Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

öne geçmek

 • 1 вперёд

  ileri; bundan böyle; peşin
  * * *

  идти́ вперёд — ilerlemek

  вы́йти вперёд — öne geçmek

  2) разг. ( впредь) bundan böyle

  впредь э́того не де́лай — bunu bir daha yapma

  3) разг. ( сперва) peşin

  заплати́ть вперёд — peşin ödemek

  ••

  вперёд, к побе́де! — zafere doğru ileri!

  часы́ иду́т вперёд — saat ileri gidiyor

  Русско-турецкий словарь > вперёд

 • 2 выдвигаться

  ilerlemek,
  öne geçmek
  * * *
  несов.; сов. - вы́двинуться
  1) (вперёд, наружу) ilerlemek, öne geçmek
  2) тк. несов. (о ящике и т. п.) (çekilerek) açılmak
  3) ( по работе) sivrilmek

  Русско-турецкий словарь > выдвигаться

 • 3 вырываться

  kurtulmak; fışkırmak; öne geçmek
  * * *
  несов.; сов. - вырва́ться
  1) тк. несов. ( пытаться освободиться) kurtulmaya çalışmak

  вы́рваться из рук кого-л.birinin elinden kurtulmak

  вы́рваться из пле́на — esaretten kurtulmak

  3) (о пламени и т. п.) fışkırmak
  4) ( уходить вперёд) öne geçmek; öne fırlamak

  го́нщик вы́рвался вперёд — yarışçı (hamle yaparak) öne fırladı

  Русско-турецкий словарь > вырываться

 • 4 выходить

  iyileştirmek; yetiştirmek; inmek; ayrılmak,
  çekilmek; olmak,
  çıkmak; (pencere vb.) açılmak,
  bakmak,
  nazır olmak; tükenmek,
  suyunu çekmek; tüketmek
  * * *
  I выход`ить
  несов.; сов. - вы́йти
  1) врз çıkmak; inmek (из вагона и т. п.); ayrılmak, çekilmek, istifa etmek ( из организации)

  выходить из больни́цы — перен. hastaneden çıkmak

  выходить из-за стола́ — masa / sofra başından kalkmak

  выходить со ста́нции (о поезде)перен. (istasyondan) kalkmak

  выходить из войны́ — перен. savaştan / harpten çıkmak

  вы́йти из кри́зиса — перен. bunalımdan çıkmak

  выходить на у́лицу (о массах) — sokağa / dışarı çıkmak; sokaklara dökülmek

  выходить в мо́ре — denize çıkmak

  выходить в откры́тое мо́ре — denize açılmak

  выходить на охо́ту — ava çıkmak

  выходить на лов ры́бы — balığa çıkmak

  выходить на сце́ну — sahneye çıkmak

  выходить на мировы́е ры́нки — dünya pazarlarına açılmak

  выходить на рабо́ту — işbaşı yapmak

  выходить на телеэкра́ны (о фильме)ekrana gelmek

  вы́шел но́вый журна́л — yeni bir dergi çıktı

  две соро́чки из э́того не вы́йдут — bundan iki gömlek çıkmaz

  2) (становиться, делаться кем-л.) olmak

  из него́ вы́йдет хоро́ший врач — iyi bir doktor olur

  челове́ка из него́ не вы́йдет — adam olmaz

  геро́й из него́ не вы́йдет — onda kahraman olacak hal yok

  выходить победи́телем из чего-л.galip çıkmak

  3) ( получаться) olmak; çıkmak

  ничего́ у него́ не вы́йдет — bir şey başaramaz:

  из э́того ничего́ не вы́йдет — bundan bir şey çıkmaz

  не вы́йдет! — sökmez!

  вы́шло так, как я сказа́л — dediğim çıktı

  э́тот сни́мок не вы́шел — bu fotoğraf (iyi) olmadı

  сни́мок хорошо́ вы́шел — resim iyi çıktı

  как бы чего́ не вы́шло — bir şey olmasın

  как же так вы́шло, что... — nasıl oldu da...

