Перевод: с испанского на болгарский

(que+tengas)+buena+suerte!

 • 41 manderecha

  f 1) дясна ръка; 2): buena manderecha прен. добър късмет, щастие.

  Diccionario español-búlgaro > manderecha

 • 42 marcha

  f 1) ход, движение; marcha atràs заден ход; dar marcha atràs а) техн. давам заден ход; б) прен. отстъпвам, отказвам се от нещо; sobre la marcha пътьом, веднага; 2) воен. марш, поход; marcha de franco флангови марш; a marchas forzadas форсиран марш; 3) заминаване; 4) скорост (движение, ход); a buena marcha на голяма скорост; 5) функциониране, действие; 6) развитие, развой на проект, начинание; 7) муз. марш; 8) път, посока, насока (в поведение, еволюция); marcha fúnebre муз. погребален марш; abrir la marcha прен., разг. оглавявам, вървя начело; a largas marchas, a toda marcha прен. с пълна скорост; coger la marcha a (de) una cosa прен., разг. придобивам практика, опитност; poner en marcha задвижвам, пускам в действие; tener (elevar) marcha прост. кипя от енергия, развивам голяма дейност.

  Diccionario español-búlgaro > marcha

 • 43 masa1

  f 1) физ. маса; 2): la masa1 маса, множество; masa1s маси; de masa1s масов; en masa1 масово, общо; 3) прен. цялост, съвкупност; organización de masa1s масова организация; 4) куп, количество; 5) порция, част от материя; 6) тесто, каша; 7) Амер. паста, сладкиш; tener buena masa1; ser de buena masa1 прен. от добро тесто съм; послушен, податлив съм; masa1 activa действаща маса; masa1 atómica атомно тегло; masa1 crítica ядр. критична маса; masa1 efectiva ефективна маса; masa1 gravitatoria физ. гравитационна маса; masa1 molecular молекулно тегло; masa1 inerte инертна маса; masa1 isotópica изотопна маса; masa1 nuclear ядрена маса; masa1 en reposo маса в покой; masa1 específica физ. специфично тегло; pegàrsele a uno algo de la masa1 прен., разг. облагодетелствам се лично от средствата, с които работя; en la masa1 de la sangre прен. в природата, в кръвта ми е (с гл. estar, tener, llevar).

  Diccionario español-búlgaro > masa1

 • 44 maula

  1. f 1) дреболийка; 2) дреболия, дребна работа; 3) хитрост; измама; 4) разг. измамник, лъжец, мошеник; 5) разг. безделник, нехранимайко; ser uno buena maula прен., разг. хитър и лукав съм; 2. adj Арж., Ур. страхлив, недостоен (и като същ.).

  Diccionario español-búlgaro > maula

 • 45 moneda

  f 1) монета; 2) пари; 3) парична единица; moneda convertible икон. конвертируема валута; moneda de convertibilidad libre икон. свободно конвертируема валута; moneda firme икон. твърда валута; moneda inconvertible икон. неконвертируема валута; moneda inestable икон. неустойчива валута; moneda metàlica (sonante) икон. металически пари; moneda nacional икон. национална валута; moneda bancaria парични средства за безналични плащания; moneda circulante (en circulación) пари в обращение; moneda contante налични пари; moneda de cambio разменна монета; moneda suelta дребни пари; 4) прен., разг. имущество, имоти; buena moneda а) златна или сребърна монета; б) прен. нещо автентично, качествен човек; labrar (acuñar, batir) moneda сека монети; произвеждам пари; pagar en la misma moneda прен. отвръщам със същата монета; ser una cosa moneda corriente прен., разг. нещо вече е познато и прието, не буди любопитство.

  Diccionario español-búlgaro > moneda

 • 46 moza

  f 1) девойка, мома; buena (real) moza хубавица, стройна, красива жена; 2) слугиня; moza de càmara камериерка; 3) бухалка (за пране); 4) подложка за тиган.

