Перевод: с испанского на болгарский

(pedir+en+una+tienda)

 • 1 pedir

  (-i-) tr 1) искам, поисквам, желая; 2) правя предложение за женитба; 3) моля; le pido perdón моля за извинение; pedir gracia моля за милост; 4) прося; 5) потърсвам, изисквам; pedir cuenta търся сметка; 6) поръчвам (стока); 7) определям цената на стока; pedir peras al olmo прен. търся под вола теле; a pedir de boca прен. като по поръчка.

  Diccionario español-búlgaro > pedir

 • 2 tienda

  f 1) палатка; hacer tienda опъвам палатка; 2) навес; abatir tienda мор. спускам брезентов навес (на палубата на кораб); 3) лавка, магазин; tienda de modas моден бутик; 4) Амер. текстилен магазин; quien tiene tienda, que atienda погов. всеки да се грижи за делата си.

  Diccionario español-búlgaro > tienda

 • 3 alafia

  f разг. милост, прошка; състрадание; pedir alafia моля се за прошка.

  Diccionario español-búlgaro > alafia

 • 4 boca

  f 1) уста; 2) уста (на звяр); 3) прен. вход или изход; 4) дуло; 5) отверстие; 6) прен. лакомец, ненаситник; 7) захващащата част на маша, щипци, пинсета и др.; 8) тъпата част на чук; 9) зоол. щипка на рак; 10) прен. вкус на вино; 11) прен. уста, говор; 12) прен. същество, гърло за изхранване; a boca de jarro а) adv внезапно, изведнъж; б) от много близо; a pedir de boca adv като по поръчка, според вкуса; andar (ir) de boca en boca (en boca de todos) разг. нося се от уста на уста; meterse en la boca del lobo прен., разг. влизам в устата на вълка; no decir esta boca es mía разг. не казвам нито дума; quitar de la boca прен., разг. вземам думата от устата; tapar a alguien la boca прен., разг. запушвам устата на някого; a boca adv устно; buscar a uno la boca прен. карам някого да каже нещо, което иначе би премълчал; boca rasgada несъразмерно голяма уста; en boca cerrada no entran moscas който си мълчи, рискува по-малко; estar colgado (pendiente) de la boca de uno прен. зависим съм от нечии думи; hacer boca прен., разг. отварям си апетита; hacérsele a uno la boca agua прен., разг. текат ми лигите за нещо; írsele la boca a uno прен. изплъзва ми се от устата, говоря много.

  Diccionario español-búlgaro > boca

 • 5 cacao1

  m 1) какао (дърво); 2) какао (плод); 3) какао (напитка); no valer un cacao1 разг. не струва пукната пара, дреболия; pedir cacao1 Кол., Гват., М., Вен. моля за милост.

  Diccionario español-búlgaro > cacao1

 • 6 cotufa

  f 1) гулия, земна ябълка; 2) лакомство; pedir cotufas en el golfo прен., разг. търся под вола теле.

  Diccionario español-búlgaro > cotufa

 • 7 cuartel1

  m 1) четвърт част от нещо; 2) квартал; 3) поет. четиристишие; 4) прен., разг. жилище; 5) воен. казарма; cuartel1 general воен. главна квартира; 6) воен. пощада, милост за победените; dar cuartel1 щадя; pedir cuartel1 моля за милост, пощада.

  Diccionario español-búlgaro > cuartel1

 • 8 escupidera

  f 1) плювалник; 2) Арж., Ч., Екв., Ур. гърне, цукало; pedir la escupidera а) прен. Амер. хваща ме страх, напикавам се от страх; б) Амер. изчерпан съм, признавам се за победен.

