Перевод: с русского на все языки

Как классифицируется спрос на банковские продукты

 • 1 разрабатывать розничные банковские продукты

  Универсальный русско-английский словарь > разрабатывать розничные банковские продукты

 • 2 спрос на банковские услуги

  Dictionnaire russe-français universel > спрос на банковские услуги

 • 3 банковские продукты

  bank[ing] products (services)

  Banks. Exchanges. Accounting. (Russian-English) > банковские продукты

 • 4 Банковский маркетинг

  Финансовый маркетинг представляет собой системный подход инвесторов-продавцов к управлению процессом реализации финансовых активов (денег, ценных бумаг, драгоценных металлов и камней) и системный подход инвесторов-покупателей к управлению накоплением финансовых активов. Сферой деятельности этого маркетинга является финансовый рынок. Составной частью финансового маркетинга считается банковский маркетинг, который затрагивает банковские услуги на финансовом рынке или рынок банковских продуктов и услуг.

  Қаржы маркетингі сатушы-инвесторлардың қаржы активтерінің (ақшаның, бағалы қағаздардың, асыл металдар мен тастардың) өткізілуі үдерісін басқаруға жүйелі көзқарасы және сатып алушы-инвесторлардың қаржы активтерінің қорлануын басқаруға жүйелі көзқарасы болып табылады. Қаржы нарығы осы маркетингі қызметінің аясы болып табылады. Қаржы нарығындағы банк көрсететін қызметтерді немесе банк өнімдері мен қызмет көрсету нарығын қамтитын банк маркетингі қаржы нарығының құрамдас бөлігі болып саналады.

  Банковский маркетинг – это процесс, который включает в себя:

  Банк маркетингі – мыналарды қамтитын үдеріс:

  - планирование производства банковского продукта;

  - банк өнімін өндіруді жоспарлау;

  - исследование финансового рынка;

  - қаржы нарығын зерттеу;

  - налаживание коммуникаций;

  - қарым-қатынасты жолға қою;

  - установление цен;

  - бағаны белгілеу;

  - организацию продвижения банковского продукта;

  - банк өнімінің жылжытылуын ұйымдастыру;

  - развертывание службы банковского сервиса.

  - банк сервисінің қызметін өрістету.

  Основными задачами банковского маркетинга являются:

  Банк маркетингісінің негізгі міндеттері:

  - прогнозирование требований покупателей к банковскому продукту;

  - сатып алушылардың банк өніміне қоятын талаптарын болжау;

  - изучение спроса на банковский продукт;

  - банк өніміне сұранымды зерделеу;

  - выпуск банковского продукта, соответствующего требованиям покупателей;

  - сатып алушылардың талаптарына сай келетін банк өнімін шығару;

  - установление уровня цен на банковский продукт с учетом условий конкуренции;

  - бәсеке шарттарын ескере отырып банк өнімі бағасының деңгейін белгілеу;

  - повышение имиджа банка;

  - банкінің беделін көтеру;

  - повышение доли финансового рынка, контролируемого данным банком.

  - осы банк бақылайтын қаржы нарығының үлесін арттыру.

  Концепция банковского маркетинга характеризует цель деятельности банка на финансовом рынке. У покупателей банковского продукта разные интересы, потребности, возможности, денежные ресурсы и разная степень риска. Поэтому у них разный спрос на данные продукты. Это означает, что банк, предлагающий свой продукт, должен четко знать, на какую группу покупателей этот продукт рассчитан и сколько может быть потенциальных потребителей этого продукта. Отсюда возможны два направления деятельности банка:

  Банк маркетингісінің тұжырымдамасы қаржы нарығындағы банк қызметінің мақсатын сипаттайды. Банк өнімін сатып алушылардың мүдделері, қажетсінулері, мүмкіндіктері, ақша ресурстары алуан түрлі, тәуекел дәрежесі де әртүрлі. Сондықтан олардың нақты өнімге деген сұранымы да түрліше. Мұның мәнісі мынада: өз өнімін ұсынушы банк бұл өнімнің сатып алушылардың қандай тобына арналғанын және бұл өнімнің әлеуетті тұтынушылары қанша бола алатынын айқын білуге тиіс. Осыдан келіп банк қызметінің екі бағыты болуы ықтимал:

  - ориентация на массовый, стабильный спрос, что предполагает относительно низкие цены (курсы, процентные ставки) на продукт, ограничение услуги по обслуживанию клиентов и больший охват мелких покупателей;

  - жаппай, тұрақты сұранымға бағдарлануы, мұның өзі өнім бағасының (бағамы, пайыздық мөлшерлемесі) біршама төмен болуын, клиенттерге қызмет көрсетудің шектелуін және ұсақ сатып алушылардың кең қамтылуын көздейді;

  - ориентация на нестабильный спрос, т.е. на отдельные группы покупателей, что предполагает относительно высокие цены (курсы, процентные ставки) на продукт, более широкий круг услуг по обслуживанию клиентов и меньший охват покупателей.

  - тұрақсыз сұранымға, яғни сатып алушылардың жекелеген топтарына бағдарлану, мұның өзі өнім бағасының (бағамы, пайыздық мөлшерлемесі) біршама жоғары болуын, клиенттерге неғұрлым кең ауқымда қызмет көрсетілуін және ұсақ сатып алушылардың аз қамтылуын көздейді.

  Маркетинговая деятельность – это комплекс действий:

  Маркетингілік қызмет:

  - по разработке типологии потребления;

  - тұтыну тұрпаттамасын әзірлеу жөніндегі;

  - по изучению спроса;

  - сұранымды зерделеу жөніндегі;

  - по планированию производства банковского продукта и организации работы по его реализации.

  - банк өнімін өндіруді жоспарлау және оның іске асыру жұмысын ұйымдастыру жөніндегі іс-қимылдар кешені.

  Спрос на банковские продукты можно классифицировать по психофизиологической реакции покупателей и по степени удовлетворения потребностей покупателей.

  Банк өнімдеріне сұранымды сатып алушылардың психологиялық-физиологиялық қарымта жауабына қарай және сатып алушылар қажеттерінің қанағаттандырылу дәрежесіне қарай жіктелуі мүмкін.