  Diccionario español-búlgaro > moza

 • 47 obra

  f 1) труд, работа, дело; 2) произведение, творба; obra de teatro (teatral, dramàtica) театрална пиеса, театрална постановка; obras completas пълни събрани съчинения; obra maestra шедьовър; 3) постройка, строеж; obras bàsicas капитално строителство; obras públicas обществени работи; 4) строителство, строителни работи, строеж, обект; obra de construcción икон. строителен обект; obra industrial икон. промишлен обект; a pie de obra на мястото на строителството; 5) действие, дело; de obra на дело; por obra de посредством, чрез; poner manos a la obra пристъпвам към действие, дело; hacer obra правя ремонт, ремонтирам; mano de obra работна ръка; obra muerta мор. надводна част на кораб; obra viva а) прен. добро дело, милосърдие; б) мор. подводна част на кораб; 6) средство; сила, мощ; 7) морална постъпка (добра или лоша); hacer mala obra причинявам неудобство, вреда; ni obra buena, ni palabra mala proverb обещава мазно, ала напразно; не отказва, но и нищо не прави; obra de около, горе-долу, приблизително.

  Diccionario español-búlgaro > obra

 • 48 paga

  f 1) плащане, изплащане; 2) възнаграждение, отплата, компенсация; 3) работна заплата; 4) отмъщение, възмездие; наказание; paga y señal капаро, вноска; buena (mala) paga добросъвестен (лош) платец; en tres pagas (tarde, mal y nunca) прен. лош длъжник, платец.

  Diccionario español-búlgaro > paga

 • 49 para

  prep за, заради, за да, към: 1) цел; leer para saber чета, за да зная; 2) посока; salgo para Sofia занимавам за София; 3) цел, предназначение; esto es bueno para la salud това е полезно за здравето; 4) съпоставяне, противопоставяне; Ўcon buena calma te vienes para la prisa que yo tengo! твърде си спокоен, когато аз толкова бързам!; 5) сравнение, съотношение; es muy alto para sus años много е висок за възрастта си; 6) готовност за, на път да; estoy para terminar на път съм да свърша; 7) по отношение на себе си; para mí що се отнася до мен; 8) отношение; està amable para conmigo любезен е с мен; 9) готовност, способност; Pedro es para todo (nada) Педро става за всичко (за нищо не става); 10) с думи като postre, colmo: и като връх на всичко, като капак; Ўpara postre, él no vino! и като капак, той не се появи; 11) необходимост; està para que lo encierren трябва да бъде затворен; 12) незавършеност; este libro està para leer тази книга още не е прочетена; 13) para eso пренебрежение към нещо дребно, което не си заслужава труда; 14): para lo que изразява идеята за количество, степен; poco paraguas para lo que llueve чадърът не стига за такъв (голям) дъжд; 15): para que conj за цел, с цел да, за да; 16) за какво, защо? (причина, цел); para qué sirve esto? това за какво служи?

  Diccionario español-búlgaro > para

 • 50 pasta

  f 1) тесто; pasta de hojaldre многолистно тесто; 2) разтопен метал (злато, сребро и др.); 3) мед. пломба (на зъб); 4) подвързия; 5) прост. пари; 6) паста, маса за приготвяне на хартия; 7) жив. съвършена хармония между цветовете; 8) характер, начин на съществуване (на човек); 9) прен., разг. М. отпуснатост, флегматичност; 10) Амер. тестени изделия; pasta dentífrica паста за зъби; pasta gansa много пари, лесно спечелено състояние; aflojar (sacudir, soltar) la pasta разг. плащам, изръсвам се; hombre de buena pasta разг. добродушен човек, замесен от добро тесто.

  Diccionario español-búlgaro > pasta

 • 51 pata1

  f 1) лапа, крак (на животно); 2) крак, поставка (на мебел); 3) патка, юрдечка; 4) разг. крак (на човек); 5) месарски ченгел; 6) изкривяване на нишките в плата (с гл. tener); estirar la pata1 разг. ритвам камбаната, прегръщам чимшира; meter la pata1 разг. правя гаф, излагам се; a pata1 разг. пеша; a cuatro pata1s разг. на четири крака; pata1 de banco (de gallo) прен. безсмислица, абсурд (обикн. с гл. salir + con); pata1 de palo чукан, дървен крак, протеза; pata1 de pobre прен., разг. подут, изранен крак; a la pata1 coja на куц крак; pata1s arriba с краката нагоре; a la pata1 la llana; a (la) pata1 llana спокойно, без афектиране; bailar en una pata1 разг. Амер. много съм доволен; echar la pata1 прен., разг. извличам полза, облагодетелствам се; pata1s arriba прен., разг. наопаки, с краката нагоре; tener uno buena (mala) pata1 а) разг. имам добър (лош) късмет); б) прен., разг. строен, грациозен съм ( не притежавам грация).