  4) тк. несов. bakmak; açılmak

  ко́мната выхо́дит о́кнами в сад — odanın pencereleri bahçeye bakar

  дверь выхо́дит в коридо́р — kapı koridora açılır

  доро́га выхо́дит на шоссе́ — yol şoseye kavuşur / çıkar

  5) ( замуж) varmak

  выходить за кого-л.birine varmak

  6) тк. сов. ( происходить)...dan olmak, içinden çıkmak / gelmek

  он вы́шел из крестья́н — köylüdendir, köylü içinden çıkmıştı

  он вы́шел из наро́да — halkın içinden yetişmişti

  7) ( расходоваться) tükenmek, suyunu çekmek; harcamak, tüketmek

  у нас вы́шел весь бензи́н — benzinimiz tükendi

  у нас выхо́дит мно́го дров — çok odun harcarız

  ••

  выходить из берего́в — taşmak

  вы́йти из заколдо́ванного круга — kısır döngüden kurtulmak

  выходить из себя́ — çileden çıkmak

  умо́м он не вы́шел — akıldan yana züğürttür

  она́ лицо́м не вы́шла — çehre züğürdüdür

  э́та те́ма выхо́дит за ра́мки нашего сообще́ния — bu konu tebliğimizin çerçevesini aşmaktadır

  на́ша кома́нда вы́шла вперёд — takımımız öne / ileri geçti

  II в`ыходить
  сов., см. выхаживать

  Русско-турецкий словарь > выходить

 • 5 идти

  несов.; сов. - пойти́
  1) тк. несов. gitmek; yürümek; gelmek

  идти́ домо́й — eve gitmek

  идти́ пешко́м — yayan gitmek; yürümek

  идти́ ры́сью — tırıs gitmek

  иди́ к доске́! (ученику)tahtaya kalk!

  иди́ впереди́! — öne düş!

  2) тк. несов. (двигаться, перемещаться) gitmek; yürümek; yol almak

  по́езд шёл бы́стро — tren hızlı gidiyordu

  су́дно шло на Оде́ссу — gemi Odesa'ya doğru yol alıyordu

  навстре́чу шёл грузови́к — karşıdan bir kamyon geliyordu

  иди́ по сле́ду — izi takip et

  3) (отправляться, направляться) gitmek; yürümek

  идти́ на охо́ту — ava gitmek

  пошёл бы погуля́л — gidip gezsen

  идти́ в го́сти — misafirliğe gitmek

  она́ пошла́ за водо́й — suya gitti

  пошли́ / пойдём в кино́ — sinemaya gidelim

  враг шёл на Москву́ — düşman Moskova'ya yürüyordu

  4) тк. несов., перен. (двигаться, развиваться в каком-л. направлении) gitmek

  идти́ вперёд — ilerlemek; gelişmeler kaydetmek

  идти́ к це́ли — hedefe doğru gitmek / ilerlemek

  идти́ от побе́ды к побе́де — zaferden zafere koşmak

  5) ( соглашаться) yanaşmak; kabul etmek

  пойти́ на предло́женные усло́вия — önerilen koşulları kabul etmek

  пойти́ на усту́пку — ödüne gitmek

  на тако́е де́ло он не пойдёт — böyle bir işe yanaşmaz

  идти́ на расхо́ды — masraflar ihtiyar etmek

  6) (выступать противником кого-чего-л.) karşı olmak; karşı çıkmak; karşı tutum / cephe almak

  про́тив тебя́ он не пойдёт — sana karşı çıkmaz

  идти́ про́тив зако́на — kanuna karşı gelmek

  7) (вступать, поступать куда-л.) girmek

  о́сенью он пойдёт (посту́пит) в шко́лу — sonbaharda okula gidecek

  идти́ в а́рмию — askere gitmek; orduya girmek

  8) ( доставляться) gelmek; gitmek

  сюда́ идёт сырьё, отсю́да - гото́вые изде́лия — buraya hammadde(ler) gelir, buradan da mamul maddeler / eşya gider

  пи́сьма всё иду́т и иду́т — mektupların ardı arkası kesilmiyor

  9) тк. несов. (приближаться, появляться) gelmek

  по́езд идёт! — tren geliyor!

