Перевод: с греческого на русский

с русского на греческий

Θεός

 • 1 θεός

  ο
  1) бог; божество; 2) прям. , перен. кумир, фетиш;

  θεός του είναι το χρίσμα — деньги его кумир, он молится на деньги;

  3) перен. красавец;

  § κρασί θεός — божественное вино;

  άνθρωπος τού θεού богобоязненный, добрый человек;

  ο θεός βοηθός — бог в помощь;

  ο θεός μαζί σας — да поможет вам бог;

  προς θεού или γιά το θεό или γιά όνομα τού θεού ради бога;

  ο θεός να δώσει — дай бог;

  ο θεός να μη το δώσει — не дай бог;

  θεός φυλάξοι — или ο θεός να φυλάει — боже сохрани;

  ένας θεός ξέρει τί υπέφερα — одному богу известно, что я пережил;

  τον πήρε ο θεός — его бог прибрал, он помер;

  δεν εχεις το θεό σου побойся бога!;
  μα το θεό! ей богу!;

  δόξα σοι ο θεός — или δόξα τω θεώ — слава тебе господи, слава богу;

  ο θεός να σε φυλάει από... — упаси тебя бог от...;

  από μηχανής θεός « — бог из машины» (лат. deus ex machina — символ внезапной и неестественной развязки)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό

 • 2 θεος

      θεός
      I
      беот. θιός или σιός, лак. σιός ὅ и ἥ (voc. θεός)
      1) бог, божество
      

  (ἐκ δαιμόνων εἰς θεοὺς ἀναφέρεσθαι Plut.)

      σὺν (τῷ) θεῷ Hom., Plat. и σὺν θεοῖσιν Hom. — с соизволения бога (богов);
      οὔτοι ἄνευ (и οὐκ ἄνευθε) θεοῦ Hom. или οὐ θεῶν ἄτερ Pind. — и не без ведома или не без помощи бога (богов);
      ὑπὲρ θεόν Hom. — вопреки божественной воле;
      θεῶν συνεθελόντων Xen. (или βουλομένων Luc.) — с соизволения или с помощью богов;
      πρὸς θεῶν Soph., Xen. — во имя или ради богов;
      τὰ παρὰ τῶν θεῶν Xen. — признаки божественной воли, т.е. знамения;
      τοῦ θεοῦ φήμη Soph. — ответ бога, т.е. оракул;
      τὰ περὴ или πρὸς τοὺς θεούς Xen., Arst. — почитание богов;
      κατὰ θεόν τινα Plat., Eur. — по внушению какого-то божества;
      οἱ δώδεκα θεοί Arph. — двенадцать (старших) богов (Зевс, Гера, Посидон, Аполлон, Афина, Артемида, Арей, Гефест, Афродита, Деметра, Гермес, Гестия);
      οἱ νέρτεροι (тж. οἱ κάτω и οἱ κάτωθεν) θεοί Soph. — боги подземного царства;
      εἰ ὀρθῶς ἢ μή, θ. οἶδεν Plat. — правильно или нет, бог весть;
      ὕει ὅ θ. — бог (Зевс) послал дождь, т.е. дождь идет;
      ἔσεισεν ὅ θ. Xen. — бог (Посидон) всколебал стихии;
      ναὴ τὼ σιώ! Xen. — клянусь обоими богами! (т.е. Кастором и Полидевком - лаконская клятва, или Амфионом и Зетом - беотийская клятва);
      Θεοῦ πρόσωπον Polyb. — Божий лик (мыс на побережье Финикии)

      2) (тж. θήλεια θ. Hom.) богиня
      

  θεοῖς εὔχεσθαι πᾶσι καὴ πάσαις Dem. — молиться всем богам и богиням;

      ἥ νερτέρα θ. Soph. — подземная богиня, т.е. Персефона;
      τὼ θεώ Arph. — обе богини, т.е. Деметра и Персефона;
      νέ (или μὰ) τὼ θεώ! Arph. — да (или нет) клянусь обеими богинями! (клятвенная формула женщин)

      3) полубог, герой
      

  τοῦδε τοῦ θεοῦ ἐπώνυμοι Soph.(жители города) именуются именем этого героя (Колона)

      4) женщина божественного рода, полубогиня
      

  παντλάμων Νιόβα, σὲ δ΄ ἔγωγε νέμω θεόν Soph. — многострадальная Ниоба, я считаю тебя богиней

      5) «богиня» (самый удачный бросок в игре в кости)
      

  (εὐβολεῖν τέν θεόν Luc.)