  По психофизиологическому признаку выделяют:

  Психологиялық-физиологиялық белгі бойынша мыналарға бөлінеді:

  - фиксированный спрос – устойчивый спрос на отдельные виды банковских продуктов, постоянно предоставляемых банком (депозитные вклады в банках с минимальной суммой вклада не более 1000 тенге, акции наиболее престижных банков и др.);

  - тиянақталған сұраным – банк ұдайы беріп тұратын банк өнімдерінің жекелеген түрлеріне тұрақты сұраным (банкідегі салымның ең аз сомасы 100 теңгеден аспайтын депозиттік салым, неғұрлым беделді банкілердің акциялары, т.б.);

  - альтернативный спрос – спрос по выбору, когда вкладчик после анализа своих возможностей, степени доходности, выгодности, риска принимает решение о вложении капитала в банковский продукт (спрос на такие активы, как валютные депозиты, и трасты, депозитные вклады с суммой вклада не более 3000 тенге и др.);

  - баламалы сұраным – таңдау бойынша сұраным, мұнда салымшы өз мүмкіндіктерін, табыстылық, тиімділік, тәуекелдік дәрежесін талдағаннан кейін капиталды банк өніміне салу туралы шешім қабылдайды (валюталық депозиттер сияқты активтерге, трастыларға, салым сомасы 3000 теңгеден аспайтын депозиттік салымдарға, т.б. сұраным);

  - импульсный спрос – неожиданный спрос, когда покупатель, уже сделавший свой выбор под влиянием советов других покупателей, знакомых, рекламы или иных факторов, меняет свое решение (спрос на ценные бумаги, по которым обещают высокие дивиденды (проценты) и др.).

  - серпінді сұраным – күтпеген жерден болатын сұраныс; мұнда басқа сатып алушылардың, таныстарының, жарнаманың немесе басқа да факторлардың ықпалымен өз таңдауын жасаған сатып алушы өз шешімін өзгертеді (дивиденді (пайызы) жоғары болады деп күтілген бағалы қағаздар, т.б. бойынша сұраным).

  По степени удовлетворения потребностей покупателей можно выделить:

  Сатып алушылар қажеттерінің қанағаттандырылуы дәрежесіне қарай мыналарға бөлінеді:

  - реализованный спрос (спрос удовлетворен, когда услуга или банковский продукт предъявлены покупателю);

  - өткізілген сұраным (сұраным қызмет көрсету немесе банк өнімі сатып алушыға ұсынылған кезде қанағаттандырылды);

  - неудовлетворенный спрос – спрос на банковские продукты, отсутствующие в продаже или существующие, но по объему предложения отстающие от запросов покупателей;

  - қанағаттандырылмаған сұраным – сатуда жоқ немесе бар болғанымен ұсынымның көлемі бойынша сатып алушылардың сұрауынан артта қалған банк өнімдеріне сұраным;

  - формирующийся спрос, нечетко выраженный спрос.

  - қалыптасушы сұраным, айқын көрініс таппаған сұраным.

  Рендит – это относительный показатель доходности ценной бумаги. Рендит акции определяется процентным отношением выплаченного по ней дивиденда к рыночному курсу акции. Чем выше размер рендита, тем доходнее акция.

  Рендит – бағалы қағаз табыстылығының салыстырмалы көрсеткіші. Акция рендиті акция бойынша төленген дивидендтің акцияның нарықтық бағамына пайыздық қатынасымен айқындалады. Рендит мөлшері жоғары болған сайын акция да табыстырақ.

  Спрэд – это разрыв между минимальной ценой предложения и максимальной ценой спроса. Наиболее ликвидными являются ценные бумаги, у которых отношение спрэда к максимальной цене спроса наименьшее (обычно до 3%).

  Спрэд – ұсынымның ең төмен бағасы мен сұранымның ең жоғары бағасының арасындағы алшақтық. Спрэдтің сұранымның ең жоғары бағасына қатынасы барыша төмен (әдетте 3%-ға дейін) бағалы қағаздар неғұрлым өтімді болып табылады.

  Процесс банковского маркетинга включает следующие этапы:

  Банк маркетингісі үдерісі мынадай кезеңдерді қамтиды:

  - изучение потребностей покупателей конкретного банковского продукта;

  - нақты банк өнімін сатып алушылардың қажеттерін зерделеу;

  - комплексное исследование финансового рынка по секторам;

  - қаржы нарығын секторлар бойынша кешенді түрде зерттеу;

  - исследование возможностей текущей и перспективной реализации банковского маркетинга;

  - банк маркетингісінің ағым-дағы және келешектегі іске асырылуы мүмкіндіктерін зерттеу;

  - планирование маркетинга;

  - маркетингіні жобалау;

  - планирование жизненного цикла банковской инновации;

  - банк инновациясының өміршеңдік циклін жоспарлау;

  - реклама;

  - жарнама;

  - организация работы отделов и структурных подразделений банков.

  - банкілердің бөлімдері мен құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастыру.

  Основными функциями банковского маркетинга являются:

  Банк маркетингісінің негізгі атқарымдары:

  - сбор информации;

  - ақпарат жинау;

  - маркетинговые исследования;

  - маркетингілік зерттеу;

  - планирование деятельности по выпуску и реализации банковских продуктов;

  - банк өнімдерін шығару және өткізу жөніндегі қызметті жоспарлау;

  - реклама;

  - жарнама;

  - реализация банковских продуктов.

  - банк өнімдерін өткізу.

  План банковского маркетинга представляет собой план реализации банковских продуктов, традиционных и новых. Этот план определяет какой банковский продукт или какую инновацию, на какой территории и по какой цене следует продавать в данный период времени.

  Банк маркетингісінің жоспары банк өнімдерін, кәдуілгі және жаңа өнімдерін өткізу жоспары болып табылады. Бұл жоспар нақты уақыт кезеңінде қандай банк өнімін немесе қандай инновацияны, қай аумақта және қандай бағамен сату керек екенін айқындайды.

  Стратегия банковского маркетинга заключается в:

  Банк маркетингісінің стратегиясы:

  - анализе возможностей банка по выпуску того или иного банковского продукта;

  - банкінің белгілі бір банк өнімін шығару жөніндегі мүмкіндіктерін талдау үдерісінде;

  - определении цели выпуска продукта;

  - өнім шығарудың мақсатын айқындауда;

  - обосновании банковской инновации и ее характеристики;

  - банк инновациясын негіздеу және оны сипаттауда;

  - маркетинговых исследованиях финансового рынка и возможностей реализации банковского продукта как в текущем периоде, так и в ближайшей перспективе.

  - қаржы нарығын және банк өнімін ағымдағы кезеңде де, таяудағы келешекте де өткізу мүмкіндіктерін маркетингілік зерттеуде.

  Банк маркетингінің стратегиясында қандай тұжырымдамаларды бөліп көрсетуге болады?

