Перевод: с испанского на болгарский

(que tengas) buena suerte!

 • 1 suerte

  f 1) съдба, орисница, участ; 2) жребий; 3) щастие, сполука, късмет; щастлива случайност; caerle a uno en suerte прен., разг. провървя ми, проработва ми щастието; 4) случай, жребий; 5) положение, условия; 6) вид, род; 7) лотариен билет; 8) печалба, добив, полза; caerle (tocarle) la suerte спечелвам на лотария; 9) маниер, начин; de suerte que така че; 10) избиране на новобранци чрез жребий; 11) предсказване на бъдещето чрез интерпретация на случайно разтворени страници от Библията, Омир или Вергилий; 12) движение в бикоборството; 13) всяка от частите на борбата с бикове; 14) качество; 15) парче земя с определени граници; 16) ост. състояние, капитал; de todas suertes във всички случаи, каквото и да става; por suerte а) случайно; б) за щастие; reprtir la suerte разг. правя отново, настоявам, упорствам.

  Diccionario español-búlgaro > suerte

 • 2 acogida

  f 1) посрещане; прием; hacer una buena acogida оказвам радушен прием; 2) стичане, прииждане на вода (и на течност изобщо); 3) прен. покровителство; помощ; 4) подслон, убежище; 5) прен. съгласие или одобрение; 6) оттегляне.

  Diccionario español-búlgaro > acogida

 • 3 andanza

  f 1) обикаляне, скитане; 2) късмет; buena andanza сполука; mala andanza нещастие, неудача; 3) pl похождения, перипетии; 4) вж. andancio.

  Diccionario español-búlgaro > andanza

 • 4 boya

  f 1) мор. шамандура; 2) тапа (на риболовна мрежа или въдица); de buena boya loc adv охотно, спонтанно.

  Diccionario español-búlgaro > boya

 • 5 cabo

  m 1) край, завършек; 2) крайчец, край; 3) дръжка, ръкохватка; 4) конец, нишка; 5) малък вързоп; 6) шев, водач; 7) място, страна, част; 8) pl аксесоари към облекло; 9) прен. засегната тема в разговор; 10) геогр. нос; cabo de Buena Esperanza нос Добра надежда; 11) мор. въже; 12) малък денк, бала; 13) воен. ефрейтор; cabo de cuartel дежурен по казарма; 14) опашка (на кон); 15) крака, муцуна, грива на кон, кобила; llevar a cabo изпълнявам, осъществявам; cabo suelto прен., разг. непредвидено обстоятелство, нерешен проблем; al cabo loc adv накрая; dar cabo a alguna cosa изпипвам нещо докрай; dar cabo de прен. довършвам, развалям; al cabo de след; de cabo a cabo, de cabo a rabo loc adv отначало докрай; por ningún cabo loc adv по никакъв начин; al fin y al cabo в края на краищата; 16) прен. край, граница на нещо.

  Diccionario español-búlgaro > cabo

 • 6 cantidad

  f 1) количество, численост, величина; 2) множество; 3) сума; cantidad alzada общ сбор в изчисление на разноски; cantidad constante мат. константна величина; cantidad imaginaria мат. имагинерна величина; hacer buena una cantidad изплащам сума; en cantidad loc adv изобилно.

  Diccionario español-búlgaro > cantidad

 • 7 capa

  f 1) мантия, плащ, пелерина; gente de capa negra заможни хора; gente de capa parda селяни; 2) слой, пласт; capa social социален слой; 3) прен. предлог, повод; под предлог; 4) прен. укривател; 5) прен. богатство; 6) лист тютюн за външна обвивка на пура; 7) покривка; 8) цвят на животно; 9) прен. повърхностно притежавано качество; capa aguadera мушама; capa del cielo прен. небе, небеса; capa manga мантия на архиепископ, епископ; capa torera плащ на тореадор; andar de capa caída прен., разг. западам (за имот, здраве); a so capa loc adv тайно, съблазнително; defender a capa y espada прен. защитавам с всички сили; de capa y espada loc adv с всички сили (средства); so capa (de) loc prep под претескт; echar uno la capa al toro прен., разг. намесвам се в нечия полза; dejar la capa al toro прен., разг. жертвам нещо, за да се спася от по-голяма опасност; una buena capa todo lo tapa разг. хубавата външност скрива всичко.