  Diccionario español-búlgaro > escupidera

 • 9 haber2

  1. tr 1) залавям, придобивам; los malhechores no pudieron ser habidos злосторниците не можаха да бъдат заловени; 2) спомагателен глагол за образуване на сложните времена: yo he amado аз съм обичал; 2. impers 1) случва се, става, състои се; hubo una fiesta имаше празник; 2) провежда се; mañana habrà función утре ще има представление; 3): hay que (положителни изрази): необходимо е, трябва да; hay que pensar трябва да се мисли; 4): no hay (que) (отрицателни изрази) безсмислено е, невъзможно е, не е необходимо; no hay que hablar не трябва, безсмислено е да се говори; 5) има; hay viente personas en la reunión на събранието има двадесет човека; 6) намира се, съществува; hay razones en apoyo de съществуват съображения в подкрепа на; 7) протичане, минаване на време; ha cinco días от пет дни, прави вече пет дни; poco tiempo ha отскоро; 8): haber de + inf длъжен съм, трябва да; habré de conformarme ще трябва да се примиря, да приема; 3. prnl държа се (добре, зле); como hay pocos adj каквито малко има; habérselas con alguien разг. спречквам се с някого; no hay de qué няма защо; lo habido y por haber разг. което е било и което ще бъде; no haber + inf no hay màs que decir (ver) нищо повече не може да се добави (види и т. н.); no hay màs que pedir няма какво повече да се иска; no hay tal няма такова нещо, не е вярно; ser de lo que no hay a) нещо много лошо; б) нещо избрано, изключително; si los hay превъзходна степен на нещо; es valiente si los hay ако има някой смелчага, то това е той.

  Diccionario español-búlgaro > haber2

 • 10 hora

  f 1) час; їqué hora es? колко е часът?; 2) време за нещо; 3) последните мигове от живота (с гл. llegar); llegó la hora настъпи моментът; дойде времето; es hora de време е да; a la hora dada в уреченото време; 4) pl мит. сезоните, деца Зевс и Темида; 5) Ч. смъртоносна болест; Ўa buenas hora mangas verdes! прен., разг. след дъжд качулка; hora de la modorra точно преди зазоряване, по време на най-дълбокия сън; hora de verano лятно часово време; hora hache точният час за започване на действие; hora punta час пик; пиково време; hora suprema смъртният час; hora tonta лениво, празно време; horas bajas прен. период на обезсърчаване, депресия; hora muertas прен. мъртво време; a buena hora в подходящия момент; a la hora веднага, в момента, точно навреме; a última hora в последния момент; cada hora непрекъснато, винаги; dar hora насрочвам час; dar la hora а) отброявам часовете (за часовник); б) казвам колко е часът; в) прен. по него си сверявам часовника (безупречен е, точен, съвършен); en hora mala ненавреме, в неподходящ момент; en su hora когато му дойде времето; ganar horas прен. печеля време; hacer horas а) запълвам си времето; б) работя извънредно; hacerse hora de una cosa настъпва времето за нещо; la hora de la verdad прен. решителният момент, часът на истината; pedir (tomar) hora a uno моля да ми се определи час за среща; poner en hora сверявам часовник; por hora вж. cada hora; sonar la hora de algo прен., разг. удари часът за нещо; tener uno sus horas contadas прен. дните ми са преброени.

  Diccionario español-búlgaro > hora

 • 11 indulgencia

  f 1) снизходителност, снизхождение; 2) църк. индулгенция; proceder sin indulgencia действам безпощадно; implorar (pedir, solicitar) indulgencia моля за снизхождение; indulgencia parcial частична индулгенция; indulgencia plenaria пълно опрощаване.

