Перевод: с греческого на русский

с русского на греческий

(ὄμματα κατὰ χθονός

 • 1 πηγνυμι

       редко πηγνύω (fut. πήξω, aor. ἔπηξα - дор. πᾶξα, pf. 1 trans. πέπηχα, pf. 2 intrans. πέπηγα, ppf. ἐπεπήγειν - эп. πεπήγειν; pass.: aor. ἐπάγην с ᾰ, тж. ἐπήχθην - эп. πάγην, 3 л. pl. πάγεν, тж. πῆχθεν, fut. πᾰγήσομαι, pf. πέπηγμαι) тж. med.
      1) вонзать, всаживать
      

  (τέν κἰχμέν ἐν μετώπῳ Hom.; ξίφος διὰ φρενῶν Pind.; δόρυ ἐν κραδίῃ ἐπεπήγει Hom.)

      2) втыкать, вбивать, вколачивать
      

  (σκῆπτρον Soph.; σταύρωμα Thuc.; κεφαλέν ἀνὰ σκολόπεσσι Hom.)

      σχηνέ πεπηγυῖα Her. — воткнутая (кольями в землю), т.е. готовая палатка;
      ὑπὸ ῥάχιν παγέντες Aesch. — посаженные на кол;
      στέρνοις πόδα π. Anth.наступить ногой на грудь

      3) вперять, устремлять
      

  (ὄμματα κατὰ χθονός Hom. и ἐπὴ χθονός Theocr.; πρός τι παγῆναι Plat.)

      παγῆναι ἀρέσκειν τινί Plat.стремиться понравиться кому-л.;
      ἐν ἀλλήλοις χείλεα πηξάμενοι Anth.прильнув губами друг к другу

      4) сбивать, сплачивать, сколачивать, тж. строить
      

  (νῆας Hom., Her.; ἅμαξαν Hes.)

      ψυχέ καὴ σῶμα παγέν Plat.связанная с телом душа

      5) сковывать (льдом), замораживать
      

  (πᾶν ῥέεθρον Aesch.; τοὺς ποταμούς Arph.)

      ὕδωρ ἐπήγνυτο Xen. — вода замерзала;
      ἄνεμος βορρᾶς πηγνὺς τοὺς ἀνθρώπους Xen. — северный ветер, леденивший людей

      6) делать твердым, уплотнять, свертывать
      

  τυροὺς πήγνυσθαι Luc. — приготовлять себе сыры;

      ἅλες ἐπὴ τῷ στόματι πήγνυνται Her. — у устья (Борисфена) затвердевает, т.е. отлагается соль;
      ἄρθρα πέπηγέ μου Eur. — члены мои онемели;
      τὸ γάλα πήγνυται Arst.молоко свертывается

      7) устанавливать, утверждать
      

  ὅρχος παγείς Eur. (торжественно) подтвержденная клятва;

      ὅρος ἡμῖν παγήσεται Thuc.граница наша будет незыблема

  Древнегреческо-русский словарь > πηγνυμι

 • 2 ομμα

       ὄμμα
      - ατος τό
      1) око, глаз
      

  κατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας Hom. — опустив глаза в землю, потупив взор;

      πρὸ ὀμμάτων τίθεσθαι или ποιεῖν Arst. — поставить перед глазами, т.е. наглядно представить (себе);
      ποῖον ὄ. δηλώσω πατρί ; Soph. — с какими глазами покажусь я отцу?;
      ὄ. αἰθέρος Arph. — небесное око, т.е. солнце;
      νυκτὸς ὄ. Eur. — око ночи, т.е. луна, но тж. Aesch. лик ночи, т.е. ночная тьма

      2) взор, взгляд
      

  ἐξ ὀμμάτων ὀρθῶν Soph. — с открытым взором, т.е. не смущаясь;

      τὸ τῆς ψυχῆς ὄ. Plat. — духовный взор;
      ὄ. δός Soph.взгляни на меня

      3) перен. свет, сияние, блеск, украшение
      

  ὄ. δόμων δεσπότου παρουσία Aesch. — краса дома - присутствие хозяина;

      ὄ. χθονὸς Θησῇδος Aesch.цвет Тесеевой земли

      4) ( в описаниях) милый, дорогой, прекрасный
      

  ξύναιμον ὄ. Soph. — милый брат;

      ὄ. Κηφίσου Eur.почтенный Кефис

      5) вид, зрелище
      

  (δυσθέατον ὄ. Soph.)