  В стратегии банковского маркетинга целесообразно выделить следующие концепции:

  Банк маркетингісінің стратегиясында мына тұжырымдамаларды бөліп көрсету орынды:

  - сегментация финансового рынка;

  - қаржы нарығын бөліктемелеу;

  - выбор целевого банковского продукта или услуги;

  - нысаналы банк өнімін немесе қызмет көрсетуді таңдау;

  - выбор методов выхода на рынок;

  - нарыққа шығу әдістерін таңдау;

  - выбор маркетинговых средств;

  - маркетингілік құралдарды таңдау;

  - выбор времени выхода на рынок.

  - нарыққа шығу уақытын таңдау.

  Русско-казахский экономический словарь > Банковский маркетинг

 • 5 симбиотик

  [греч. symbiosis — совместная жизнь]
  комплексный препарат, содержащий как нормальную микрофлору, так и продукты ее жизнедеятельности, который стимулирует в организме рост и развитие собственной микрофлоры. С. занимает пограничное положение между пребиотиком (см. пребиотики) и пробиотиком (см. пробиотики).

  Толковый биотехнологический словарь. Русско-английский. > симбиотик

 • 6 истерия

  Класс неврозов, известный со времен Гиппократа и относимый в античные времена к болезням матки (hysteron). В конце XIX столетия Жане и Шарко обратили к истерии внимание медиков. Под влиянием Шарко Фрейд совместно с Брейером начал исследовать психические механизмы истерии. В ходе исследований он открыл бессознательную фантазию, конфликт, вытеснение, идентификацию и перенос, чем ознаменовалось возникновение психоанализа. Истерические симптомы объяснялись Фрейдом как результат вытесненных сексуальных воспоминаний и фантазий, обратившихся телесными симптомами.
  Психоневрозы Фрейд разделял на две категории — истерический невроз и невроз навязчивости. Он отличал их от невроза страха, считая, что физиологической основой последнего является неудачная сексуальная практика; психоневрозы же он считал психическими по природе и связанными с ранними детскими конфликтами. Фрейд различал также два вида истерии — конверсионную истерию и истерию страха. В обоих случаях главной чертой является защита от эдипова конфликта посредством вытеснения. При конверсионной истерии больной пытается справиться с психическим конфликтом, обращая его в телесные симптомы или посредством диссоциации; при истерии страха Я не преодолевает страх вопреки обсессивным и, прежде всего, фобическим механизмам.
  В настоящее время истерию страха принято обозначать как фобический невроз или смешанный психоневроз.
  Конверсионная истерия характеризуется: 1) телесными симптомами, изменчивыми по природе и связанными с психическими функциями и значениями, а не с анатомическими и физиологическими нарушениями; 2) внешним эмоциональным безразличием (la belle indifference — "прекрасное равнодушие") к приписываемой серьезности симптомов; 3) эпизодическими психическими состояниями (самостоятельными или сочетающимися с перечисленной выше симптоматикой), известными как истерические припадки. Последние включают диссоциацию определенных психических функций, не нарушающими сферу сознания или исключающими возможность нормального осознания, что приводит к таким расстройствам, как раздвоение личности, сомнамбулизм, общая амнезия и т.п. Нередко истерические припадки выражаются в сложных фантастических историях, которые могут быть проанализированы так же, как элементы сновидений; оба феномена — продукты искажений, проистекающих из механизмов, в которых задействован первичный процесс.
  Телесные симптомы конверсионной истерии могут включать моторные, сенсорные или висцеральные феномены: анестезию, боль, паралич, тремор, глухоту, слепоту, рвоту, икоту и т.п. Они соответствуют ложным представлениям о болезни, а не анатомо-физиологической реальности. Вместе с тем — и вопреки аффективной реакции, неадекватной кажущейся серьезности симптома, — истерические пациенты убеждены, что симптомы соответствуют реальному телесному заболеванию.
  Появление истерических симптомов связано с пробуждением конфликтов, относящихся к эдипову периоду психосексуального развития. Основную опасность представляет желание объекта инцестуозной любви. Кроме того, как показал еще Фрейд, для определенных типов истерии немалое значение имеют догенитальные, в частности, оральные конфликты. Основными формами защиты выступают вытеснение, регрессия и идентификация, приводящие к диссоциированной телесной и аффективной симптоматике, которая действует как искаженный заместитель и компромисс по отношению к изначальному детскому сексуальному удовлетворению.
  Таким образом, симптомы представляют выражение на "языке тела" специфических бессознательных фантазий, возникших в качестве компромисса при конфликтах между провоцирующими тревогу инстинктивными желаниями и защитой от этих желаний. Синдромы индивидуальны, и анализ показывает, что они исторически обусловлены специфическими вытесненными прошлыми переживаниями. Выбор симптома (включая пораженный орган или область тела) преимущественно основан на содержании бессознательной фантазии, эротогенности области, ранних идентификаций и возможностей органа в символизации задействованных сил. Эти симптомы являются прекрасным примером "возвращения вытесненного" — в них реактивируются как инстинктивное желание, так и защита от него. В недуге или депривации, связанной с симптомом, выражается мазохистское наказание за частичное удовлетворение запретных фантазий.
  Эдиповы конфликты могут также влиять на формирование истерического характера. Люди с такой структурой характера театрально демонстративны, кокетливы, лабильны в настроениях, склонны к отыгрыванию эдиповых фантазий, но при этом боятся сексуальности и сдержаны в действиях.
  Психоанализ — предпочтительный метод лечения истерии; прогноз успешности лечения — от хорошего до самого благоприятного.
  Фрейд и Брейер в ранних трудах использовали термины "защитная истерия", "ретенционная истерия" и "гипноидная истерия"; в настоящее время они вышли из употребления и считаются архаичными.
  \
  Лит.: [136, 203, 253, 698]

  Словарь психоаналитических терминов и понятий > истерия

 • 7 продукт

  Banks. Exchanges. Accounting. (Russian-English) > продукт

 • 8 produce

  продукт (в СНС; показатель применяется для исчисления так называемых комплексных национальных показателей; в состав продукта входят материальные блага, реализуемые услуги, предоставляемые домашней прислугой, услуги, предоставляемые служащими административным учреждениям, и некоторые другие услуги второстепенного характера, такие, например, как услуги страховых компаний; в отличие от понятия продукции, которое относится только к произведённым благам и к реализуемым услугам, понятие продукта включает произведённые материальные блага и, как правило, совокупность всех услуг); продукты; сельскохозяйственные продукты, овощи и фрукты; зелень; продукция; изделие; фабрикат; товар; см. production

