Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

(отворена)

 • 1 отворена верига

  open chain
  open loop
  open chains
  open circuit
  open circuits
  open loops

  Български-Angleščina политехнически речник > отворена верига

 • 2 отворена вселена

  open universe
  open universes

  Български-Angleščina политехнически речник > отворена вселена

 • 3 отворена подпрограма

  open subroutine
  open subroutines

  Български-Angleščina политехнически речник > отворена подпрограма

 • 4 отворена програма

  изч.
  open programme
  изч.
  open programmes

  Български-Angleščina политехнически речник > отворена програма

 • 5 отворена пукнатина в скала

  геол.
  crevice

  Български-Angleščina политехнически речник > отворена пукнатина в скала

 • 6 отворена рамка

  open frame
  open frames

  Български-Angleščina политехнически речник > отворена рамка

 • 7 отворена система

  open system
  open systems

  Български-Angleščina политехнически речник > отворена система

 • 8 отворена тръба

  open pipe
  open pipes

  Български-Angleščina политехнически речник > отворена тръба

 • 9 конфигурация с отворена обвивка

  open-shell configuration
  open-shell configurations

  Български-Angleščina политехнически речник > конфигурация с отворена обвивка

 • 10 регулиране с отворена верига

  open-loop control
  open-loop controls

  Български-Angleščina политехнически речник > регулиране с отворена верига

 • 11 врата

  1. door
  (голяма, на затвор, игрище, гробище и пр.) gates
  врата на шлюз lock-gate
  врата към прен. a gateway to
  входна/предна врата a front door
  задна врата a back door
  външна/пътна врата a street door
  двойна врата folding door(s)
  двукрила врата a two-leaved door
  на вратата at the door, ( в рамката на вратата) in the doorway
  от вратата from the doorway
  при закрити врата behind closed doors, юр. in camera
  влизам през вратата enter at/by the door
  затварям вратата за неща прен. shut the door on s.th.
  затварям вратата след някого shut the door on s.o.
  затварям вратата след себе си shut the door after one
  затварям вратата под носа на shut the door against/on s.o., shut the door in s.o.'s face
  излизам на вратата appear at o.'s/the door
  отварям вратата за прен. open the door for/to
  отварям широко вратите за прен. throw open the door to
  оставам вратата отворена прен. keep open an avenue
  посочвам някому вратата turn s.o. out, show s.o. the door
  ходя по чуждите врати work in other people's houses
  2. сп. goal
  * * *
  врата̀,
  ж., -ѝ 1. door; ( вратня) gate; ( голяма, на затвор, игрище, гробище и пр.) gates; влизам през \вратаата enter at/by the door; в рамката на \вратаата in the doorway; \вратаа към прен. gateway to; \вратаа на шлюз lock-gate; входна/предна \вратаа front door; външна/пътна \вратаа street door; въртяща се \вратаа revolving door; двойна \вратаа folding door(s); двукрила \вратаа two-leaved door; затварям \вратаата за нещо прен. shut the door on s.th.; затварям \вратаата под носа на shut the door against/on s.o., shut the door in s.o.’s face; излизам на \вратаата appear at o.’s/the door; “ летяща\вратаа swing door; на \вратаата at the door; насилвам \вратаата smash in the door; оставям \вратаата отворена прен. keep open an avenue; отварям широко \вратаите за прен. throw open the door to; плъзгаща се \вратаа sliding door; посочвам някому \вратаата turn s.o. out, show s.o. the door; при закрити \вратаи behind closed doors; юр. in camera; разбивам отворена \вратаа force an open door; рамка на \вратаа door-frame; тапицирана \вратаа padded door;
  2. спорт. goal.
  * * *
  door: a front врата - входна врата; gate; gateway (сп.); portal; water- gate (на шлюз)
  * * *
  1. (вратня) gate 2. (голяма, на затвор, игрище, гробище и пр.) gates: ВРАТА на шлюз lock-gate 3. door 4. ВРАТА към прен. a gateway to: рамка на ВРАТА door-frame 5. влизам през ВРАТАта enter at/by the door 6. входна/предна ВРАТА а front door 7. въртяща се ВРАТА a revolving door 8. двойна ВРАТА folding door(s): плъзгаща се ВРАТА a sliding door 9. двукрила ВРАТА a two-leaved door 10. задна ВРАТА a back door: външна/ пътна ВРАТА a street door 11. затварям ВРАТАта за неща прен. shut the door on s.th. 12. затварям ВРАТАта под носа на shut the door against/on s. o., shut the door in s.o.'s face 13. затварям ВРАТАта след някого shut the door on s. о. 14. затварям ВРАТАта след себе си shut the door after one 15. излизам на ВРАТАта appear at o.'s/the door 16. на ВРАТАта at the door, (в рамката на ВРАТАта) in the doorway 17. оставам ВРАТАта отворена прен. keep open an avenue 18. от ВРАТАта from the doorway: при закрити ВРАТА behind closed doors, юр. in camera 19. отварям ВРАТАта за прен. open the door for/to 20. отварям широко вратите за прен. throw open the door to 21. посочвам някому ВРАТАта turn s. o. out, show s. o. the door 22. разбивам отворена ВРАТА force an open door: ходя по чуждите врати work in other people's houses 23. сn. goal

