сатып алушыға қашан ауысады?

  Эти изменения происходят в момент передачи товара от продавца покупателю.

  Бұл өзгерістер тауар сатушыдан сатып алушыға табысталған сәтте болады.

  Передача товара от продавца покупателю происходит...

  Тауар сатушыдан сатып алушыға... табысталады.

  - при водных перевозках в момент перегрузки товара через борт судна в порту отгрузки

  - су тасымалы кезінде тауар кеме борты арқылы жүк тиелетін портта қайта тиелген сәтте

  - при железнодорожных, автомобильных и воздушных перевозках при перегрузке товара с транспортных средств страны продавца на транспортные средства страны покупателя

  - теміржол, автомобиль және әуе тасымалдары кезінде тауарды сатушы елінің көлік құралдарынан сатып алушы елінің көлік құралдарына қайта тиеу кезінде

  - при почтовых отправлениях с момента сдачи товара почтовому ведомству страны продавца.

  - пошта жөнелтімі кезінде тауар сатушы елінің пошта идарасына өткізілген сәттен

  Я согласен с вами, но нам следует обсудить и такие случаи, когда требуется освобождать покупателя от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, следовательно, за сохранность товара.

  Мен сізбен келісемін, бірақ біз сатып алушыны міндеттеменің ішінара немесе толық орындалмағаны үшін, демек тауардың сақталғандығы үшін жауапкершіліктен босату талап етілетін оқиғаларды да талқылауымыз керек.

  Как вы думаете, какие случаи могут быть отнесены сюда?

  Сіздің ойыңызша, бұған қандай оқиғалар жатқызылуы мүмкін?

  Я думаю, что эти случаи должны быть следствием обстоятельств непреодолимой силы.

  Менің ойымша, бұл оқиғалар еңсерілмейтін күш жағдайларының салдары болуға тиіс.

  Что мы будем понимать под понятием "непреодолимая сила"?

  Біз "еңсерілмейтін күш" ұғымы деп нені түсінеміз?

  Давайте договоримся, что под понятием "непреодолимая сила" мы будем понимать обстоятельства чрезвычайного характера, например, землетрясение, неожиданные резкие изменения погоды и явления, которые делают невозможным исполнение обязательств.

  Қанекей, келісіп алайық, "еңсерілмейтін күш" ұғымы деп біз төтенше сипаттағы оқиғаларды, мысалы, зілзаланы, ауа райының күтпеген жерден күрт өзгеруін және міндеттемелердің орындалуы мүмкін болмайтын құбылыстарды түсінеміз.

  Мне кажется, необходимым обсудить условия, при которых эти обстоятельства признаются обеими сторонами.

  Меніңше, осы жағдайларды екі тарап та қолдайтын шарттарды талқылап алу қажет сияқты.

  По моему мнению, здесь должны быть соблюдены два условия:

  Менің пікірімше, мұнда екі шарт сақталуға тиіс:

  Во-первых, та сторона, для которой возникли эти обстоятельства, должна письменно оповестить другую сторону о начале и конце этих обстоятельств.

  Біріншіден, осы жағдайларға тап болған тарап екінші тарапқа осы жағдайлардың басталғаны мен аяқталғаны туралы жазбаша хабарлауға тиіс.

  Во-вторых, эти обстоятельства должны быть удостоверены торговой палатой или другим компетентным центральным органом власти страны.

  Екіншіден, бұл жағдайларды ел өкіметінің сауда палатасы немесе басқа құзыретті орталық органы куәландыруға тиіс.

  * * *

  Русско-казахский экономический словарь > поставка товара

 • 14 Разработка планов

  Научно-техническое сотрудничество важно для обеих сторон и должно осуществляться по точному плану.

  Ғылыми-техникалық ынтымақтастық екі тарап үшін де маңызды және дәл жоспар бойынша жүзеге асырылуға тиіс.

  Нам необходимо обсудить...

  Біз... талқылауымыз қажет.

  - вопросы внедрения результатов научно-исследовательской работы в производство

  - продажу лицензий на новейшие технологии.