  Англо-русский словарь промышленной и научной лексики > produce

 • 9 тепловой эффект химической реакции

  1. Wärmetönung
  2. Wärmeeffekt der Reaktion

   

  тепловой эффект химической реакции
  Теплота, поглощаемая (выделяемая) в результате химического превращения исходных веществ в продукты реакции в количествах, соответствующих уравнению химической реакции при следующих условиях:
  1) единственно возможной работой при этом является работа против давления окружающей среды,
  2) как исходные вещества, так и продукты реакции имеют одинаковую температуру.
  Примечания
  1. Тепловой эффект химической реакции, протекающей при постоянном объеме, и равный изменению внутренней энергии системы в процессе, называется «изохорным тепловым эффектом».
  2. Тепловой эффект химической реакции, протекающей при постоянном давлении, и равный изменению энтальпии системы в процессе, называется «изобарным тепловым эффектом» или «энтальпией химической реакции».
  [Сборник рекомендуемых терминов. Выпуск 103. Термодинамика. Академия наук СССР. Комитет научно-технической терминологии. 1984 г.]

  Тематики

  EN

  DE

  FR

  Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > тепловой эффект химической реакции

 • 10 инфляция

  1. inflation

   

  инфляция
  Обесценение бумажных денег вследствие выпуска их в обращение в размерах, превышающих потребности товарооборота, что сопровождается ростом цен на товары и падением реальной заработной платы. Кредитная И. - чрезмерное расширение кредита банками. Индуцированная И. - И., обусловленная какими-либо экономическими факторами. Административная И. - И., порождаемая административными (управляемыми) ценами. Социальная И. - рост цен под влиянием роста издержек, связанных с новыми общественными требованиями к качеству продукции, охране окружающей среды и т.п. Термин И. часто употребляется, если речь идет о чрезмерном повышении цен. Государственная политика, направленная на урегулирование денежного обращения, сжатие массы денег, прекращение неумеренного роста цен называется антиинфляционной политикой, которая может предупреждать раскручивание маховика И. (упреждающая антиинфляционная политика) и проводиться на фоне уже прогрессирующей инфляционной ситуации. В этом случае осуществляется разновидность антиинфляционной политики - дефляционная политика.
  [ http://www.lexikon.ru/dict/buh/index.html]

  инфляция
  Процесс общего роста цен, приводящего к снижению покупательной способности номинальной денежной единицы в результате избытка денег в экономике сверх потребностей товарооборота (с учетом услуг). Различается медленная, «ползучая» И. (обычно при этом индекс цен растет в пределах 4-6% в год) и ускоренная («галопирующая«) И., иногда ее называют еще И. двузначных процентов. Наконец, гиперинфляция — ее типичным примером было катастрофическое обесценение рубля в начале 20-х гг. Существует ряд не только разных, но и противоречивых объяснений причин и трактовок экономических последствий И. Среди причин называется переполнение каналов денежного обращения (само слово И. происходит от inflatio — вздутие, переполнение): - в результате оплаты труда (то есть пополнения этих каналов), не дающего немедленной отдачи в виде оплачиваемых товаров и услуг (то есть оттока денег из этих каналов). Таковы, например, труд в производстве вооружений, в строительстве (см. Инфляционная неустойчивость экономики); — вследствие дефицитного финансирования государственных мероприятий, когда рост государственных расходов не сопровождается соответствующими поступлениями средств в бюджет. Практика показывает, что дефицит государственного бюджета, не покрываемый внешними источниками (напр. иностранными кредитами), неминуемо ведет к инфляции; - в ситуации, когда заработная плата работников отрасли или производства, увеличивших производительность труда, оправданно повышается, но вслед за тем «по аналогии» повышают зарплату и в тех отраслях, где подобного роста эффективности не наблюдалось; — из-за повышения предприятиями цен на продукцию как реакции на рост издержек (например, в связи с повышением стоимости сырья и материалов, ростом заработной платы работников); — в результате так называемого “бегства от денег”, когда распространяются инфляционные ожидания: население, обнаруживая рост цен, торопится закупать товары впрок, тем самым стимулируя дальнейшее ускорение этого роста. Перечисленные (и, возможно, иные) причины возникновения И. принято группировать в два понятия: инфляция издержек [cost-push inflation] и инфляция спроса [demand-pull inflation]. И многие экономисты спорят: какая из них первична, какая — вторична. Однако монетаристы утверждают, что И. это всегда денежный феномен, и ее динамика определяется количеством денег в экономике, а не непосредственно перечисленными причинами, лежащими «на стороне» производства, психологии и пр.. Исходя из классического уравнения обмена (см. Количественная теория денег), они преобразуют его в модель динамики инфляции, которая показывает, что основная причина ее ускорения состоит в более быстром росте номинальной денежной массы по сравнению с ростом национального продукта в физическом выражении: где iP — индекс роста цен (индекс инфляции); iM — индекс роста денежной массы; iV — индекс роста скорости обращения денег, находящихся в обороте; iQ — индекс роста реального продукта. Это означает, что темпы инфляции прямо пропорциональны темпам прироста денежной массы, темпам увеличения скорости денежного обращения и обратно пропорциональны темпам прироста реального продукта. В 1976 году профессор М. Фридман получил Нобелевскую премию за цикл работ, демонстрирующих денежную природу инфляции в современном мире. Для практической денежной политики важно, что временные лаги между ростом денежного предложения и темпами инфляции – параметр, который трудно прогнозировать. Так же, как и спрос на деньги, это один из самых трудных для анализа экономических показателей. Стратегически, в долгосрочной перспективе, темпы инфляционных процессов определяются динамикой денежного спроса и предложения. Однако, если рассматривать краткосрочные колебания темпов инфляции, немонетарные факторы тоже имеют некоторое значение. По расчетам Института экономической политики, в России вклад монетарных факторов в темпы инфляции (если учесть инфляционную инерцию) в первом десятилетии 21 века составил около 80%.. Споры вокруг соотношения денежной и затратной природы инфляции иногда приобретают причудливую форму. Например, как сообщали «Известия» от 24.03.2006 («Это средневековая хиромантия»), Герман Греф был «готов выдвинуть» Чубайса на Нобелевскую премию, если тот «сможет доказать, что повышение тарифов на услуги естественных монополий не влияет на инфляцию». Развернувшаяся дискуссия показала, что, при всей внешней парадоксальности, теоретически прав был Чубайс. Дело в том, что при данном количестве денег у населения повышение тарифов просто сократит платежеспособный спрос на другие товары (на них людям придется экономить, чтобы оплатить обязательные расходы), и в результате цены на эти товары снизятся. Общий уровень инфляции останется неизменным. Но если добавить денег в экономику, такой спрос не сократится и, следовательно, инфляция усилится. А это говорит о том, что и при росте издержек на отдельные товары или услуги инфляция зависит от изменений денежной массы, то есть от того, что называется монетарными факторами. При росте инфляции падает запас реальных денег у населения и растет скорость обращения денег. Увеличение номинальной массы денег, (например, с помощью так наз.»печатного станка» или эмиссии) приводит с некоторым лагом к дальнейшему повышению уровня инфляции, вопреки надеждам тех, кто считает что эмиссия – средство стабилизации экономики. Начало рыночных реформ ознаменовалось взлетом инфляции. Причина – очевидна. Вопреки расхожим мнениям И. возможна не только при рыночном, но и при централизованно планируемом хозяйстве (в последнем случае она обычно принимает скрытую форму, которая внешне проявляется во всеобщем дефиците товаров и услуг, цены на которые оказывались ниже цен равновесия между спросом и предложением). Поэтому когда начали устанавливаться экономически оправданные равновесные цены (что является решающим условием нормального функционирования рыночного хозяйства!), то явная И. достигла весьма высокого уровня, временами угрожая срывом в гиперинфляцию. Так было, например, во второй половине 1992 года после крупной операции кредитования промышленности, проведенной Центральным банком России — что сорвало начавшуюся было «шоковую» терапию экономики и перевело Россию в разряд тех постсоциалистических стран, которые проводили экономические реформы постепенно, так называемым градуалистским путем (см. Градуализм). Результат известен: трудности, переживаемые народом, остались, спад производства, временно замедлившийся, вскоре продолжился — в то время как страны, которые довели «шоковую терапию» до логического завершения, успешно вышли из кризиса и относительно быстро возобновили экономический рост (например, Польша, Эстония, Словения). От И. всегда сильнее всего страдают слои населения с фиксированными доходами, в том числе — пенсионеры. Поэтому обычно вводится индексация — повышение фиксированных доходов в меру инфляции — что имеет большое социальное значение. Вслед за повышением цен растет, как правило, и зарплата, правда, с опозданием, что по справедливому утверждению профсоюзов, приводит к относительному снижению жизненного уровня трудящихся. Путем увеличения И., в краткосрочном периоде может быть снижена безработица. Поэтому некоторые экономисты возражали против политики подавления И. в России, утверждая, что «умеренная инфляция» (скажем, 8 — 10% в месяц) полезна в социальном смысле и предлагая идти на увеличение (номинальной) денежной массы. Однако в долгосрочном периоде указанной связи нет — безработица останется на прежнем уровне. Между тем, сохранение даже «умеренной» инфляции делает невыгодными инвестиции в производство и, значит, наглухо перекрывает перспективу возобновления экономического роста. Для снижения темпов И. применяются разнообразные дефляционные (или антиинфляционные) меры: ограничение эмиссии денег, продажа ценных бумаг, повышение процентных ставок в сберегательных банках, вплоть до денежных реформ и деноминации валюты (замены денежных знаков), что обычно оказывает ограничивающее воздействие на инфляционные ожидания населения. Cм. Также Денежная политика, Измерение инфляции, Инфляционный налог, Коэффициент монетизации экономики, Норма инфляции, Финансовая политика.
  [ http://slovar-lopatnikov.ru/]