      κατ΄ ὄ. στῆναι Eur.быть у всех на виду

  Древнегреческо-русский словарь > ομμα

 • 3 ηριον

       ἠρίον
      τό
      1) холм, могильный курган
      

  (φράζεσθαι Πατρόκλῳ ἠ. Hom.; ἠ. προγονικόν Plut.; ἠρία καὴ θῆκαι Luc.)

      2) могила

  Древнегреческо-русский словарь > ηριον

 • 4 κρυπτω

       κρύπτω
      1) закрывать, покрывать, прикрывать

  (κεφαλὰς κορύθεσσι, τινὰ σάκεϊ Hom.)

  ; pass. прикрываться
      

  (ὑπ΄ ἀσπίδι Hom.)

      2) скрывать, укрывать, прятать
      

  (τὸ δέμας τινός Aesch.; δεξιὰν ὑφ΄ εἵματος Eur.; τέν ἀληθινέν γένεσίν τινος Plut.; τὸ τάλαντον ἐν τῇ γῇ, τινὰ ἀπὸ προσώπου τινός, ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια NT.)

      σύ μ΄ ἐξ ὁδοῦ πόδα κρύψον κατ΄ ἄλσος Soph. — уведи меня с дороги и скрой в роще;
      λόχμην κενώσας, ἔνθ΄ ἐκρύπτομεν δέμας Eur. — покинув рощу, где мы скрывались;
      pass. — скрываться, исчезать (οὐρανῷ Eur.):
      κρύπτεσθαι εἴς τι Eur.погружаться во что-л.;
      κεκρυμμένη νάπη Soph.укрытая долина

      3) хоронить, погребать
      

  (γῇ Her.; τάφῳ, χθονί, κατὰ χθονός Soph.; κατὰ γῆς Plut.)

      4) скрывать, утаивать
      

  (οὐδὲν ἔπος τινί Hom.; μηδένα λόγων πρός τινα, οὐδέν τινα, med. τἀληθές Soph.; τὸ ῥῆμα κεκρυμμένον ἀπό τινος NT.)

      τὸ μὲν φάσθαι, τὸ δὲ κεκρυμμένον εἶναι Hom. — одно сказать, а другое утаить;
      φάρμακα κεκρυμμένα Eur.тайные снадобья

  Древнегреческо-русский словарь > κρυπτω

 • 5 οιχομαι

      (praes. тж. = pf.; impf. ᾠχόμην См. ωχομην - ион. οἰχόμην, fut. οἰχήσομαι, pf. ᾤχημαι - эп. οἴχημαι, οἴχωκα и ᾤχωκα, ppf. ион. οἰχώκεα, part. οἰχωκώς)
      1) уходить, отправляться
      

  (εἰς ἅλα, νηῒ Πύλονδε, πρὸς δῶμα Hom.; οἴχοντο πλώοντες ἐς Λακεδαίμονα Her.)

      πρεσβεύων ᾤχετο Xen. — он отправился в качестве посла;
      οἴχεται φροῦδος Arph. — он исчез бесследно;
      οἴ. δολιχέν ὁδόν Hom. — отправляться в долгий путь;
      μ΄ οἴχεται Arph.он убежал от меня

      2) (тж. οἴ. εἰς Ἀΐδαο или κατὰ χθονός Hom.) умирать, погибать
      

  οἴχεται θανών Soph. — он умер;

      οἱ οἰχόμενοι Eur. — умершие;
      τὸ Περσῶν ἄνθος οἴχεται πεσόν — лучший цвет персидского войска погиб;
      τὸ μὲν ἐπ΄ ἐμοὴ οἴχομαι, τὸ δ΄ ἐπὴ σοὴ σέσωσμαι Xen. — предоставленный самому себе, я погиб бы, но благодаря тебе спасся;
      οἴχεται πάντα ἐρριμμένα Soph.все рухнуло и погибло

      3) исчезать, пропадать
      

  πῆ σοι μένος οἴχεται ; Hom. — куда девалось твое мужество?;

      ἐπ΄ ὀλίγου οἴχεται Arph. — чуть-чуть - и пропадет, т.е. держится на волоске

      4) (про)носиться, пролетать
      

  (ᾤχετο κῆλα Hom.)

