Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

şeklinde ifade etmek

 • 1 облекать

  несов.; сов. - обле́чь

  обле́чь кого-л. полномо́чиями — birine yetki vermek; birini yetkili kılmak

  обле́чь иде́ю в конкре́тный план — fikri somut bir plan şeklinde ifade etmek

  Русско-турецкий словарь > облекать

 • 2 выражать

  ifade etmek,
  dile getirmek; göstermek
  * * *
  несов.; сов. - вы́разить
  1) ifade etmek; dile getirmek

  выража́ть во́лю наро́да — halkın iradesini dile getirmek

  выража́ть свои́ чу́вства и мы́сли — duygu ve düşüncelerini dile getirmek

  выража́ть мне́ние большинства́ — çoğunluğun görüşüne tercuman olmak

  выража́ть благода́рность кому-л. — şükranlarını ifade etmek, teşekkürlerini bildirmek

  2) тк. несов. ( являться отражением) ifade etmek
  3) (обозначать в каких-л. единицах) göstermek

  выража́ть что-л. в проце́нтах — yüzde olarak / ile göstermek

  выража́ть что-л. фо́рмулой — formülle göstermek

  Русско-турецкий словарь > выражать

 • 3 выражаться

  kendini göstermek; ifade etmek
  * * *
  несов.; сов. - вы́разиться
  1) ( проявляться) kendini göstermek; ifadesini bulmak
  2) ( высказываться) ifade etmek

  е́сли мо́жно так вы́разиться — deyim yerindeyse

  ••

  мя́гко выража́ясь — yumuşak bir deyimle

  Русско-турецкий словарь > выражаться

 • 4 высказывать

  dile getirmek,
  ifade etmek,
  söylemek
  * * *
  несов.; сов. - вы́сказать
  dile getirmek; ifade etmek; söylemek

  вы́сказать свои́ тре́бования — taleplerini dile getirmek

  вы́сказать своё мне́ние о чём-л.düşüncesini söylemek

  Русско-турецкий словарь > высказывать

 • 5 говорить

  konuşmak; söz etmek,
  bahsetmek; görüşmek; söylemek,
  demek,
  dile getirmek; ifade etmek; kanıtlamak,
  göstermek
  * * *
  несов.; сов. - сказа́ть
  1) тк. несов. konuşmak

  говори́ть по-ру́сски — Rusça konuşmak

  ребёнок ещё не говори́т — çocuk daha konuşamıyor

  2) (что-либо, о ком-чём-л.) söz etmek, bahsetmek; laf etmek; konuşmak, görüşmek; söylemek; demek; dile getirmek

  говори́ть о поэ́зии — şiirden söz etmek / bahsetmek

  говори́ть пра́вду — doğruyu söylemek

  что он говори́т? — ne diyor?

  он не даст тебе́ говори́ть об э́том — sana bundan laf ettirmeyecek

  е́сли говори́ть конкре́тнее... — daha somut konuşursak...

  как я уже́ говорил — söylediğim / arz ettiğim gibi

  в э́том стихотворе́нии поэ́т говорит о любви́ к ро́дине — bu şiirde ozan vatan aşkını dile getiriyor

  а́втор говорит об э́том слова́ми одного́ из персона́жей своего́ расска́за — yazar bunları / bunu öyküsünün bir kişisine söyletiyor

  хорошо́ говори́ть о ком-л.biri için iyi söylemek

  бо́льше мне о нём не говори́! — bir daha açma bana onun lafını!

  я то́же хочу́ ко́е-что сказа́ть — benim de söyleyecek birkaç sözüm var

  он тако́е сказа́л, что... — öyle bir laf attı ki...

  он веле́л сказа́ть, что его́ нет до́ма — kendisi için evde yok dedirtti

  вы что́-то сказа́ли? — bir şey mi buyurdunuz?

  вы что́-то хоте́ли сказа́ть? — bir şey mi diyecektiniz?

  он ничего́ не сказа́л — bir şey demedi; sesini çıkarmadı

  3) тк. несов. ( разговаривать) konuşmak; söz etmek

  кто (э́то) говори́т? — konuşan kim?