  весна́ идёт — перен. bahar giriyor / geliyor

  по́езд идёт в час — tren birde kalkıyor

  11) тк. несов. ( действовать - о механизмах) işlemek

  часы́ не иду́т — saat işlemiyor

  12) ( об осадках) yağmak

  похо́же, пойдёт снег — hava karlayacağa benziyor

  13) тк. несов. (иметь место, происходить, производиться) yapılmak; yer almak; yürümek, gitmek ( развиваться)

  шла война́ — savaş yapılıyordu

  иду́т перегово́ры — görüşmeler yapılıyor

  в до́ме шла побе́лка — evde badana yapılıyordu

  как иду́т дела́? — işler nasıl gidiyor / yürüyor?

  торго́вля шла пло́хо — ticaret kötü gidiyordu

  14) тк. несов. (проходить, протекать, длиться) geçmek

  вре́мя идёт — vakit geçiyor / ilerliyor

  шли го́ды — yıllar yılları / birbirini kovalıyordu

  шёл пя́тый час — saat dördü geçmişti

  де́вушке шёл шестна́дцатый год — kız on altısını sürüyordu

  идёт уже́ тре́тья неде́ля, как... — üçüncü haftadır...

  15) тк. несов. ( пролегать) gitmek; uzanmak

  куда́ идёт э́та доро́га? — bu yol nereye gider / çıkar?

  хребе́т идёт с за́пада на восто́к — sıradağ batıdan doğuya doğru uzanır

  э́тот проспе́кт идёт че́рез весь го́род — bu anacadde kenti boydan boya kateder

  да́льше идёт лес — ötesi orman

  16) (выходить, выделяться) çıkmak gelmek; yayılmak ( распространяться); akmak ( течь), sızmak; kaçmak ( просачиваться)

  вода́ идёт? (из крана)su geliyor mu?

  от земли́ шёл пар — topraktan bir buğudur tütüyordu

  газ шёл из кла́пана — gazı kaçıran supaptı

  у него́ но́сом пошла́ кровь — burnundan kan geldi

  из трубы́ пошёл дым — baca tütmeye başladı

  17) ( в играх) sürmek; oynamak

  идти́ с да́мы — kızı oynamak

  он пошёл конём — atı sürdü / oynattı

  18) ( предназначаться) kullanılmak

  на что идёт э́тот мех? — bu kürkler ne için kullanılır?

  ма́сло, иду́щее в пи́щу — yemeklik yağ

  де́нег идёт нема́ло — az para gitmiyor

  цеме́нта пойдёт не бо́льше то́нны — bir tondan fazla çimento gitmez

  на костю́м пошло́ три ме́тра — kostüm için üç metre gitti

  20) разг. (находить сбыт, спрос) geçmek; aranmak; rağbet görmek

  ра́ньше э́тот това́р шёл о́чень хорошо́ — önceleri bu mal çok geçiyordu / aranıyordu

  почём иду́т сли́вы? — erik kaçtan satılıyor?