  Diccionario español-búlgaro > capa

 • 8 cepa

  f 1) дънер, пън; коренище; 2) лозов дънер, чукан; 3) арх. стълб, подпора на свод; 4) прен. корен, източник на зло; 5) основа на рог, опашка; 6) прен. център на облак; 7) прен. корен на род или фамилия; de buena cepa loc adj от добър род, от сой; de pura cepa loc adj автентичен, истински, расов, чистокръвен.

  Diccionario español-búlgaro > cepa

 • 9 corto,

  a adj 1) къс; 2) недостатъчен, дефектен; 3) прен. плах, свит, смутен; 4) прен. ограничен, ненадарен; 5) слаб, къс (куршум, топка); 6) прен. с беден речник; corto, de vista късоглед; corto, de manos прен. бавен в работата; corto, de medios с ограничени средства; a plazo corto, краткосрочен; a corto,a distancia на къси разстояния; ser uno de corto,s alcances прен. неинтелигентен, ограничен съм; quedarse uno corto, прен. не ми стигат думите; desde muy corto,a edad от най-ранно детство; por mi corto,a suerte разг. за мое нещастие.

  Diccionario español-búlgaro > corto,

 • 10 crianza

  f 1) развъждане, отглеждане; 2) кърмене; 3) възпитание; buena (mala) crianza добро (лошо) възпитание; dar crianza възпитавам; 4) приготвяне на вино.

  Diccionario español-búlgaro > crianza

 • 11 de2

  prep 1) притежание: la casa de mis sueños къщата на (от) моите мечти; 2) място, произход: soy de Bulgaria аз съм от България; 3) материя, вещество: vaso de plata сребърна чаша; 4) добив: carbón de leña дървени въглища; 5) направа: abrigo de piel кожено палто; 6) съдържание: un plato de asado порция печено; 7) раздяла: lejos de mí далече от мен; 8) качество: hombre de valor смел мъж; 9) темата, за която става дума за, при: hablamos del arte говорим за изкуство; 10) промеждутък от време, разстояние от, с: de febrero a febrero от февруари до февруари; 11) причина, поради: lo hizo de amor (de làstima) направи го от любов (от милост); 12) време: de noche нощем, през нощта; 13) начин: vestirse de novia обличам се като булка; 14) с inf като допълнение: es hora de hablar време е за говорене; 15) вместо съюза si; de saberlo yo antes ако знаех това по-рано; 16) в адвербиални изрази: de pie прав, изправен; de buena gana охотно, с желание; 17) за определяне или конкретизиране на нарицателно име: el mes de noviembre, la ciudad de Toledo; 18) между прилагателни, означаващи състрадание, ирония, презрение и собствено име: El bueno de Pedro; 19) означава връзка, следствие: de eso se sigue от това следва; 20) пред un, una изразява бързо извършване на действието: de un salto se puso en la calle с един скок се намери на улицата; 21) израз на съжаление, оплакване: Ўpobre de mi hermano! бедният ми брат!; Ўay de mí! горкият аз!; 22) вм. por: de vergüenza no salió a la calle от срам не се показа на улицата; de ti a mí, de usted a mí, etc между нас двамата, за нас двамата.

  Diccionario español-búlgaro > de2

 • 12 diligencia

  f 1) грижа, грижливост, старание, усърдие; 2) бързина, ловкост, пъргавина; 3) административна мярка; 4) документ за административна постъпка за решаване на въпрос; 5) дилижанс, пощенска кола; 6) прен. работа, нужда, зависимост; 7) изпълнение на юридически акт; 8) разг. съвкупност от постъпки, инстанции за постигане на нещо; hacer uno sus diligencias правя всичко възможно; hacer uno una diligencia ходя по нужда; la diligencia es madre de la buena ventura proverb с усърдие всичко се постига (разг. тичане му е майката).

