Перевод: с русского на все языки

Ассос

 • 1 малочувствительный

  на чандон ҳассос; кам мутаассишаванда

  Русско-таджикский словарь > малочувствительный

 • 2 обострить

  тез (ҳассос) кардан

  Русско-таджикский словарь > обострить

 • 3 сверхчувствительный

  фавқулҳассос

  Русско-таджикский словарь > сверхчувствительный

 • 4 сверхчуткий

  фавқулҳассос

  Русско-таджикский словарь > сверхчуткий

 • 5 чувствительность

  ҳассосӣ, риққати қалб

  Русско-таджикский словарь > чувствительность

 • 6 чувствительный

  ҳассосӣ, мутаассиршаванда

  Русско-таджикский словарь > чувствительный

 • 7 чуткий

  ҳушёр, ҳассос, зирак

  Русско-таджикский словарь > чуткий

 • 8 чуткость

  ҳассосӣ, ҳушёрӣ, зиракӣ

  Русско-таджикский словарь > чуткость

 • 9 коэффициент чувствительности

  зариби ҳассосӣ. физ.

  Краткий русско-таджикский терминологический словарь по точным, естественным и техническим наукам > коэффициент чувствительности

 • 10 степень чувствительности

  дараҷаи ҳассосӣ. физ.

  Краткий русско-таджикский терминологический словарь по точным, естественным и техническим наукам > степень чувствительности

 • 11 чувствительность

  ҳассосӣ(ят). физ.

  Краткий русско-таджикский терминологический словарь по точным, естественным и техническим наукам > чувствительность