  21) тк. несов., перен., разг. ( насчитываться) işlemek; ödenmek ( выплачиваться)

  ему́ уже́ идёт зарпла́та — maaşı işliyor artık

  проце́нты иду́т (с вклада)faizi işliyor

  за сверхуро́чную рабо́ту идёт надба́вка — fazla mesai için zam ödenir

  22) (украшать, быть к лицу) gitmek; yakışmak

  э́та шля́па тебе́ идёт — bu şapka sana gidiyor

  коке́тство ей не идёт — ona cilve yakışmaz

  23) тк. несов., разг. (входить, вдвигаться) girmek

  сапо́г не идёт на́ ногу — ayağım bu çizmeye girmiyor

  где идёт э́та карти́на? — bu filim nerede / hangi sinemada oynuyor

  пье́са пойдёт в двух теа́трах — oyun / piyes iki tiyatroda oynanacak

  за тако́го, как ты, она́ не пойдёт — senin gibisine varmaz

  26) тк. несов., перен., разг. (иметь каким-л. результатом, показателем) olmak

  на́ша кома́нда идёт на второ́м ме́сте — bizim takım ikinci durumdadır

  он идёт на одни́ тро́йки — aldığı notlar hep orta

  ••

  речь пойдёт не об э́том — söz edilecek olan bu değil

  вода́ пошла́ на у́быль — sular inmeye başladı

  идти́ на по́мощь кому-л.birinin yardımına koşmak

  мы гото́вы идти́ за тобо́й — arkandan gelmeye hazırız

  иду́т слу́хи, что... —...dığı söyleniyor / rivayet ediliyor

  пошли́ слу́хи, что... —...dığı yolunda söylentiler çıktı

  пошли́ спле́тни — dedikodu alıp yürümüştü

  докуме́нт пойдёт на по́дпись — belge imzaya sunulacak

  Русско-турецкий словарь > идти

 • 6 пропускать

  несов.; сов. - пропусти́ть
  1) врз geçirmek; kaçırmak, sızdırmak

  пропуска́ть во́здух — ( внутрь) hava almak; ( наружу) hava kaçırmak

  што́ра не пропуска́ет све́та — perde ışık geçirmez

  э́тот сосу́д пропуска́ет во́ду — bu küp suyu sızdırıyor

  сты́ки (обши́вки) пропуска́ют во́ду — мор. armuzlar su sızdırıyor

  пропусти́ть жи́дкость через фильтр — sıvıyı süzgeçten geçirmek

  пропусти́ть мя́со через мясору́бку — eti kıyma makinesinden çekmek

  колю́чая про́волока, по кото́рой пропу́щен (электро)то́к — elektrik yüklü dikenli teller

  пропуска́ть суда́ через проли́в — gemileri boğazdan geçirmek

  2) (обслуживать, обрабатывать) kapasitesi... olmak; hizmet sağlamak; bakmak

  порт пропуска́ет миллио́н тонн гру́зов в год — limanın yıllık yükleme ve boşaltma kapasitesi bir milyon tondur

  3) geçirmek (давать пройти, проехать); (çekilerek) yol vermek ( давать дорогу); içeri bırakmak, içeri sokmak (впускать куда-л.)

  он пропусти́л меня́ впере́д — beni öne geçirdi

  толпа́ пропусти́ла нас — kalabalık açılarak bize yol verdi

  че́рез проли́в врага́ не пропусти́ли — düşmanı boğazdan içeri sokmadılar

  4) (разрешать к напечатанию, демонстрации и т. п.) müsaade etmek

  коми́ссия э́тот фильм не пропусти́ла — komisyon bu filmin gösterilmesine müsaade etmedi

  5) спорт. yaptırmak

  он пропусти́л два мяча́ в свои́ воро́та — kendi kalesine iki gol yaptırmış

  кома́нда заби́ла 10, и пропусти́ла 6 голо́в / мяче́й — takım 10 gol atıp 6 gol yedi