  Тематики

  EN

  Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > инфляция

 • 11 тепловой эффект химической реакции

  1. heat of reaction

   

  тепловой эффект химической реакции
  Теплота, поглощаемая (выделяемая) в результате химического превращения исходных веществ в продукты реакции в количествах, соответствующих уравнению химической реакции при следующих условиях:
  1) единственно возможной работой при этом является работа против давления окружающей среды,
  2) как исходные вещества, так и продукты реакции имеют одинаковую температуру.
  Примечания
  1. Тепловой эффект химической реакции, протекающей при постоянном объеме, и равный изменению внутренней энергии системы в процессе, называется «изохорным тепловым эффектом».
  2. Тепловой эффект химической реакции, протекающей при постоянном давлении, и равный изменению энтальпии системы в процессе, называется «изобарным тепловым эффектом» или «энтальпией химической реакции».
  [Сборник рекомендуемых терминов. Выпуск 103. Термодинамика. Академия наук СССР. Комитет научно-технической терминологии. 1984 г.]

  Тематики

  EN

  DE

  FR

  Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > тепловой эффект химической реакции

 • 12 тепловой эффект химической реакции

  1. effet d'une réaction chimique

   

  тепловой эффект химической реакции
  Теплота, поглощаемая (выделяемая) в результате химического превращения исходных веществ в продукты реакции в количествах, соответствующих уравнению химической реакции при следующих условиях:
  1) единственно возможной работой при этом является работа против давления окружающей среды,
  2) как исходные вещества, так и продукты реакции имеют одинаковую температуру.
  Примечания
  1. Тепловой эффект химической реакции, протекающей при постоянном объеме, и равный изменению внутренней энергии системы в процессе, называется «изохорным тепловым эффектом».
  2. Тепловой эффект химической реакции, протекающей при постоянном давлении, и равный изменению энтальпии системы в процессе, называется «изобарным тепловым эффектом» или «энтальпией химической реакции».
  [Сборник рекомендуемых терминов. Выпуск 103. Термодинамика. Академия наук СССР. Комитет научно-технической терминологии. 1984 г.]

  Тематики

  EN

  DE

  FR

  Русско-французский словарь нормативно-технической терминологии > тепловой эффект химической реакции

 • 13 использовать банковские ссуды как источник средств

  Универсальный русско-английский словарь > использовать банковские ссуды как источник средств

 • 14 продукты из отходов как удобрение

  Универсальный русско-английский словарь > продукты из отходов как удобрение

 • 15 спрос на продукты

  Economy: product demand (в т.ч. финансовые; англ. оборот взят из новостного сообщения агентства Bloomberg)

  Универсальный русско-английский словарь > спрос на продукты

 • 16 курс зачёркнут, так как имелся лишь спрос

  Универсальный русско-немецкий словарь > курс зачёркнут, так как имелся лишь спрос

 • 17 представлять спрос на продукты

  Diccionario universal ruso-español > представлять спрос на продукты

 • 18 использовать банковские ссуды как источник средств

  to use bank borrowings as a source of funds

  4000 полезных слов и выражений > использовать банковские ссуды как источник средств

