Перевод: с русского на казахский

с казахского на русский

Актив операциялардың мақсаты неде

 • 1 Активные операции коммерческого банка

  Активные операции – операции по размещению собственных и привлеченных средств банка для получения прибыли. От качественного осуществления активных операций зависят ликвидность, доходность, а следовательно, финансовая надежность и устойчивость банка в целом.

  Актив операциялар – банкінің меншікті және тартылынды қаражатын пайда алу үшін орналастыру жөніндегі операциялар. Банкінің жалпы өтемпаздығы, табыстылығы, демек, қаржылық сенімділігі мен тұрақтылығы актив операциялардың сапалы жүзеге асырылуына байланысты.

  Активные операции банка в зависимости от их экономического содержания делятся на:

  Банкінің актив операциялары экономикалық мазмұнына қарай мына түрлерге бөлінеді:

  - кредитные (ссудные);

  - кредиттік (несиелік) операциялар;

  - инвестиционные;

  - инвестициялық операциялар;

  - гарантийные;

  - кепілдікті операциялар;

  - комиссионные;

  - комиссиялық операциялар;

  - операции с ценными бумагами.

  - бағалы қағаздармен жасалатын операциялар.

  По каким признакам классифицируются кредиты, предоставляемые банком?

  Кредиты могут быть классифицированы по различным признакам:

  Несие түрлі белгілеріне қарай мыналарға жіктелуі мүмкін:

  - по типам заемщиков – ссуды предприятиям, органам власти, населению, банкам;

  - қарызгерлердің тұрпаттары бойынша – кәсіпорындарға, билік органдарына, халыққа, банкілерге берілетін несие;

  - по срокам пользования – краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные;

  - пайдалану мерзіміне қарай – қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді несие;

  - по сфере функционирования заемщика – ссуды предприятиям сферы производства и ссуды предприятиям сферы обращения;

  - қарызгердің жұмыс істеу аясына қарай – өндіріс аясының кәсіпорындарына берілетін несие және айналыс аясының кәсіпорындарына берілетін несие;

  - по отраслям принадлежности заемщика – ссуды в промышленность, транспорт, строительство, сельское хозяйство, торговлю;

  - қарызгердің тиесілі салаларына қарай – өнеркәсіпке, көлікке, құрылысқа, ауыл шаруашылығына, саудаға берілетін несие;

  - по характеру обеспечения – залоговые, гарантированные, застрахованные, необеспеченные (бланковые);

  - қамтамасыз етілу сипатына қарай – кепілді, кепілдікті, сақтандырылған, қамтамасыз етілмеген (бланкілік) несие;

  - по методам погашения – погашаемые единовременно и частями.

  - өтелу әдістеріне қарай – бір мезгілде және бөліктеп өтелетін несие.

  При выдаче кредита банк требует от потенциального заемщика пакет документов, характеризующих материальную обеспеченность кредита и юридическую правомочность заемщика.

  Несие беру кезінде банк әлуетті қарызгерден несиенің материалдық тұрғыдан қамтамасыз етілуін және қарызгердің заңи құқықтылығын сипаттайтын құжаттар пакетін талап етеді.

  Если подробнее перечислить пакет документов, который требуется при выдаче кредита, то это:

  Егер несие беру кезінде талап етілетін құжаттар пакетін егжей-тегжейлі атап көрсетер болсақ, онда олар:

  - учредительные документы;

  - құрылтай құжаттары;

  - бизнес-план (технико-экономическое обоснование), на основе которого определяются возможность возврата ссуды и срок окупаемости затрат;

  - несиенің қайтарылу мүмкіндігі мен шығындардың өтелу мерзімі айқындалатын бизнес-жоспар (техникалық-экономикалық негіздеме);

  - контракт или его копия, фиксирующие цель получения кредита;

  - несиені алу мақсаты тиянақталған келісімшарт немесе оның көшірмесі;

  - бухгалтерский баланс и некоторые приложения к нему;

  - бухгалтерлік теңгерім және оның кейбір қосымшалары;

  - кредитные договоры с другими банками;

  - басқа банкілермен жасасылған несие шарттары;

  - договор залога или поручительства;

  - кепіл немесе кепілгерлік шарты;

  - срочное обязательство-поручение на возврат ссуды согласно срокам, установленным в кредитном договоре;

  - несие шартында белгіленген мерзімге сәйкес несиені қайтару жөніндегі мерзімді міндеттеме-тапсырма;

  - заявление на получение ссуды с указанием суммы, срока и цели кредита.

  - несиені алу жөніндегі шарт, онда несиенің сомасы, мерзімі мен мақсаты көрсетіледі.

  Инвестиционные операции — это операции по инвестированию банком своих средств в ценные бумаги и паи небанковских структур в целях совместной хозяйственно-финансовой и коммерческой деятельности, а также размещения в виде срочных вкладов в других кредитных организациях.

  Инвестициялық операциялар — банкінің бірлескен шаруашылық-қаржылық және коммерциялық қызметі, сондай-ақ басқа несие ұйымдарына мерзімді салымдар түрінде орналастыру мақсатында өз қаражатын бағалы қағаздарға және үлеспұлдарға ивестициялау жөніндегі операциялары.

  Это операции по выдаче банком гарантии (поручительства) уплаты долга клиента третьему лицу при наступлении определенных условий.

  Бұл белгіленген шарттар басталған кезде банкінің өз клиентінің борышын үшінші тұлғаға төлеуі кепілдігін (кепілгерлігін) беруі жөніндегі операциялар.

  Это операции, которые банк выполняет по поручению своих клиентов и взимает с них плату в виде комиссионных. К числу основных комиссионных операций относятся расчетно-кассовые операции, которые связаны с:

  Бұл банк өз клиенттерінің тапсырмасы бойынша орындайтын және олардан комиссиялық алым түрінде ақы алатын операциялар. Негізгі комиссиялық операциялардың қатарына:

  - ведением счетов в тенге и иностранной валюте;

  - теңгемен және шетел валютасымен есептелетін шоттарды жүргізумен;

  осуществлением расчетов и платежей клиента;

  клиенттің есеп айырысуымен және төлемдер төлеуімен;

  получением и зачислением перечисленных клиенту средств на счет в безналичной форме;

  клиентке аударылған қаражатты алумен және оны қолма-қол ақшасыз нысанда шотқа есептеумен;

  выдачей наличных денег со счета, внесением их на счет, хранением и перевозкой.

  қолма-қол ақшаны шоттан алып берумен, оны шотқа салумен, сақтаумен және тасымалдаумен байланысты жасалатын есеп айырысу-кассалық операциялар жатады.

  Банкілер бағалы қағаздармен операция жасау кезінде қандай атқарымдарды орындайды?

  Банк выполняет посреднические функции при купле-продаже ценных бумаг за счет и по поручению клиента на основании договора комиссии или поручения.

  Банк комиссия шарты немесе тапсырма негізінде клиенттің есебінен және тапсыруымен бағалы қағаздарды сатып алу-сату кезінде делдалдық міндеттерді орындайды.

  Бағалы қағаздармен операцияларды жүзеге асыру кезінде банкіге қандай құқықтар берілген?

  Банк имеет право выступать в качестве:

  Банкілер:

  - инвестиционных институтов, которые могут осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг в качестве посредника;

  - бағалы қағаздар нарығында делдал қызметін жүзеге асыра алатын инвестициялық институттар;

  - инвестиционного консультанта;

  - инвестициялық кеңесші;

  - инвестиционной компании;

  - инвестициялық компания;

  - инвестиционного фонда.

  - инвестициялық қор ретінде әрекет етуге құқылы.

  К операциям с ценными бумагами относятся:

  Бағалы қағаздармен жасалатын операцияларға мыналар жатады:

  - операции с ценными бумагами, котирующимися на фондовых биржах;

  - қор биржаларында құнды саналатын бағалы қағаздармен жасалатын операциялар;

  - операции с векселями;

  - векселдермен жасалатын операциялар;

  - учетные и переучетные операции;

  - есептеу және қайта есептеу операциялары;

  операции по протесту векселей;

  вексельдерге наразылық білдіру операциялары;

  - операции по инкассированию, домицилированию, акцепту, индоссированию векселей;

  - вексельдерді инкассолау, домицильдеу, акцептеу, индоссолау жөніндегі операциялар;

  - операции по выдаче вексельных поручений;

  - вексельдік тапсырмалар беру жөніндегі операциялар;

  - операции по хранению векселей;

  - вексельдерді сақтау жөніндегі операциялар;

  - операции по продаже векселей на аукционе.

  - вексельдерді аукционда сату жөніндегі операциялар.

  Трастылық (сенімгерлік) операцияларға қызмет көрсетудің қандай түрлері кіреді?

  В трастовые операции могут входить следующие виды услуг:

  Трастылық операцияларға қызмет көрсетудің мынадай түрлері кіреді:

  - управление финансовыми делами и собственностью фирм и частных лиц за определенную плату;

  - белгілі бір ақы үшін фирмалар мен жеке тұлғалардың қаржы істері мен меншігін басқару;

  - управление через трастовые отделы портфелями ценных бумаг своих клиентов;

  - трастылық бөлімдер арқылы өз клиенттерінің бағалы қағаздар қоржынын басқару;

  - предоставление агентских услуг корпорациям, выпускающим акции и облигации;

  - акциялар мен облигациялар шығарушы корпорацияларға агент қызметтерін көрсету;

  - выступление в качестве попечителей по завещанию;

  - өсиет бойынша қамқоршылар болу;

  - передача в доверительное управление отдельных ценных бумаг и их портфелей;

  - жекелеген бағалы қағаздарды және олардың қоржындарын сенімгерлікпен басқаруға беру;

  - платежные функции, связанные с обслуживанием ценных бумаг;

  - бағалы қағаздарға қызмет көрсетумен байланысты төлемдік атқарымдар;

  - управление активами пенсионных и инвестиционных фондов и др.

  - зейнетақылық және инвестициялық қорлардың активтерін басқару, т.б.

  Операции с иностранной валютой включают:

  Шетел валютасымен жасалатын операциялар:

  - операции купли-продажи иностранной валюты;

  - шетел валютасын сатып алу-сату операцияларын;

  - оплату и выставление денежных аккредитивов;

  - ақша аккредитивтерін төлеуді және ұсынуды;

  - покупку и оплату дорожных чеков иностранных банков;

  - шетел банкілерінің жол чектерін сатып алуды және төлеуді;

  - выпуск и обслуживание пластиковых карт;

  - пластикалық карталар шығаруды және оларға қызмет көрсетуді;

  - осуществление международных расчетов.

  - халықаралық есеп айырысуды қамтиды.

  Какую роль играют банки, выступая в качестве финансового консультанта?

  Банки, где работают опытные специалисты, могут дать квалифицированный совет, особенно когда вопрос стоит об оптимальном использовании кредита, сбережений, инвестировании средств.

  Тәжірибелі мамандар жұмыс істейтін банкілер, әсіресе несиені, жинақ ақшаны оңтайлы пайдалану, қаражатты инвестициялау туралы мәселе туындаған кезде білікті кеңес бере алады.

  Банк за определенную плату предоставляет клиентам информацию как коммерческого, так и некоммерческого характера.

  Банк клиенттерге белгілі бір ақы үшін коммерциялық сипатта да, бейкоммерциялық сипатта да ақпарат беретін қызметтер көрсетеді.

  Межбанковский кредит – это вид кредитов, предоставляемых одним коммерческим банком другому.