  Мы предлагаем включить в план...

  Біз... жоспарға енгізуді ұсынамыз.

  - строительство предприятий вашими специалистами в нашей стране.

  Я предлагаю подробнее рассмотреть блок вопросов, касающихся обмена информацией и повышения квалификации специалистов.

  Мен ақпарат алысуға және мамандардың біліктілігін көтеруге қатысты мәселелердің топтамасын егжей-тегжейлі қарауды ұсынамын.

  Сюда следует отнести и...

  Бұған... жатқызу керек.

  - обмен специалистами для совместной работы в институтах и лабораториях наших стран

  - біздің елдеріміздің институттары мен зертханаларында бірлесіп жұмыс істеу үшін мамандар алмасуды

  - обмен технической документацией и нормативными документами.

  Я хотел бы перечислить важнейшие направления в этом отношении.

  Мен бұл жөнінен аса маңызды бағыттарды атап өткім келеді.

  Речь идет о...

  Әңгіме... жайында болып отыр.

  - взаимном командировании лекторов и преподавателей для чтения курсов лекций

  - лекция курстарын оқу үшін лекторлар мен оқытушыларды бір-бірімізге іссапармен жіберу

  - специализированных курсах, семинарах, симпозиумах, коллоквиумах, научных конференциях и стажировках

  - мамандандырылған курстар, семинарлар, симпозиумдар, коллоквиумдар, ғылыми конференциялар мен сынақтамалар

  - подготовке научных кадров в крупных научно-исследовательских учреждениях и высших учебных заведениях

  - ірі ғылыми-зерттеу мекемелері мен жоғары оқу орындарында ғылыми кадрлар даярлау

  - систематическом обмене информационными материалами и опытом.

  Обучение специалистов и консультации будут проводиться в соответствии с контрактом на казахском (русском) языке.

  Мамандарды оқыту және ақыл-кеңестер беру келісімшартқа сәйкес қазақ (орыс) тілінде жүргізіледі.

  Мы хотели бы определиться по некоторым организационным вопросам и рассмотреть подробнее вопросы сотрудничества в области научно-исследовательских работ.

  Біз кейбір ұйымдастыру мәселелерін айқындап алғымыз және ғылыми-зерттеу жұмыстары саласындағы мәселелерді егжей-тегжейлі қарағымыз келеді.

  Что касается организационных вопросов, мы должны вернуться к вопросу о...

  Ұйымдастыру мәселелеріне келсек, біз... мәселеге қайтып оралуға тиіспіз.

  - ғылыми-техникалық зерттеулер жүргізу кезіндегі кооперациялау (үйлестіру)

  - совместном планировании и разработке важных научных и технических проблем (прогнозов)

  - маңызды ғылыми және техникалық проблемаларды (болжамдарды) бірлесіп жоспарлау және әзірлеу

  - сотрудничеству в области изобретательства и патентного дела.

  Давайте обсудим вопросы...

  Әуелі... мәселелерін талқылап алайық.

  - долгосрочного развития; фундаментальных исследований

  - участия в практическом применении наших научных совместных разработок при строительстве совместных предприятий в наших странах.

  - біздің елімізде бірлескен кәсіпорындар салу кезінде біздің бірлескен ғылыми талдамаларымызды практикалық қолдануға қатысу

  Мы обсудим вопросы о (об)...

  Біз... туралы мәселелерді талқылаймыз.

  - біріктірілген және мамандандырылған өнім жөніндегі нормалар мен стандарттар

  - технических, экономических и юридических критериях

  - техникалық, экономикалық және заңи өлшемдер

  - разработке и внедрении единой системы проектно-конструкторской документации

  - жобалық-құралымдық құжаттаманың бірыңғай жүйесін әзірлеп, енгізу

  - обсуждении и согласовании важнейших технических требований.

  Вы назвали множество вопросов, подлежащих обсуждению, но не упомянули ничего о методологии наших исследований и их обработке.