 • 19 спрос

  м
  demande, consommation, besoins; ( как состояние рынка) marché

  пользоваться спросом — être demandé, ( наибольшим) être en vogue

  порождать спрос — susciter la demande, susciter les besoins

  создавать спрос — créer la demande, susciter la consommation

  соответствовать спросу — correspondre à la demande, répondre aux besoins

  стимулировать спрос — inciter la demande, encourager la demande

  спрос, предъявляемый государством — demande publique

  - спрос на внешнем рынке
  - спрос на внутреннем рынке
  - спрос на кредит
  - спрос на наличность
  - спрос на оборудование
  - спрос на рабочую силу
  - спрос на ресурсы
  - спрос на сырье
  - спрос на товары
  - спрос на услуги
  - спрос на факторы производства
  - спрос населения
  - спрос предприятий
  - спрос со стороны государства
  - активный спрос
  - альтернативный спрос
  - будущий спрос
  - вменённый спрос
  - внешний спрос
  - внутренний спрос
  - возросший спрос
  - вторичный спрос
  - высокий спрос
  - выявленный спрос
  - вялый спрос
  - гарантированный спрос
  - государственный спрос
  - действительный спрос
  - дефицитный спрос
  - динамичный спрос
  - дополнительный спрос
  - зависимый спрос
  - избирательный спрос
  - избыточный спрос
  - импортный спрос
  - инвестиционный спрос
  - колеблющийся спрос
  - конечный спрос
  - массовый спрос
  - мировой спрос
  - наивысший спрос
  - накопившийся спрос
  - небольшой спрос
  - недостаточный спрос
  - ненасыщенный спрос
  - непокрытый спрос
  - непрерывный спрос
  - нестабильный спрос
  - неудовлетворённый спрос
  - неустойчивый спрос
  - неэластичный спрос
  - номинальный спрос
  - общественный спрос
  - общий спрос
  - ограниченный спрос
  - оживлённый спрос
  - ожидаемый спрос
  - отложенный спрос
  - отраслевой спрос
  - отрицательный спрос
  - падающий спрос
  - первичный спрос
  - планируемый спрос
  - платёжеспособный спрос
  - платёжеспособный избыточный спрос
  - понижающийся спрос
  - постоянный спрос
  - потенциальный спрос
  - потребительский спрос
  - предельный спрос
  - предполагаемый спрос
  - производный спрос
  - производственный спрос
  - промышленный спрос
  - растущий спрос
  - реальный спрос
  - рыночный спрос
  - сезонный спрос
  - скрытый спрос
  - слабый спрос
  - снижающийся спрос
  - снизившийся спрос
  - совокупный спрос
  - спрогнозированный спрос
  - текущий спрос
  - товарный спрос
  - удовлетворённый спрос
  - устойчивый спрос
  - фактический спрос
  - чрезмерный спрос
  - эластичный спрос
  - эффективный спрос

  Русско-французский финансово-экономическому словарь > спрос

 • 20 Банковские инновации

  Инновация буквально означает "инвестиция в новацию". Новация представляет собой какое-то новшество, ранее не существовавшее. В соответствии с гражданским правом новация означает соглашение сторон о замене одного заключенного ими обязательства другим. Результат такой замены и означает нововведение.

  Инновация сөзбе-сөз "новацияға (жаңа енгізілімге) жұмсалған инвестиция" дегенді білдіреді. Жаңа енгізілім бұрын болмаған қайсыбір жаңалық болып табылады. Азаматтық құқыққа сәйкес жаңа енгізілім тараптар жасасқан бір міндеттемені басқасымен ауыстыру туралы олардың келісімі дегенді білдіреді. Осындай ауыстырудың нәтижесі де жаңа енгізілім дегенді білдіреді.

  Банковская инновация – это реализованный в форме нового банковского продукта или операции (технологии) конечный результат инновационной деятельности банка.

  Банк инновациясы – жаңа банк өнімі немесе операция (технология) нысанында іске асырылған банкінің инновациялық қызметінің ақырғы нәтижесі.

  Под банковским продуктом подразумевается материально оформленная часть банковской услуги (карта, сберегательная книжка, дорожный чек, электронный кошелек и т.д.). Банковский продукт имеет вид вещи, предназначенный для продажи на финансовом рынке.

  Банк өнімі деп банк көрсететін қызметтің материалдық тұрғыдан ресімделген бөлігі (карта, жинақ кітапшасы, жол чегі, электронды әмиян, т.б.). Банк өнімі қаржы нарығында сатуға арналған зат түрінде болады.

  Новый банковский продукт:

  Жаңа банк өнімі:

  - единичный;

  - жеке-дара;

  - массовый.

  - көпшілік қолды түрлерге бөлінеді.

  Единичный банковский продукт — это индивидуальный продукт. Как вещь, он имеет характерные, только ему присущие особенности, которые выделяют его среди других банковских продуктов. Например, конкретная монета из конкретного драгоценного металла определенной массы, конкретная недвижимость, облигация конкретного эмитента-банка и др. Он имеет четко определенный круг своих покупателей. Поэтому он выпускается в расчете на конкретных потребителей.

  Жеке-дара банк өнімі — жеке өнім. Зат ретінде оны басқа банк өнімдерінің арасында бөлектеп тұратын тек өзіне ғана тән сипатты ерекшеліктері болады. Мысалы, нақты асыл металдан шекілген белгілі бір салмағы бар нақты мәнет, нақты жылжымайтын мүлік, нақты эмитент-банкінің облигациясы, т.б. Оның сатып алушыларының айқын белгіленген шеңбері болады. Сондықтан ол нақты тұтынушыларға арналған есеппен шығарылады.

  Массовый банковский продукт — это продукт без четко выраженной индивидуальности. У него нет особых характерных черт. Он различается только по видам продукта или финансового актива, например, банковский депозит, банковский счет, облигации государственного внутреннего или муниципального займа всех видов и др. Массовый финансовый продукт выпускается в расчете на широкий круг потребителей и инвесторов.

  Көпшілік қолды банк өнімі — айқын жеке-дара сипаты жоқ өнім. Оның ерекше сипатты белгілері жоқ. Ол өнім түрлері немесе қаржы активі бойынша ғана ерекшеленеді, мысалы, банк депозиті, банк шоты, мемлекеттік ішкі немесе барлық түрдегі мунипицалдық қарыз облигациялары, т.б. Көпшілік қолды қаржы өнімі тұтынушылар мен инвесторлардың қалың қауымына арналған есеппен шығарылады.