  Банк аралық несие – бір коммерциялық банк екінші банкіге беретін несие түрі.

  Купля-продажа такого кредита осуществляется на межбанковском рынке.

  Мұндай несие банк аралық нарықта сатып алынады және сатылады.

  Межбанковский рынок – это часть рынка ссудных капиталов, где временно свободные денежные ресурсы кредитных учреждений привлекаются и размещаются банками преимущественно в форме межбанковских депозитов на определенные сроки.

  Банк аралық нарық – несие капиталдары нарығының бір бөлігі, мұнда банкілер несие мекемелерінің уақытша бос ақшалай ресурстарын тартып, негізінен банк аралық депозиттер нысанында белгілі бір уақытқа орналастырады.

  Средства межбанковского рынка используются банками-заемщиками для покрытия своих активных операций, а также для покрытия ликвидности балансов банков.

  Банк аралық нарықтың қаражатын қарызгер-банкілер өзінің активтік операцияларын жабу үшін, сондай-ақ банкілердің теңгерімдерінің өтімділігін жабу үшін пайдаланады.

  Купля-продажа межбанковских кредитов возможна в форме сделок на свободном рынке, а также в форме сделок на "закрытом" рынке, где кредиты предоставляются друг другу тесно сотрудничающими банками на условиях, вытекающих из взаимных интересов.

  Банк аралық несиені сатып алу-сату еркін нарықтағы мәмілелер нысанында, сондай-ақ тығыз ынтымақтастықтағы банкілер бір-біріне өзара мүдделерден туындайтын шарттар негізінде несие беретін "жабық" нарықтағы мәмілелер нысанында берілуі мүмкін.

  Русско-казахский экономический словарь > Активные операции коммерческого банка

 • 2 Пассивные и активные операции коммерческого банка

  Коммерческие банки:

  Коммерциялық банкілер:

  - привлекают денежные средства юридических лиц (предприятий) и физических лиц (населения);

  - заңды тұлғалардың (кәсіпорындардың) және жеке тұлғалардың (халықтың) ақшалай қаражатын тартады;

  - выполняют взаимные платежи и расчеты для юридических и физических лиц;

  - заңды және жеке тұлғалар үшін өзара төлемдер мен есептесулерді орындайды;

  - осуществляют банковские операции;

  - банк операцияларын жүзеге асырады;

  - занимаются кредитной деятельностью.

  - несие беру қызметімен айналысады.

  Банковские операции делятся на:

  Банк операциялары:

  - активные.

  - актив операцияларға бөлінеді.

  Пассивные операции банка — это операции, путем которых банк формирует свои ресурсы для проведения кредитных и других активных операций. Посредством пассивных операций формируются собственные и привлеченные средства банка.

  Банкінің пассив операциялары — банк несие және басқа актив операцияларын жүргізу үшін өзінің ресурстарын құрайтын операциялар. Пассив операциялар арқылы банкінің меншікті және тартылынды қаражаты құралады.

  К пассивным операциям банка относятся:

  Банкінің пассив операцияларына:

  - размещение акции;

  - акцияларды орналастыру;

  - отчисления от прибыли;

  - пайдадан аударым;

  - привлечение чужих денежных средств в форме депозитов.

  - бөгденің ақшалай қаражатын депозиттер нысанында тарту жатады.

  Целью активных операций банка является размещение банком имеющихся у него финансовых ресурсов для того, чтобы пустить в оборот и получить прибыль.

  Банкінің актив операцияларының мақсаты — банкінің өзінде бар қаржы ресурстарын айналымға жіберіп, пайда алу үшін орналастыруы.

  Наиболее распространенные формы активных операций банка:

  Банкінің актив операцияларының неғұрлым кең таралған нысандары:

  - предоставление денежных средств в кредит под процент;

  - несиеге пайыз кепілдігімен ақшалай қаражат беру;

  - вложение в ценные бумаги;

  - бағалы қағаздарға салым салу;

  - инвестиции в производство.

  - өндіріске инвестиция салу.

  Русско-казахский экономический словарь > Пассивные и активные операции коммерческого банка

 • 3 актив

  финанс.

  Русско-казахский словарь > актив

 • 4 актив

  актив (1. мүліктік құқық жиынтығы, 2. бухгалтерлік теңгерімнің сол жағы, онда кәсіпорынға не мекемеге белгілі бір күнгі тиесілі барлық материалдық құндылықтар, ақшалай қаражат, алашақ, яғни борышқорлық талаптар көрсетіледі, 3. елдің шетелден алған ақшалай кірісінің асып түсуі)

  Русско-казахский экономический словарь > актив

 • 5 актив потребителя

  Русско-казахский экономический словарь > актив потребителя

 • 6 актив разрешенный

  рұқсат етілген актив (салық практикасында: инвестиция ретінде қаралатын және пайдаға салық салынатын сомадан шығарып тасталатын актив)

  Русско-казахский экономический словарь > актив разрешенный

 • 7 истощимый актив

  сарқылмалы актив (белгілі бір қызмет мерзімі бар актив, мыс., жалға берілген мүлік жалдау мерзімі бойына өзінің құнын толық жоюы мүмкін)

  Русско-казахский экономический словарь > истощимый актив

 • 8 капитальный актив

  капитал актив, күрделі қаржы активі (біраз кезең бойына коммерциялық не кәсіпкерлік қызметте пайдаланылмақшы актив)

  Русско-казахский экономический словарь > капитальный актив

 • 9 процентный актив, приносящийся процентный доход

  Русско-казахский экономический словарь > процентный актив, приносящийся процентный доход

 • 10 разрешенный актив

  Русско-казахский экономический словарь > разрешенный актив

 • 11 актив партийный

  партия активі (белсенділері)

  Русско-казахский терминологический словарь "История" > актив партийный

 • 12 актив

  актив

  Русско-казахский терминологический словарь "Философия и политология" > актив

 • 13 кассовые операции

  Под кассовыми операциями понимается деятельность банка, связанная с инкассацией, хранением и выдачей наличных денег.

  Кассалық операциялар дегеніміз банкінің қолма-қол ақшаны инкассолаумен, сақтаумен және берумен байланысты қызметі.

  Какими законодательными актами руководствуются коммерческие банки при проведении кассовых операций?

  Коммерциялық банкілер кассалық операцияларды жүргізу кезінде қандай заңнамалық актілерді басшылыққа алады?

  В этой сфере банки руководствуются Законом РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", а также Порядком ведения кассовых операций, утвержденным Уполномоченным органом.

  Бұл салада банкілер "Қазақстан Республикасындағы банкілер және банк қызметі туралы" ҚР Заңын, сондай-ақ уәкілетті орган бекіткен Кассалық операцияларды жүргізу тәртібін басшылыққа алады.

  По утвержденным уполномоченным органом правилам, предусмотрено, что предприятия могут иметь в кассе наличные деньги в пределах лимита, устанавливаемого банком, по согласованию с руководителями предприятий. Денежную наличность сверх установленного лимита предприятие обязано сдавать в банк в порядке и в сроки, согласованные с обслуживающим его банком. Лимит остатка наличных денег в кассе предприятия устанавливается исходя из особенностей деятельности предприятия и инкассации выручки.

  Уәкілетті орган бекіткен ережелер бойынша кәсіпорындар кассада банк кәсіпорындардың басшыларымен келісе отырып белгілейтін лимит шегінде қолма-қол ақша ұстай алатындай болып көзделген. Белгіленген лимиттен тыс нақты ақшаны кәсіпорын өзіне қызмет көрсететін банкімен келісілген тәртіппен және мерзімде банкіге өткізуге міндетті. Кәсіпорын кассасындағы нақты ақша қалдығының лимиті кәсіпорын қызметінің ерекшеліктерін және ақша түсімін инкассолауды басшылыққа ала отырып белгіленеді.

  Наличные деньги могут сдаваться:

  Қолма-қол ақша:

  - в дневные и вечерние кассы банков;

  - банкілердің күндізгі және кешкі кассаларына;

  - инкассаторам;

  - инкассаторларға;

  - в объединенные кассы на предприятиях для последующей сдачи в банк;

  - кейіннен банкіге өткізу үшін кәсіпорындардағы банкілерге арналған бірлескен кассаларға;

  - предприятиям связи для перечисления на счета банков на основе заключенных договоров.

  - жасалған шарттар негізінде банкілердің шоттарына аудару үшін байланыс кәсіпорындарына өткізіледі.

  Денежная наличность в банках распределяется в резервные фонды и оборотную кассу.

  Банкілердегі қолма-қол ақша сақтық қорлары мен айналым кассасына бөлінеді.

  Их различия заключаются в том, что деньги резервных фондов считаются еще не выпущенными в обращение или изъятыми из обращения, поэтому, в соответствии с действующими правилами использовать их можно только с разрешения уполномоченного органа. Деньги, находящиеся в оборотной кассе, считаются деньгами в обращении, и их выдача не требует дополнительных разрешений.

  Олардың айырмашылығы мынада: сақтық қорларының ақшасы әлі айналысқа жіберілмеген немесе айналыстан алынған деп саналады, сондықтан қолданыстағы ережелерге сәйкес оны тек уәкілетті органның рұқсатымен пайдалануға болады. Айналым кассасындағы ақша айналыстағы ақша болып есептеледі, сондықтан оны беру қосымша рұқсатты қажет етпейді.

  Наличные деньги выдаются при соблюдении следующих условий:

  Қолма-қол ақша мына шарттар сақталғанда:

  - при наличии средств на расчетном счете, если потребность в средствах в соответствии с установленными правилами должна удовлетворяться наличными деньгами (выдача денег на оплату труда, на закупку сельскохозяйственной продукции, командировочные и хозяйственные расходы);

  - егер қаражатқа қажеттілік белгіленген ережелерге сәйкес қолма-қол ақшамен қанағаттандырылуға тиіс болса (еңбекақы төлеу үшін, ауыл шаруашылығы өнімін сатып алу үшін ақша беру, іссапар және шаруашылық шығындары), есеп айырысу шотында нақты қаражат болған жағдайда;

  - при наступлении сроков выплаты средств.

  - қаражатты төлеу мерзімі басталғанда беріледі.

  Отдел кассовых операций создается для приема и выдачи денег, в котором могут быть приходные, расходные, приходно-расходные, вечерние кассы, кассы для размена денег, кассы для пересчета денежной выручки.

  Кассалық операциялар бөлімі ақша қабылдау және беру үшін құрылады, онда кіріс, шығыс, кіріс-шығыс, кешкі кассалар, ақша майдалайтын кассалар, ақшалай түсімді қайта есептейтін кассалар болуы мүмкін.

  Банк принимает наличные деньги при личной явке клиентов и инкассаторов.

  Банк қолма-қол ақшаны клиенттердің және инкассаторлардың өздері келгенде қабылдайды.

  Оборотная касса занимается оприходованием всех поступающих в банк наличных денег и выполнением расходных операций. Из оборотной кассы происходит и выдача наличных денег предприятиям, организациям, учреждениям.

  Айналым кассасы банкіге түскен барлық қолма-қол ақшаны кіріске алумен және есеп айырысу операцияларын орындаумен айналысады. Айналым кассасынан кәсіпорындарға, ұйымдарға, мекемелерге қолма-қол ақша да беріледі.

  На основании каких документов приходные кассы банка принимают наличные деньги?

  Банкінің кіріс кассалары қолма-қол ақшаны қандай құжаттардың негізінде қабылдайды?

