Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

(по+права+линия)

 • 1 права линия

  right line
  right lines
  straight line
  straight lines

  Български-Angleščina политехнически речник > права линия

 • 2 в права линия

  in alignment
  in alinement

  Български-Angleščina политехнически речник > в права линия

 • 3 автомат за газокислородно рязане по окръжност и по права линия

  radiagraph

  Български-Angleščina политехнически речник > автомат за газокислородно рязане по окръжност и по права линия

 • 4 рязане по права линия

  straight away cut
  straight away cuts

  Български-Angleščina политехнически речник > рязане по права линия

 • 5 торпедо, движещо се по права линия

  воен.
  straight-running torpedo
  воен.
  straight-running torpedoes

  Български-Angleščina политехнически речник > торпедо, движещо се по права линия

 • 6 линия

  1. line (и мат., воен.)
  (в) права линия (in) a straight line
  гранична линия a boundary line
  2. (път) line; route; track
  трамвайна/жп. линия a tram/railway line
  по въздушна/права линия in a bee-line, as the crow flies
  3. (поведение, политика) line, course; policy
  линия на поведение a line of conduct, course, path
  линия на най-малкото съпротивление a line of least resistance
  нова линия a new departure
  5. (фигура) figure
  пазя линия keep down o.'s weight, keep slim, diet, slim
  6. (родствена) side, line of descent
  пряка линия a direct line of descent
  no майчина линия on o.'s mother's side, on the maternal/distaff side, in the female line
  по женска линия on o.'s wife's side
  по бащина линия on o.'s father's side, in the male line of descent, on the paternal side
  по всички линии all along the line, in every respect
  в общи линии in broad outlines
  по профсъюзна линия through the trade unions; along trade union lines
  * * *
  лѝния,
  ж., -и 1. line (и мат., воен.); брегова \линияя coastline; гранична \линияя boundary line; демаркационна \линияя line of demarcation; крива \линияя curve;
  2. ( път) line; route; track; Български въздушни \линияи Bulgarian Airlines; въздушна \линияя air-route; \линияя за трансфер transfer facilities; околовръстна \линияя circular railway; по въздушна/права \линияя in a bee-line, as the crow flies; сигнал за свободна \линияя тв dialtone;
  3. ( поведение, политика) line, course; policy; \линияя на поведение line of conduct, course (of action), path; нова \линияя new departure;
  4. (за чертане) ruler; сметачна \линияя slide-rule;
  5. ( фигура) figure; пазя \линияя keep down o.’s weight, keep slim, diet, slim;
  6. ( родствена) side, line of descent; възходяща/низходяща \линияя ascending/descending line; по бащина \линияя on o.’s father’s side, in the male line of descent, on the paternal side; по майчина \линияя on o.’s mother’s side, on the maternal side, in the female line; пряка \линияя direct line of descent; съребрена \линияя collateral/transversal line; • аз съм на \линияя it’s my turn; бележка под \линияя footnote; в общи \линияи in broad outlines; to all intents (and purposes); по всички \линияи all along the line, in every respect; по профсъюзна \линияя through the trade unions; along trade union lines.
  * * *
  mark (стартова); line: a boundary линия - гранична линия; rule; ruler; scale; score; streak
  * * *
  1. (в) права ЛИНИЯ (in) a straight line 2. (за чертане) ruler 3. (поведение, политика) line, course;policy 4. (път) line;route;track 5. (родствена) side, line of descent 6. (фигура) figure 7. line (и мат., воен.) 8. no майчина ЛИНИЯ on o.'s mother's side, on the maternal/distaff side, in the female line 9. Български въздушни линии Bulgarian Airlines 10. ЛИНИЯ на най-малкото съпротивление a line of least resistance 11. ЛИНИЯ на поведение a line of conduct, course, path 12. аз съм на ЛИНИЯ it's my turn 13. бележка под ЛИНИЯ footnote 14. брегова ЛИНИЯ coastline 15. в общи линии in broad outlines 16. въздушна ЛИНИЯ air-route 17. гранична ЛИНИЯ a boundary line 18. крива ЛИНИЯ curve 19. нова ЛИНИЯ a new departure 20. околовръстна ЛИНИЯ a circular railway 21. пазя ЛИНИЯ keep down o.'s weight, keep slim, diet, slim 22. по бащина ЛИНИЯ on o.'s father's side, in the male line of descent, on the paternal side 23. по всички линии all along the line, in every respect 24. по въздушна/права ЛИНИЯ in a bee-line, as the crow flies 25. по женска ЛИНИЯ on o.'s wife's side 26. по профсъюзна ЛИНИЯ through the trade unions;along trade union lines 27. пряка ЛИНИЯ a direct line of descent 28. сигнал за свободна ЛИНИЯ тел. dial tone 29. сметачна ЛИНИЯ slide-rule 30. трамвайна/жп. ЛИНИЯ a tram/railway line