  Diccionario español-búlgaro > pata1

 • 52 pesca

  f 1) риболов, рибарство; 2) улов на риба; pesca de altura риболов навътре в морето (океана); víos de pesca рибарски принадлежности; brava (buena) pesca разг. негодник, хитрец; y toda la pesca разг. и сие, и всички (всичко) останало.

  Diccionario español-búlgaro > pesca

 • 53 pieza

  f 1) парче, част, детайл; 2) монета; 3) стая, помещение; 4) театр. пиеса; 5) муз. пиеса; 6) техн. резервна част; 7) фигура (за шах, дама и др.); 8) произведение на изкуството; 9) животно, което се ловува или риба за улов; 10) кръпка; 11) парче плат; 12) книжна лента; 13) отрязък (от време, място); 14) парче обработваема земя; 15) част от комплект; pieza de repuesto резервна част; pieza por pieza прен. парче по парче, много внимателно; al cabo de una gran (buena) pieza прен. след дълго време; hacer piezas разг. разкъсвам на парчета; vender a piezas продавам на парче; pieza de recibo гостна стая, хол; pieza única оригинал; dejar (quedar) de una pieza прен., разг. оставам като гръмнат (от изненада, учудване и т. н.); tocar pieza прен. говоря, обсъждам нещо.

  Diccionario español-búlgaro > pieza

 • 54 planta

  f 1) стъпало, ходило (на крака); 2) растение; 3) насаждения; 4) залесено място; 5) етаж; 6) основа, фундамент; 7) спорт. позиция (фехтовка); 8) арх. план; 9) проект, разработка; 10) завод, централа, станция; planta suministradora икон. завод-доставчик; planta anual едногодишно растение; planta perenne многогодишно растение; planta forrajera (hortense, industrial) фуражно (зеленчуково, индустриално) растение; planta medicinal билка; planta textil влакнодайно растение; planta trepadora увивно, виещо се растение; la planta baja партер; buena planta прен. хубава външност; de planta из основи; echar plantas прен. заплашвам.

  Diccionario español-búlgaro > planta

 • 55 pluma

  f 1) перо (на птица); 2) перо (за писане); 3) писалка; 4) прен. писател; 5) прен. стил на писане; pluma de ganso гъше перо; colchón de pluma пухен душек; mudar las plumas сменям перушината си (за птици); adornarse con plumas ajenas прен. кича се с чужди заслуги; pluma estilogràfica автоматична писалка; buena pluma прен. добър писател; de la mano y pluma разг. собственоръчно; escribir (componer) al correr de la pluma; a vuela pluma прен. пиша бързо, вдъхновено, лети ми перото; dejar correr la pluma прен. а) пиша необмислено, невнимателно; б) разпростирам се прекалено в материята; hacer a pluma y a pelo прен., разг. сръчен съм, всичко ми иде отръки; poner uno la pluma bien (mal) прен. добре (зле) изразявам идеите си писмено; vivir de su pluma прен. прехранвам се с писане.

  Diccionario español-búlgaro > pluma

 • 56 presencia

  f 1) присъствие; presencia de ànimo присъствие на духа; en presencia de в присъствие на; 2) външност, външен вид, изглед; tener buena presencia имам хубава външност; 3) фигура, размер, телосложение; 4) прен. спомен, представа за нещо.

  Diccionario español-búlgaro > presencia

 • 57 pro

  m, f полза, изгода; en pro de в полза на; hombre de pro ценен човек; el pro y el contra за и против; Ўbuena pro! разг. наздраве! добър апетит!

  Diccionario español-búlgaro > pro

 • 58 puntería

  f 1) насочване (на огнестрелно оръжие); 2) прицелване; 3) прицел; tener buena (mala) puntería имам точен (неточен) прицел; afinar la puntería прен. внимателно се прицелвам.

  Diccionario español-búlgaro > puntería

 • 59 pécora

  f 1) овца; 2) разг. злосторница, развратница; 3) проститутка; ser mala pécora; ser una buena pécora прен., разг. хитър, развратен, порочен съм ( най-вече за жена).

  Diccionario español-búlgaro > pécora

 • 60 ralea

  f 1) произход; de alta ralea от знатен род; de baja ralea с нисш произход; 2) раса, племе; 3) порода, вид; разновидност; 4) сорт, качество; 5) плячка (на грабливи птици); de mala ralea престъпен; de buena ralea честен.

  Diccionario español-búlgaro > ralea


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.