  Приходные кассы принимают деньги по объявлению на взнос наличными деньгами, которые состоят из трех элементов, заполняемых клиентом, – объявления, квитанции, ордера. В объявлении указывают от кого принимаются деньги, на какой счет они зачисляются, сумму цифрами и прописью, назначение взноса.

  Кіріс кассалары ақшаны хабарландыру бойынша қолма-қол ақшамен төленетін жарнапұлға қабылдайды, бұл хабарландыру клиент толтыратын үш нышаннан тұрады, олар: хабарландыру, түбіршек, ордер. Хабарландыруда ақшаның кімнен қабылданатыны, оның қай шотқа есептелетіні көрсетіледі, сома цифрмен және жазбаша жазылады, жарнапұлдың мақсаты көрсетіледі.

  При снятии средств с расчетного счета (на заработную плату, пособия, командировочные расходы, хозяйственные нужды) в банк предоставляются денежные чеки.

  Есеп айырысу шотынан қаражат алу кезінде (жалақыға, жәрдемақыға, іссапар шығынына, шаруашылық мұқтаждарға) банкіге ақша чектері ұсынылады.

  Одновременно с заполнением чека его реквизиты переносятся на корешок, остающийся у предприятия в чековой книжке и являющийся оправдательным документом. Чеки после их полного заполнения (указания суммы, заверения подписями и печатями) выдаются лицам, уполномоченным на получение средств.

  Чекті толтырумен бір мезгілде оның деректемелері кәсіпорында чек кітапшасында қалатын және растау құжаты болып табылатын түбіршекке көшіріледі. Чектер толық толтырылған (сомасы көрсетіліп, қол қойылып, мөр басылып расталған) соң қаражатты алуға уәкілетті адамдарға беріледі.

  Какие современные тенденции прослеживаются в осуществлении кассовых операций?

  Кассалық операциялардың жүзеге асырылуында қазіргі заманғы қандай үрдістер қадағаланады?

  Для улучшения и ускорения кассового обслуживания в банковскую практику внедряются современные системы электронных банковских услуг с использованием пластиковых карт и банкоматов.

  Кассалық қызмет көрсетуді жақсарту және жеделдету үшін банк тәжірибесінде электронды банк қызметтерін көрсетудің пластикалық карталар мен банкоматтар пайдаланылатын қазіргі заманғы жүйелері енгізілуде.

  * * *
  кассалық операциялар (қолма-қол ақшаны қабылдау, сақтау, беру түріндегі материалдық-техникалық рәсімдердің жиынтығы, кәсіпорындар, банкілер жеке және заңи тұлғалармен қолма-қол ақшалай қаражат алыс-берісін жүзеге асыруы)

  Русско-казахский экономический словарь > кассовые операции

 • 14 Банковские инновации

  Инновация буквально означает "инвестиция в новацию". Новация представляет собой какое-то новшество, ранее не существовавшее. В соответствии с гражданским правом новация означает соглашение сторон о замене одного заключенного ими обязательства другим. Результат такой замены и означает нововведение.

  Инновация сөзбе-сөз "новацияға (жаңа енгізілімге) жұмсалған инвестиция" дегенді білдіреді. Жаңа енгізілім бұрын болмаған қайсыбір жаңалық болып табылады. Азаматтық құқыққа сәйкес жаңа енгізілім тараптар жасасқан бір міндеттемені басқасымен ауыстыру туралы олардың келісімі дегенді білдіреді. Осындай ауыстырудың нәтижесі де жаңа енгізілім дегенді білдіреді.

  Банковская инновация – это реализованный в форме нового банковского продукта или операции (технологии) конечный результат инновационной деятельности банка.

  Банк инновациясы – жаңа банк өнімі немесе операция (технология) нысанында іске асырылған банкінің инновациялық қызметінің ақырғы нәтижесі.

  Под банковским продуктом подразумевается материально оформленная часть банковской услуги (карта, сберегательная книжка, дорожный чек, электронный кошелек и т.д.). Банковский продукт имеет вид вещи, предназначенный для продажи на финансовом рынке.

  Банк өнімі деп банк көрсететін қызметтің материалдық тұрғыдан ресімделген бөлігі (карта, жинақ кітапшасы, жол чегі, электронды әмиян, т.б.). Банк өнімі қаржы нарығында сатуға арналған зат түрінде болады.

  Новый банковский продукт:

  Жаңа банк өнімі:

  - единичный;

  - жеке-дара;

  - массовый.

  - көпшілік қолды түрлерге бөлінеді.

  Единичный банковский продукт — это индивидуальный продукт. Как вещь, он имеет характерные, только ему присущие особенности, которые выделяют его среди других банковских продуктов. Например, конкретная монета из конкретного драгоценного металла определенной массы, конкретная недвижимость, облигация конкретного эмитента-банка и др. Он имеет четко определенный круг своих покупателей. Поэтому он выпускается в расчете на конкретных потребителей.

  Жеке-дара банк өнімі — жеке өнім. Зат ретінде оны басқа банк өнімдерінің арасында бөлектеп тұратын тек өзіне ғана тән сипатты ерекшеліктері болады. Мысалы, нақты асыл металдан шекілген белгілі бір салмағы бар нақты мәнет, нақты жылжымайтын мүлік, нақты эмитент-банкінің облигациясы, т.б. Оның сатып алушыларының айқын белгіленген шеңбері болады. Сондықтан ол нақты тұтынушыларға арналған есеппен шығарылады.

  Массовый банковский продукт — это продукт без четко выраженной индивидуальности. У него нет особых характерных черт. Он различается только по видам продукта или финансового актива, например, банковский депозит, банковский счет, облигации государственного внутреннего или муниципального займа всех видов и др. Массовый финансовый продукт выпускается в расчете на широкий круг потребителей и инвесторов.

  Көпшілік қолды банк өнімі — айқын жеке-дара сипаты жоқ өнім. Оның ерекше сипатты белгілері жоқ. Ол өнім түрлері немесе қаржы активі бойынша ғана ерекшеленеді, мысалы, банк депозиті, банк шоты, мемлекеттік ішкі немесе барлық түрдегі мунипицалдық қарыз облигациялары, т.б. Көпшілік қолды қаржы өнімі тұтынушылар мен инвесторлардың қалың қауымына арналған есеппен шығарылады.

  Это продукт, объем или количество которого строго квотируется. Этот объем устанавливается при выпуске. Размер объема определяется многими факторами: размером уставного капитала акционерного банка, спросом потребителей, и т.д. К лимитируемым банковским продуктам относятся акции, облигации, виды кредитных соглашений и др. Он выпускается в расчете на конкретного покупателя.

  Ол көлемі немесе саны үлестемелетін өнім. Бұл көлем шығару кезінде белгіленеді. Көлем мөлшері көптеген факторлармен: акционерлік банкінің жарғылық капиталымен, тұтынушылардың сұранымымен, т.б. айқындалады. Лимиттелетін банк өнімдеріне акциялар, облигациялар, несие келісімдерінің түрлері, т.б. жатады. Ол нақты сатып алушыға арналған есеппен шығарылады.

  Нелимитированный банковский продукт представляет собой продукт, объем (количество) выпуска которого не ограничен никакими квотами. Он выпускается в расчете на возможного потенциального покупателя. К нелимитированному банковскому продукту относятся: пластиковые расчетные и кредитные карты, банковские счета и т.п.

  Лимиттелмеген банк өнімі – шығарылу көлемі (саны) ешқандай үлестемемен шектелмеген өнім. Ол ықтимал әлеуетті сатып алушыға арналған есеппен шығарылады. Лимиттелмеген банк өніміне: пластикалық есептесу және несиелік карталар, банк шоттары, т.б. жатады.

  Новый банковский продукт может быть в форме:

  Жаңа банк өнімі:

  - имущества;

  - мүлік;

  - имущественного права.

  - мүліктік құқық нысанында болуы мүмкін.

  Имущество представляет собой материальный объект собственности, например, деньги, мерные слитки золота, монеты, ценные бумаги и др.

  Мүлік деген меншіктің материалдық объектісі, мысалы, ақша, алтынның өлшемді құймасы, мәнет, бағалы қағаздар, т.б.

  Имущественное право означает право владеть, распоряжаться и пользоваться определенным имуществом. К банковскому продукту в форме имущественных прав относятся такие документы, как договор банковского счета, кредитные соглашения и т.п.

  Мүліктік құқықтың мәнісі белгілі бір мүлікті иелену, билеу, пайдалану құқығы дегенді білдіреді. Мүліктік құқық нысанындағы банк өніміне банк шотының шарты, несиелік келісімдер, т.б. сияқтылар жатады.

  Банковские операции представляют собой процедуру действий, направленную на решение определенной задачи по управлению банковским капиталом. К банковским операциям относятся:

  Банк операциясы дегеніміз банк капиталын басқару жөніндегі белгілі бір міндеттерді шешуге бағытталған әрекеттердің рәсімі. Банк операцияларына:

  - формы контроля и учета движения денежных средств и ценных бумаг;

  - ақшалай қаражат пен бағалы қағаздар қозғалысын бақылау мен есепке алу нысандары;

  - методы планирования финансовых показателей;

  - қаржы көрсеткіштерін жоспарлау әдістері;

  - методология составления финансовых планов разных видов;

  - әртүрлі қаржы жоспарларын жасау әдіснамасы;

  - приемы финансового анализа;

  - қаржы талдауының тәсілдері;

  - формы организации финансовой работы в банке;

  - банкіде қаржы жұмысын ұйымдастыру нысандары;

  - интерактивное и другое аналогичное инвестирование капитала и другие действия.

  - капиталды интерактивтік және басқа ұқсас инвестициялау мен басқа да әрекеттер жатады.

  Жизненный цикл банковской инновации – это определенный период времени, в течение которого банковский продукт или операция обладает активной жизненной силой и приносит банку как продуценту (производителю) и продавцу инновации определенную прибыль или другую реальную выгоду. Концепция жизненного цикла имеет важное значение при планировании производства инноваций и организации инновационного процесса в банковской сфере. Это значение проявляется в том, что концепция жизненного цикла банковской инновации:

  Банк инновациясының өміршеңдік циклі – белгілі бір уақыт кезеңі, бұл кезең бойына банк өнімі немесе операция белсенді өміршеңдік күшке ие болады және банкіге өнімгер (өндіруші) және инновация сатушы ретінде белгілі бір пайда немесе басқадай нақты тиімділік әкеледі. Өміршеңдік циклі тұжырымдамасының инновациялар өндірісін жоспарлауда және банк аясындағы инновациялық үдерісті ұйымдастыруда зор маңызы бар. Оның мәні мынадан көрініс табады: банк инновациясының өміршеңдік циклінің тұжырымдамасы:

  - вынуждает руководителя банка и его маркетинговую службу анализировать хозяйственную деятельность как с позиции настоящего времени, так и с точки зрения перспектив ее развития;

  - шаруашылық қызметті қазіргі уақыт тұрғысынан да, оның даму келешегі тұрғысынан да талдауға банк басшысын және оның маркетингілік қызметін мәжбүр етеді;

  - обосновывает необходимость систематической работы по планированию выпуска инноваций (поиск идей, организация инновационного процесса, создание банковской инновации, ее продвижение на рынке и диффузия), а также по приобретению инноваций (изучение спроса, банковский маркетинг, бенгмаркетинг);

  - инновациялардың шығарылымын жоспарлау жөніндегі (идеяларды іздестіру, инновациялық үдерісті ұйымдастыру, банк инновациясын жасау, оны нарықта жылжыту және қайта тарату), сондай-ақ инновацияларды сатып алу жөніндегі (сұранымды зерттеу, банк маркетингі, бенгмаркетинг) жүйелі жұмыстың қажеттілігін негіздейді;

  - является основой механизма анализа и планирования инновации.

