Перевод: с русского на все языки

КАБИР

 • 1 Тарик ал-кабир

  Универсальный русско-английский словарь > Тарик ал-кабир

 • 2 ал-ид ал-кабир

  Religion: 'Id al-Adha

  Универсальный русско-английский словарь > ал-ид ал-кабир

 • 3 баррель

  м баррель (воҳиди зарфият ва ҳаҷми маҳсулоти реза ва ё моеъ дар ШМА, Британияи Кабир ва ғ.)

  Русско-таджикский словарь > баррель

 • 4 великий

  (велик, -а, -о и -а, -о)
  1. бисьёр калон, бузург, азим
  II
  тк. кр. ф. калон; эти сапоги ему велики ин мӯза ба ӯ калон аст
  2. бузург, кабир, аъзам, муаззам; Великая Октябрьская социалистическая революция Революцияи Кабири Социалистии Октябрь; великая задача вазифаи бузург <> великое множество мутааддид; к великому сожалению вводн. сл. сад афсӯс ки…; не велика важность (беда) ҳеҷ гап не, аҳамият надорад; от мала до велика аз хурд то калон, хурду калон, ҳама; у страха глаза велики тарсончак чор чашм дорад; тарсончак аз сояи худ метарсад

  Русско-таджикский словарь > великий

 • 5 йоркширский

  йоркширӣ, …и Йоркшир (номи графӣ ё вилоят дар Бритаиияи Кабир) <> йоркширские свйньи хукҳои йоркширӣ (навъи хукҳои сермаҳсули тез калоншаваида)

  Русско-таджикский словарь > йоркширский

 • 6 князь

  м князь, ҳоким (1. ист. ҳокими вилоят дар Руси Қадим
  2. ун-вони фахрии меросӣ ё инъом мешудагӣ) <> Великий князь Князи кабир

  Русско-таджикский словарь > князь

 • 7 макро

  қисми аввали калимаҳои мураккаб, ки ба маъноҳои зерин меояд: 1) «калон», «азим» - макрорайон ноҳияи калон 2) вобаста ба омӯхтани чизҳои калон, бузургиҳо - макрокосмос кайҳони кабир, макроолам

  Русско-таджикский словарь > макро

 • 8 макрокосмос

  макрокосмос м книжн. кайҳони кабир, макроолам

  Русско-таджикский словарь > макрокосмос

 • 9 малый

  I
  I, -ая, -ое (мал, мала, мало)
  1. (по величине, размерам) хурд, майда; сеть малых рек шабакаи дареҳои хурд
  2. (по количеству) кам, …и миқдораш кам; малая сумма денег маблағи кам
  3. (слабый)суст, чандон сахт не
  4. (несущественный) камаҳамият, хурд, майда
  5. (занимающий невысокое положение) хурд, пастмартаба
  6. (малолетний) хурдсол, хурдтарак; малые дети бачаҳои хурдсол
  7. в знач. сущ. малый м хурд, хурдсол, хурдтарак; бача, кӯдак; старые да малые пиру ҷавон, хурду калон
  8. в знач. сущ. малое с чизи кам (андак); довольствоваться малым бо чизи кам қаноат кардан
  9. тк. кр. ф. хурд, майда, танг; сапоги малы мӯза танг аст (тангӣ мекунад)
  10. тк. полн. ф. дар таркиби баъзе номҳо ва исмҳои хос: Малый театр Театри хурд; Малая Советская Энциклопедия Энсиклопедияи хурди советӣ; Малая Медведица астр. Дубби Асғар <> малая калория физ. калорияи хурд; малая скорость ж.-д. суръати паст; мал -ая толика андакак, камакак, каме; малые формы театр. асарҳои хурд; малый ход мор. 1) гашти суст (оид ба киштӣ) 2) (команда) суръати паст!, суръат паст шавад!; малый вперед! мор. (команда) андак ба пеш!; малый назад! мор. (команда) андак ба ақиб!; мал мала меньше яке аз дигаре хурдтар (дар бораи бачагон) самое малое камаш; стар и мал пиру ҷавон, хурду калон; без малого (мала) андак кам, саҳл кам, қариб; без малого сто рублей андак кам сад сӯм; от мала до велика аз хурд то калон, сағиру кабир; с малых лет аз бачагӣ, аз хурдсодӣ; за малым дело стало кор бо сабаби ночизе пеш намеравад (нарафт); и заботь! мало кому ҳеҷ парво (ғам) надорад; мал да удал погов. хурдтараки калбнкор; мал золотник, да дорог погов. тилло гарчи хурд аст, қиматаш бузург аст
  II
  м
  1. разг. ҷавон, ҷавони наврас, йигит; бача
  2. разг. одам, мард; славный малый марди хуб
  3. уст. (слуга) пешхизмат, навкар, хизматгор