  6) ( упускать) kaçırmak

  пропусти́ть удо́бный слу́чай — fırsatı kaçırmak

  7) (при чтении, переписывании, подсчете) atlamak; geçmek

  пропу́щенная строка́ — atlanan satır

  ока́зывается, я пропусти́л два сло́ва — iki kelime atlamışım

  э́ти подро́бности пропусти́ — bu ayrıntıları geç

  8) ( не являться) gelmemek, bulunmamak

  он пропусти́л три уро́ка — üç derse gelmedi

  9) разг. ( выпить) atmak, yuvarlamak

  пропусти́ть по рю́мочке / по ма́ленькой — birer tek atmak

  Русско-турецкий словарь > пропускать

 • 7 проходить

  I несов.; сов. - пройти́

  пройти́ по мосту́ — köprüden geçmek

  он прошёл ми́мо нас — yanımızdan geçti

  пройди́те вперёд — öne geçin(iz)

  он прошёл в кино́ без биле́та — sinemaya biletsiz daldı

  пройти́ переу́лком — yan sokaktan geçmek

  доро́га прохо́дит о́коло дере́вни — yol köyün yakınından geçer

  здесь пройдёт нефтепрово́д — buradan bir petrol boru hattı geçecek

  2) (yol) almak; yapmak

  мы прошли́ де́сять киломе́тров — on kilometre yol aldık

  стометро́вку он прохо́дит за двена́дцать секу́нд — yüz metreyi on iki saniyede alır

  пе́рвый круг про́йден за 43 секу́нды — спорт. ilk tur 43 saniyede geçildi / koşuldu

  вчера́ го́нщики прошли́ 200 киломе́тров — dün yarışçılar 200 kilometre koştular

  маши́на но́вая, прошла́ всего́ три ты́сячи киломе́тров — araba yenidir, topu topu üç bin kilometre yaptı

  а пото́м пройдём в парк — sonra da parka uzanırız

  не прошёл я и ста шаго́в, как... — yüz adım gittim gitmedim,...

  3) ( миновать) geçmek, arkada bırakmak

  прошли́ го́ды — yıllar geçip gidiyordu

  мно́го лет прошло́ с тех пор — aradan yıllar geçti

  за э́то вре́мя про́йден значи́тельный путь — bu süre içinde hayli yol alındı

  за про́йденный пери́од — arkada / geride bıraktığımız dönem içinde

  передо мной прошли́ собы́тия после́дней неде́ли — gözümün önüne son haftanın olayları bir bir gelip geçti

  4) ( об осадках) yağmak
  5) (распространяться - о слухах и т. п.) dolaşmak, yayılmak

  по всей дере́вне прошёл слух, что... — söylentisi tüm köyü dolaştı

  6) (продвигаться через что-л.) sığmak; geçmek

  ни́тка в ушко́ не прохо́дит — iplik iğnenin gözünden geçmiyor

  в э́ту дверь шкаф не пройдёт — dolap bu kapıdan sığmaz

  через заклёпки прохо́дит вода́ — perçin başlarından su sızıyor

  8) (о времени, о чём-л. бывшем, длившемся) (gelip) geçmek

  прошёл це́лый час — tam bir saat geçti

  зима́ прошла́ — kış geçti

  мо́лодость прошла́, как сон — gençlik bir rüya hali gibi gelip geçti

  с тех пор, как он уе́хал, не прошло́ и неде́ли — o gideli daha bir hafta bile olmadı

  не пройдёт и неде́ли, как... — (bir) haftaya kalmaz / kalmadan

  не прошло́ и го́да, как... — senesine kalmadı,...

  не пройдёт и го́да, как... — bir yıla varmaz,...

  три дня прошли́ в перегово́рах — üç gün görüşmelerle geçti

  вся его́ жизнь прошла́ в борьбе́ — tüm hayatı mücadele ile geçti

  путь, про́йденный на́ми за полве́ка — yarım yüzyıl içinde aldığımız / katettiğimiz yol

  с тех пор ско́лько их таки́х прошло́! — o zamandan bu yana kaç tanesi geldi gitti!