  - инновацияны талдау және жоспарлау тетігінің негізі болып табылады.

  На какие элементы можно разделить процесс планирования банковской инновации?

  Всю деятельность по планированию банковской инновации можно разделить на ряд элементов, которые включают в себя:

  Банк инновациясын жоспарлау жөніндегі барлық қызметті мыналарды қамтитын бірқатар нышандарға бөлуге болады:

  - исследование финансового рынка;

  - қаржы нарығын зерттеу;

  - исследование рынка банковской инновации по данному активу рынка;

  - нарықтың осы активі бойынша банк инновациясы нарығын зерттеу;

  - исследование продолжительности жизни банковской инновации;

  - банк инновациясы өміршеңдігінің ұзақтығын зерттеу;

  - разработку банковской инновации (т.е. производство банковского продукта или новой операции);

  - банк инновациясын әзірлеу (яғни банк өнімін немесе жаңа операцияны жасау);

  - политику цен;

  - баға саясаты;

  - рекламу;

  - жарнама;

  - мероприятия по продвижению банковской инновации;

  - банк инновациясын жылжыту жөніндегі шаралар;

  - организацию продажи (сбыта) банковской инновации;

  - банк инновациясын сатуды (өткізуді) ұйымдастыру;

  - диффузию банковской инновации.

  - банк инновациясын қайта тарату (диффузия).

  Жизненный цикл нового банковского продукта включает в себя семь стадий:

  Жаңа банк өнімінің өміршеңдік циклі жеті сатыны қамтиды:

  - разработка нового банковского продукта;

  - жаңа банк өнімін әзірлеу;

  - выход на рынок;

  - нарыққа шығу;

  - развитие рынка;

  - нарықтың дамуы;

  - стабилизация рынка;

  - нарықтың тұрақтануы;

  - уменьшение рынка;

  - нарықтың өрлеуі;

  - подъем рынка;

  - нарықтың азаюы;

  - падение рынка.

  - нарықтың құлдырауы.

  Своп представляет собой валютную операцию по обмену между субъектами обязательствами или активами.

  Своп субъектілер арасында міндеттемелерді немесе активтерді айырбастау жөніндегі валюталық операция болып табылады.

  Своп подразделяется на:

  Своп:

  - валютный;

  - валюталық;

  - процентный;

  - пайыздық;

  - валютно-процентный;

  - валюталық-пайыздық;

  - своп с нулевым купоном.

  - нөл купондық своп болып бөлінеді.

  Валютный своп представляет собой покупку и одновременную форвардную продажу валюты (депорт) или, наоборот, продажу и одновременную форвардную покупку валюты (репорт).

  Валюталық своп валютаны сатып алу және сонымен бір мезгілде форвардтық сату (депорт) немесе валютаны сату және сонымен бір мезгілде форвардтық сатып алу (репорт) болып табылады.

  Процентный своп – это обмен процентными ставками по заемным средствам.

  Пайыздық своп – қарыз қаражаты бойынша пайыздық мөлшерлемелерді айырбастау.

  Валютно-процентный своп представляет собой обмен как валютами, так и процентами. Этот вид свопа может быть заключен между несколькими участниками.

  Валюталық-пайыздық своп валютамен де, пайызбен де айырбастау болып табылады. Своптың бұл түрі бірнеше қатысушылар арасында жасасылуы мүмкін.

  Сущность свопа с нулевым купоном заключается в том, что эмитент бескупонной облигации может осуществить обмен фиксированного дохода по плавающей процентной ставке путем одновременного процентного свопа и обратного ежегодного платежа.

  Нөлдік купонмен жасалатын своптың мәні мынада: купонсыз облигацияның эмитенті тіркелген кірісті бір мезгілде пайыздық своп және жыл сайынғы кері төлем жолымен өзгермелі пайыздық мөлшерлеме бойынша айырбастауы мүмкін.

  Счет НОУ представляет соединение депозитного вклада и текущего счета. Владелец счета НОУ имеет право при уведомлении за 30 дней выписать "обращающиеся приказы об изъятии" и использовать их для платежей как расчетные чеки. По счету НОУ устанавливается обязательный минимальный остаток вклада, который возвращается владельцу только после закрытия счета, а также строгое назначение вклада.

  НОУ шот депозиттік салым мен ағымдағы шоттың ұштастырылуы болып табылады. НОУ шоттың иесі 30 күн бұрын хабар алған кезде "өндіріп алу туралы айналыстағы бұйрықтар" деп жазуға және оларды есеп айырысу чектері ретінде төлемдер үшін пайдалануға құқылы болады. НОУ шот бойынша иесіне шот жабылғаннан кейін ғана қайтарылатын салымның міндетті ең аз қалдығы, сондай-ақ салымның қатаң мақсаты белгіленеді.

  Операция по складированию свопов предполагает заключение договора о свопе с банком и его страхование (обычно фьючерсами) до того момента, пока банк не подыщет вторую сторону договора о свопе. Например, банк заключает с инвестором договор об обмене процентными ставками и одновременно производит страхование величины процентной ставки.

  Своптарды жинақтау операциясы банкімен своп туралы шарт жасасуды және оны банк своп туралы шарттың екінші тарабын іздеп тапқанға дейін сақтандыруды (әдетте фьючерстермен) көздейді. Мысалы, банк инвестормен пайыздық мөлшерлемелерді айырбастау туралы шарт жасасады, сонымен бір мезгілде пайыздық мөлшерлеме шамасын сақтандырады.

  В чем состоит содержание операции по сочетанию контокоррента с овердрафтом?

  Содержание этой операции состоит в их совместном использовании при денежных платежах, особенно при валютных расчетах. Когда денежные средства поступают на счет владельца раньше наступления срока платежа по заключенным контрактам, то они зачисляются на контокоррентный счет. Если срок платежа наступает раньше срока поступления денег, то инвестор использует овердрафт банка. Возврат кредита банку по овердрафту и процентов по нему будет произведен в момент поступления денег на счет владельца.

  Бұл операцияның мазмұны ақшалай төлемдерді төлеу кезінде, әсіресе валюталық есеп айырысу кезінде оларды бірге пайдалануда. Ақшалай қаражат иеленушінің шотына жасасқан келісімшарт бойынша төлем мерзімінен бұрын түскен кезде ол конторренттік шотқа есептеледі. Егер төлем мерзімі ақшаның түсуінен бұрын басталған болса, онда инвестор банк овердрафтысын пайдаланады. Овердрафт бойынша несие және ол бойынша пайыздар банкіге ақшаның иеленуші шотына түсуі сәтінде қайтарылады.

  Русско-казахский экономический словарь > Банковские инновации

 • 15 Принципы кредитования

  Банк руководствуется следующими основными принципами кредитования:

  Банк несиелендірудің мынадай негізгі қағидатын басшылыққа алады:

  - срочность;

  - мерзімділік;

  - возвратность;

  - қайтарымдылық;

  - платность.

  - ақылы.

  Принцип срочности выражается в том, что кредит выдается на четко определенный срок. Этот срок оговаривается в кредитном договоре.

  Мерзімділік қағидаты несиенің нақты айқындалған мерзімге берілуінен көрініс табады. Бұл мерзім несие шартында ескертіледі.

  Он заключается в том, что по окончании срока кредитного договора заемные деньги должны быть возвращены кредитору в полной сумме (основной долг) и с процентами.

  Оның мәнісі мынада: несие шарты аяқталғаннан кейін қарыз ақша несиегерге толық сомада (негізгі қарыз) және пайызымен қайтарылуға тиіс.

  Какие меры принимаются банком в случае невозврата кредита в установленный срок?

  Несие белгіленген мерзімде қайтарылмаған жағдайда банк қандай шаралар қолданады?

  В этом случае, заемщику начисляются пени (т.е. штрафные санкции), размер которых устанавливается в кредитном договоре. Для гарантии возврата финансового кредита используют разные способы обеспечения этого возврата.

  Мұндай жағдайда қарызгерге өсімпұл (яғни айыппұл ықпалшаралары) есептеледі, оның мөлшері несие шартында белгіленеді. Қаржы несиесінің қайтарылу кепілдігі үшін осы қайтаруды қамтамасыз етудің түрлі тәсілдері пайдаланылады.

  Банки используют следующие основные способы обеспечения кредита:

  Банкілер несиені қамтамасыз етудің мынадай негізгі тәсілдерін пайдаланады:

  - поручительство;

  - кепілгерлік;

  - гарантия;

  - кепілдік;

  - залог;

  - кепіл;

  - страхование ответственности заемщика за непогашение кредита.

  - несиенің өтелмегені үшін қарызгердің жауапкершілігін сақтандыру.

  Поручительство – это договор с односторонними обязательствами, посредством которого поручитель берет обязательство перед кредитором оплатить при необходимости задолженность заемщика. Договор поручительства служит дополнением к кредитному договору и заверяется нотариусом. Он применяется, когда заемщиком является гражданин. Поручителем может выступать любой хозяйствующий субъект (банк, ассоциация, предприятие и т. п.).

  Кепілгерлік – біржақты міндеттемелері бар шарт, ол арқылы кепілгер несиегердің алдында қажет болған жағдайда қарызгердің берешегін төлеуге міндеттенеді. Кепілгерлік шарты несие шартына толықтыру болып табылады және оны нотариус растайды. Оны қарыз алушы азамат болғанда қолданады. Кез келген шаруашылық жүргізуші субъект (банк, қауымдастық, кәсіпорын, т.б.) кепілгер бола алады.

  Гарантия — это обязательство гаранта выплатить за гарантируемого определенную сумму при наступлении гарантийного случая. Она оформляется гарантийным письмом и применяется только между юридическими лицами.

  Кепілдік — кепілгердің кепілдік берілген сома үшін кепілдік жағдайы басталған кезде төлеуге міндеттенуі. Ол кепілдік хатымен ресімделеді және тек заңды тұлғалар арасында ғана қолданылады.

  В основе залоговых операции лежат следующие основные положения:

  Кепіл операцияларының негізінде мынадай негізгі ережелер жатыр:

  - залоговое право на имущество переходит вместе с ним к любому новому приобретателю данного имущества;

  - мүлікке кепілзаттық құқығы сол кепілзатпен бірге осы мүлікті кез келген жаңа сатып алушыға көшеді;

  - гарантией выполнения требования кредитора-залогодержателя является только определенное имущество должника, т.е. только то имущество, которое в соответствии с законодательством РК может быть отчуждено;

  - борышқордың тек белгілі бір мүлкі ғана, яғни ҚР заңнамасына сәйкес мүліктен айыруға жататын мүлік қана кепілзат ұстаушы-несиегер талабының орындалуына кепілдік болып табылады;

  - кредитор (залогодержатель) в случае невозврата заемщиком (залогодателем) долга имеет право обращать взыскание на заложенное имущество, в том числе путем его продажи, т.е. отчуждения его от залогодателя.

  - несиегер (кепілзат ұстаушы) борышты қайтармаған жағдайда кепілге салынған мүлікті алуға, соның ішінде оны сату арқылы, яғни оны кепілзат берушіден айыру арқылы өндіріп алуға құқылы.