      5) входить, вонзаться

  Древнегреческо-русский словарь > οιχομαι

 • 6 στηριζω

      (aor. ἐστήριξα - поздн. ἐστήρισα; pass.: pf. ἐστήριγμαι, ppf. ἐστηρίγμην)
      1) укреплять, утверждать, устанавливать
      

  (λίθον κατὰ χθονός Hes.; ἴριδας ἐν νέφεϊ Hom.)

      ἤδη δέκατος μεὴς οὐρανῷ ἐστήρικτο HH. — уж десятый месяц стоял на небе, т.е. наступил;
      χάσμα ἐστήρικται NT.разверзлась бездна

      2) упирать
      σ. αὐτὸ αὑτό Arst. — опираться на самого себя;
      στηρίζεσθαι πόδα ἐπὴ γαίης Anth. — упираться ногой в землю;
      κακὸν κακῷ ἐστήρικτο Hom. — беда следовала по пятам за бедой;
      στηρίζεσθαι κίοσιν πρὸς οὐρανόν Hes. — опираться на вздымающиеся до неба колонны;
      τὸ πρόσωπον αὑτοῦ στηρίξαι NT. — возыметь желание, решить;
      σ. σχολᾷ Soph.пребывать в бездействии

      3) устремляться, подниматься:
      

  (ἐλάτη) ὀρθέ ἐς ὀρθὸν αἰθέρ΄ ἐστηρίζετο Eur. сосна, выпрямившись, поднялась к небу; κῦμ΄ οὐρανῷ στηρίζον Eur. вздымающаяся к небу волна; ὁπότε ἐς τέν καρδίαν στηρίξαι (ὅ πόνος) Thuc. когда болезнь достигла сердца

      4) останавливаться, задерживаться
      

  σ. παυσαμένης τῆς πορείας Plut.(ученые говорят, что планеты), прекращая (свое) движение, приостанавливаются

      5) укреплять (духовно), ободрять
      

  (τινά NT.)

  Древнегреческо-русский словарь > στηριζω

 • 7 χθων

       χθών
      χθονός ἥ
      1) земля, почва
      ἐπὴ χθόνα ἀποβαίνειν ἐξ ἵππων Hom. — сойти с коней на землю, спешиться;
      χθόνα ταράσσειν Pind. — ворочать, т.е. обрабатывать землю;
      χθόνα δύμεναι Hom., Hes. — погрузиться в землю, т.е. умереть;
      κατὰ χθονὸς κρύπτειν τινά Soph.хоронить кого-л.;
      οἱ ὑπὸ χθονός Aesch., Soph. — усопшие;
      κατὰ χθονὸς θεαί Aesch.богини подземного царства

      2) земля, мир
      

  (ὅ περὴ πᾶσαν εἱλισσόμενος χθόνα Ὠκεανός Aesch.; πάντων ἄριστος ἀνέρ τῶν ἐπὴ χθονί Soph.)

      3) земля, страна, край
      

  (χ. Ἀσία Aesch.; χ. Κορινθία Soph.)

      κεκευθέναι πολεμίας ὑπὸ χθονός Aesch. — быть погребенным во вражеской стране;
      ἥδε χ. Soph. — эта, т.е. наша страна

      4) город

  Древнегреческо-русский словарь > χθων

 • 8 κατα

      I.
       κατά
       κᾰτά
      I
       (τᾰ) praep. cum gen. или acc. (перед начальной придыхат. гласной - καθ΄; перед γ, κ, μ, ν, π, φ, ῥ, τ и θ иногда, особ. в древнем эпосе, переходит в κάγ, κάκ, κάμ, κάν, κάπ, κάρ, κάτ; при перестановке - анастрофа: Ἀτρειδῶν κάτα Soph.)
      1) cum gen.
      (1) (сверху) вниз, с
      

  (κατ΄ Ἰδαίων ὀρέων Hom.)

      καθ΄ ἵππων ἀΐξαντες Hom. — соскочив с колесниц;
      ἁλλόμενοι κ. τῆς πέτρας Xen.спрыгнув со скалы

      (2) вниз на, в
      

  (αἰχμέ κ. γαίης ᾤχετο Hom.)