  9) ( прекращаться) dinmek; geçmek

  боле́знь прошла́ — hastalık geçti

  болезнь прошла́ без осложне́ний — hastalık komplikasyonsuz olarak geçti

  головна́я боль у неё прошла́ — baş ağrısı dindi

  всё у него́ пройдёт (о больном)bir şeyi kalmaz

  уста́лость постепе́нно пройдёт — yorgunluk yavaş yavaş çıkacak

  дождь прошёл — yağmur durdu / dindi / kesildi

  шторм прошёл — (denizde) fırtına durdu / kaldı

  10) (подвергаться чему-л.) geçmek

  пройти́ через тяжёлые испыта́ния — ağır / çetin sınavlardan geçmek

  проходи́ть медици́нский осмо́тр — tıbbi muayeneden geçmek

  проходи́ть ветерина́рный контро́ль — veteriner kontrolundan geçmek

  пройти́ (через) цензу́ру — sansürden geçmek

  11) (заканчиваться каким-л. образом) geçmek

  пра́здник прошёл ве́село — bayram neşeli bir hava içinde geçti

  его́ конце́рт прошёл успе́шно — verdiği resital başarılı oldu

  12) (завершить какой-л. курс) görmek

  пройти́ специа́льную подгото́вку — özel eğitim görmek

  пройти́ курс светолече́ния — ışık tedavisi görmek

  э́тот прое́кт резолю́ции не прошёл — bu karar taslağı kabul edilmedi

  14) ( быть принятым) kabul edilmek

  пройти́ в университе́т — üniversiteye kabul edilmek

  15) разг. ( изучать) çalışmak, işlemek

  како́й урок сейча́с прохо́дят? — şimdi kaçıncı ders işleniyor?

  э́то мы еще́ не проходи́ли (в школе)o derse henüz gelmedik

  ••

  э́тот трюк / но́мер не пройдёт! — bu oyun sökmez!

  фаши́зм не пройдёт! — faşizme geçit yok!

  II сов.
  (провести какое-л. время в ходьбе) yürümek

  мы зря сто́лько проходи́ли — boşuna taban teptik

  Русско-турецкий словарь > проходить

 • 8 атака

  ж
  1) воен. hücum

  пойти́ в ата́ку — hücuma kalkmak

  перейти́ в ата́ку — hücuma geçmek

  2) перен., разг. hücum, atak (-ğı); akın

  отве́тная ата́ка — спорт. kontratak

  повести́ ата́ку на кого-л.спорт. birine karşı atağa kalkmak

  прерва́ть ата́ку — спорт. atağı kesmek

  Русско-турецкий словарь > атака

 • 9 беспамятство

  baygınlık
  * * *
  с

  впасть в беспа́мятство — bayılmak, kendinden geçmek

  в беспа́мятстве — gözü dönerek

  Русско-турецкий словарь > беспамятство

 • 10 вброд

  в соч.

  перейти́ ре́ку вбро́д — nehri (sığ yerinden) yürüyerek geçmek

  здесь ре́ку́ вбро́д не перейдёшь — nehir burada geçit vermiyor

  Русско-турецкий словарь > вброд

 • 11 вдеваться

  geçmek
  * * *
  несов.; сов. - вде́ться

  ни́тка не вдева́ется в иго́лку — iplik iğne gözünden geçmiyor

  Русско-турецкий словарь > вдеваться

 • 12 возглавить

  başına geçmek,
  ön ayak olmak
  * * *
  сов.
  başına geçmek; önayak olmak

  возгла́вить борьбу́ — savaşımın başına geçmek

  возгла́вить гру́ппу — grubun başına geçmek

  Русско-турецкий словарь > возглавить

 • 13 впереди

  önde,
  ileride; önünde
  * * *
  1) нареч. önde; ileride

  он шёл впереди́ — önde yürüyordu

  он пошёл впереди́, мы за ним — o öne düştü, biz ardından yürüdük

  2) нареч. ( в будущем) ileride
  3) предлог önünde, önüsıra

  впереди́ нас — önümüzde

  Русско-турецкий словарь > впереди

 • 14 входить

  girmek; sığmak,
  sığışmak
  * * *
  несов.; сов. - войти́
  1) врз girmek

  входи́ть в дверь — kapıdan içeri girmek

  входи́ть в соста́в прави́тельства — hükumete girmek, hükumette yer almak

  стра́ны, не входя́щие ни в оди́н из бло́ков — hiç bir bloka bağlı olmayan ülkeler