  Български-английски речник > линия

 • 7 чертая права с помощта на линия

  rule a line

  Български-Angleščina политехнически речник > чертая права с помощта на линия

 • 8 прав

  (изправен) upright, erect
  (неседнал) standing; unseated
  (за яка) stand-up
  с прави рамена square-shouldered
  седя прав sit upright (on o.'s chair), ( като бастун) hold o.s. bolt upright; hold o.s. straight as a ram-rod
  дървото стои право the tree stands upright
  права линия a straight/right line, ( въздушна) an air line
  по права линия in a direct/straight line; as the crow flies
  право насочване воен. direct laying
  най- правият път the shortest route
  прав ток ел. a direct/continuous/unidirectional current
  под прав ъгъл at right angles (to)
  2. прен. (който има право, правилен) right
  прав съм be right/in the right
  не съм прав be wrong/in the wrong
  може и да не съм прав I may be wrong; I speak under correction
  не съм ли прав? I'm right, am I not?
  прав път прен. a right course
  на прав път съм be on the right track (и прен.)
  излизам прав prove to be riant, be proved right, it turned out I was right
  права приказка a truer word was never spoken
  3. прен. (справедлив, законен) right; rightful
  (за човек, дело) just
  право е да сте осведомени за това it is right that you should know this
  той не беше стиснат, което си е право he wasn't stingy, I'll say that for him; he wasn't stingy, to give him his due
  което си е право- право what's right is right, and what's wrong is wrong
  за права бога in all innocence
  прав ти път nobody is keeping you; good riddance
  * * *
  прил.
  1. ( без извивки) straight; unbent; rectilinear, rectilineal; ( изправен) upright, erect; ( неседнал) standing; unseated; (за яка) stand-up; най-\правият път the shortest route; по \права линия in a direct/straight line; as the crow files; под \прав ъгъл at right angles (to); \прав ток ел. a direct/continuous/unidirectional current; \право насочване воен. direct laying; с \прави рамена square-shouldered; седя \прав sit upright (on o.’s chair), ( като бастун) hold o.s. bolt upright; hold o.s. straight as a ram-rod; стоя \прав stand;
  2. прен. ( който има право; правилен) right; влизам в \правия път (за престъпник и пр.) go straight; за себе си си \прав you’re right from your point of view; излизам \прав prove to be right, be proved right, it turned out I was right; на \прав път съм be on the right track (и прен.); не съм ли \прав като мисля, че … am I not right in thinking that …; не съм на \прав път разг. bark up the wrong tree; не съм \прав be wrong/in the wrong; \прав съм be right/in the right;
  3. прен. ( справедлив, законен) right; rightful; което си е \право in all fairness; той не беше стиснат, което си е \право he wasn’t stingy, to give him his due; • \прав ти път nobody is keeping you; good riddance.
  * * *
  erect (изправен); direct (директен); direct (за ток) ; right{rait}:a прав angle - прав ъгъл, You are прав, it is too late. - Прав си, прекалено късно е.; standing; straight (без извивки): прав hair - права коса, Can you walk in a прав line? - Можеш ли да вървиш по права линия?; swerveless; unseated (не седнал); be wrong - не съм прав (греша)
  * * *
  1. (без извивки) straight 2. (за коса и) lank 3. (за линия и) right 4. (за човек, дело) just 5. (за яка) stand-up 6. (изправен) upright, erect 7. (неседнал) standing;unseated 8. ПРАВ път прен. a right course 9. ПРАВ съм be right/in the right 10. ПРАВ ти път nobody is keeping you; good riddance 11. ПРАВ ток ел. a direct/continuous/ unidirectional current 12. ПРАВa линия a straight/right line, (въздушна) an air line 13. ПРАВa приказка a truer word was never spoken 14. ПРАВo насочване воен. direct laying 15. ПРАВо е да сте осведомени за това it is right that you should know this 16. дървото стои ПРАВo the tree stands upright 17. за ПРАВа бога in all innocence 18. излизам ПРАВ prove to be riant, be proved right, it turned out I was right 19. което си е ПРАВо- ПРАВо what's right is right, and what's wrong is wrong 20. може и да не съм ПРАВ I may be wrong;I speak under correction 21. на ПРАВ път съм be on the right track (и прен.) 22. най-ПРАВият път the shortest route 23. не съм ПРАВ be wrong/in the wrong 24. не съм ли ПРАВ ? I'm right, am I not? 25. пo ПРАВa линия in a direct/ straight line;as the crow flies 26. под ПРАВ ъгъл at right angles (to) 27. правилен) right 28. прен. (който има право 29. прен. (справедлив, законен) right;rightful 30. с ПРАВи рамена square-shouldered 31. седя ПРАВ sit upright (on o.'s chair), (като бастун) hold o.s. bolt upright;hold o.s. straight as a ram-rod 32. стоя ПРАВ stand 33. той не беше стиснат, което си е ПРАВо he wasn't stingy, I'll say that for him;he wasn't stingy, to give him his due