      II
      adj. божественный
      

  αἱ μὲν καταιβαταὴ ἀνθρώποισιν, αἱ δὲ θεώτεραι Hom.(из двух ворот) одни доступны для людей, другие же только для богов

  Древнегреческо-русский словарь

 • 3 θεός

  ὁ θεός бог (ср. теология; атеист; апофеоз)

  Αρχαία Ελληνικά-Ρωσικά λεξικό

 • 4 θεός

  2316 θεός
  {сущ., 1343}
  1. Бог – этим словом Священное Писание называет Того, Кто есть наш Творец (Быт. 1:27; 2.7), и Кого человек, творение Божие, ни описать, ни постигнуть не в состоянии (Иов 11:7). Но нам дано видеть Его дела (Втор. 4.35; Деян. 17:28; Рим. 1:20). Людям Бог на протяжении веков открывался под разными именами. В первой главе Библии мы встречаем только имя Бог, которое в еврейском тексте записано как Элоим (мн. от Эль, сила). Этим именем Священное Писание показывает Бога всесильным Творцом и Вседержителем. Но уже во второй главе мы встречаем имя Господь (Яхве, т.е. Сущий, см. Исх. 3:14) потому, что был сотворен человек. Разницу эту можно понять, например, из рассмотрения следующих мест: «...как повелел ему Бог (Элоим). И затворил Господь (Яхве) за ним...» (Быт. 7:16); или «...ныне предаст тебя Господь (Яхве) в руку мою... и узнает вся земля, что есть Бог (Элоим) в Израиле» (1Цар. 17:46); или «...Господь (Яхве) помог ему, и Бог (Элоим) отвел их от него...» (2Пар. 18:31); или, из сравнения 1Кор. 5:13 и Евр. 10:30; 1Пар. 21:13 и Евр. 10:31. Другими словами, Бог есть Господь для избранных Своих, а для всех остальных Он есть только Всесильный Бог. В III в. до Р.Х. в обиход вошло имя Бога Адонай (что также значит Господь, Владыка – от слова «дан», судья), которое евреи употребляли вместо имени Яхве при чтении священных текстов. Кроме указанных имен, в еврейском тексте Священного Писания встречаются еще два имени Бога: Елион (обозн. Всевышний, как, например, в таких словах: «...поднимаю руку мою к Господу Богу (Елион)...», Быт. 14:22) и Шаддай (обозн. Всемогущий, например: «...явился... с именем Шаддаи», Исх. 6.3). Пс. 90:1 в оригинале выглядит так: «Живущий под кровом Всевышнего (Елион), под сенью Всемогущего (Шаддай) покоится. Говорит Господу (Яхве): «...Бог (Элоим) мой»...» Кроме этих имен Божиих Библия приводит также следующие определения или характеристики Божии (которые иногда называются именами): • дух (Ин. 4:24), • мститель (Наум 1.2), • огонь поядающий (Втор. 4:24; Ис. 33:14; Евр. 12:29), • ревнитель (Исх. 34:14; Втор. 6:15; Наум 1:2), • Саваоф, • свет (1Ин. 1:5), • страх Исаака (Быт. 31:42, 53), • Судия (Иов 23:7), • Творец (Иов 4:17; Пс. 94:6; Рим. 1:25), • Утешитель (Ис. 51:12). В Новом Завете Бог является в Сыне Своем Иисусе Христе (Ин. 1:18).
  2. Кумиры, идолы, фальшивые боги, которые в сущности не боги (Ис. 42:17; Иер. 2:28; 10:11; 16:20; Гал. 4:8). Таким богам язычники поклоняются, надеясь умилостивить их и отвести от себя грозящие беды. Господь строго запрещает Своему народу следовать этим обычаям окружающих их людей. LXX: 430 (םיהִלׂאֱ), 410 (לאֵ).
  ключ.сл.