  Русско-таджикский словарь > малый

 • 10 от

  кого-чего ҷудо (дур)шудан, рӯ гардондан; от от прежних друзей риштаи алоқаи худрй аз дӯстони пештара кандан; от от дел аз кор дур шудан чего и без доп. клндашудан, канда (ҷудо) шуда афтодш; штукатурка отошла лои андова канда шуда афтод
  5. рафтан, маҳв (шуста) шудан; пятно на скатерти отошло доғи дастархон рафт
  6. (о растениях, почве и т. п.) об шудан; ҷон гирифтан; земля ещё не отошла замин ҳанӯз об нашудааст II(о частях тела) хуб (кушода) шудан; ноги занемели и никак не могут от пойҳо хоб рафтаанд ва ҳеҷ кушода намешаванд // (прийти в сознание) ба ҳуш (ба ифока) омадан // (успокоиться) аз кахр гаштан, аз ҷаҳл фуромадан; хомӯш шудан
  7. ба тасарруфи касе даромадан (гузаштан); от в чье-л. владение ба тасарруфи касе гузаштан
  8. уст. тамом шудан, гузаштан, ба охир (ба итмом) расидан, хатм ёфтан; лето отошло тобистон гузашт; грибная пора отошла мавсими занбӯруғчинӣ гузашт; персики отошлй шафтолуҳо тамом шудаанд
  9. уст. (умереть) фавтидан, мурдан, вафот кардан <> от в вечность аз дунё чашм пӯшидан, фавтидан бедарак (беному нишон) шудан; гумном шудан; от в область предания (воспоминаний) аз даҳон мондан, кӯхна шудан; от в прошлое кӯҳна шудан, аз байн (аз миён) рафтан; от ко сну хоб кардан, ба хоб рафтан; от на задний план ба мадди охир гузаштан; сердце (от сердца) отойдёт у кого аз дил меравад, дил тасалло (таскин) меёбад; сердце (от сердца) отошло у кого дил тасалло (таскин) ёфт (ото) предлог с род.
  1. (при указании на исходную точку чего-л.) аз, …и; отойти от дома аз хона дур рафтан; в десяти километрах от города аз шаҳр даҳ километр дӯр; немой от рождения гунги модарзод; десяти лет от роду дар синни даҳсолагӣ
  II
  с предлогами «до», «ю» аз… то…; от города до станции аз шаҳр то станция; от начала до конца аз аввал то охир; от двенадцати до трёх часов аз соати дувоздаҳ то се; от зари до зари аз субҳ то шом; дети от восьми до десяти лет бачагони аз ҳаштсола то даҳсола; мороз от десяти до пятнадцати градусов сармо аз даҳ то понздаҳ дараҷа; перейти от слов к делу аз гап ба амал гузаштан
  2. (при указании на источник чего-л.) аз, …и; я узнал об этом от брата ман инро аз бародарам шунидам (фаҳмидам); письмо от сына мактуби писар
  3. (вследствие, по причине) аз; трава пожелтела от солнца алаф аз офтоб зард шудааст; дрожать от страха аз тарс ларзидан; смеяться от радости хурсанд шуда хандидан
  4. (при указании на лицо, предмет, явление и т. п., которые устраняются) аз; избавиться от опасности аз хатар халос шудан; защищать город от врага шаҳрро аз душман ҳимоя кардан
  5. (против) аз, …и; средство от кашля доруи сулфа
  6. (при противопоставлении, сопоставлении) аз, назар ба, нисбат ба; второе издание книги сильно отличается от первого нашри дуюми китоб аз нашри якуми он фарқи калон дорад
  7. (при указании целого, от которого берется часть) аз; отрезать ломоть от хлеба аз нон порае шикаста гирифтан; оторвать пуговицу от пальто тугмаро аз пальто кандан
  8. (при указании на принад лежность) …и; ключ от двери калиди дар; представитель от писателей намояндаи нависандагон
  9. (при указании даты) …и, аз таърихи…; приказ от шестнадцатого августа фармони шонздаҳуми август
  10. (при указании на временную последовательность) аз, то, ба; год от году сол аз сол, сол то сол, сол ба сол; день ото дня рӯз ба рӯз, рӯз то рӯз; время от времени гоҳ-гоҳ, баъзан от всего сердца бо ҷону дил, аз таҳти дил; от души бо ҷону дил; от лица кого-л. аз номи касе; от мала до велика аз хурд то калон, сағиру кабир; от нечего делать аз бекорӣ; от природы он застенчив ӯ табиатан шармгин аст; написанный от руки дасти навишташуда; писать от руки дасти навиштан участия в чем-л. аз иштирок дар коре маҳрум кардан; отть на задний план ба мадди охир гузоштан