  Существует две формы залога:

  Кепілдің екі нысаны бар:

  - залог с оставлением имущества у залогодателя;

  - мүлік кепіл берушіде қалдырылатын кепіл;

  - залог с передачей заложенного имущества залогодержателю (заклад).

  - кепілге салынған мүлік кепіл ұстаушыға берілетін кепіл (кепілсалым).

  Каким образом заключается договор страхования ответственности заемщика за непогашение кредита?

  Несиенің өтелмегені үшін қарызгердің жауапкершілігін сақтандыру шарты қалай жасалады?

  В ходе данного страхования заемщик кредита в банке заключает со страховой компанией страховой договор. Он прилагается к кредитному договору. На практике применяется тройной договор страхования, который заключается между страховой компанией, банком и заемщиком. Срок страхования соответствует сроку, на который был выдан кредит. Договор страхования предусматривает, как правило, возмещение банку со стороны страховщика определенного процента суммы невозвращенного заемщиком кредита в установленный срок и процентов по нему.

  Осы сақтандыру барысында банкіден несие алған қарызгер сақтандыру компаниясымен сақтандыру шартын жасасады? Ол несие шартына тіркеледі. Іс жүзінде үшжақты сақтандыру шарты қолданылады, ол сақтандыру компаниясы, банк және қарызгер арасында жасалады. Сақтандыру мерзімі несие берілген мерзімге сай келеді. Сақтандыру шарты, әдетте, қарызгер белгіленген мерзімде қайтармаған несие сомасының белгілі бір пайызын және ол бойынша пайызды банкіге сақтандырушы тарапынан өтелуін көздейді.

  Какими критериями руководствуется банк в оценке кредитоспособности заемщика?

  Банк несиенің қарызгердің несиені өтеуге қабілеттілігін бағалауда қандай өлшемдерді басшылыққа алады?

  Оценка кредитоспособности заемщика и предоставления кредита только кредитоспособному и платежеспособному заемщику является важным условием обеспечения возврата кредита. Кредитоспособность заемщика характеризуется его аккуратностью при расчетах по ранее полученным кредитам, его текущим финансовым состоянием и перспективами изменения, способностью при необходимости мобилизовать денежные средства из различных источников.

  Қарызгердің несиені өтеуге қабілеттілігін бағалау және несиені тек несиені өтеуге қабілетті және төлем төлеуге қабілетті қарызгерге ғана беру несиенің қайтарылуын қамтамасыз етудің маңызды шарты болып табылады. Қарызгердің несиені өтеуге қабілеттілігі оның бұрынырақ алған несиесі бойынша есептесу кезіндегі ұқыптылығымен, оның ағымдағы қаржы жағдайымен, өзгеру перспективаларымен, қажет болған жағдайда түрлі көздерден ақша қаражатын жұмылдыру қабілетімен сипатталады.

  Несие беру шарттарына талдау жасау қандай мәселелерді зерделеуді көздейді?

  Анализ условий кредитования предполагает изучение следующих вопросов:

  Несилендіру шарттарын талдау мына мәселелерді зерделеуді көздейді:

  - "солидность" заемщика, которая характеризуется своевременностью расчетов по ранее полученным кредитам, качественностью представленных отчетов, ответственностью и компетентностью руководства;

  - қарызгердің "салиқалылығы", ол бұрынырақ алынған несиелер бойынша уақтылы есеп айырысуымен, берген есептерінің сапалылығымен, басшылықтың жауаптылығымен және біліктілігімен сипатталады;

  - "способность" заемщика производить конкурентоспособную продукцию;

  - қарызгердің бәсекеге жарамды өнім өндіруге "қабілеттілігі";

  - "доходы", при этом уровень доходов банка должен быть увязан со степенью риска при кредитовании;

  - "кірісі", мұнда банк кірісінің деңгейі несиелендіру кезіндегі тәуекел дәрежесімен байланыстырылуға тиіс;

  - "цель" использования кредитных ресурсов;

  - несие ресурстарының пайдаланылу "мақсаты";

  - "сумма" кредита, изучение этого вопроса производится исходя из проведения заемщиком мероприятия ликвидности баланса, соотношения между собственными и заемными средствами;

  - несие "сомасы", бұл мәселе қарызгердің теңгерім өтемпаздығы шарасын жүргізуін, меншікті және қарыз қаражатының арақатынасын басшылыққа ала отырып зерделенеді;

  - "погашение", этот вопрос изучается путем анализа возвращенности кредита за счет реализации материальных ценностей, предоставленных гарантий и использования залогового права;

  - "өтеу", бұл мәселе материалдық құндылықтардың, берілген кепілдіктердің өткізілуі және кепіл құқығын пайдалану есебінен несиенің қайтарылуына талдау жасау жолымен зерделенеді;

  - "обеспечение" кредита, т.е. изучение устава и положения с точки зрения определения права банка брать в залог под выданную ссуду активы заемщика, включая ценные бумаги.

  - несиенің "қамтамасыз етілуі", яғни банкінің берілген несиені қамтамасыз ету кепілі ретінде қарызгердің бағалы қағаздарымен қоса активтерін алу құқығын анықтау тұрғысынан жарғы мен ережені зерделеу.

  Ликвидность хозяйствующего субъекта определятся его способностью быстро погашать свою задолженность, т.е. ликвидностью баланса хозяйствующего субъекта.

  Шаруашылық жүргізуші субъектінің өтемпаздығы оны өз берешегін тез өтеуге қабілеттілігімен, яғни шаруашылық жүргізуші субъект теңгерімінің өтемпаздығымен анықталады.

  Ликвидность определяется соотношением величины задолженности и ликвидных средств, т.е. средств, которые могут быть использованы для погашения долгов (наличные деньги, депозиты, ценные бумаги, реализуемые элементы оборотных средств и др.).

  Өтемпаздық берешек пен өтімді қаражат, яғни борышты өтеу үшін пайдалануға болатын қаражат (қолма-қол ақша, депозиттер, бағалы қағаздар, айналым қаражатының нышандары, т.б.) шамасының қатынасымен анықталады.

  Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения.

  Теңгерімнің өтемпаздығын талдаудың мәні өтімділік дәрежесіне қарай топтастырылған актив бойынша қаражатты өтелу мерзіміне қарай топтастырылған пассив бойынша міндеттемелермен салыстыруда.

  Русско-казахский экономический словарь > Принципы кредитования

 • 16 Электронные новации в банковском бизнесе

  В настоящее время автоматизация банковских услуг развивается по следующим основным направлениям:

  Қазіргі кезде банк көрсететін қызметтерді автоматтандыру мынадай негізгі бағыттар бойынша дамытылуда:

  - электронная обработка бумажных финансовых документов;

  - қағаз қаржы құжаттарын электрондық өңдеу;

  - компьютеризация расчетных и платежных операций;

  есептесу және төлем төлеу операцияларын компьютерлендіру;

  - внедрение систем связи между отдельными рабочими местами и между банками.

  - жекелеген жұмыс орындары арасында және банкілердің арасында байланыс жүйесін енгізу.

  Пластиковая карта — это универсальное платежное средство, которое позволяет своему владельцу оплачивать товары и услуги безналичным путем, а также более безопасно хранить и перевозить свои денежные средства. Она используется для различных по назначению операций. По выбору оказываемых услуг она может служить пропуском, водительским удостоверением, проездным документом и просто средством платежа.

  Пластикалық карта — өз иесіне тауарлардың және көрсетілетін қызметтердің ақысын қолма-қол ақшасыз төлеуге, сондай-ақ өзінің ақшалай қаражатын қауіпсіз сақтауға және тасымалдауға мүмкіндік беретін әмбебап төлем құралы. Ол мақсатына қарай түрлі операциялар үшін пайдаланылады. Көрсетілетін қызметтерді таңдауына қарай ол өтуге рұқсат, жүргізуші куәлігі, жол-сапар құжаты және жай ғана төлем құралы қызметін атқаруы мүмкін.

  Пластиковые карты различаются:

  Пластикалық карталар:

  - по их назначению:

  - мақсатына қарай:

  - кредитные;

  - кредиттік карталар;

  - дебетовые;

  - дебеттік карталар;

  - по функциональным и техническим характеристикам:

  - атқарымдық және техникалық сипаттамалары бойынша:

  - обыкновенные;

  - кәдуілгі карталар;

  - магнитные;

  - магнитті карталар;

  - микропроцессорные.

  - микропроцессорлық карталар болып ажыратылады.

  Разница между ними в том, что кредитная карта позволяет иметь владельцу постоянно возобновляемый кредит в банке-эмитенте, а дебетовую карту также можно назвать расчетной картой, ибо клиент вносит определенную сумму на свой счет в банке, с которого банк-эмитент перечисляет денежные средства для оплаты различных расходов.

  Олардың арасындағы айырма мынада: карта иеленушінің эмитент-банкіде ұдайы жаңартылып отыратын кредиті болуына мүмкіндігі болады, ал дебеттік картаны есептесу картасы деп те атауға болады, өйткені клиент банкідегі өз шотына белгілі бір соманы салады, одан эмитент банк түрлі шығындарды төлеу үшін ақшалай қаражат аударады.

  Какие устройства применяются в банковской системе самообслуживания на базе пластиковых карточек?

  Банк жүйесінде пластикалық карточкалар негізінде өзіне-өзі қызмет көрсетудің қандай қондырғылары қолданылады.

  Устройствами, обеспечивающими работу банковских систем самообслуживания на базе пластиковых карточек являются банкоматы и торговые терминалы.

  Банкоматтар мен сауда терминалдары пластикалық карточкалар негізінде өзіне-өзі қызмет көрсетудің банкілік жүйесінің жұмысын қамтамасыз ететін қондырғылары болып табылады.

  Банкомат — это электронно-механическое устройство, предназначенное для выдачи наличных денег по пластиковым карточкам. В зависимости от выполняемых операций, банкоматы делятся на простейшие и полнофункциональные, т.е. те, которые могут выполнять более широкий спектр операций, таких как перевод денег, обмен иностранной валюты на национальную валюту, выдача справок о счетах, прием вкладов.

  Банкомат — пластикалық карточкалар бойынша қолма-қол ақша беруге арналған электронды-механикалық қондырғы. Орындалатын операцияларға қарай банкоматтар қарапайым және толық атқарымдық банкоматтарға, яғни ақша аудару, шетел валютасын ұлттық валютаға айырбастау, шоттар туралы анықтамалар беру, салымдарды қабылдау сияқты неғұрлым кең ауқымды операцияларды орындай алатын банкоматтарға бөлінеді.

  Торговые терминалы — это простейшая расчетная установка в магазинах.

  Сауда терминалдары — дүкендердегі ең қарапайым есептесу қондырғысы.

  Русско-казахский экономический словарь > Электронные новации в банковском бизнесе

 • 17 коммерческий кредит

  Коммерческий кредит – это расчеты с рассрочкой или отсрочкой платежа одного хозяйствующего субъекта или предпринимателя с другим хозяйствующим субъектом (предпринимателем). Основными видами кредита как разновидности расчетов с рассрочкой платежа являются:

  Коммерциялық несие – бір шаруашылық жүргізуші субъектінің немесе кәсіпкердің басқа шаруашылық жүргізуші субъектімен (кәсіпкермен) төлемді бөліктеп немесе мерзімін ұзартып есеп айырысуы. Төлем бөліктеп төленетін есеп айырысудың алуан түрлері ретіндегі несиенің негізгі түрлері:

  - фирменный кредит;

  - фирмалық несие;

  - вексельный (учетный) кредит;

  - вексельдік (есептік) несие;

  - факторинг;

  - факторинг;

  - овердрафт.