  они́ в э́то число́ не вхо́дят — onlar bu sayının dışındadır

  они́ не вошли́ в э́тот спи́сок — onlar bu listeye dahil edilmedi

  что вхо́дит в э́то поня́тие? — bu kavramın içine neler girer?

  2) ( вмещаться) sığmak; sığışmak

  все мы не войде́м — hepimiz sığışamayız

  ••

  войти́ в исто́рию — tarihe geçmek

  входи́ть в мо́ду — moda olmak

  войти́ в привы́чку — alışkanlık haline gelmek

  Русско-турецкий словарь > входить

 • 15 выводить

  çıkarmak,
  götürmek;sonucunu çıkarmak,
  anlamını çıkarmak;yetiştirmek; yok etmek
  * * *
  несов.; сов. - вы́вести
  1) врз çıkarmak; götürmek

  выводи́ть дете́й в сад — çocukları bahçeye götürmek / çıkarmak

  выводи́ть из соста́ва прави́тельства — hükumetten çıkarmak / ihraç etmek

  тропи́нка вы́ведет вас на опу́шку — patika sizi ormanın kenarına çıkarır / götürür

  2) ( делать вывод) sonucunu çıkarmak; anlamını çıkarmak
  3) в соч.

  вы́вести брига́ду на пе́рвое ме́сто — ekipe birinciliği kazandırmak

  вы́вести из многовеково́й нищеты́ — yüzyıllardır süregelen yoksulluktan kurtarmak

  вы́вести кого-л. из забытья́ — dalgınlığından ayıltmak

  э́тот гол вы́вел кома́нду вперёд — bu gol takımı öne geçirdi

  4) ( о птицах) çıkarmak

  выводи́ть цыпля́т — civciv çıkarmak

  вы́вести но́вый сорт слив — yeni çeşit bir erik yetiştirmek

  6) ( уничтожать) yok etmek

  выводи́ть пя́тна — leke çıkarmak

  выводи́ть ка́ждую бу́кву — her harfi özene özene yazmak

  ••

  выводи́ть кого-л. из себя́ — çileden / zıvanadan çıkarmak

  выводи́ть кого-л. из терпе́ния — birinin sabrını tüketmek / taşırmak

  вы́вести кого-л. на чи́стую во́ду — birinin ipliğini pazara çıkarmak

  выводи́ть из стро́я (о моторе и т. п.) — işlemez hale getirmek; savaş dışı etmek

  Русско-турецкий словарь > выводить

 • 16 выдвигать

  sürmek,
  çekmek; öne sürmek,
  ortaya atmak; terfi ettirmek
  * * *
  несов.; сов. - вы́двинуть
  1) sürmek; çekmek

  выдвига́ть вперёд — ileri sürmek

  вы́двинуть шкаф на середи́ну ко́мнаты — dolabı odanın ortasına çekmek

  2) (ящик и т. п.) çekmek
  3) перен. ileri / öne sürmek, ortaya atmak

  выдвига́ть предложе́ние — bir öneri ileri sürmek

  выдвига́ть тео́рию — bir kuram ileri sürmek / ortaya atmak

  выдвига́ть кандида́том — aday göstermek

  выдвига́ть свою́ кандидату́ру — adaylığını koymak

  Русско-турецкий словарь > выдвигать

 • 17 выдерживать

  dayanmak,
  katlanmak; kendini tutmak; sınavı geçmek; dinlendirmek; bekletmek
  * * *
  несов.; сов. - вы́держать
  1) врз dayanmak; katlanmak

  тако́й тя́жести мост не вы́держит — köprü bu ağırlığa dayanamaz

  2) ( вытерпеть) dayanmak

  вы́держать опера́цию — ameliyata dayanmak

  3) разг. ( проявлять выдержку) kendini tutmak

  он не вы́держал и расхохота́лся — kendini tutamayıp kahkaha koyverdi

  4) в соч.