  Это продукт, объем или количество которого строго квотируется. Этот объем устанавливается при выпуске. Размер объема определяется многими факторами: размером уставного капитала акционерного банка, спросом потребителей, и т.д. К лимитируемым банковским продуктам относятся акции, облигации, виды кредитных соглашений и др. Он выпускается в расчете на конкретного покупателя.

  Ол көлемі немесе саны үлестемелетін өнім. Бұл көлем шығару кезінде белгіленеді. Көлем мөлшері көптеген факторлармен: акционерлік банкінің жарғылық капиталымен, тұтынушылардың сұранымымен, т.б. айқындалады. Лимиттелетін банк өнімдеріне акциялар, облигациялар, несие келісімдерінің түрлері, т.б. жатады. Ол нақты сатып алушыға арналған есеппен шығарылады.

  Нелимитированный банковский продукт представляет собой продукт, объем (количество) выпуска которого не ограничен никакими квотами. Он выпускается в расчете на возможного потенциального покупателя. К нелимитированному банковскому продукту относятся: пластиковые расчетные и кредитные карты, банковские счета и т.п.

  Лимиттелмеген банк өнімі – шығарылу көлемі (саны) ешқандай үлестемемен шектелмеген өнім. Ол ықтимал әлеуетті сатып алушыға арналған есеппен шығарылады. Лимиттелмеген банк өніміне: пластикалық есептесу және несиелік карталар, банк шоттары, т.б. жатады.

  Новый банковский продукт может быть в форме:

  Жаңа банк өнімі:

  - имущества;

  - мүлік;

  - имущественного права.

  - мүліктік құқық нысанында болуы мүмкін.

  Имущество представляет собой материальный объект собственности, например, деньги, мерные слитки золота, монеты, ценные бумаги и др.

  Мүлік деген меншіктің материалдық объектісі, мысалы, ақша, алтынның өлшемді құймасы, мәнет, бағалы қағаздар, т.б.

  Имущественное право означает право владеть, распоряжаться и пользоваться определенным имуществом. К банковскому продукту в форме имущественных прав относятся такие документы, как договор банковского счета, кредитные соглашения и т.п.

  Мүліктік құқықтың мәнісі белгілі бір мүлікті иелену, билеу, пайдалану құқығы дегенді білдіреді. Мүліктік құқық нысанындағы банк өніміне банк шотының шарты, несиелік келісімдер, т.б. сияқтылар жатады.

  Банковские операции представляют собой процедуру действий, направленную на решение определенной задачи по управлению банковским капиталом. К банковским операциям относятся:

  Банк операциясы дегеніміз банк капиталын басқару жөніндегі белгілі бір міндеттерді шешуге бағытталған әрекеттердің рәсімі. Банк операцияларына:

  - формы контроля и учета движения денежных средств и ценных бумаг;

  - ақшалай қаражат пен бағалы қағаздар қозғалысын бақылау мен есепке алу нысандары;

  - методы планирования финансовых показателей;

  - қаржы көрсеткіштерін жоспарлау әдістері;

  - методология составления финансовых планов разных видов;

  - әртүрлі қаржы жоспарларын жасау әдіснамасы;

  - приемы финансового анализа;

  - қаржы талдауының тәсілдері;

  - формы организации финансовой работы в банке;

  - банкіде қаржы жұмысын ұйымдастыру нысандары;

  - интерактивное и другое аналогичное инвестирование капитала и другие действия.

  - капиталды интерактивтік және басқа ұқсас инвестициялау мен басқа да әрекеттер жатады.

  Жизненный цикл банковской инновации – это определенный период времени, в течение которого банковский продукт или операция обладает активной жизненной силой и приносит банку как продуценту (производителю) и продавцу инновации определенную прибыль или другую реальную выгоду. Концепция жизненного цикла имеет важное значение при планировании производства инноваций и организации инновационного процесса в банковской сфере. Это значение проявляется в том, что концепция жизненного цикла банковской инновации:

  Банк инновациясының өміршеңдік циклі – белгілі бір уақыт кезеңі, бұл кезең бойына банк өнімі немесе операция белсенді өміршеңдік күшке ие болады және банкіге өнімгер (өндіруші) және инновация сатушы ретінде белгілі бір пайда немесе басқадай нақты тиімділік әкеледі. Өміршеңдік циклі тұжырымдамасының инновациялар өндірісін жоспарлауда және банк аясындағы инновациялық үдерісті ұйымдастыруда зор маңызы бар. Оның мәні мынадан көрініс табады: банк инновациясының өміршеңдік циклінің тұжырымдамасы:

  - вынуждает руководителя банка и его маркетинговую службу анализировать хозяйственную деятельность как с позиции настоящего времени, так и с точки зрения перспектив ее развития;

  - шаруашылық қызметті қазіргі уақыт тұрғысынан да, оның даму келешегі тұрғысынан да талдауға банк басшысын және оның маркетингілік қызметін мәжбүр етеді;

  - обосновывает необходимость систематической работы по планированию выпуска инноваций (поиск идей, организация инновационного процесса, создание банковской инновации, ее продвижение на рынке и диффузия), а также по приобретению инноваций (изучение спроса, банковский маркетинг, бенгмаркетинг);

  - инновациялардың шығарылымын жоспарлау жөніндегі (идеяларды іздестіру, инновациялық үдерісті ұйымдастыру, банк инновациясын жасау, оны нарықта жылжыту және қайта тарату), сондай-ақ инновацияларды сатып алу жөніндегі (сұранымды зерттеу, банк маркетингі, бенгмаркетинг) жүйелі жұмыстың қажеттілігін негіздейді;

  - является основой механизма анализа и планирования инновации.

  - инновацияны талдау және жоспарлау тетігінің негізі болып табылады.

  На какие элементы можно разделить процесс планирования банковской инновации?

  Всю деятельность по планированию банковской инновации можно разделить на ряд элементов, которые включают в себя:

  Банк инновациясын жоспарлау жөніндегі барлық қызметті мыналарды қамтитын бірқатар нышандарға бөлуге болады:

  - исследование финансового рынка;

  - қаржы нарығын зерттеу;

  - исследование рынка банковской инновации по данному активу рынка;

  - нарықтың осы активі бойынша банк инновациясы нарығын зерттеу;

  - исследование продолжительности жизни банковской инновации;

  - банк инновациясы өміршеңдігінің ұзақтығын зерттеу;

  - разработку банковской инновации (т.е. производство банковского продукта или новой операции);

  - банк инновациясын әзірлеу (яғни банк өнімін немесе жаңа операцияны жасау);

  - политику цен;

  - баға саясаты;

  - рекламу;

  - жарнама;

  - мероприятия по продвижению банковской инновации;

  - банк инновациясын жылжыту жөніндегі шаралар;

  - организацию продажи (сбыта) банковской инновации;

  - банк инновациясын сатуды (өткізуді) ұйымдастыру;

  - диффузию банковской инновации.