 • 12 душа

  ж
  1. ҷон, рӯҳ, дил; душа и тёло ҷону (рӯҳу) тан
  2. табиат, фитрат, сиришт; человек открытой душй одами кушодадил; низкая душа одами паст-фитрат; рбокая душа одами тарсончак; чуткая душа одами ҳассос (меҳрубон); душа -человек одами хуб, ҷони одам, одами тилло
  3. шавқу завқ, рағбат, ҳавсала; с душой бо шавқу завқ, аз таҳти дил, бо ғайрат; раббтать с душой бо шавқ кор кардан; с душой исполнить песню сурудро бо шавқу завқ хондан; без душибе шавқу завқ, бе ҳавас, бе рағбат, бе ҳавсала; работать без душй бе ҳавсала кор кардан; в егб игре нет души вай бе рагбат бозӣ мекунад
  4. перен. усгп. (сущность) моҳият, ҷавҳар
  5. перен. ҷону дил; душа общества ҷону дили маърака
  6. разг. кас, одам, ҷонзод; ҷон; на улице ни душй дар кӯча ҷонзоде нест; по сколько с душй? сари касе чандӣ?; ни одна душа не узнает ягон кас намефаҳмад; в семье пять душ дар оила панҷ сар хӯранда ҳаст; реальный доход на душу населения даромади реалӣ (ҳақиқӣ) ба ҳар сари аҳолӣ
  7. ист. (крепостной) деҳкони крепостной // мн. души (подати, налоги) андоз, хироҷ
  8. обращ. разг. (обычно со сл. «моя») ҷон, ҷони ҷан, ҷонакам; душа моя! ҷони ман!, ҷонакам! <> бумажная душ-а бюрократ, коғазбоз; коғазпараст; заячья душа одами тарсончак (буздил); мёртвые души ист. ҷонҳои мурда; чернильная душк бюрократ, коғазбоз, расмиятчй; душа нараспашку одами кушодадил; душой и телом бо ҷону дил; ни душой ни телом не виноват заррае гуноҳ надорад; в душ ё 1) (мысленно) ботинан, -дар дили худ 2) (по склонностям) табиатан; в глубинё душ-й дар замири дил; для душй барои дилхушй; до [глубины] душй то пардаи дил; рассказ взволновал меня до глубины душй ҳикоя то замири дил таъсир кард; за милую душу 1) (охотно) бо ҷону дил, аз таҳти дил 2) (не задумываясь) даррав; зур, дар як лаҳза; он и обманет за милую душу ӯ дар як лаҳза фиреб ҳам медиҳад; на душ е дар дил; на душ е у меня стало вёсело и спокбйно дилам шоду хотирам ҷамъ шуд; на душё кошки скребут у кого-л. дили касеро гургон тала мекунанд; от [всей] душй аз таҳти дил, аз дилу ҷон, аз сидқи дил; по душ ам поговорить (разговориться и т. п.) самимона (аз таҳти дил) гап задан; разговор по душам сӯҳбати самимӣ; по -ё кому дилҳоҳ, дилписанд, маъқул; не по душ ё кому номаъқул, маъқул не; от глубины (полноты) душ-й аз самими қалб, бо камоли майл; душа болйт у кого-л. дили кас месӯзад; душа надрывается дил пор.а мешавад, дил торс мекафад; душа не лежит к кому-чему-л. ба касе, чизе дил об намехӯрад; душа не на месте дил беқарор аст; душ а не принимает прост. дил намекашад; душа переболела дил сӯхт, ҷигар кабоб шуд; душа разрывается [на части] дил реш (об)мешавад; душа ушла (ухбдит) в пятки у кого талхакаф (гурдакаф, дил-каф) шудан; душй не чаять в ком-л. аз ҷон азизтар донистан; болеть -душой за кого-что, о ком-чём аз дилу ҷон ғам хурдан, дилсӯзӣ кардан; брать (хватать) за душу кого ба ҳаяҷон овардан, дилро об кардан, мутаассир кар-дан; вдохнуть душу во что рӯҳ бахшидан, ҷон дамондан; брать грех на душу гуноҳро ба гардан гирифтан; висёть над душой безор кардан, ба ҷсзн расондан, шилқин шудан; влезть (залезть) в душу кому-л. 1) роздони касе шудан 2) ақли касеро рабудан 3) бо ҳар роҳ ба мағзи пӯсти касе даромадан; вложить душу во что-л. бо майлу рағбат (меҳр монда) коре кардан; войтй в душу к кому-л. дили касеро дуздидан; вывернуть душу кого, чью безобита (мушавваш) кардан; вывернуть душу [наизнанку] перед кем дили худро кушодан, дилро холӣ кардан; вымотать [всю] душу кому аз ҷон безор кардан, ба ҷон расондан; вынуть душу уст. рӯҳан азоб додан, дил хун кардан; вытрясти душу из кого дӯғ зада тарсондан; вытянуть [всю] душу безор кардан, аз ҷон сер кардан; вышибить дӯшу изкого груб. прост. зада куштан; жить душа в душу дӯстона зиндагӣ кардан; заглянуть в душу кому-л. рози касеро фаҳмида гирифтан; излить (открыть) душу кому дил холӣ кардан, рози дил гуфтан; кривить душой дурӯғ гуфтан, бевиҷдонӣ кардан; отвестй душу 1) мурод ҳосил кардан 2) дил холй кардан, дарди дил гуфтан; отдать богу душу аз олам гузаштан, ба худо амонатиро супурдан; отдохнуть -душ ой (сердцем) дами беғам задан; отпустй душу на покаяние уст. 1) (пощади) омурзиш мехоҳам (металабам) 2) (оставь в покое) ба ҳолам гузор;
  II
  переболеть душой хуни дил (ҷигар) шудан; перевернуть [всю] душу кого, чью, кому хуни дил (ҷигар) кардан; положить душу за кого-что ҷон додан, фидо шудан; положить душу на что бо дилуҷон кардан; стоять над душ-ой чьей, у кого мехи ҷафо барин ба сарн касе истодан; в чём [только] душ а держится ҷонаш ба лаб омадааст; за душой есть (имеется) у кого дар бисоташ ягон чиз дорад; за душой нет чего-л. у кого дар бисоташ чизе надорад; за душой у него нет ни копейки (ни гроша) вай ягон тин ҳам надорад; как бог на душу положит пеш омад, хуш омад; с душй ворбтит прост. дил беҳузур мешавад, нафрати кас меояд, дили кас беҷо мешавад; сколько \душае угодно бы кадри дилхоҳ

  Русско-таджикский словарь > душа

 • 13 малочувствительный

  (малочувствителен, -льна, -льно)
  1. на чандон ҳассос; кам мутаассиршаванда
  2. фото кам (нопурра) акскунанда, суст; малочувствительная пленка пленкаи суст

  Русско-таджикский словарь > малочувствительный

 • 14 обостренность

  ж
  1. тез (нозук, ҳассос) будан(ӣ); обостренность слуха тез будани қувваи сомеа
  2. тезутунди, шиддат; обостренность отношений тезутундии муносибатҳо

  Русско-таджикский словарь > обостренность

 • 15 обостренный

  1. прич. тезутундшуда, шадид
  2. прил. (о чертах лица) коҳида, лоғар
  3. прил. тез, нозук, ҳассос; обостренный слух гӯши тез (шунаво)
  4. прил. тезутунд, шадид, бад, сахт; обостренная обстановка вазъияти тезутунд

  Русско-таджикский словарь > обостренный

 • 16 обострить

  сов. что тез (ҳассос) кардан; обострить зрение чашмро тез кардан
  2. тез (тезутунд, пуршиддат, шадид) кардан; иобострить положение вазъиятро тезутунд кардан

