Перевод: с испанского на болгарский

(que+tengas)+buena+suerte!

 • 61 sociedad

  f 1) общество, социум; la buena (alta) sociedad висшето общество; 2) дружество; sociedad anónima икон. акционерно дружество; sociedad cooperativa икон. кооперативно дружество; sociedad (de responsabilidad) limitida (S. L.) икон. ООД (дружество с ограничена отговорност); sociedad de inversiones икон. инвестиционно дружество.

  Diccionario español-búlgaro > sociedad

 • 62 sombra

  f 1) тъмнина, мрак (по-често pl); 2) сянка; полумрак; 3) видение, привидение, призрак; 4) прен. подозрение, сянка (на съмнение); 5) прен. покровителство, защита, подкрепа; 6) прен. сходство, прилика; 7) жив. тъмен цвят, сянка; 8) прен. мрак, невежество; 9) прен. петно, дефект; 10) прен. лице, което следва друго навсякъде и във всичко; 11) разг. съдба; 12) разг. грация, изящество; 13) Ц. Амер., Ч. прост. чадър (за слънце); 14) прен., разг. малка част, следа, сянка от нещо; 15) прен., разг. съзаклятничество, заговор; sombra de ojos сенки за очи; sombras chinescas театър на сенките; a la sombra а) на сянка; б) прен. в затвора; tener buena (mala) sombra прен., разг. а) симпатичен (антипатичен) съм; б) имам късмет (не ми върви); ni por sombra прен. по никакъв начин; andar a sombra de tejado(s) прен. крия се; hacer sombra а) преча, затъмнявам; б) прен. покровителствам; ni sombra de verdad лъжа, нито капка истина.

  Diccionario español-búlgaro > sombra

 • 63 tiempo

  m 1) време; a tiempo навреме; a su tiempo когато му дойде времето; a un tiempo едновременно; (en) un tiempo някога; con tiempo предварително, навреме; de tiempo en tiempo, a tiempos отвреме-навреме; fuera de tiempo, sin tiempo ненавреме; matar el tiempo убивам времето си; hace tiempo отдавна, преди време; a largo tiempo отдавна, преди много време; 2) време, епоха, век; andar con el tiempo в крак съм с времето, епохата, живота; 3) време, възможност, момент; 4) време, свободно време; 5) годишно време, сезон; 6) дълъг период от време; 7) продължителност, времетраене; 8) възраст, време на съществуване; 9) време; атмосферно състояние; tiempo cargado мъгливо, мрачно време; abrir el tiempo прояснявам се, оправям се (за времето); hace buen (mal) tiempo времето е хубаво (лошо); 10) мор. буря; 11) грам. време (на глагол); 12) воен. хватка (с пушка); 13) муз. такт, мярка; hacer tiempo изчаквам удобен момент, случай; ganar tiempo печеля време; darse buen tiempo прен. забавлявам се; a mal tiempo buena cara погов. спокойно! горе главата!; cual el tiempo tal el tiento посл. нагаждам се според вятъра; ajustar los tiempos подреждам в хронологичен ред събития и факти; andando el tiempo adv с течение на времето; dejar al tiempo una cosa оставям времето да реши нещо; да се реши от само себе си; del tiempo de Maricastaña прен., разг. от памтивека, много отдавна ; gastar (perder) el tiempo пилея си времето; gozar del tiempo използвам максимално и рационално времето си; pasar uno el tiempo не работя; занимавам се с дреболии; y si no, al tiempo времето ще покаже, ще потвърди; dar tiempo предоставям време за; en mis (tus, sus...) tiempos adv по мое време, в годините на моята младост; en tiempos adv по-рано, някога; faltarle a alguien tiempo para разг. нямам време за губене.

  Diccionario español-búlgaro > tiempo

 • 64 tijera

  f 1) (по-често pl) ножици; de tijera сгъваем (маса, стол); 2) щипци (за подвиване и пр.); 3) дървено магаре (за рязане на дърва); 4) канал, канавка; 5) прен. мърморко; 6) стригач на овце; 7) дървени трупи за спиране на спускаща се по течението дървесина; buena tijera прен., разг. а) добър крояч; б) лакомник; в) мърморко.

  Diccionario español-búlgaro > tijera

 • 65 tinta

  f 1) боя; 2) мастило; tinta china туш; 3) боядисване; 4) pl нюанси, оттенъци; 5) pl жив. бои; medias tintas прен., разг. намек, недомлъвка; de buena tinta adv разг. достоверно; saber de buena tinta разг. зная от първа ръка; sudar tinta прен., разг. полагам много усилия да постигна нещо; cargar (recarger) las tintas прен., разг. сгъстявам краските, пресилвам; преувеличавам значението; correr la tinta (correr ríos de tinta) sobre предизвиквам голям интерес (в преса, телевизия и др.).

  Diccionario español-búlgaro > tinta

 • 66 tía

  f 1) леля; 2) разг. груба жена, лелка; жена; 3) леля, стрина (обръщение към възрастна жена); 4) разг. проститутка; quedar (quedarse) una para tía разг. оставам стара мома; no hay tu tía разг. няма начин да стане твоето; tía buena вулг. голямо парче, хубава жена.

  Diccionario español-búlgaro > tía

 • 67 ventura

  f 1) щастие, късмет; 2) риск, опасност; 3) случайност, случай, възможност; buena ventura а) щастие; б) гадаене; mala ventura нещастие; por ventura случайно, може би; a (la) ventura на късмет, на риск.

  Diccionario español-búlgaro > ventura

 • 68 vida

  f 1) живот; съществуване, битие; en vida приживе; con vida жив; 2) начин на живот, поминък; llevar una vida agitada водя бурен живот; vida de perros прен. кучешки живот; dar mala vida прен. опропастявам живота на някого; darse buena vida разг. гледам си живота; malgastar la vida проигравам си живота; vida airada разпуснат, разгулен живот; vida de canónigos охолен, лек живот; meterse en vidas ajenas бъркам се в чужд живот; 3) житие, биография; vida y milagros житие-битие; 4) жизненост, живост, енергия; 5) храна, необходима за поддържане на живота; 6) човек; 7) състояние на душата след смъртта; 8) с прил. mala, airada проституиране; 9) прен. нещо, доставящо върховно удоволствие; 10) прен. средство, подпомагащо живота; 11) с прил. mejor, eterna вечният живот (на небето); 12) прен. изразителност, живост (най-вече за очите); 13) прен. одушевеност, виталност; de por vida за цял живот, завинаги; de toda la vida прен., разг. от много време, откакто се помня; ganar(se) la vida издържам се, печеля си хляба; hacer uno por la vida разг. ям; hacer vida водя съпружески живот; tener uno la vida en un hilo прен., разг. животът ми виси на косъм; escapar con vida спасявам се по чудо; en la vida никога.

  Diccionario español-búlgaro > vida

 • 69 voluntad

  f 1) воля; 2) желание, избор, свободна воля; a voluntad по желание, по избор; 3) готовност, желание, охота; 4) благосклонност, разположение; 5) заповед, разпореждане; 6) намерение, решимост; 7) любов, привързаност, обич; 8) съгласие, съгласяване; última voluntad завещание, последна воля; principio de buena voluntad принцип на доброволност.

  Diccionario español-búlgaro > voluntad


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.