      κ. χθονὸς ὄμματα πήξας Hom. — потупив очи в землю;
      κ. στόματος χέειν νέκταρ Theocr. — лить нектар в рот;
      μύρον κ. τῆς κεφαλῆς καταχεῖν Plat. — лить мирру на голову;
      κ. τοῦ πυρός σπένδειν Plat.брызгать в огонь

      (3) на протяжении, по
      

  (κ. τῆς χώρας Polyb.)

      οἱ πολέμιοι ἦκαν ἑαυτοὺς κ. τῆς χιόνος εἰς τέν νάπην Xen.противники бросились по снегу в долину

      (4) в, под
      

  (καταδεδυκέναι или ἀφανίζεσθαι κ. τῆς θαλάσσης Her.; κ. γῆς γενέσθαι Xen.)

      οἱ κ. χθονὸς θεοί Aesch. — подземные боги;
      ὅ κ. γῆς Xen. — погребенный, т.е. покойный;
      κ. νώτου τινός Her. — за спиной, позади, сзади;
      κ. προσώπου Thuc. — спереди;
      βαίνειν κ. ἀντιθύρων Soph.выйти в сени

      (5) против, на
      

  ψεύδεσθαι κ. τινος Lys.клеветать на кого-л.;

      κ. ἑαυτοῦ ἐρεῖν Plat. — говорить против, т.е. обвинять самого себя;
      ψῆφος κ. τινος Aesch., Eur.; — приговор в осуждение кого-л.;
      καθ΄ αὑτοῖν λόγχας στήσαντε Soph. — направив друг в друга (свои) копья;
      (λόγος) κ. Ἀλκιβιάδου Lys. (обвинительная) речь против Алкивиада

      (6) за, в пользу
      

  (οἱ κ. τοῦ Δημοσθένους ἔπαινοι Aeschin.)

      ὃ καὴ μέγιστόν ἐστι καθ΄ ὑμῶν ἐγκώμιον Dem. — это величайшая похвала, какую можно высказать в вашу пользу

      (7) в отношении, касательно, по поводу, насчет
      

  (κ. Περσῶν λέγειν τι Xen.)

      σκοπεῖν τι κατ΄ ἀνθρώπων Plat.рассматривать что-л. по отношению к людям;
      καθ΄ ἱερῶν ὀμνύναι Arph. — клясться священной жертвой;
      ὀμεῖσθαι κ. τῶν παίδων Dem. — поклясться (своими) детьми;
      εὐχέν ποιήσασθαι κ. χιλίων χιμάρων Arph. — дать обет насчет тысячи коз, т.е. принести в жертву тысячу коз;
      καθ΄ ὅλου Arst. — в целом;
      κ. παντός Arst. — в общем, вообще

      (8) в продолжение, в течение
      

  (κ. παντὸς τοῦ χρόνου Dem.)

      2) cum acc.
      (1) в, на, по
      

  κ. πτόλιν Hom. — в городе;

      κ. ῥόον Her. — вниз по течению;
      κ. τὸν Ἰλισσόν Plat. — вниз по (реке) Илиссу;
      κ. κρατερὰς ὑσμίνας Hom. — в тяжелых битвах;
      κ. ῥωπήϊα πυκνά Hom. — в густом кустарнике;
      ἥ κ. οἴκους Soph. — та, которая (находится) в доме;
      οἱ κ. τὸν Ἀρκαδικὸν πελτασταί Xen. — аркадские пельтасты;
      οἱ κατ΄ οἶκον Soph. — живущие в доме, домашние, домочадцы;
      κ. θυμόν или κ. φρένα Hom. — в душе, в уме;
      κ. πᾶσαν τέν γῆν Her. — по всей земле;
      κ. τὸν οὐρανόν Plat. — по небу;
      κατ΄ ἀγρίαν ὕλην ἀλωμένη Soph. — блуждающая по дикому лесу;
      κ. στῆθος βάλλειν Hom. — поразить в грудь;
      ὁρμᾶν κ. τινα Xen.устремляться на кого-л.;
      κ. τοῦτο τὸ χωρίον γίνεσθαι Her. — прибыть в это место;
      ἐπεὰν κ. τοῦτο γένωμαι τοῦ λόγου Her. — когда я дойду до этого вопроса;
      κ. τὠυτὸ γενόμενοι Her. — сойдясь в этом вопросе, т.е. единогласно;
      λέγειν κ. τινα Xen.говорить (обращаясь к) кому-л.;
      κ. πάντα τὰ μέλη Plat. — по всем членам, по всему телу;
      κ. τὰς πύλας Xen. — у ворот;
      κ. γῆν καὴ κ. θάλατταν Xen. — с земли и с моря;
      κ. βορέαν ἑστηκώς Thuc. — находящийся на севере, северный;
      κ. ταύτην τέν ὁδόν Soph. — по этой дороге;
      κ. ἴχνος Aesch. — по следу, следом;
      κ. στίβον Her. и κ. πόδας Thuc. — по пятам, неотступно;
      κ. οὖρον Soph. — с попутным ветром;
      παρελθεῖν κ. τινα Her.пройти мимо кого-л.