  мы с ним говори́ли и об э́том де́ле — onunla bu işi de konuştuk / görüştük

  на эту те́му мы не говори́ли — bu konudan söz etmedik, bu konuyu konuşmadık

  ты говори́л с дире́ктором? — müdürle görüştün mü? / konuştun mu?

  он уже́ год с на́ми не говори́т — bizimle bir yıldır konuşmuyor

  4) тк. несов., в соч.

  говоря́т — diyorlar ki

  говоря́т, он уе́хал — gitmiş (diyorlar)

  5) тк. несов. ( свидетельствовать) ifade etmek, göstermek, kanıtlamak

  э́то ни о чём не говори́т — bu bir şey ifade etmez

  ра́зве э́тот факт вам ни о чём не говори́т? — bu gerçek size hiç bir şey anlatmıyor mu?

  о чём говоря́т э́ти ци́фры? — bu rakamlar neyi ifade ediyor?

  э́то говори́т в твою́ по́льзу — bu senin lehine (bir puandır)

  ••

  говори́т Москва́ — радио burası Moskova

  что ты говори́шь?! — deme! sahi mi?

  и не говори́! — sorma!

  что ни говори́ — ne dersen de

  что я вам говори́л! — size dememiş miydim?

  не говоря́ (уже) о... —...bir yana

  ина́че говоря́ — başka bir deyişle

  точне́е / верне́е говоря́ — daha doğrusu

  по пра́вде говоря́ — doğrusu

  открове́нно / че́стно говоря́ — açıkçası istenirse

  назва́ние говори́т само́ за себя́ — adı üstünde

  Русско-турецкий словарь > говорить

 • 6 заявлять

  beyan etmek,
  açıklamak,
  bildirmek,
  ifade etmek; ihbar etmek
  * * *
  несов.; сов. - заяви́ть
  beyan etmek; açıklamak; bildirmek ( сообщать); ifade etmek ( говорить); ihbar yapmak / etmek ( в административные органы)

  соста́в кома́нды зая́влен? — takımın kadrosu / tertibi açıklandı mı?

  Русско-турецкий словарь > заявлять

 • 7 излагать

  несов.; сов. - изложи́ть
  anlatmak; açıklamak; arz etmek; ifade etmek

  изложи́ть план — planı açıklamak anlatmak

  излага́ть свою́ мысль — düşüncesini ifade etmek

  излага́ть что-л. в пи́сьменной фо́рме — yazıya dökmek

  изложи́ть свою́ то́чку зре́ния — görüşünü açıklamak

  Русско-турецкий словарь > излагать

 • 8 обозначать

  несов.; сов. - обозна́чить
  1) ( помечать) göstermek; belirtmek; işaretlemek
  2) тк. несов. ( значить) anlamına gelmek; ifade etmek

  Русско-турецкий словарь > обозначать

 • 9 округлять

  несов.; сов. - округли́ть

  округли́ть гу́бы — dudaklarını yuvarlaklaştırmak

  он смотре́л, округли́в глаза́ — gözlerini geniş geniş açmış bakıyordu

  2) ( выражать в целых числах) tam sayı ile ifade etmek

  округли́ть в счёте копе́йки до рубля́ — hesaptaki ruble kesrini rubleye çevirmek

  Русско-турецкий словарь > округлять

 • 10 перифразировать

  несов., сов.

  Русско-турецкий словарь > перифразировать

 • 11 свидетельствовать

  1) tanıklık etmek; ifade etmek

  как свиде́тельствует очеви́дец — görgü tanığının ifadesine / tanıklığına göre

  2) (подтверждать, доказывать) kanıtlamak, göstermek

  исто́рия свиде́тельствует, что... — tarih tanıklık / şahadet ediyor ki,...