  Български-английски речник > прав

 • 9 наследяване

  inheriting, inheritance; succession
  право на наследяване юр. succession; inheritableness
  наследяване по права линия lineal inheritance
  * * *
  наследя̀ване,
  ср., само ед. inheriting, inheritance; succession; \наследяване в резултат на смърт succession on death; \наследяване по права линия lineal inheritance; право на \наследяване юр. succession; inheritableness; remainder.
  * * *
  heirdom; inheritance
  * * *
  1. inheriting, inheritance;succession 2. НАСЛЕДЯВАНЕ по права линия lineal inheritance 3. право на НАСЛЕДЯВАНЕ юр. succession;inheritableness

  Български-английски речник > наследяване

 • 10 пазя

  guard, protect, keep, preserve (from); safeguard (against); stand guard (over)
  (грижа се за) take care of, look after; keep an eye on
  (права) protect, safe-guard
  пазя стража keep/stand guard (over)
  пазя за be on the watch for
  пазя за себе си keep to o.s.
  пазя ревниво правата си be jealous of o.'s rights
  пазя най-ревниво preserve most jealously
  пазя сянка на keep the sun from
  пазя от зло keep (s.o.) from evil
  давам някого/нещо някому да го пази give s.o./s.th. into s.o's charge
  накарвам някого да се пази put s.o. on his guard (от against)
  пазя стадо guard/keep a flock, keep a flock together
  пазя мост guard a bridge
  пазя череши от птици keep birds off cherries
  пазя документ keep a document
  пазя в музей preserve in a museum
  пазя си джобовете guard o.'s pockets
  пазя си здравето take care of/look after/preserve o.'s health; keep fit
  пазя си очите spare o.'s eyesight
  пазя диета be on/follow a diet, diet
  пазя репутацията си maintain o.'s reputation
  пазя линия slim
  пазя си нервите spare o.'s nerves
  пазя си честта safeguard o.'s honour (от against)
  пазя си достойнството guard/maintain o.'s dignity
  пазя си интересите look after/safeguard o.'s interests
  пазя своето hold on to what is o.'s own
  пазя си хлебеца прен. hang to o.'s job
  пазя тишина keep/maintain silence
  пазя чистота в keep (s.th.) clean
  пазя чистотата на език keep a language pure
  пазя спомен за preserve/retain a memory of; cherish
  пазя за спомен keep as a souvenir
  пазя едноминутно мълчание keep a moment of silence (in memory of)
  пазя тайна keep a secret
  пазя в тайна keep (s.th.) secret
  пазя в пълна тайна keep (s.th.) dead secret
  пазя традиция guard a tradition
  пазя неутралитет observe neutrality, keep neutral
  пазя стаяга/леглото keep/be confined to o.'s room/bed
  пази боже God forbid
  господ да ме пази God pro-serve/guard me (от from)
  пазя се (грижа се за себе си) take care of/look after o.s.
  пазя се от be careful of, keep away from/clear of, beware of, steer clear of
  (избягвам) avoid, shun
  пазя се от слънцето keep out of the sun
  пази се да не те излъже look out that he doesn't deceive/cheat you
  пазя се да не сбъркам guard against error
  пазя се да не настина try not to catch cold
  пази се да не настинеш see that you don't catch cold
  пазясе от някого като от чума shun s.o. like the plague
  пази се! take care! look/watch out! look ahead! пазете се от боята! wet/fresh paint! пазете се от кучето! beware of/mind the dog! пази се от колите mind the cars
  * * *
  па̀зя,
  гл., мин. св. деят. прич. па̀зил guard, protect, keep, preserve (from); ( поддържам) keep, maintain; ( грижа се за) take care of, look after; keep an eye on; ( спазвам) observe; ( права) protect, safeguard; Господ да ме пази God preserve/guard me (от from); давам някого/нещо някому да го пази give s.o./s.th. into s.o.’s charge; накарвам някого да се пази put s.o. on his guard (от against); пази боже God forbid; \пазя в пълна тайна keep (s.th.) dead secret; \пазя в тайна keep (s.th.) secret; \пазя диета be on/follow a diet, diet; \пазя едноминутно мълчание keep a moment of silence (in memory of); \пазя за be on the watch for; \пазя за себе си keep to o.’s; \пазя за спомен keep as a souvenir; \пазя здравето си take care of/look after health; keep fit; \пазя интересите си look after/safeguard o.’s interests; \пазя линия slim; \пазя нервите си spare o.’s nerves; \пазя неутралитет observe neutrality, keep neutral; \пазя очите си spare o.’s eyesight; \пазя ревниво правата си be jealous of o.’s rights; \пазя репутацията си maintain o.’s reputation; \пазя своето hold on to what is o.’s own; \пазя спомен за retain a memory of; cherish; \пазя стаята/леглото keep/be confined to o.’s room/bed; \пазя сянка на keep the sun from; \пазя череши от птици keep birds off cherries; \пазя честта си safeguard o.’s honour (от against); \пазя чистотата на език keep a language pure;