      (2) (на)против, у
      

  κατ΄ ὄμματά τινι Soph.на глазах у кого-л.;

      κ. Ἀκαρνανίαν Thuc.против или у берегов Акарнании;
      κ. Σινώπην πόλιν Her. — у или близ города Синопа;
      ἥ καθ΄ ἡμᾶς θάλαττα Polyb.наше (т.е. Средиземное) море;
      κ. Λακεδαιμονίους Her.лицом к лицу с лакедемонянами

      (3) около, приблизительно

  (κ. πεντήκοντα Her.)

  ; κατ΄ οὐδέν Her. почти ничего
      (4) во время, в течение, в продолжение
      

  κ. Ἄμασιν βασιλεύοντα Her. — в царствование Амасиса;

      κ. τὸν πόλεμον Her. — во время войны;
      κατ΄ ἦμαρ καὴ κατ΄ εὐφρόνην ἀεί Soph. — ежедневно и еженощно;
      καθ΄ ἡμέραν Aesch. — ежедневно;
      ὅ καθ΄ ἡμέραν Soph., Dem.; — ежедневный, повседневный;
      μίαν καθ΄ ἡμέραν Soph. — в один день;
      κ. φῶς Xen. — при (дневном) свете, засветло;
      οἱ καθ΄ ἑαυτούς Xen. и οἱ κατ΄ ἐκείνους Dem. — их современники;
      οἱ καθ΄ αὑτοὺς Ἕλληνες Thuc. (лучшие) греки своей эпохи

      (5) ( разделительно) по
      

  (κρίνειν ἄνδρας κ. φῦλα, κ. φρήτρας Hom.; κ. κώμας κατῳκῆσθαι Her.)

      καθ΄ ἑπτά Arph. — по семи;
      κατ΄ ὀλίγας (sc. ναῦς) Thuc. — по небольшому количеству кораблей;
      κατ΄ ἄνδρα αἰχμάλωτον Her. — за каждого пленника;
      καθ΄ ἑαυτόν Xen. (каждый) сам по себе, поодиночке;
      (στρατιὰ) κ. ἕνδεκα μέρη κεκοσμημένη Plat. — войско, разделенное на одиннадцать частей;
      κ. μέρος μερισθέντες Xen. — разделившись на части;
      κ. σμικρὸν ἀποκρίνεσθαι Plat. — отвечать на отдельные мелкие вопросы;
      κ. εἴδη διαιρεῖσθαι Plat. — различать по видам;
      κατ΄ ἕνα μαχεόμενοι Her. — сражаясь один на один;
      κατ΄ ἔπος βασανίζειν τὰς τραγῳδίας Arph.разбирать трагедии слово за словом

      

  κ. σφέας μαχέσονται Hom. — каждый (из ахеян) будет сражаться за себя;

      μόνος καθ΄ αὑτόν Soph. — только о себе;
      λέγων κ. σαυτόν Plat. — говоря сам, т.е. вместо собеседника;
      αὐτὸ καθ΄ αὑτὸ ἕκαστον Plat. — каждый элемент в отдельности;
      αὐτοὴ καθ΄ ἑαυτούς Xen.каждый сам по себе или по собственному желанию, добровольно

      (7) ( цель) для, ради, из-за
      

  κ. πρῆξιν Hom. — ради дела, по делам;

      κ. ληΐην Her. — ради добычи, т.е. для набегов;
      κ. χρέος ἐλθεῖν Hom.прийти за прорицанием (т.е. за советом, указанием);
      βήμεναι κ. δαῖτα Hom. — идти на пир;
      κ. βίου καὴ γῆς ζήτησιν Her. — в поисках пропитания и местожительства;
      κ. ζήτησίν τινα πέμπειν Soph.послать кого-л. на поиски;
      ἦλθες κ. τί ; Arph.зачем ты пришел?