  - банк инновациясын қайта тарату (диффузия).

  Жизненный цикл нового банковского продукта включает в себя семь стадий:

  Жаңа банк өнімінің өміршеңдік циклі жеті сатыны қамтиды:

  - разработка нового банковского продукта;

  - жаңа банк өнімін әзірлеу;

  - выход на рынок;

  - нарыққа шығу;

  - развитие рынка;

  - нарықтың дамуы;

  - стабилизация рынка;

  - нарықтың тұрақтануы;

  - уменьшение рынка;

  - нарықтың өрлеуі;

  - подъем рынка;

  - нарықтың азаюы;

  - падение рынка.

  - нарықтың құлдырауы.

  Своп представляет собой валютную операцию по обмену между субъектами обязательствами или активами.

  Своп субъектілер арасында міндеттемелерді немесе активтерді айырбастау жөніндегі валюталық операция болып табылады.

  Своп подразделяется на:

  Своп:

  - валютный;

  - валюталық;

  - процентный;

  - пайыздық;

  - валютно-процентный;

  - валюталық-пайыздық;

  - своп с нулевым купоном.

  - нөл купондық своп болып бөлінеді.

  Валютный своп представляет собой покупку и одновременную форвардную продажу валюты (депорт) или, наоборот, продажу и одновременную форвардную покупку валюты (репорт).

  Валюталық своп валютаны сатып алу және сонымен бір мезгілде форвардтық сату (депорт) немесе валютаны сату және сонымен бір мезгілде форвардтық сатып алу (репорт) болып табылады.

  Процентный своп – это обмен процентными ставками по заемным средствам.

  Пайыздық своп – қарыз қаражаты бойынша пайыздық мөлшерлемелерді айырбастау.

  Валютно-процентный своп представляет собой обмен как валютами, так и процентами. Этот вид свопа может быть заключен между несколькими участниками.

  Валюталық-пайыздық своп валютамен де, пайызбен де айырбастау болып табылады. Своптың бұл түрі бірнеше қатысушылар арасында жасасылуы мүмкін.

  Сущность свопа с нулевым купоном заключается в том, что эмитент бескупонной облигации может осуществить обмен фиксированного дохода по плавающей процентной ставке путем одновременного процентного свопа и обратного ежегодного платежа.

  Нөлдік купонмен жасалатын своптың мәні мынада: купонсыз облигацияның эмитенті тіркелген кірісті бір мезгілде пайыздық своп және жыл сайынғы кері төлем жолымен өзгермелі пайыздық мөлшерлеме бойынша айырбастауы мүмкін.

  Счет НОУ представляет соединение депозитного вклада и текущего счета. Владелец счета НОУ имеет право при уведомлении за 30 дней выписать "обращающиеся приказы об изъятии" и использовать их для платежей как расчетные чеки. По счету НОУ устанавливается обязательный минимальный остаток вклада, который возвращается владельцу только после закрытия счета, а также строгое назначение вклада.

  НОУ шот депозиттік салым мен ағымдағы шоттың ұштастырылуы болып табылады. НОУ шоттың иесі 30 күн бұрын хабар алған кезде "өндіріп алу туралы айналыстағы бұйрықтар" деп жазуға және оларды есеп айырысу чектері ретінде төлемдер үшін пайдалануға құқылы болады. НОУ шот бойынша иесіне шот жабылғаннан кейін ғана қайтарылатын салымның міндетті ең аз қалдығы, сондай-ақ салымның қатаң мақсаты белгіленеді.

  Операция по складированию свопов предполагает заключение договора о свопе с банком и его страхование (обычно фьючерсами) до того момента, пока банк не подыщет вторую сторону договора о свопе. Например, банк заключает с инвестором договор об обмене процентными ставками и одновременно производит страхование величины процентной ставки.

  Своптарды жинақтау операциясы банкімен своп туралы шарт жасасуды және оны банк своп туралы шарттың екінші тарабын іздеп тапқанға дейін сақтандыруды (әдетте фьючерстермен) көздейді. Мысалы, банк инвестормен пайыздық мөлшерлемелерді айырбастау туралы шарт жасасады, сонымен бір мезгілде пайыздық мөлшерлеме шамасын сақтандырады.

  В чем состоит содержание операции по сочетанию контокоррента с овердрафтом?

  Содержание этой операции состоит в их совместном использовании при денежных платежах, особенно при валютных расчетах. Когда денежные средства поступают на счет владельца раньше наступления срока платежа по заключенным контрактам, то они зачисляются на контокоррентный счет. Если срок платежа наступает раньше срока поступления денег, то инвестор использует овердрафт банка. Возврат кредита банку по овердрафту и процентов по нему будет произведен в момент поступления денег на счет владельца.

  Бұл операцияның мазмұны ақшалай төлемдерді төлеу кезінде, әсіресе валюталық есеп айырысу кезінде оларды бірге пайдалануда. Ақшалай қаражат иеленушінің шотына жасасқан келісімшарт бойынша төлем мерзімінен бұрын түскен кезде ол конторренттік шотқа есептеледі. Егер төлем мерзімі ақшаның түсуінен бұрын басталған болса, онда инвестор банк овердрафтысын пайдаланады. Овердрафт бойынша несие және ол бойынша пайыздар банкіге ақшаның иеленуші шотына түсуі сәтінде қайтарылады.

  Русско-казахский экономический словарь > Банковские инновации

См. также в других словарях:

 • Дефицит — (Deficit) Термин, означающий недостачу, недостаточность Превышение объёма импорта над объёмом экспорта; недостаток, нехватка чего либо Содержание Содержание Определение Товарный Дефицит в СССР Внутренние источники Внешние источники Требования к… …   Энциклопедия инвестора

 • Торговый баланс — (Trade balance) Торговый баланс это экономический показатель, отражающий соотношение между экспортом и импортом страны Торговый баланс страны, активный и пассивный торговый баланс, сальдо торгового баланса, роль торгового баланса в экономике… …   Энциклопедия инвестора

 • Кредит — (Credit) Кредит это сделка по передаче материальных ценностей в ссуду Понятие кредита, разновидности кредита, оформление, условия и выдача кредита Содержание >>>>>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»