  - овердрафт.

  Какие формы кредита применяются при расчетах по экспортно-импортным операциям?

  Экспорттық-импорттық операциялар бойынша есеп айырысу кезінде несиенің қандай нысандары қолданылады?

  При расчетах по экспортно-импортным операциям применяются следующие формы кредита, как:

  Экспорттық-импорттық есеп айырысу кезінде несиенің:

  - форфетирование;

  - форфеттеу;

  - кредит по открытому счету;

  - ашық шот бойынша несие;

  - акцептный;

  - акцептік несие;

  - акцептно-рамбурсный.

  - акцептік-рамбурстық несие сияқты нысандары қолданылады.

  Факторинг – это разновидность торгово-комиссионной операции, связанной с кредитованием оборотных средств. Он включает в себя:

  Факторинг – айналым қаражатын несиелендірумен байланысты сауда-комиссиялық операциялардың бір түрі. Ол:

  - взыскание (инкассирование) дебиторской задолженности покупателя;

  - сатып алушының дебиторлық берешегін өндіріп алуды (инкассолауды);

  - предоставление продавцу краткосрочного кредита;

  - сатушыға қысқа мерзімді несие беруді;

  - освобождение продавца от кредитных рисков по операциям.

  - сатушыны операциялар бойынша несие тәуекелінен босатуды қамтиды.

  Различия между ними в том, что факторинг — это договорное обязательство, цессия — обязательство, переданное по сделке. В системе расчетов цессия — уступка кредитором своего права требования третьему лицу, переданная ему по сделке.

  Олардың арасындағы айырма мынада: факторинг — шарттық міндеттеме, цессия — мәміле бойынша табысталған міндеттеме. Есеп айырысу жүйесінде цессия — несиегердің өзіне мәміле бойынша талап ету құқығын үшінші тұлғаға мәміле бойынша беруі.

  Форфетирование представляет собой форму кредитования экспорта банком или финансовой компанией путем покупки или без оборота на продавца векселей и других долговых требований по внешнеторговым операциям. Форфетирование, как правило, применяется при поставках машин, оборудования на крупные суммы с длительной рассрочкой (до 7 лет).

  Форфеттеу банкінің немесе қаржы компаниясының сыртқы сауда операциялары бойынша вексельдер мен басқа да борыш талаптарын сатып алу жолымен немесе сатушыға айналымға жібермей экспортты несиелендіруі нысаны болып табылады. Ол, әдетте, өтелуі ұзақ мерзімге созылатын (7 жылға дейін) ірі сомаға алынған машиналар, жабдықтар жеткізілімі кезінде қолданылады.

  При экспортно-импортных операциях кредит по открытому счету одновременно означает и расчеты по открытому счету. Этот кредит предоставляется в расчетах между постоянными партнерами (контрагентами), особенно при многократных поставках однородных товаров.

  Экспорттық-импорттық операциялар кезінде ашық шот бойынша берілетін несие сонымен бірге ашық шот бойынша есеп айырысу деген мағынаны білдіреді. Бұл несие тұрақты әріптестер (контрагенттер) арасында, әсіресе бір текті тауарлардың көп қайтара жеткізілімі кезінде беріледі.

  Овердрафт — это форма краткосрочного кредита, предоставление которого осуществляется путем списания банком средств со счета клиента сверх остатка на счете. В результате такой операции образуется отрицательный баланс, т.е. дебетовое сальдо – задолженность клиента банку. Банк и клиент заключают между собой соглашение, в котором устанавливаются максимальная сумма овердрафта, условия предоставления кредита, порядок погашения его, размер процента за кредит.

  Овердрафт – қысқа мерзімді несие нысаны, ол банкінің өз клиентінің шотынан қаражатты шоттағы қалдықтан тыс есептен шығаруы жолымен беріледі. Осындай операцияның нәтижесінде теріс теңгерім, яғни дебеттік сальдо – клиенттің банкіге берешегі құралады. Банк пен оның клиенті бір-бірімен келісім жасасады, онда овердрафтың ең жоғары сомасы, несие беру шарттары, оны өтеу тәртібі, несие үшін пайыз мөлшері белгіленеді.

  Акцептный кредит – кредит, предоставляемый банком в форме акцепта переводного векселя (тратты), выставляемого на банк экспортерами и импортерами. При этой форме кредита экспортер получает возможность выставлять на банк векселя на определенную сумму в рамках кредитного лимита.

  Акцептілік несие – банкінің экспортшылар мен импортшылар банкіге ұсынатын аударма вексельді (тратта) акцептеу (ризалық беру) нысанында беретін несиесі. Несиенің бұл нысанында экспортшы банкіге несие лимиті шегінде белгілі бір соманы ұсынуға мүмкіндік алады.

  Акцептно-рамбурсный кредит является разновидностью акцептного кредита. Рамбурс – в международной торговле означает оплату купленного товара через посредство банка в форме акцепта банком импортера тратт, выставленных экспортером.

  Акцептілік-рамбурстық несие акцептілік несиенің бір түрі болып табылады. Рамбурс – халықаралық саудада сатып алынған тауардың ақысын банк делдалдығы арқылы импортшы банкісінің экспортшы ұсынған тратталарды акцептеуі нысанында төлеу дегенді білдіреді.

  * * *

  Русско-казахский экономический словарь > коммерческий кредит

 • 18 оборот

  айналым (1. ұйымның белгілі бір кезеңдегі жиынтық сату көрсеткіші, 2. жалпы мағынада актив айналатын жылдамдық, 3. қор биржасында белгілі бір кезеңде жасалған операциялардың жалпы құны, 4. банк тәжірибесінде ағымдағы шот бойынша кассалық банк операцияларының жалпы саны, 4. тауарлардың, ақшалай қаражаттың ұдайы өндіріс үдерісі барысындағы қозғалысы, 6. томаға-тұйық цикл, айналсоқтық)

  Русско-казахский экономический словарь > оборот

 • 19 организация безналичных расчетов

  В отличие от наличного денежного оборота сущность безналичного денежного оборота состоит в том, что платежи производятся путем перечисления денег со счета плательщика на счет получателя в учреждениях коммерческих банков. Расчеты между предприятиями осуществляются, как правило, в безналичном порядке. Таким образом, безналичные расчеты – это денежные расчеты, при которых платежи осуществляются без участия наличных денег путем перечисления денежных средств со счета плательщика на счет получателя.

  Нақты (қолма-қол) ақша айналымынан өзгеше түрде қолма-қол ақшасыз айналымның мәні мынада: төлем төлемшінің шотынан коммерциялық банкілердің мекемелеріндегі алушының шотына ақша аудару жолымен төленеді. Кәсіпорындар арасында, әдетте, қолма-қол ақшасыз тәртіппен есеп айырысады. Сөйтіп қолма-қол ақшасыз есеп айырысу – ақшалай есеп айырысу, мұнда төлемдер қолма-қол ақшаның қатысуынсыз ақшалай қаражатты төлемшінің шотынан алушының шотына аудару жолымен төленеді.

  Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу қандай шарттарды сақтағанда жүзеге асырылады?

  Безналичные расчеты осуществляются при соблюдении следующих условий:

  Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу мына шарттар сақталғанда жүзеге асырылады:

  - плательщик имеет право отказаться от уплаты предъявленного документа полностью или частично в случаях, предусмотренных законом или договором;

  - төлемшінің ұсынылған құжатты заңда немесе шартта көзделген реттерде толық немесе ішінара төлеуден бас тартуға құқығы бар;

  - без согласия плательщика или его поручения списание средств со счетов, как правило, не допускается;

  - төлемшінің келісімі және оның тапсырмасы болмайынша шоттардан қаражатты есептен шығаруға, әдетте, рұқсат етілмейді;

  - платежи осуществляются из собственных средств плательщика, а в отдельных случаях – за счет кредита банка и прочих привлеченных средств;

  - төлемдер төлемшінің меншікті қаражатынан, ал кейбір реттерде банк несиесі және өзгедей тартылған қаражат есебінен төленеді;

  - средства на счета получателя зачисляются лишь после их списания со счета плательщика;

  - қаражат алушының шотына тек төлемшінің шотынан шығарылғаннан кейін ғана есепке алынады;

  - плательщик выполняет правила документооборота, разработанные Нацбанком и определяющие движение денег и денежных документов.

  - төлемші Ұлттық банк әзірлеген және ақша мен ақша құжатының қозғалысын айқындайтын құжат айналымы ережелерін орындайды.

  Допускается ли при безналичных расчетах использование платежных поручений, чеков, аккредитивов, инкассо?

  Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу кезінде төлем тапсырмаларын, чектерді, аккредитивтерді, инкассоны пайдалануға рұқсат етіле ме?

  Да, допускается. Вместе с тем банки, в соответствии с заключенными договорами, вправе принимать платежные требования.

  Ия, рұқсат етіледі. Сонымен бірге банкілер жасасылған шарттарға сәйкес төлем талабын қабылдауға құқылы.

  Банкілерге өсімпұл есептеу және өндіріп алу үшін жауапкершілік жүктеле ме?

  Нет, не несут ответственность, поскольку установлено, что при несвоевременной оплате поставленной продукции покупатель (плательщик) уплачивает пеню в порядке, предусмотренном в договоре между поставщиком и получателем (плательщиком).

  Жоқ, жауапкершілік жүктелмейді, өйткені жеткізілген өнімнің ақысы уақытылы төленбегенде жеткізуші мен алушы (төлемші) арасында жасасылған шартта көзделген тәртіппен сатып алушы (төлемші) өсімпұл төлейтін болып белгіленген.

  Все безналичные расчеты производятся через банк на основании расчетных документов, которые предоставляют оформленные в соответствии с установленными стандартами распоряжения предприятия (владельца счета) на перечисление средств.

  Қолма-қол ақшасыз есеп айырысудың бәрі банк арқылы кәсіпорынның (шот иесінің) қаражат аударуға билігінің белгіленген стандарттарына сәйкес ресімделген есеп айырысу құжаттарының негізінде жүргізіледі.

  Расчетные документы должны содержать следующие реквизиты:

  Есеп айырысу құжаттарында мынадай деректемелер болуға тиіс:

  - наименование расчетного документа;

  - есеп айырысу құжатының атауы;

  - номер документа, число, месяц, год его выписки;

  - құжаттың нөмірі, оның көшірмесі жасалған күн, ай, жыл;

  - наименование банка, его РНН (регистрационный номер налогоплательщика);

  - банкінің атауы, оның СТТН-і (салық төлеушінің тіркеу нөмірі);

  - наименование плательщика, его РНН, номер его счета в банке;

  - төлемшінің атауы, оның СТТН-і, оның банкідегі шотының нөмірі;

  - наименование получателя средств, номер его счета в банке;

  - қаражат алушының атауы, оның банкідегі шотының нөмірі;

  - наименование банка получателя, его РНН;

  - алушы банкісінің атауы, оның СТТН-і;

  - номер счета получателя средств, его РНН;

  - қаражат алушы шотының нөмірі, оның СТТН-і;

  - назначение платежа (в чеке не указывается), которое может быть указано как текстовым наименованием, так и кодовым обозначением;

  - мәтіндік атаумен де, кодтық таңбаланумен де көрсетілуі мүмкін төлемнің міндет-мақсаты (чекте көрсетілмейді);

  - сумма платежа, обозначенная цифрами и прописью;

  - цифрмен және жазбаша таңбаланған төлем сомасы;

  - подписи и оттиск печати.