  Diccionario español-búlgaro > diligencia

 • 13 Dios

  m 1) Бог; 2) божество; Dios Hombre Богочовек, Иисус Христос; Ўpor Dios! за Бога!; Dios me perdone да ми прости Господ; Dios se lo pague Бог да ви възнагради; a la buena de Dios разг. а) с добро; б) наслуки, както дойде; ni Dios разг. никой; a Dios rogando y con el mazo dando proverb помогни си сам, за да ти помогне и Бог; bien sabe Dios que... Бог ми е свидетел, че...; Ўvaya con Dios! хайде, сбогом! (прекъсвайки събеседника си); bendito sea el Dios слава Богу!; clamar a Dios а) отчаян съм, призовавам Бога; б) прен. много несправедливо; нещо, което вика за справедливост; dar a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es de César proverb Божието - Богу, Цезаревото - Цезарю.

  Diccionario español-búlgaro > Dios

 • 14 embocadura

  f 1) устие (на река); 2) вливане (в морски проток); 3) мундщук (на муз. инструмент); 4) мундщук (на юзда); 5) вкус (на вино); 6) вход към сцената; tener buena embocadura прен. свиря на духов инструмент леко, без усилие; tomar la embocadura прен., разг. преодолявам първите трудности в начинание.

  Diccionario español-búlgaro > embocadura

 • 15 espada

  1. f 1) меч; 2) воен. шпага; 3) пика (цвят на карти); 4) риба-меч; 2. m тореадор, въоръжен с шпага; entre la espada y la pared adv разг. в опасна ситуация; quedarse a espadas прен., разг. проигравам всичко, губя всичко; sacar la espada por заставам в защита на...; ser buena espada прен. умел съм в литературни диспути; tirar uno de la espada измъквам сабята.

  Diccionario español-búlgaro > espada

 • 16 esperanza

  f надежда; contra toda esperanza противно на всякакви очаквания; en estado de buena esperanza прен. бременност; frustrar la esperanza разбивам надежди; llenar la esperanza оправдавам очакванията; perder la esperanza загубвам надежда; alentar esperanzas подхранвам надежди.

  Diccionario español-búlgaro > esperanza

 • 17 estampa

  f 1) гравюра, щампа; 2) прен. фигура, външност, изглед (на човек, животно); 3) печат; 4) следа от стъпка; отпечатък; 5) техн. щампа; 6) прен. прилика, сходство, подобие; de buena estampa хубав, строен; dar la estampa публикувам.

  Diccionario español-búlgaro > estampa

 • 18 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2

 • 19 fama

  f 1) слава, репутация, известност; 2) обществено мнение; 3) слух, мълва; correr fama носи се слух; dar fama прославям някого; echar fama публикувам, разпространявам; es fama знае се, говори се, известно е; cobrar fama спечелвам си слава, име; tener (echar) fama de прославям се, известен съм (с нещо); cobra buena fama y échate a dormir спечелЈ си слава и л˜жи върху лаврите Ј; màs vale fama que flama погов. доброто име струва повече от блясъка; unos tienen la fama, y otros cardan la lana един бие тъпана, друг обира парсата.

  Diccionario español-búlgaro > fama

 • 20 familia

  f 1) семейство; 2) роднина; 3) потомство, фамилия; 4) биол. семейство; familia de lenguas лингв. езици, произхождащи от един общ; familia de palabras лингв. словообразувателно гнездо; familia numerosa многодетно семейство; cargar(se) de familia прен., разг. имам голямо семейство; de buena familia от добро семейство; en familia семейно, без чужди хора.

  Diccionario español-búlgaro > familia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.