  Русско-турецкий словарь > свидетельствовать

 • 12 художественный

  sanatsal
  * * *
  врз
  sanat °; sanatsal, artistik

  худо́жественное учи́лище — tatbiki güzel sanatlar okulu

  худо́жественный руководи́тель (ансамбля и т. п.)sanat yönetmeni

  худо́жественное мастерство́ — sanatçı / sanat ustalığı

  худо́жественный фильм — öykülü filim

  худо́жественная литерату́ра — edebiyat, güzel-yazın

  худо́жественное произведе́ние — sanat eseri / yapıtı, sanatsal ürün

  худо́жественная откры́тка — resimli kart, kartpostal

  худо́жественные изде́лия из фарфо́ра — porselen süs eşyası

  лю́стра худо́жественной рабо́ты — sanatçı işi avize

  худо́жественная гимна́стика — artistik jimnastik

  худо́жественное дарова́ние — üstün artistik yetenekler

  вы́разить / показа́ть худо́жественными сре́дствами — bir şeyi sanat araçlarıyla ifade etmek / açıklamak

  худо́жественный о́браз — sanatsal imaj / imge

  худо́жественное тво́рчество — sanatsal yaratıcılık

  худо́жественное изображе́ние чего-л. (средствами живописи)bir şeyin sanatsal resmedilişi

  Русско-турецкий словарь > художественный

 • 13 давать

  vermek; getirmek,
  kazandırmak; atmak,
  vurmak; müsaade etmek,
  bırakmak
  * * *
  1) врз vermek

  дава́ть де́ньги — para vermek

  дава́ть уро́ки — ders vermek

  дава́ть конце́рты — konser vermek

  дава́ть возмо́жность — olanak vermek

  дава́ть взя́тки — rüşvet vermek

  в тот день дава́ли "Оте́лло" — o gün "Otello" oynanıyordu

  э́то не ка́ждому дано́ — bu herkesin harcı / kârı değildir

  не ка́ждому поэ́ту бы́ло дано́... —...mak her şaire nasip olmamıştır

  2) ( приносить как результат) getirmek; kazandırmak; vermek

  дава́ть при́быль — kâr getirmek

  дава́ть хоро́шие урожа́и — iyi ürünler vermek

  со́лнце даёт тепло́ — güneş ısı verir

  золота́я меда́ль даёт (кома́нде) пять очко́в — altın madalya beş puandır

  это тебе́ ничего́ не даст — bu sana hiç bir şey kazandırmaz

  э́тот го́род дал (ми́ру) мно́гих изве́стных учёных — bu şehirden birçok ünlü bilim adamı yetişmiştir

  э́то расте́ние цвето́в не даёт — bu bitkinin çiçeği olmaz

  3) ( наносить удар) atmak; vurmak
  4) в сочетании с некоторыми сущ. (производить делать)

  дава́ть знак / сигна́л — işaret vermek

  дать два вы́стрела — iki el ateş etmek

  дава́ть звоно́к — zil çalmak

  дава́ть обеща́ние — vaatte bulunmak, vaad etmek

  дава́ть указа́ние — talimat vermek

  дава́ть разреше́ние — müsaade vermek, müsaade etmek

  6) (позволять, предоставлять возможность) müsaade etmek; bırakmak; часто переводится глаголом понудительного залога

  дай пройти́ — müsaade et de geçeyim

  он не дал мне отве́тить — cevap vermeme vakit bırakmadı

  не дава́ть спать кому-л.birini uyutmamak

  он не даст нам встре́титься — bizi görüştürmeyecek

  не дать вспы́хнуть войне́ — savaşın patlamasına yol vermemek

  он не дава́л себя́ сфотографи́ровать — fotoğrafını çıkartmazdı

  дава́ть вы́пить — içirmek

  дава́ть поню́хать — koklatmak

  мы стара́лись не дать ему́ оторва́ться / уйти́ вперёд (о гонщике)onu kaçırmamaya gayret ediyorduk

  ему́ бо́льше 20 (лет) не дашь — 20 yaşından fazla göstermiyor

  8) разг., повел., в соч.

  дава́й дружи́ть — gel dost olalım

  дава́й потанцу́ем / танцева́ть — gel dans edelim

  дава́й пиши́! — haydi yaz!