  \пазя се ( грижа се за себе си) take care of/look after o.’s; пазете се от боята! wet/fresh paint! пазете се от кучето! beware of/mind the dog! пази се! take care! look/watch out! look ahead! пази се да не настинеш see that you don’t catch cold; пази се да не те излъже look out that he doesn’t deceive/cheat you; \пазя се от be careful of, keep away from/clear of, beware of, steer clear of; ( вземам мерки срещу) guard (o.’s) against; ( избягвам) avoid, shun; \пазя се от някого като от чума shun s.o. like the plague; \пазя се от слънцето keep out of the sun.
  * * *
  keep: пазя silence - пазя тишина, пазя the room clean. - Пази стаята чиста.; protect:You have to пазя your health. - Трябва да пазиш здравето си.; beware (се): пазя of strangers - Пази се от непознати; mind; conserve; flank (воен.); guard (охранявам); ward (книж.); watch; observe: пазя neutrality - пазя неутралитет
  * * *
  1. (вземам мерки срещу) guard (о. s.) against 2. (грижа се за) take care of, look after;keep an eye on 3. (избягвам) avoid, shun 4. (права) protect, safe-guard 5. (спазвам) observe 6. guard, protect, keep, preserve (from);safeguard (against);stand guard (over) 7. ПАЗЯ в музей preserve in a museum 8. ПАЗЯ в пълна тайна keep (s.th.) dead secret 9. ПАЗЯ в тайна keep (s.th.) secret 10. ПАЗЯ диета be on/follow a diet, diet 11. ПАЗЯ документ keep a document 12. ПАЗЯ едноминутно мълчание keep a moment of silence (in memory of) 13. ПАЗЯ за be on the watch for 14. ПАЗЯ за себе си keep to o.s. 15. ПАЗЯ за спомен keep as a souvenir 16. ПАЗЯ линия slim 17. ПАЗЯ мост guard a bridge 18. ПАЗЯ най-ревниво preserve most jealously 19. ПАЗЯ неутралитет observe neutrality, keep neutral 20. ПАЗЯ от зло keep (s.o.) from evil 21. ПАЗЯ ревниво правата си be jealous of o.'s rights 22. ПАЗЯ репутацията си maintain o.'s reputation 23. ПАЗЯ своето hold on to what is o.'s own 24. ПАЗЯ се (грижа се за себе си) take care of/look after o.s. 25. ПАЗЯ се да не настина try not to catch cold 26. ПАЗЯ се да не сбъркам guard against error 27. ПАЗЯ се от be careful of, keep away from/clear of, beware of, steer clear of 28. ПАЗЯ се от слънцето keep out of the sun 29. ПАЗЯ си джобовете guard o.'s pockets 30. ПАЗЯ си достойнството guard/maintain o.'s dignity 31. ПАЗЯ си здравето take care of/look after/preserve o.'s health;keep fit 32. ПАЗЯ си интересите look after/ safeguard o.'s interests 33. ПАЗЯ си нервите spare o.'s nerves 34. ПАЗЯ си очите spare o.'s eyesight 35. ПАЗЯ си хлебеца прен. hang to o.'s job 36. ПАЗЯ си честта safeguard o.'s honour (от against) 37. ПАЗЯ спомен за preserve/retain a memory of;cherish 38. ПАЗЯ стадо guard/keep a flock, keep a flock together 39. ПАЗЯ стаяга/леглото keep/be confined to o.'s room/bed 40. ПАЗЯ стража keep/stand guard (over) 41. ПАЗЯ сянка на keep the sun from 42. ПАЗЯ тайна keep a secret 43. ПАЗЯ тишина keep/maintain silence 44. ПАЗЯ традиция guard a tradition 45. ПАЗЯ череши от птици keep birds off cherries 46. ПАЗЯ чистота в keep (s.th.) clean 47. ПАЗЯ чистотата на език keep a language pure 48. ПАЗЯ(поддържам) keep, maintain 49. ПАЗЯce от някого като от чума shun s.o. like the plague 50. господ да ме пази God pro-serve/guard me (от from) 51. давам някого/ нещо някому да го пази give s.o./s.th. into s.o's charge 52. накарвам някого да се пази put s.o. on his guard (от against) 53. пази боже God forbid 54. пази се да не настинеш see that you don't catch cold 55. пази се да не те излъже look out that he doesn't deceive/cheat you 56. пази се! take care! look/watch out! look ahead! пазете се от боята! wet/fresh paint! пазете се от кучето! beware of/mind the dog! пази се от колите mind the cars