  Diccionario español-búlgaro > indulgencia

 • 12 juicio

  m 1) разсъдък; разум; ум; de buen juicio разумен, мъдър; 2) мнение, преценка; a mi juicio по моя преценка; 3) юр. присъда, съдебно решение; juicio en rebeldía задочна присъда; pedir en juicio завеждам дело; 4) юр. процес; juicio sumarísimo воен. военен съд (по съкратена процедура); 5) благоразумие; asentar el juicio улягам, ставам по-мъдър; muela de juicio мъдрец (зъб); juicio final теол. Страшният съд; amontonarse el juicio прен., разг. замъглява ми се разума от яд, грешка; cargar uno el juicio en alguna cosa прен. обмислям, преценявам нещо; estar uno en su (entero, sano) juicio имам здрав разум, разсъждавам добре; разг. с ума съм си; estar uno fuera de juicio луд съм; умопомрачен; falto de juicio безразсъден; луд; perder el juicio прен. загубвам си ума; privarse uno de juicio полудявам; quitar el juicio alguna cosa прен., разг. влудява ме, кара ме да си загубя ума; formarse un juicio съставям си мнение; lo dejo a su juicio оставям Вие да прецените.

  Diccionario español-búlgaro > juicio

 • 13 justicia

  f 1) правосъдие; 2) справедливост; 3) право, основание, правдивост; 4) публично наказание; 5) съдебна власт; 6) разг. бесило; смъртно наказание, екзекуция; 7) полиция; 8) М. pl полицаи; administrar justicia раздавам правосъдие; palacio de justicia съдебна палата; pedir en justicia завеждам дело, подвеждам под отговорност.

  Diccionario español-búlgaro > justicia

 • 14 leche

  f 1) мляко; 2) млечен сок (на растения); 3) прост. сперма; 4) с предл. de и име на животно, означава: а) сукалче; б) млекодайно животно; 5) прен., разг. късмет; 6) прен. първоначалното домашно възпитание; първите неща, на които е научено детето; 7) вулг. удар, юмрук, инцидент; 8) pl вулг. глупости, галиматии; leche condensada кондензирано мляко; leche de los viejos прен., разг. вино; leche de pàjaro от птиче мляко; leche pasterisada пастьоризирано мляко; estar uno con la leche en los labios прен., разг. още имам мляко около устата (жълто около човката); още нямам опит; новак съм в нещо; estar en leche прен. а) още зрея, наливам се (за плодове, растения); б) спокойно и тихо море; mala leche прен., вулг. злонамереност, лош характер; a toda leche прост. много бързо, с пълна скорост; mamar uno una cosa en la leche прен., разг. засукал съм още с млякото, научил съм много рано; pedir leche a las Cabrillas прен. искам невъзможното; ser algo una leche прост. досадно, вредно нещо; глупост, измишльотина; ser la leche разг. това е върхът! това е прекалено!

  Diccionario español-búlgaro > leche

 • 15 Luna

  1. n p f Луна (обикн. с опр. чл. la); Luna creciente астр. растяща луна; Luna de miel прен. меден месец; Luna en lleno, Luna llena астр. пълнолуние; Luna menguante нащърбена луна; Luna nueva новолуние; media Luna а) полумесец; лунен сърп; б) украшение във форма на полумесец; Luna desjarretadera прен. а) ислям, мохамеданство; б) прен. Турската империя; в) вид крепостно укрепление; 2. f 1) луна, месец; лунна светлина; 2) астр. лунен месец; 3) сателит на небесно тяло; 4) огледало; 5) стъкло на очила; 6) прен. влияние на луната върху психично болните; 7) прен. мания, особено душевно състояние, каприз; a la luna de Valencia (с гл. dejar, quedarse) прен., разг. с разбити надежди, мечти; estar en la Luna прен., разг. на луната съм; разсеян съм; не съм в реалността, не си давам сметка за ставащото; estar uno de buena (mala) Luna Амер. в добро (лошо) настроение съм; ladrar a la Luna прен., разг. напразно давам израз на яда си срещу някого ( или нещо), на когото не мога да навредя; pedir la Luna разг. искам нещо невъзможно; tener uno Lunas прен., разг. имам смущения по време на лунните промени.

  Diccionario español-búlgaro > Luna

 • 16 olmo

  m бряст; pedir peras al olmo погов. искам невъзможното, търся под вола теле.