  Сіз талқылануға тиіс көптеген мәселелерді атадыңыз, бірақ біздің зерттеулеріміздің әдіснамасы және оларды өңдеу туралы ештеңе айтпадыңыз.

  Нам нужно выбрать другую методологию.

  Біз басқа әдіснаманы таңдауымыз керек.

  У вас созданы предпосылки для разработки и применения экономико-математических моделей?

  Бізде экономикалық-математикалық үлгілерді әзірлеп, қолдану үшін алғышарттар жасалған ба?

  Все эти вопросы мы решаем с учетом мировой экономической науки.

  Біз бұл мәселелердің бәрін әлемдік экономикалық ғылымды ескере отырып шешеміз.

  Русско-казахский экономический словарь > Разработка планов

 • 15 Согласование планов

  Мы должны согласовать с вами наш план научно-технического сотрудничества. Речь пойдет о...

  Біз өзіміздің ғылыми-техникалық ынтымақтастық жоспарымызды сіздермен келісуге тиіспіз. Әңгіме... жайында болып отыр.

  - финансовых вопросах.

  Нам нужно изучить на вашем заводе (комбинате)... средств механизации и автоматизации.

  Біз сіздердің зауытта (комбинатта) механикаландыру мен автоматтандыру құралдарының... зерделеуіміз керек.

  - степень надежности.

  Это вопрос развития комплексных систем и машин.

  Бұл кешенді жүйелер мен машиналарды дамыту мәселесі.

  Нам бы хотелось познакомиться с ходом внедрения прогрессивных методов труда.

  Біз еңбектің ілгерішіл әдістерін енгізу барысымен танысқымыз келеді.

  Мы имеем в виду разработку технико-экономических прогнозов.

  Біз техникалық-экономикалық болжалдарды әзірлеуді айтып отырмыз.

  Нам необходимы количественные и стоимостные контингенты.

  Бізге сандық (мөлшерлік) және құндық контингенттер қажет.

  Мы проработаем этот материал и выскажем свое мнение.

  Біз бұл материалды пысықтап, өз пікірімізді айтамыз.

  Біздің бірлескен талдамаларымыздың енгізілуіне байланысты істің жайы қалай?

  У вас как обстоят дела относительно...

  Сіздерде... қатысты істің жайы қалай?

  - экономии рабочей силы, материалов, энергии?

  - жұмыс күшін, материалдарды, энергияны үнемдеуге

  Несколько вопросов о ходе выпуска заказанных изделий, производимых по новейшей технологии.

  Ең жаңа технологиялар бойынша өндірілетін тапсырыс берілген бұйымдарды шығару барысы туралы бірнеше мәселелер.

  Нас особенно интересует крупносерийное производство.

  Бізді ірі сериялап өндіру айрықша қызықтырады.

  Только при помощи крупносерийного производства можно удовлетворить спрос.

  Тек ірі сериялап өндірудің көмегімен ғана сұранымды қанағаттандыруға болады.

  Само собой разумеется, в основном у нас крупносерийное производство.

  Әлбетте солай, біздегі негізінен ірі сериялы өндіріс қой.

  Необходимо приступить к серийному производству нового изделия.

  Жаңа бұйымды ірі сериялап өндіруге кірісу керек.

  Как изменились ваши производственные показатели вследствие внедрения в производство результатов научно-исследовательских работ?

  Өндіріске ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін енгізу себепті сіздердің өндірістік көрсеткіштеріңіз қалай өзгерді?

  На нашем заводе около 10% производительности труда связано с результатами научно-исследовательских работ.

  Біздің зауытта еңбек өнімділігінің 10 %-ға жуығы ғылыми-зерттеу жұмыстары нәтижелерінің өндіріске енгізілуіне байланысты.

  Русско-казахский экономический словарь > Согласование планов

 • 16 интересовать

  қызықтыру, зауықтандыру, қажет болу, керек болу

  Русско-казахский словарь > интересовать

 • 17 ли

  а)
  б)
  2) ( союз)
  а)
  б)

  Нужно ли дверь закрывать, если ключа нет? — Кілт болмаса, есікті құлыптау қажет пе?