  Български-английски речник > пазя

См. также в других словарях:

 • Линия Кэйо — Не следует путать с Линия Кэйё.      Линия Кэйо 京王線 Keio Line …   Википедия

 • Линия жизни (рассказ) — Линия жизни Life Line Жанр: Научная фантастика Автор: Роберт Хайнлайн Язык оригинала: английский Год написания: 1939 …   Википедия

 • Линия Керзона — и изменения территории Польши …   Википедия

 • ЛИНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ — линия на географических картах и на поверхности Земли, проведенная на основе международных договоров о границах или на основе законов государств (например, в отношении границ территориальных вод, соприкасающихся с открытым морем). Л.г.г.… …   Юридическая энциклопедия

 • ЛИНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ — линия на географических картах и на поверхности Земли, проведенная на основе международных договоров о границах или на основе законов государств (например, в отношении границ территориальных вод, соприкасающихся с открытым морем). Л.г.г.… …   Энциклопедический словарь экономики и права

 • Линия Мак-Магона — В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете …   Википедия

 • Линия Шеварднадзе — Бейкера — Соглашение между СССР и США о линии разграничения морских пространств или USA/USSR Maritime Boundary Agreement [1](используются также наименования Соглашении о Линии Шеварднадзе Бейкера или Baker Shevardnadze line agreement))  соглашение между… …   Википедия

 • Линия Кёрзона — …   Википедия

 • ФИЛОСОФИЯ ПРАВА —         наука о наиболее общих теоретико мировоззренч. проблемах правоведения и государ ствоведения. От юридич. наук, изучающих конкретные правовые системы, отличается тем, что ставит и решает эти проблемы на филос. уровне.         Ф. п.… …   Философская энциклопедия

 • Исходная линия — Морские зоны в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Исходная линия  в морском праве, линия, от которой отсчитываются т …   Википедия

 • Ассоциация международного права — International Law Association Тип международная организация Год основания 1873 году …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»