  Русско-таджикский словарь > от

См. также в других словарях:

 • КАБИР — инд. поэт и мыслитель 2 й пол. 15 в. Ткач по профессии. Слушал проповеди североинд. философа Рамананда. Свои взгляды К. излагал в стихах, к рые до сих пор пользуются большой популярностью в Сев. Индии. К. выступал против обрядов ортодоксального… …   Философская энциклопедия

 • КАБИР — (араб.). Арабская монета = 1,25 коп. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. КАБИР араб. kabir, большой. Монета, равная 1ј коп. серебром. Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский …   Словарь иностранных слов русского языка

 • КАБИР — (ок. 1440 ок. 1518) индийский поэт. Писал на хинди. По профессии ткач. Один из проповедников учения бхакти. Выступал против кастового строя …   Большой Энциклопедический словарь

 • КАБИР — Большой, старший, великий; имеющий важное значение Татарские, тюркские, мусульманские мужские имена. Словарь терминов …   Словарь личных имен

 • кабир — сущ., кол во синонимов: 5 • божество (103) • вымышленное существо (334) • демон (52) …   Словарь синонимов

 • Кабир — (Kabir) (1470 1518), инд. мистик и поэт, ратовал за единство всех религий. О его происх. почти ничего не известно, предполагают, что он приемный сын мусульм. ткача, брошенный матерью из касты браминов. Соединив элементы ислама и индуизма, К.… …   Всемирная история

 • Кабир — У этого термина существуют и другие значения, см. Кабир (значения). Статья из раздела …   Википедия

 • Кабир — (р. около 1440 умер около 1518)         индийский поэт. Слагал стихи на хинди. К. приписывается около 80 соч.; произведений, включенные в священную книгу сикхов «Изначальная книга» составляют наиболее достоверную часть его наследия. Поэтическая… …   Большая советская энциклопедия

 • Кабир — знаменитый индусский религиозный реформатор, вероятно начала XV в. О жизни его известно немного, так что даже существование его подвергалось сомнению. Вероятно, что он родился в Бенаресе в касте ткачей (одна из презренных, низших каст), был одним …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • КАБИР —         (XV в.) выдающийся поэт проповедник ниргунбхакти, ткач из Варанаси. Согласно традиции, рожден индуской и воспитан мусульманами. Стихотворное наследие Кабира религ. филос. лирика малых форм известно как в устной традиции, так и в… …   Словарь индуизма

 • Кабир — (около 1440  около 1518), индийский поэт. Писал на хинди. По профессии ткач. Один из проповедников учения бхакти. Выступал против кастового строя, порицал стяжательство, мирскую суету. * * * КАБИР КАБИР (ок. 1440 ок. 1518), индийский поэт. Писал… …   Энциклопедический словарь

Книги

Другие книги по запросу «КАБИР» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»