  в)

  плохо ли, хорошо ли - но жить надо — жаман ба, жақсы ма - әйтеуір өмір сүру керек

  Русско-казахский словарь > ли

 • 18 подручный

  1) күнделікті қажеті бар, қол асты, әр уақыт керек болатын
  2) көмекші, жәрдемші, қолғабысшы

  Русско-казахский словарь > подручный

 • 19 требовать

  Русско-казахский словарь > требовать

 • 20 монтаж

  Просим произвести монтаж оборудования и его пуск в эксплуатацию в соответствии с договором.

  Шартқа сәйкес жабдықты құрастыруды және оны пайдалануға қосуды сұраймыз.

  Нам нужно вначале договориться о начале и окончании монтажных работ.

  Біз әуелі құрастыру жұмыстарының басталуы мен аяқталуы туралы уағдаласуымыз керек.

  Мы можем провести шеф-монтаж, как запланировано.

  Біз, жоспарланғанындай, құрастыруға басшылық жасай аламыз.

  Продолжительность монтажа составляет 11 месяцев. 1-е января и 1-е декабря - это даты начала и окончания монтажных работ.

  Құрастырудың ұзақтығы 11 ай болады. 1 қаңтар және 1 желтоқсан - құрастыру жұмыстарының басталуы мен аяқталуы күндері.

  Но в контракте предусмотрено проведение монтажа в течение десяти месяцев после поставки завода.

  Бірақ келісімшартта зауыттан жеткізілгеннен кейін құрастыруды он ай бойына жүргізу көзделген ғой.

  Мы просим вас продлить срок монтажа в связи с задержкой строительных работ.

  Біз құрылыс жұмыстарының кідіртілуіне байланысты құрастыру мерзімінің ұзартылуын сұраймыз.

  Требования к помещению, где будет работать установка, обусловлены производственной необходимостью.

  Қондырғы жұмыс істейтін үй-жайға қойылатын талаптар өндірістік қажеттіліктен туындаған.

  Для монтажа этой установки необходимо помещение с ровным и твердым полом.

  Бұл қондырғыны құрастыру үшін едені тегіс те қатты үй-жай қажет.

  Максимальная нагрузка на пол будет составлять 1000 кг/м2.

  Еденге түсетін ең ауыр салмақ 1000 кг/м2 болады.

  В помещении должна поддерживаться температура 15-30°.

  Үй-жайдағы температура 15-30° болуға тиіс.

  Влажность воздуха в помещении должна быть не более 80%.

  Үй-жайдағы ауаның ылғалдылығы 80%-дан көп болмауға тиіс.

  В помещении должен быть...

  Үй-жайға... тиіс.

  - подвод электроэнергии.

  Размеры помещения должны соответствовать плану и инструкции по эксплуатации.

  Үй-жайдың көлемі жоспарға және пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сай келуге тиіс.

  У вас не отвечают требованиям инструкции по эксплуатации...

  Сізде... пайдалану жөніндегі нұсқаулық талаптарына сай келмейді.

  - размеры помещения.

  Было бы очень желательно, чтобы при монтаже и во время проведения инструктажа присутствовали сотрудники, которые будут работать с прибором.

  Құрастыру кезінде және нұсқаулық жүргізу кезінде прибормен жұмыс істейтін қызметкерлердің қатысқаны өте жөн болар еді.

  Вы произвели монтаж прибора самостоятельно, а это находится в противоречии с инструкцией по эксплуатации.

  Сіз приборды құрастыру жұмысын өз бетіңізше жүргіздіңіз, мұның өзі пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қарама-қайшы келеді.

  Этот ящик нельзя распаковывать без наших специалистов.

  Мына жәшікті біздің мамандарсыз ашуға болмайды.

  Прибор находился в очень плохом состоянии, и монтаж пришлось прервать.

  Прибордың жай-күйі өте нашар екен, сондықтан құрастыруды тоқтатуға тура келді.

  Создалось тревожное положение с монтажом прибора.

  Приборды құрастырумен байланысты алаңдатарлық жағдай туды.