      (8) ( причинность) из-за, вследствие
      

  κ. φθόνον τινός Aesch.из зависти к кому-л.;

      κ. τήν τούτου προθυμίην Her. — по его воле;
      κατ΄ αὐτὸ τοῦτο Plat. — по этой самой причине;
      ἥ καθ΄ Ἡρόδοτον ἱστορία Diod. — история Геродота;
      τὸ κ. Ματθαῖον εὐαγγέλιον NT.евангелие от Матфея

      (9) (образ, способ) по, согласно
      

  οὔτι καθ΄ ἡμέτερον νόον Hom. — не в соответствии с нашим мнением;

      κ. μοῖραν, κ. κόσμον или κατ΄ αἶσαν Hom. — как следует, как полагается;
      κ. τὸν θεόν Plat. — по указанию (воле) божества;
      κ. νόμον Xen. — согласно обычаю;
      κ. τοὺς νόμους ζῆν Plat. — жить сообразно с законами;
      κ. τὰ συγκείμενα Xen. — согласно уговору;
      κ. τὰ ἤκουον Her. — как я слышал;
      κατ΄ ἀγχιστεῖα Soph. — по праву (на основании) близкого родства;
      κ. τέν μητέρα Thuc. — по материнской линии;
      κ. πάντα τρόπον Xen. — всеми способами;
      τὸ καθ΄ ἡλικίαν Arst. — соответствующее возрасту;
      μείζω ἢ κ. δάκρυα πεπονθότες ἤδη Thuc. — больше, чем можно было (бы) оплакать слезами;
      κατ΄ ἰσχύν Aesch. — сильно;
      κ. σκότον Soph.впотьмах или тайком;
      κατ΄ ὀρθόν Soph. — прямо, правильно;
      κατ΄ ὀργήν Soph. — гневно;
      καθ΄ ὁρμήν Soph. — ревностно, усердно;
      καθ΄ ἡσυχίην Her.спокойно

      (10) по словам, по мнению
      

  καθ΄ Ὅμηρον — по Гомеру, как говорит Гомер;

      κ. τὸν Θουκυδίδην Plut.по словам Фукидида

      (11) как, словно
      

  κ. λοπὸν κρομύοιο Hom. — словно луковичная кожура;

      μέγεθος κ. συκέην Her. — величиною со смокву;
      ὁμολογῶ οὐ κ. τούτους εἶναι ῥήτωρ Plat. — соглашаюсь, что оратор я не такой, как они

      (12) по отношению к, касательно
      

  κ. τέν Ἀμφιάρεω ἀπόκρισιν Her. — что касается ответа Амфиарая;

      καθ΄ ὅσον Plat. — поскольку;
      καθ΄ ὅ ἡδέα ἐστίν, ἆρα κ. τοῦτο οὐκ ἀγαθά Plat.(существуют вещи, которые), поскольку они приятны, постольку именно и нехороши;
      τὸ κ. τοῦτον εἶναι Xen. — что касается его;
      τὸ κατ΄ ἄνθρωπον Plat. и τὰ κατ΄ ἀνθρώπους Aesch. — дела человеческие, человеческое;
      τὰ κ. τέν πόλιν Arst. — государственные вопросы, государственные дела;
      τὰ καθ΄ ἡμᾶς Xen.наши дела

      II
      adv.
      1) вниз
      

  κ. δάκρυ χέουσα Hom.роняющая слезы

      2) полностью, целиком
      

  κ. ἔφαγε Hom. (целиком) съел (обычно, однако, adv. κατά толкуется как приставка in tmesi)

       III
      ион. = καθά См. καθα, т.е. καθ΄ ἅ
      II.
       κᾆτα
       in crasi = καὴ εἶτα

  Древнегреческо-русский словарь > κατα

 • 9 κατα-

       κατα-
      приставка, обозначающая:
      1) движение вниз (καταβάλλω)
      2) противодействие или враждебность: (καταγελάω, καταβοάω)
      3) усиление (κατακόπτω)
      4) переходность (καταθρηνέω)
      5) завершенность (καταφαγεῖν) - in tmesi и при постановке после слова, к которому относится, κατα- пишется с ударением на первом слоге (λίπω κάτα Hom.)