  Diccionario español-búlgaro > olmo

 • 17 pera

  f 1) круша (плод); pera de agua водна круша; pera temprana круша ранозрейка; 2) прен. синекура (спокойно доходно място); 3) копче на звънец, електрически ключ; 4) прен. остра, козя брадичка; 5) прен., разг. конте (и като adj); del año de la pera прен. допотопен, стар; pera en dulce прен. изключителен човек или нещо; como pera(s) en tabaque прен., разг. грижливо пазено нещо; hacerse uno una pera прен., вулг. маструбирам; ser algo (alguien) la pera прен., разг. необичаен съм (към по-добро или по-лошо); pedir peras al olmo погов. търся под вола теле, очаквам нещо невъзможно.

  Diccionario español-búlgaro > pera

 • 18 perdón

  m 1) извинение; 2) прошка, опрощение; 3) разг. падаща гореща капка олио, восък и др.; dar (otorgar) perdón прощавам; pedir perdón моля за извинение, прошка; 4) pl подаръци, които се носят от хаджилък.

  Diccionario español-búlgaro > perdón

 • 19 ultramarino,

  a 1. adj задморски; 2. m pl колониални стоки; tienda de ultramarino,s бакалница.

  Diccionario español-búlgaro > ultramarino,

См. также в других словарях:

 • Tienda de ultramarinos — Una tienda …   Wikipedia Español

 • Tienda de autoservicio — Se ha sugerido que este artículo o sección sea fusionado con Hipermercado (discusión). Una vez que hayas realizado la fusión de artículos, pide la fusión de historiales aquí …   Wikipedia Español

 • pedir número — Solicitar en una cola, una tienda, una institución o a cualquier servicio de atención al público, la tanda o lugar que le corresponde en el orden establecido: ■ pidió número para el médico …   Enciclopedia Universal

 • Anexo:Episodios de Wagamama Fairy Mirmo de Pon! — Esta es la lista de episodios del anime Mirmo! creado por Hiromu Shinozuka. En España se han emitido todas las temporadas y en México sólo la primera. En total consta de cuatro temporadas que suman 172 episodios. Los títulos aparecen en negrita a …   Wikipedia Español

 • Parque Warner — Madrid Parque temático de la Warner Brothers Entertainment. Vista de la torre de caída libre desde la Avd. Principal del Parque Warner Eslogan ¡Un mundo de película! …   Wikipedia Español

 • Episodios de Mirmo Zibang — Anexo:Episodios de Mirmo Zibang Saltar a navegación, búsqueda Esta es la lista de episodios del anime Mirmo! creado por Hiromu Shinozuka. En España se han emitido todas las temporadas y en México sólo la primera. En total consta de cuatro… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Detective Conan — A continuación se presenta un listado de episodios de la serie Detective Conan, con su título original japonés (romanji y kanji), su traducción en español a partir del título original y el título del doblaje en España y en Hispanoamérica. Como… …   Wikipedia Español

 • Episodios de Detective Conan — Anexo:Episodios de Detective Conan Saltar a navegación, búsqueda Lista de episodios de la serie de televisión anime Detective Conan. Página para firmar por nuevos episodios y películas de la serie en España 1 «El caso del asesinato en la montaña… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Personajes de Amar en tiempos revueltos — En este artículo sobre televisión se detectaron los siguientes problemas: Necesita ser wikificado conforme a las convenciones de estilo de Wikipedia. Carece de fuentes o referencias que aparezcan en una fuente acreditada …   Wikipedia Español

 • The Amazing Race 7 — Programa The Amazing Race Emisión original Marzo 1, 2005 – Mayo 10, 2005 Filmación Novienbre 20, 2004 – Dicienbre 19, 2004 N.° de episodios 11 (12 incluyendo el resumen) …   Wikipedia Español

 • Usopp — ウソップ (Usoppu) Sexo Masculino Edad 17 años (19 en la saga del Nuevo Mundo) One Piece Nombre real Usopp …   Wikipedia Español

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.