  вы́держать экза́мен — sınavı vermek / kazanmak

  успе́шно вы́держать все испыта́ния — verdiği sınavlarda hep başarılı olmak

  вы́держать испыта́ние вре́менем — zamanın sınavından geçmek

  5) в соч.

  выде́рживать направле́ние / ли́нию / курс — izlenen çizgiden sapmamak

  выде́рживать станда́рты — standartlara sadık kalmak

  6) dinlendirmek ( вино); bekletmek (в рассоле и т. п.)
  ••

  вы́держать хара́ктер — bildiğinden şaşmamak

  вы́держать не́сколько изда́ний — birkaç kez basılmış olmak

  Русско-турецкий словарь > выдерживать

 • 18 выпячивать

  несов.; сов. - вы́пятить
  1) в соч.

  выпя́чивать грудь — göğsünü kabartmak / şişirmek

  2) перен. ( особо подчеркивать) özellikle öne çıkarmak

  Русско-турецкий словарь > выпячивать

 • 19 вытягивать

  çekip boşaltmak; çıkarmak; uzatmak
  * * *
  несов.; сов. - вы́тянуть
  1) çekip boşaltmak; emip boşaltmak

  вентиля́тор бы́стро вы́тянет дым — aspiratör dumanı çabuk emer boşaltır

  2) разг. (çekip) çıkarmak

  он с трудо́м вы́тянул э́ту щу́ку — o turnabalığını çekti çekti, sudan zor çıkarabildi

  вытя́гивать ко́жу — deriyi (gere gere) uzatmak

  вы́тянуть ру́ки пря́мо пе́ред собо́й — kollarını öne doğru dümdüz uzatmak

  он лежа́л, вы́тянув но́ги — bacaklarını uzatmış yatıyordu

  5) разг., в соч.

  план мы всё равно́ не вы́тянем — her ne kadar gayret etsek yine planı gerçekleştiremeyiz

  ••

  из него́ сло́ва не вы́тянешь! — ağzından söz almak ne mümkün!

  Русско-турецкий словарь > вытягивать

 • 20 говориться

  söz edilmek,
  konuşulmak,
  sözü geçmek
  * * *
  söz edilmek; konuşulmak; sözü geçmek

  Русско-турецкий словарь > говориться

См. также в других словарях:

 • ileri geçmek — 1) öne geçmek 2) üstün bir makama geçmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • İMAM — Öne geçmek. * Önde ve ileride olan. Delil ve rehber. * Cemaate namaz kıldıran. * İçtihad sahibi zat. Mezheb sahibi olan. * Bir mahallenin lüzumlu işlerine ve içtimaî vazifelerine nezaret eden. * Müslümanların imamı olan halife ve askerlerin başı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • takaddüm — (A.) [ مﺪﻘﺕ ] 1. öncelik. 2. öne geçme. ♦ takaddüm etmek öne geçmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • ön — is. 1) Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı Beş on kişi, köşkün önünde toplandık. M. Ş. Esendal 2) Bir şeyin esas tutulan yüzünün baktığı yer, karşı Altmış yaşında anamın önünde sigara içmek istemezdim. B. Felek 3) Bir kimsenin ilerisi Bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ileri — is. 1) Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı 2) Bir şeyin ulaşılacak yönü Yolun ilerisi düz. 3) Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra 4) sf. Önde bulunan İleri karakol. İleri hat. 5) sf. Doğrusundan daha çok gösteren (saat) Saat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»