  Русско-таджикский словарь > обострить

 • 17 обостриться

  I
  сов.
  1. (о чертах лица) борик (хароб, лоғар) шудан, коҳидан, кашида шудан
  2. (об ощущении, восприятии) тез (нозук, ҳассос) шудан
  3. тез (пуршиддат, шиддатнок) шудан, авҷ гирифтан, бадтар (сахттар) шудан, зӯр шудан; кризис обострился бӯҳрон шиддат ёфт
  II
  несов.
  1. см. обостриться;
  2. страд. тезутунд карда шудан

  Русско-таджикский словарь > обостриться

 • 18 опытный

  (опыт|ен, -на, -но)
  1. ботаҷриба, корозмуда, бомаҳорат, моҳир, боистеъдод; опытный врач духтури моҳир; он человек опытный ӯ одами кордида аст
  2. (о слухе, зрении) тез, гузаро, ҳассос, дақиқ; опытный взгляд нигоҳи тез
  3. тк. полн. ф. таҷрибавӣ, …и таҷриба; опытная сельскохозяйственная станция станцияи таҷрибавии хоҷагии қишлоқ // (пробный) озмоишӣ; опытный полёт парвози озмоишӣ
  4. тк. полн. ф. таҷрибавӣ, озмоишӣ; опытным путём бо роҳи озмоиш

  Русско-таджикский словарь > опытный

 • 19 поэтический

  1. …и назм, манзум, шеърӣ; поэтическое произведение асари манзум; поэтическое творчество шеъгӯӣ, эҷоди шеър; поэтические формы шаклҳои шеърӣ
  2. шоирона, шоирӣ, эҷодӣ; поэтический талант истеъдоди шоирӣ; поэтическое вдохновение илҳоми шоирӣ; поэтическое чутье эҳсоси шоирона
  3. шоирона, латиф; поэтическая легенда афсонаи латиф
  4. дилошӯб, дилангез, баланд, фараҳбахш; поэтическое чувство ҳиссиёти баланд; поэтическая мелодия оҳанги дилошӯб
  5. хушманзара, зебо, дилрабо, ҷозиб; поэтический уголок в саду гӯшаи хушманзараи боғ
  6. пурэҳсос, баландтабъ, ҳассос, шоирона; \поэтическийая натура табъи шоирона <> \поэтический ий беспорядок шутл. нафосати (назокати) табиӣ

  Русско-таджикский словарь > поэтический

 • 20 острота

  ж аския, латифа, латофат, мутоиба, зарофат, базла; сыпать остротами зарофат гуфтан ж тк. ед.
  1. тезй, бурроӣ, буррандагӣ; острота лезвия тезии теғ
  2. ҳассосӣ, тезӣ; острота слуха ҳассосии қувваи сомеа; острота зрения тезбинӣ; острота ума хушфаҳмӣ, нозукфаҳмӣ
  3. тезӣ, тундӣ; острота сыра тундии панир
  4. (язвительность) тундӣ, тезӣ, нешдорӣ
  5. тезутундӣ, ҷиддият, шиддат; острота положения ҷиддияти вазъият; с особенной остротой ощутить что-л. чизеро махсусан амиқ ҳис кардан

  Русско-таджикский словарь > острота

См. также в других словарях:

 • ҳассос — [حساس] а. ҳискунанда, нағз пайбаранда, дарёбанда, зудранҷ; дили ҳассос …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • Ассос — город в Мизии, см. Ассус …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • қассос — [قصاص] а. кит. қиссагӯй, қиссахон, афсонагӯй …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • ҳассосӣ — [حساسي] ҳиссиётнокӣ, доро будан ба қувваи ҳис кардан баланд …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • фавқулҳассос — [فوق الحساس] а. бурун аз ҳиссиёт, аз доираи эҳсос берун, ҳиснашаванда …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • άσσος — [ассос] ουσ. а. туз, мастер своего дела …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

 • Assos Park Hotel — (Ассос,Турция) Категория отеля: Адрес: Kadirga Koyu Girisi Assos Behramkale Ayvaci …   Каталог отелей

 • Assos Gusto Beach Hotel — (Ассос,Турция) Категория отеля: Адрес: Buyukhusun Alti Sazak Mevkii Assos A …   Каталог отелей

 • Assos Eden Gardens Hotel — (Ассос,Турция) Категория отеля: 4 звездочный отель Адрес: Sahilyolu Kozluköyü …   Каталог отелей

 • Assos Alarga — (Ассос,Турция) Категория отеля: Адрес: Behramkale Koyu 88 Ayvacik, 17860 Ассос, Турция …   Каталог отелей

 • Assos Nazlihan Hotel - Special Category — (Ассос,Турция) Категория отеля: Адрес: Iskele Mevkii Ayvacik …   Каталог отелей

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»