  Греческо-русский лексикон Нового Завета с номерами Стронга и греческой Симфонией

 • 5 θεός

  2316 θεός
  {сущ., 1343}
  1. Бог – этим словом Священное Писание называет Того, Кто есть наш Творец (Быт. 1:27; 2.7), и Кого человек, творение Божие, ни описать, ни постигнуть не в состоянии (Иов 11:7). Но нам дано видеть Его дела (Втор. 4.35; Деян. 17:28; Рим. 1:20). Людям Бог на протяжении веков открывался под разными именами. В первой главе Библии мы встречаем только имя Бог, которое в еврейском тексте записано как Элоим (мн. от Эль, сила). Этим именем Священное Писание показывает Бога всесильным Творцом и Вседержителем. Но уже во второй главе мы встречаем имя Господь (Яхве, т.е. Сущий, см. Исх. 3:14) потому, что был сотворен человек. Разницу эту можно понять, например, из рассмотрения следующих мест: «...как повелел ему Бог (Элоим). И затворил Господь (Яхве) за ним...» (Быт. 7:16); или «...ныне предаст тебя Господь (Яхве) в руку мою... и узнает вся земля, что есть Бог (Элоим) в Израиле» (1Цар. 17:46); или «...Господь (Яхве) помог ему, и Бог (Элоим) отвел их от него...» (2Пар. 18:31); или, из сравнения 1Кор. 5:13 и Евр. 10:30; 1Пар. 21:13 и Евр. 10:31. Другими словами, Бог есть Господь для избранных Своих, а для всех остальных Он есть только Всесильный Бог. В III в. до Р.Х. в обиход вошло имя Бога Адонай (что также значит Господь, Владыка – от слова «дан», судья), которое евреи употребляли вместо имени Яхве при чтении священных текстов. Кроме указанных имен, в еврейском тексте Священного Писания встречаются еще два имени Бога: Елион (обозн. Всевышний, как, например, в таких словах: «...поднимаю руку мою к Господу Богу (Елион)...», Быт. 14:22) и Шаддай (обозн. Всемогущий, например: «...явился... с именем Шаддаи», Исх. 6.3). Пс. 90:1 в оригинале выглядит так: «Живущий под кровом Всевышнего (Елион), под сенью Всемогущего (Шаддай) покоится. Говорит Господу (Яхве): «...Бог (Элоим) мой»...» Кроме этих имен Божиих Библия приводит также следующие определения или характеристики Божии (которые иногда называются именами): • дух (Ин. 4:24), • мститель (Наум 1.2), • огонь поядающий (Втор. 4:24; Ис. 33:14; Евр. 12:29), • ревнитель (Исх. 34:14; Втор. 6:15; Наум 1:2), • Саваоф, • свет (1Ин. 1:5), • страх Исаака (Быт. 31:42, 53), • Судия (Иов 23:7), • Творец (Иов 4:17; Пс. 94:6; Рим. 1:25), • Утешитель (Ис. 51:12). В Новом Завете Бог является в Сыне Своем Иисусе Христе (Ин. 1:18).
  2. Кумиры, идолы, фальшивые боги, которые в сущности не боги (Ис. 42:17; Иер. 2:28; 10:11; 16:20; Гал. 4:8). Таким богам язычники поклоняются, надеясь умилостивить их и отвести от себя грозящие беды. Господь строго запрещает Своему народу следовать этим обычаям окружающих их людей. LXX: 430 (םיהִלׂאֱ), 410 (לאֵ).
  ключ.сл.

  Греческо-русский лексикон Нового Завета с номерами Стронга и греческой Симфонией

 • 6 θεὸς

  Бог
  бог θεός

  Ελληνικά-Ρωσικά λεξικό στα κείμενα της Καινής Διαθήκης (Греческо-русский словарь к текстам Нового Завета)

 • 7 θεός

  Бог
  θεὸς

  Ελληνικά-Ρωσικά λεξικό στα κείμενα της Καινής Διαθήκης (Греческо-русский словарь к текстам Нового Завета)

 • 8 θεός

  Бог, бог; LXX: (אֱלֹהִים‎), (אל‎).