  Древнегреческо-русский словарь > κατα-

 • 10 κατά

  (κατ;
  καθ') прав. I με γεν., αιτιατ. 1) (при обознач, направления) к; по;

  (γεν.) κατά ηλιού — к солнцу;

  (αι — тшт.) κατά τον ρούν πόταμου — по течению реки;

  κατ' ευθείαν прямо;

  πάω κατά την θάλασσα — идти к морю;

  κατά τη δύση — на запад;

  γυρισμένος κατά τον τοίχο — повёрнутый к стене;

  μου το είπε κατά πρόσωπο — он мне сказал это в лицо;

  τα παράθυρα μου βλέπουν κατά το βουνό — мои окна выходят на гору;

  κατά πού; — куда?;

  κατά πού πας; — куда идёшь?;

  κατά πού έκαμε; — куда он направился?;

  κατά πού πάει ο δρόμος; — куда ведёт дорога?;

  κατά κεί — туда;

  κατά δω — сюда!;

  2) (при обознач, места) на;

  (γεν.) κοιμάται κατά γης — он спит на полу, на земле;

  κατά ξηρά και θάλασσα — на суше и на море;

  καθ' όλην την Ελλάδα по всей Греции;
  3) возле, около;

  κάθομαι εκεί κατά τον σταθμό — я живу там около вокзала;

  II με γεν. против;
  ομιλώ κατά κάποιου выступать против кого-л.;

  είμαι κατά τού πολέμου — быть против войны;

  υπέρ και κατά за и против;
  III με αιηατ. 1) (при обознач, времени):

  κατά τον Παγκόσμιο πόλεμο — во время мировой войны;

  κατά τη συμπλοκή — во время схватки;

  κατά την απουσία μου — в моё отсутствие;

  κατά τό βραδάκι — вечерком, к вечеру;

  κατά го τέλος τού Φλεβάρη — к концу февраля;

  κατά τό μεσημέρι — к полудню;

  κατά τα μεσάνυχτα — к полуночи;

  κατά τίς δέκα — к десяти часам;

  κατ' αυτάς в эти дни; на днях;
  2) в соответствии с, согласно, по;

  κατά τη γνώμη μου — по моему мнению;

  κατά συνθήκην — по договорённости, по (обойдному) согласию;

  κατ' εμέ а) по моему мнению; б) по-моему; по мне (разг);

  κατά τα συνηθισμένα του — по своему обыкновению;

  κατά τον νόμο — по закону;

  κατά τό γράμμα και το πνεύμα τού νόμου — согласно букве и духу закона;

  κατά γενικήν απαίτησιν — по общему требованию;

  κατά βούληση — по желанию;

  κατά τίς περιστάσεις — смотря по обстоятельствам;

  κατ' αναλογία в соответствии...;

  κατά κανόνα — как правило;

  κατά ποιόν και κατά ποσόν — по качеству и по количеству;

  κατά τό μήκος — по длине;

  κατά τό πλάτος — по ширине;

  κατά τό ύψος — по высоте;

  κατά τα ειωθότα — как обычно;

  κατ' εκλογήν по выбору, на выбор;
  κατ' αρχαιότητα по старшинству; 3) (с сущ. без артикля в наречных оборотах для обознач, образа действия или причины):

  κατά μήκος — вдоль;

  κατά πλάτος — поперёк;

  κατά λάθος — по ошибке, ошибочно;

  κατά τύχην — случайно;

  κατά σύμπτωση — случайно, по совпадению;

  κατ' ανάγκη по необходимости;

  κατά μέρος — в сторону;

  παίρνω κάποιον κατά μέρος — отводить кого-л. в сторону;

  άφησε τα αυτά κατά μέρος — оставь это;

  4) (при обознач, разницы):

  ήμουνα κατά δεκαπέντε χρόνια νεώτερος του — я был на. пятнадцать лет моложе его;

  5) (при обознач, сходства, подобия):
  κατ' εικόνα και ομοίωση по образу и подобию своему; 6) (при обознач, частичности, разделения, распределения):