  - қойылған қолдар мен басылған мөр бедері.

  Как быть, если платежи производятся предпринимателем без образования юридического лица?

  Егер төлемді заңды тұлға құрмаған кәсіпкер төлесе, қалай болмақ?

  Если платежи производятся предпринимателем без образования юридического лица, банк принимает расчетные документы при наличии одной подписи и при отсутствии оттиска печати.

  Егер төлемді заңды тұлға құрмаған кәсіпкер төлесе, банк есеп айырысу құжаттарын, қойылған бір қол болса болды, басылған мөр бедері жоқтығына қарамай қабылдай береді.

  На основании какого документа производится списание средств со счета плательщика?

  Төлемшінің шотынан қара-жат қандай құжаттардың негізінде есептен шығарылады?

  Списание средств со счета плательщика производится только на основании первого экземпляра расчетного документа.

  Төлемшінің шотынан қаражат тек есеп айырысу құжатының бірінші данасы негізінде ғана есептен шығарады.

  Чем руководствуется банк при установлении очередности списания денежных средств со счета?

  Банк шоттан ақшалай қаражатты есептен шығару кезектілігін белгілеу кезінде нені басшылыққа алады?

  В процессе осуществления расчетных операций банк обязан соблюдать установленную законодательством очередность платежей. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных требований списание осуществляется в очередности, предусмотренной ст. 742 Гражданского Кодекса РК "Очередность изъятия денег клиента"

  Есеп айырысу операцияларын жүзеге асыру барысында банк төлем төлеудің заңнамада белгіленген кезектілігін сақтауға міндетті. Шотта ақшалай қаражат жетіспегенде барлық ұсынылған талаптарды қанағаттандыру үшін ҚР Азаматтық кодексінің "Клиенттің ақшасын алу кезектілігі" деген 742-бабында көзделген кезектілікпен есептен шығарылады.

  Как рассматриваются взаимные претензии по расчетам между плательщиком и получателем средств?

  Төлемші мен қаражатты алушы арасындағы есеп айырысу жөніндегі өзара шағым-талаптар қалай қаралады?

  Они рассматриваются сторонами без участия кредитных организаций, т.е. банков через суд.

  Оларды тараптар несие ұйымдарының, яғни банкілердің қатысуынсыз сот арқылы қарайды.

  Я хотел бы открыть счет в вашем банке.

  Мен сіздің банкіде шот ашқым келеді.

  В нашем банке вы можете открыть:

  Біздің банкіде сіз:

  - текущий счет в тенге;

  - теңгемен ағымдағы шот;

  - текущий счет в иностранной валюте;

  - шетел валютасымен ағымдағы шот;

  - транзитный счет;

  - транзиттік шот;

  - депозитный счет;

  - депозиттік шот;

  - карточный счет.

  - карточкалық шот аша аласыз.

  Я хотел бы перечислить деньги на другой счет.

  Мен басқа шотқа ақша аударғым келеді.

  Оформите, пожалуйста, платежный документ (поручение).

  Төлем құжатын (тапсырмасын) ресімдеңізші.

  Да, документ заполнен верно. Но на вашем счете нет требуемой суммы.

  Ия, құжат дұрыс толтырылыпты. Бірақ сіздің шотта талап етіліп отырған сома жоқ қой.

  Вам придется переоформить платежное поручение. Вы можете перечислить сумму в пределах двадцати пяти тысяч тенге.

  Сіздің төлем тапсырмасын қайта ресімдеуіңізге тура келеді. Сіз жиырма бес мың теңге шегіндегі соманы аудара аласыз.

  Вы можете снять со счета сто тысяч тенге.

  Спасибо.

  Рахмет.

  Всегда к вашим услугам.

  Сізге әрқашан да қызмет етуге дайынбыз.

  Пожалуйста, подтвердите получение нашего поручения с обратной почтой.

  Біздің поштамен кері қайтарылатын тапсырмамызды алғаныңызды қуаттаңызшы.

  Подтверждаем получение вашего платежного поручения.

  Сіздің төлем тапсырмаңыздың алынғанын қуаттаймыз.

  Пожалуйста, подтвердите получение наших документов.

  Біздің құжаттарымызды алғаныңызды қуаттаңызшы.

  Наш банк подтверждает получение ваших документов.

  Біздің банк сіздің құжаттарыңыздың алынғанын қуаттайды.

  Пожалуйста, подтвердите ваше авиапочтовое поручение ключевым телексом.

  Сіздің авиапошталық тапсырмаңызды негізгі телекспен қуаттай қойыңызшы.

  Подтверждаем получение вашего дебет-авизо от 14 мая 2007 г.

  Сіздің 2007 ж. 14 мамырдағы дебет-авизоңыздың алынғанын қуаттаймыз.

  Мы подтвердили свой платеж 15 апреля.

  Біз 15 сәуірдегі өз төлемдерімізді қуаттадық.

  Мы получили их извещение 10 июня.

  Біз олардың хабарламасын 10 маусымда алдық.

  Мы дебетовали ваш счет 27 марта.

  Біз сіздің шотты 27 наурызда дебеттедік.

  Мы возвращаем ваше поручение неоплаченным.

  Біз сіздің тапсырмаңызды төленбеген күйі қайтарамыз.

  Мы хотели сообщить вам о том, что платеж мы не осуществили.

  Біз сізге төлемді төлемегенімізді хабарламақшымыз.

  Осуществить платеж мы не можем.

  Біз төлемді төлей алмаймыз.

  Пожалуйста, переведите вышеназванную сумму на наш счет.

  Аталған соманы біздің шотқа аударыңызшы.

  Сумма в 200 тысяч тенге была переведена на ваш счет 30 января 2007 г.

  Сіздің шотқа 200 мың теңге соманы 2007 ж. 30 қаңтарда аудардық.

  Вышеназванная сумма была уже переведена на счет бенефициара.

  Аталған сома бенефициардың шотына аударылып та қойды.

  Они ожидают, что платеж будет осуществлен на следующей неделе.

  Олар төлем келесі аптада төленеді деп күтуде.

  Мы хотели бы, чтобы вы приняли во внимание следующие изменения.

  Біз сіздің мына өзгерістерді ескеруіңізді қалар едік.

  Мы сегодня возместили вам сумму в 58 тысяч тенге 35 тиын.

  Біз сізге 58 мың теңге 35 тиын соманың орнын толтырдық.

  Мы еще не получили возврата вышеназванной суммы от вас.

  Біз сізден қайтарылған аталмыш соманы әлі алғанымыз жоқ.

  Мы осуществили выплату 500 тенге в качестве возмещения нашему клиенту.

  Біз өз клиентімізге өтем ретінде 500 теңге төлем төледік.

  Эта сумма оплачена.

  Бұл сома төленген.

  Эта сумма еще не оплачена.

  Бұл сома әлі төленген жоқ.

  Эта сумма должна быть оплачена.

  Бұл сома төленуге тиіс.

  Переведите 135 000 тенге на наш счет по телеграфу.

  135 000 теңгені біздің шотқа телеграф арқылы аударыңыз.

  Мы ссылаемся на ваше платежное поручение от 17 ноября.

  Біз сіздің 17 қарашадағы төлем тапсырмаңызға жүгінеміз.

  В вашем платежном поручении пропущено наименование валюты.

  Сіздің төлем тапсырмаңызда валютаның аты көрсетілмей қалып қойыпты.

  В вашем платежном поручении пропущена дата валютирования.

  Сіздің төлем тапсырмаңызда валюталандырылған күн көрсетілмей қалыпты.

  Мы не знаем в какой валюте мы можем произвести платеж.

  Біз төлемді қандай валютамен төлей алатынымызды білмейміз.

  Платеж может быть осуществлен в марте.

  Төлем наурызда төленуі мүмкін.

  Пожалуйста, подтвердите нам дату валютирования.

  Бізге валюталандыру күнін қуаттаңызшы.

  Мы подтверждаем наши платежные инструкции.

  Біз өзіміздің төлем нұсқаулығымызды қуаттаймыз.

  Пожалуйста, подтвердите адрес получателя.

  Алушының мекенжайын қуаттай қойыңызшы.

  Пожалуйста, подтвердите, в какой валюте следует произвести платеж.

  Төлемді қандай валютамен төлеу керек екенін қуаттаңызшы.

  Вы можете осуществить платеж через Народный Банк.

  Сіз төлемді Халық банкі арқылы төлей аласыз.

  Пожалуйста, предоставьте нам дополнительную информацию для того, чтобы мы смогли обнаружить ваше платежное поручение.

  Сіздің төлем тапсырмаңызды таба алуымыз үшін бізге қосымша ақпарат беріңізші.

  Способ оплаты укажите в платежном поручении.

  Төлем тапсырмасында төлеу тәсілін көрсетіңіз.

  Банк-эмитент и банк-плательщик держат счета друг у друга.

  Эмитент-банк пен төлемші-банк шоттарды бір-бірінде ұстайды.

  Банк-эмитент направляет банку-плательщику платежное поручение для того, чтобы бенефициар мог получить средства.

  Бенефициар қаражатты ала алуы үшін эмитент-банк төлемші-банкіге төлем тапсырмасын жолдайды.

  Получатель перевода отказался получить сумму перевода.

  Аударманы алушы аударма сомасын алудан бас тартты.

  Наименование получателя, указанное в вашем авизо, искажено.

  Сіздің авизода алушының көрсетілген атауы бұрмаланған.

  Пожалуйста, предоставьте нам документ с исправленным наименованием.

  Бізге атауы түзетілген құжат беріңізші.

  Сумма платежного поручения уже кредитована счету вашего клиента.

  Төлем тапсырмасының сомасы сіздің клиенттің шотына кредиттеліп қойған.

  Обратитесь к вашему клиенту с просьбой подтвердить получение.

  Клиентіңізден алғанын растауын өтініңіз.

  К сожалению, ваш перевод еще не получен.

  Өкінішке қарай, сіздің аударма әлі алынған жоқ.

  Ваши документы, относящиеся к платежам, были отосланы банку-плательщику.

  Сіздің төлемге қатысты құжаттарыңыз төлемші-банкіге жіберілді.

  Пожалуйста, осуществите платеж, не взимая расходов с нас.

  Төлемді бізден шығын өндіріп алмай-ақ төлеңізші.

  Пожалуйста, осуществите платеж, не отнеся расходы на наш счет.

  Төлемді біздің шотқа шығысқа жатқызбай-ақ төлеңізші.

  Пожалуйста, осуществите платеж, дебетуя у вас наш счет.

  Төлемді сіздегі біздің шотта дебеттеп төлеңізші.

  Пожалуйста, осуществите платеж, кредитуя счет бенефициара у вас.

  Төлемді бенефициардың сіздегі шотында кредиттеп төлеңізші.

  Пожалуйста, сообщите нам дату и номер вашего платежного поручения.

  Бізге төлем тапсырмаңыздың күні мен нөмірін хабарлаңызшы.

  Пожалуйста, сообщите нам имя бенефициара.

  Бізге бенефициардың есімін хабарлаңызшы.

  Сообщите нам, когда сумма 14 тысяч тенге была кредитована у вас нашему счету.

  Бізге 14 мың теңге соманың сіздердегі шотымызда қашан кредиттелгенін хабарлаңызшы.