  * * *
  монтаж, құрастыру

  Русско-казахский экономический словарь > монтаж

См. также в других словарях:

 • керек — болса. Қажет деп тапса, керексінсе. – К е р е к б о л с а, өзі мұнда келсін, – деп – Үйге әуелі сәлем беріп енсін, – деп, Тапжылмастан қалды шопан үйінде, Кетті шофер көрсеткен соң жөн сілтеп (Қ. Көпішев, Ақмаралды., 39) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • дерт емес — (Түрікм.: Ашх., Таш., Мары, Байр.) керек емес, қажет емес. Оның әйел алғаны бізге д е р т е м е с (Түрікм., Таш.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • ракетаға қарсы қорғаныс — (Противоракетная оборона) ұшу траекториясындағы қарсыластың баллис тикалық ракеталарын табу, тосып алу мен жоюға арналған және оларға радиотехникалық кедергілер жасайтын әуе шабуылына қарсы қорғаныстың құрамдас бөлігі. Р.қ.қ. өз міндеттерін… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • жеке дәрі қобдишасы — (АИ 1, АИ 2) радиацияға, химияға, бактерияға қарсы медициналық және басқа да профилактикалық құралдар. Ж.д.қ. радиациялық заттармен, бактериялық құралдармен зақымданған кезде өзіне өзі және жанындағыларға алғашқы көмек көрсетуге арналған. Оның… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • таулы жердегі қимылдарды тылдық қамтамасыз ету — (Тыловое обеспечение действия в горах) таулы жерлердегі батальонды тылмен қамтамасыз ету бөлімшелерді ұрысқа қабілетті түрде ұстап тұру және жүктелген тапсырмаларды орындау үшін оларға қолайлы жағдайлар жасау мақсатында жүзеге асырылады. Таулы… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • басып алу — (Оккупация; лат. occupatio – жаулап алу) халықаралық құқық анықтамасы бойынша қарулы күш қолдану арқылы қарсыластың аумағын уақытша басып алу. Б.а. соғыстың сипатымен және оның саяси мақсаттарымен анықталады. Б.а. соғыстың өзі сияқты агрессиялық… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • Позитивизм — (лат.positivus – оң, жағымды) – ХІХғ. 30 40 жылдары дүниеге келген философиялық бағыт. Оның өкілдерінің пікірінше, философия өте мөте (аса) ғылыми таныммен шектелуі керек, материализм, идеализм т.б. философиялық мәселелердің қажеті жоқ. Нағыз… …   Философиялық терминдердің сөздігі

 • таудағы барлау — таулы жерлердегі барлау қарсылас және алдағы қимыл әрекеттер жүргізілетін аудандағы жергілікті жер туралы мәліметтерді жинау мақсатында кез келген жағдайларда ұйымдастырылып жүргізіледі. Барлауға қойылатын негізгі талаптар: барлау объектілері мен …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • таудағы қорғаныс — (Оборона в горах) таулы жерлер қөпқабатты қапталдан және айқастыра ату жүйесін ұйымдастыруға себепші болады және айнала қорғанысты жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Жергілікті жердің өтуге қиын тұстарының болуы, табиғи кедергілердің көптігі және… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • Аскеттік — Аскеттік, аскетизм (гр. asketеs жаттығу, басқарыламын) моральдік, діни, әлеуметтік мұраттарға (идеалдарға) жету үшін саналы түрде табиғи қызықтардан, өмір игіліктері мен ләззаттықтан бас тартып, өткінші дүние құндылықтарын тәркі ету. Аскеттік… …   Философиялық терминдердің сөздігі

 • жар — 1 (Орал: Казт., Қара., Орда, Жән., Чап.; Ақт.: Қараб., Шалқ., Ойыл, Байғ.; Гур.: Есб., Маңғ., Мақат; Қ орда, Арал; Рес., Орын.; Қарақ.) үйдің қабырғасы. Ж а р д а ілулі тұрған кімнің пальтосы? (Орал, Казт.). Ж а р газетіне оның суретін салып… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»