  κατά τεμάχια — по кускам;

  κατά μέρη — по частям;

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > κατά

 • 11 κατά μονάς

  επίρρ.
  1) одиноко, в одиночестве; 2) с глазу на глаз, наедине;

  τον πήρε κατά μονάς γιά να τού μιλήσει — он отвёл его в сторону, чтобы поговорить

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > κατά μονάς

 • 12 κατα(γ)ής

  (тж. κατά γης) επίρρ. на земле; по земле; на землю, наземь;

  έπεσε κατα(γ)ής — он упал на землю;

  κοιμούμαι κατα(γ)ής — спать на полу, на земле

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > κατα(γ)ής

 • 13 κατα(γ)ής

  (тж. κατά γης) επίρρ. на земле; по земле; на землю, наземь;

  έπεσε κατα(γ)ής — он упал на землю;

  κοιμούμαι κατα(γ)ής — спать на полу, на земле

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > κατα(γ)ής

 • 14 κατα(ρ)ράκτης

  ο
  1) водопад; каскад (тж. перен.); 2) проливной дождь; 3) мед. катаракта;

  § κατα(ρ)ράκτης πολυλογίας — поток многословия

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > κατα(ρ)ράκτης

 • 15 κατα(ρ)ράκτης

  ο
  1) водопад; каскад (тж. перен.); 2) проливной дождь; 3) мед. катаракта;

  § κατα(ρ)ράκτης πολυλογίας — поток многословия

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > κατα(ρ)ράκτης

 • 16 Κατά μάνα, κατά κύρη έλθει γιος και θυγατέρα

  Το μήλο ( το σύκο) πέφτει κάτω απ' τη μηλιά ( απ' τη συκιά)
  – Κατά μάνα, κατά τάτα ( κύρη) έλθει γιος και θυγατέρα
  Яблоко от яблоньки недалеко падает
  Каковы родители, таковы и детки
  Источник: Кокурина Т.В. «Греческие пословицы и поговорки и их аналоги в русском языке», М., ЛКИ, 2008

  Ελληνικές παροιμίες και ρήσεις (Греческие пословицы и поговорки) > Κατά μάνα, κατά κύρη έλθει γιος και θυγατέρα

 • 17 Κατά μάνα, κατά τάτα έλθει γιος και θυγατέρα

  Το μήλο ( το σύκο) πέφτει κάτω απ' τη μηλιά ( απ' τη συκιά)
  – Κατά μάνα, κατά τάτα ( κύρη) έλθει γιος και θυγατέρα
  Яблоко от яблоньки недалеко падает
  Каковы родители, таковы и детки
  Источник: Кокурина Т.В. «Греческие пословицы и поговорки и их аналоги в русском языке», М., ЛКИ, 2008

  Ελληνικές παροιμίες και ρήσεις (Греческие пословицы и поговорки) > Κατά μάνα, κατά τάτα έλθει γιος και θυγατέρα

 • 18 Κατά πού στρώσεις, θα κοιμηθείς

  Κατά πού (или όπως) στρώσεις, θα κοιμηθείς
  Как постелешь, так и поспишь
  Что посеешь, то и пожнёшь
  Источник: Собрание пословиц на greek-language.ru, 2012

  Ελληνικές παροιμίες και ρήσεις (Греческие пословицы и поговорки) > Κατά πού στρώσεις, θα κοιμηθείς

 • 19 Κατά όπως στρώσεις, θα κοιμηθείς

  Κατά πού (или όπως) στρώσεις, θα κοιμηθείς
  Как постелешь, так и поспишь
  Что посеешь, то и пожнёшь
  Источник: Собрание пословиц на greek-language.ru, 2012

  Ελληνικές παροιμίες και ρήσεις (Греческие пословицы и поговорки) > Κατά όπως στρώσεις, θα κοιμηθείς

 • 20 Κατά τη χύτρα και το καπάκι

  Κατά το κεφάλι ( τη χύτρα) και η σκούφια ( το καπάκι)
  По Сеньке и шапка
  Источник: Кокурина Т.В. «Греческие пословицы и поговорки и их аналоги в русском языке», М., ЛКИ, 2008

  Ελληνικές παροιμίες και ρήσεις (Греческие пословицы и поговорки) > Κατά τη χύτρα και το καπάκι


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»