  Сообщите нам, почему сумма в 14 тысяч тенге была кредитована у вас нашему счету с задержкой.

  Бізге 14 мың теңге соманың сіздердегі шотымызда неліктен кешіктіріліп кредиттелгенін хабарлаңызшы.

  Сумма, представляющая наши расходы, была кредитована нашему счету.

  Біздің шығынымыз болып табылатын сома біздің шотқа кредиттелді.

  Сумма, представляющая покрытие по аккредитиву, была записана на счет нашего банка.

  Аккредетив бойынша өтелген сома біздің банкінің шотына жазылды.

  Наш клиент связался с нами и сообщил, что он еще не получил перевод.

  Біздің клиент бізбен байланыс жасап, аударманы әлі алмағанын хабарлады.

  Если у вас будут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

  Егер сұрақтарыңыз болса, бізбен байланыс жасағайсыз.

  Мы уже обратились к нашему клиенту с просьбой возвратить сумму вашего перевода.

  Біз сіздің аудармаңыздың сомасын қайтаруын өтініп, клиентімізбен хабарластық та.

  Мы связались с вашим банком-корреспондентом и ждем от него ответа. Когда получим ответ мы немедленно известим вас.

  Біз сіздің корреспондент-банкіңізбен байланыс жасадық, одан жауап күтіп отырмыз. Жауап алған бойда сізге дереу хабарлаймыз.

  Мы кредитовали ваш счет за номером …

  Біз сіздің … нөмірлі шотыңызды кредиттедік.

  Пожалуйста, платите за вычетом расходов.

  Шығынды шегеріп тастап төлеңізші.

  Пожалуйста, сообщите нам дату, когда был осуществлен платеж.

  Төлемнің қашан төленгенін хабарлаңызшы.

  Пожалуйста, укажите нам номер вашего референса.

  Бізге өз референсіңіздің нөмірін көрсетіңізші.

  Пожалуйста, дайте нам полный адрес бенефициара.

  Бізге бенефициардың толық мекенжайын беріңізші.

  Сообщаем, что мы заплатили 60000 тенге господину Салиму. При сем прилагаем расписку.

  Біз Сәлім мырзаға 60000 тенге төлегенімізді хабарлаймыз. Осыған орай қолхатты қоса тіркеп отырмыз.

  В соответствии с вашими указаниями мы сегодня дебетовали счет, о котором идет речь.

  Сіздің нұсқауыңызға сәйкес біз айтылып отырған шотты бүгін дебеттедік.

  Так как мы не получили от вас ответа до 11 марта, мы закрываем наше дело и сдаем в архив.

  Біз сізден 11 наурызға дейін жауап алмағандықтан ісімізді жауып, мұрағатқа өткіземіз.

  Проверив наши документы (архивы), мы не обнаружили получение вышеуказанной суммы.

  Біз құжаттарымызды (мұрағатымызды) тексергенде аталған соманың алынғанын таба алмадық.

  Благодарим вас за то, что вы своевременно перевели сумму.

  Соманы уақтылы аударғаныңыз үшін сізге алғыс айтамыз.

  Получатель настаивает, чтобы вы выплатили сумму как можно скорее.

  Алушы соманы мүмкіндігінше тезірек төлеулеріңізді талап етіп отыр.

  Просим извинить за причиненное беспокойство. Мы подтверждаем получение вашего перевода от 15 января.

  Мазалағанымыз үшін кешірім сұраймыз. Біз 15 қаңтардағы аудармаңыздың алынғанын қуаттаймыз.

  Мы просим извинить за задержку в платеже (за то, что мы задержали платеж).

  Төлемнің кешіктірілгені үшін (төлемді кідірткеніміз үшін) кешірім сұраймыз.

  Благодарим вас за то, что быстро выполнили нашу просьбу.

  Біздің өтінішіміздің тез орындалғаны үшін сізге алғыс айтамыз.

  Просим, чтобы вы отправили новые инструкции Народному банку.

  Жаңа нұсқаулықты Халық банкіне жолдауларыңызды ұсынамыз.

  Народный банк настаивает на оплате этой суммы.

  Халық банкі осы соманың төленуін талап етуде.

  Они настаивают на том, чтобы на документе была поставлена подпись. А также они требуют, чтобы вы перевели эти средства как можно скорее.

  Олар құжатқа қол қойылуын талап етуде. Сондай-ақ олар бұл қаражатты мүмкіндігінше тез аударуларыңызды талап етіп отыр.

  Этот документ следовало направить на подпись вчера.

  Бұл құжатты қол қоюға кеше жіберу керек еді.

  Вам нужно было связаться с фирмой немедленно.

  Сіз фирмамен дереу байланыс жасауыңыз керек еді.

  Им не нужно было отправлять документ на имя управляющего фирмой.

  Олардың құжатты фирма басқарушысының атына жолдауының қажеті жоқ еді.

  Оплатите хорошим сроком валютирования.

  Валюталандырудың жақсы мерзімінде төлеңіз.

  Мы договариваемся о хорошем сроке валютирования.

  Біз валюталандырудың жақсы мерзімі туралы уағдаласамыз.

  Банк сделает все возможное относительно вышеназванной сделки.

  Банк аталмыш мәмілеге қатысты мүмкіндіктің бәрін жасайды.

  Мы постараемся поступить в соответствии с вашими пожеланиями.

  Біз сіздің тілектеріңізге орай әрекет етуге тырысамыз.

  К сожалению, ошибочные указания, данные вашим банком, привели к потерям на сумму… долларов США для нас.

  Өкінішке қарай, сіздің банк берген қате нұсқаулар бізді … АҚШ доллары сомасында шығасыға ұшыратты.

  Просим вас заметить, что мы не нашли в наших книгах вышеназванной суммы. Прилагаем при этом копию нашего счета и просим кредитовать у вас наш счет суммой … и уведомить нас.

  Біз сізден өз кітаптарымыздан аталмыш соманы таба алмағанымызға назар аударуыңызды сұраймыз. Бұл орайда өз шотымыздың көшірмесін қоса тіркеп отырмыз және сіздердегі шотымызды … сомамен кредиттеп, бізге хабарлауыңызды сұраймыз.

  Мы уже обращались к нашему клиенту с просьбой возвратить сумму вашего перевода, но он вернул нам наше письмо, не дав ответа по этому вопросу.

  Біз аудармаңыздың сомасын қайтаруды сұрап өз клиентімізге өтініш жасадық, бірақ ол бұл мәселе жөнінде жауап бермей, хатымызды өзімізге қайтарды.

  Прилагаем документы, покрывающие товар, с которыми просим поступить...

  Тауарды өтейтін құжаттарды қоса тіркеп отырмыз, бұл құжаттармен...

  - в соответствии с инструкциями нашего банка;

  - біздің банкінің нұсқаулықтарына сәйкес;

  - согласно полученным инструкциям;

  - алынған нұсқаулықтарға орай;

  - для того, чтобы получить акцепт;

  - акцепт (ризалық);

  - бланк заявления.

  - өтініш бланкін алу үшін әрекет етулеріңізді сұраймыз.

  Мы хотели сообщить вам, что мы уже осуществили платеж по поручению.

  Біз сізге тапсырма бойынша төлемнің төленіп те қойғанын хабарлағымыз келеді.

  Я хотел бы открыть чековый счет в банке.

  Мен банкіде чек кітапшасын ашқым келеді.

  Вам необходимо показать какой-либо документ удостоверяющий личность.

  Сіздің жеке басыңызды куәландыратын қайсыбір құжат көрсетуіңіз керек.

  Я бы хотел снять деньги с чекового счета.

  Мен чек кітапшасынан ақша алғым келеді.

  Вы хотите, чтобы вам выдали по чеку наличные деньги?

  Да, именно так. Как мне сделать это?

  Ия, дәл солай. Мен мұны қалай етсем екен?

  На этой строке напишите сумму в цифрах.

  Мына жолға соманы санмен жазыңыз.

  Вам нужно написать сумму прописью.

  Сіз соманы жазбаша жазуыңыз керек.

  Это пишется на третьей строке.

  Бұл үшінші жолға жазылады.

  Проведите линию от конца суммы до слова "доллары".

  Соманың аяғынан "доллар" деген сөзге дейін сызық жүргізіңіз.

  Сделайте прочерк между …, чтобы никто не мог изменить сумму.

  Соманы ешкім өзгерте алмауы үшін … арасын сызып тастаңыз.

  Вы забыли поставить число и подписать его (бланк) в нижнем правом углу.

  Сіз күнін көрсетіп, оның (бланкінің) оң жақтағы төменгі бұрышына қол қоюды ұмытып кетіпсіз.

  В строке, где обозначается дата, месяц пишется прописью.

  Күні көрсетілетін жерде айы жазбаша жазылады.

  Дату проставьте в верхнем правом углу.

  Жоғарғы оң жақ бұрышына күнін қойыңыз.

  Поставьте свою подпись на обратной стороне бланка.

  Бланкінің сыртқы бетіне қолыңызды қойыңыз.

  За услуги мы берем два процента.

  Қызмет көрсету үшін біз екі пайыз аламыз.

  Я потерял чек, что мне теперь делать?

  Мен чекті жоғалтып алдым, енді не істеймін?

  Вы знаете номера чеков? Скажите номера чеков.

  Сіз чектердің нөмірін білесіз бе? Чектің нөмірлерін айтыңыз.

  Я их записал.

  Мен оларды жазып алғанмын.

  Пожалуйста, заполните этот бланк, указав всю эту информацию.

  Мынау бланкіні толтырып, барлық осы ақпаратты көрсетіңізші.

  Здравствуйте! Я хотел(-а) бы положить деньги на счет.

  Сәлеметсіз бе! Менің шотқа ақша салғым келеді.

  Дайте, пожалуйста, Вашу сберегательную (депозитную) книжку.

  Жинақ (депозиттік) кітапшаңызды беріңізші.

  Пять тысяч тенге.

  Бес мың теңге.

  Мне необходимо снять деньги со счета.

  Менің шоттан ақша алуым қажет.

  Сто долларов.

  Жүз доллар.

  У нас выплата производится в тенге.

  Бізде төлем теңгемен төленеді.

  Я не возражаю.

  Мен қарсы емеспін.

  На вашем сберегательном счете осталось пятьсот тенге.

  Сіздің жинақ шотыңызда бес жүз теңге қалды.

  Я хотел(-а) бы положить деньги на депозит. Как это сделать?

  Мен депозитке ақша салғым келеді. Мұны қалай ету керек?

  Заполните бланк вклада или депозита.

  Салым немесе депозит бланкісін толтырыңыз.

  Я хотел(-а) бы узнать курс российского рубля в тенге.

  Курс обмена составляет 120 тенге за доллар.

  Айырбастау бағамы бір доллар үшін 120 теңге.

  Курс доллара продолжает падать (расти) по отношению к другим валютам.

  Доллардың басқа валюталарға қатысты бағамы түсіп (өсіп) келеді.

  Я хотел(-а) бы купить доллары.

  Мен доллар сатып алғым келеді.

  Двести долларов, если можно, две купюры достоинством сто долларов.

  Екі жүз доллар, мүмкін болса, құны жүз долларлық екі купюр берсеңіз.

  Вот ваши деньги.

  Міне ақшаңыз.

  Спасибо.

  Рахмет.

  * * *

  Русско-казахский экономический словарь > организация безналичных расчетов

 • 20 стоимость актива для целей налогообложения

  Русско-казахский экономический словарь > стоимость актива для целей налогообложения