  дава́йте рабо́тать вме́сте — gelin beraber çalışalım

  дай, ду́маю, пойду́ посмотрю́ — gidip bakayım dedim

  дава́й я тебе́ помогу́ — yardım edeyim sana

  ••

  недоста́тки даю́т себя́ знать — eksikler kendini duyuruyor

  он прие́хал, не дав знать — habersiz geldi

  он не дал себе́ труда́ поду́мать — düşünmek zahmetine girmedi

  дава́ть кому-л. поня́ть — ihsas etmek

  дава́ть сло́во — söz vermek

  дать себе́ сло́во не... — bir şeye tövbe etmek

  дава́ть показа́ния — ifade vermek

  Русско-турецкий словарь > давать

 • 14 показывать

  несов.; сов. - показа́ть
  1) врз göstermek

  показа́ть ребёнка врачу́ — çocuğu doktora muayene ettirmek

  пока́зывать кому-л. го́род — birine şehri göstermek / gezdirmek

  пока́зывать фильм — filim göstermek

  пока́зывать кому-л. доро́гу — birine yolu göstermek

  пока́зывать глаза́ми что-л. — gözleriyle bir şeyi göstermek / işaret etmek

  2) ( изображать) göstermek, sergilemek, gözler önüne sermek

  а́втор пока́зывает жизнь дере́вни — yazar köyün hayatını sergiliyor / gözler önüne seriyor

  3) ( проявить) göstermek, ortaya koymak

  пока́зывать хра́брость — yiğitlik göstermek

  показа́ть своё полити́ческое лицо́ — kendi siyasi kişiliğini ortaya koymak

  4) (обнаружить, раскрыть) göstermek, sergilemek; ortaya koymak

  пока́зывать оши́бочность чего-л. — bir şeyin yanlışlığını sergilemek / gösterme

  не пока́зывать свои́х чувств — duygularını belli etmemek / dışa vurmamak

  вре́мя пока́жет — zaman gösterecek (bunu)

  перегово́ры показа́ли, что... — görüşmeler... gösterdi / ortaya koydu

  кома́нда показа́ла хоро́ший футбо́л — takım iyi bir futbol çıkardı / ortaya koydu

  часы́ пока́зывали три — saat üçü gösteriyordu

  показа́ть результа́т 18 ме́тров — спорт. 18 metrelik derece yapmak

  что́бы показа́ть хоро́ший результа́т в кома́ндном зачёте... — takım tasnifinde iyi bir dereceye gitmek için...

  пока́занная им сре́дняя ско́рость — kaydettiği vasati sürat

  на стометро́вке он показа́л (результа́т) 11 секу́нд — yüz metrede 11 saniyelik derece yaptı

  я тебе́ покажу́! — разг. gösteririm / öğretirim sana!

  вре́мя пока́жет — zaman gösterecek (bunu)

  7) ( давать показания) ifade vermek; tanıklık etmek

  как показа́л свиде́тель,... — tanığın verdiği ifadeye göre

  он показа́л на тебя́ — senin aleyhine tanıklık / şahadet etti

  ••

  показа́ть себя́ — kendini göstermek

  показа́ть язы́к — dil çıkarmak

  проти́вник показа́л спи́ну — düşman yüz geri etti

  Русско-турецкий словарь > показывать

 • 15 авангард

  öncü
  * * *
  м
  öncü тж. перен.
  ••

  идти́ / выступа́ть в аванга́рде чего-л.bir şeye öncülük etmek

  Русско-турецкий словарь > авангард

 • 16 ад

  cehennem
  * * *
  м
  cehennem тж. перен.

  преврати́ть чью-л. жизнь в сплошно́й ад — hayatını cehennem etmek

  Русско-турецкий словарь > ад

 • 17 адаптировать

  adapte etmek
  * * *
  несов., сов.

  Русско-турецкий словарь > адаптировать

 • 18 аккомпанировать

  eşlik etmek
  * * *

  Русско-турецкий словарь > аккомпанировать

 • 19 аккредитовать

  несов., сов., дип.

  Русско-турецкий словарь > аккредитовать

 • 20 алиби

  с, нескл., юр., в соч.

  доказа́ть своё а́либи — suçun işlendiği sırada başka bir yerde bulunduğunu ispat etmek

  Русско-турецкий словарь > алиби


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»