  Ελληνικά-Ρωσικά λεξικό στα κείμενα της Καινής Διαθήκης (Греческо-русский словарь к текстам Нового Завета)

 • 9 θεός

  бог

  Ancient Greek-Russian simple

 • 10 θεός

  [тэос] ουσ α Бог.

  Эллино-русский словарь

См. также в других словарях:

 • Θεός — ο Бог – Творец неба и земли; ΦΡ. άνθρωπος τού Θεού ο человек Божий προς Θεού / για τον Θεό / για όνομα τού Θεού ради Бога / имени Божьего να δώσει ο Θεός дай Бог Θεός φυλάξοι сохрани Господь от (чего то, кого то) ο Θεός βοηθός Бог в помощь δόξα… …   Η εκκλησία λεξικό (Церковный словарь Назаренко)

 • θεός — God masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • θεός — Το υπέρτατο ον. Κατά τη θρησκευτική σκέψη είναι αιώνιο, δημιουργός και συντηρητής, πρώτη αιτία, άπειρη και μυστηριώδης, όλων όσα υπάρχουν. Στον πρωτόγονο άνθρωπο, η ιδέα του Θ. διαμορφώθηκε σε σχέση με τις τεράστιες ανάγκες, τα εμπόδια και τους… …   Dictionary of Greek

 • θεός — ο θηλ. θεά 1. ον με υπερφυσικές δυνάμεις που λατρεύεται από τον άνθρωπο: Οι θεοί του Ολύμπου. 2. (στη χριστιανική φιλοσοφία), ο δημιουργός του κόσμου, ο ρυθμιστής των νόμων του σύμπαντος. 3. ό,τι αγαπούμε υπερβολικά, το ίνδαλμα: Το χρήμα είναι ο… …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • Θέος, Δήμος — (Καρδίτσα 1935 –). Σκηνοθέτης. Σπούδασε κινηματογράφο στη σχολή Σταυράκου. Ξεκίνησε ως βοηθός σκηνοθέτη και διευθυντής παραγωγής. Χαρακτηριστικό στοιχείο των ταινιών του είναι ο υπερτονισμός της αισθητικής πλευράς της τέχνης, που ορισμένες φορές… …   Dictionary of Greek

 • Ἐκ παντὸς ξύλου κλῷος γένοιτ’ ἄν καὶ θεός. — ἐκ παντὸς ξύλου κλῷος γένοιτ’ ἄν καὶ θεός. См. Из одного дерева икона и лопата …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Ἐκ παντὸς ξύλου κόφων γένοιτ’ ἂν καὶ θεός. — ἐκ παντὸς ξύλου κόφων γένοιτ’ ἂν καὶ θεός. См. Из одного дерева икона и лопата …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Ὃταν ὁ θεὸς τὸ γέννημα ὁ διάβολος τὸ σάκκιον. — ὃταν ὁ θεὸς τὸ γέννημα ὁ διάβολος τὸ σάκκιον. См. Бог с рожью, а чорт с костром …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Ὅταν σπεύδη τις αὐτός, ῶ θεὸς συνάπτεται. — ὅταν σπεύδη τις αὐτός, ῶ θεὸς συνάπτεται. См. Смелым Бог владает …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Άγνωστος Θεός — Οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν και μια θεότητα που την αποκαλούσαν Ά.Θ. Για τη λατρεία του θεού αυτού έγραψαν οι Φιλόστρατος, Απολλόδωρος και Παυσανίας. Ο Λουκιανός (Φίλοψ 9) αναφέρει πως στην Αθήνα συνηθιζόταν o όρκος «Νη τον Άγνωστον», δηλαδή Μα… …   Dictionary of Greek

 • Πρὸς τὰ σάκκια μερίζει ὁ θεὸς τὴν κρυάδα. — См. Бог по силе крест налагает …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.