  Български-английски речник > врата

 • 12 отворен

  1. open
  бот. (за лист и пр.) patent
  отворен за посетители open to the public
  с отворена уста with o.'s mouth open, ( зяпнал) open-mouthed
  риза с отворена яка an open-neck shirt
  с отворени очи вж. око
  отворено писмо post-card, (във вестник и пр.) an open letter
  с широко отворени очи with o.'s eyes wide open
  отворени прегръдки outstretched arms
  ходя с отворен чадър carry an umbrella up
  2. (за човек) bright; smart; wide-awake, alert; sociable
  3. (за цвят) bright
  * * *
  отво̀рен,
  мин. страд. прич. (и като прил.)
  1. open; бот. (за лист и пр.) patent; \отворен за посетители open to the public; ( зяпнал) open-mouthed; \отворени очи with o.’s eyes wide open; \отворени прегръдки outstretched arms; \отворено писмо post-card, ( във вестник и пр.) open letter; политика на \отворени врати open-door policy; риза с \отворена яка open-neck shirt; с широко ходя с \отворен чадър carry an umbrella up;
  2. (за човек) bright; smart; wide-awake, alert; sociable; неодобр. sl. smart-ass, stuck-up, uppity, snooty;
  3. (за цвят) bright.
  * * *
  open: The exhibition is отворен to the public since... - Изложбата е отворена за посетители от...; patent; patulous; raw (за рана); undone (неприключен); wide (фон.) exposed
  * * *
  1. (за цвят) bright 2. (за човек) bright;smart;wide-awake, alert;sociable 3. c ОТВОРЕНа уста with o.'s mouth open, (зяпнал) open-mouthed 4. open 5. ОТВОРЕН за посетители open to the public 6. ОТВОРЕНи прегръдки outstretched arms 7. ОТВОРЕНо писмо post-card, (във вестник и пр.) an open letter 8. бот. (за лист и пр.) patent 9. риза с ОТВОРЕНа яка an open-neck shirt 10. с ОТВОРЕНи очи вж. око 11. с широко ОТВОРЕНи очи with o.'s eyes wide open 12. ходя с ОТВОРЕН чадър carry an umbrella up

  Български-английски речник > отворен

 • 13 катафалка

  hearse; mourning-coach
  (отворена) catafalque
  * * *
  катафа̀лка,
  ж., -и hearse; mourning-coach; ( отворена) catafalque.
  * * *
  catafalque (отворена); mourning-coach
  * * *
  1. (отворена) catafalque 2. hearse;mourning-coach

  Български-английски речник > катафалка

 • 14 рана

  wound; sore
  отворена рана a gaping wound
  жива рана a running sore/wound; a lacerated wound
  рана от продължително лежане мед. decubitus (ulcer)
  рана от куршум a bullet wound
  рана от нож a stab wound
  рана от сабя swordcut
  рана в ръката/крака a wound in the arm/leg
  нанасям рана на inflict a wound on
  поставям/слагам пръст на раната put o.'s finger on the sore place
  * * *
  ра̀на,
  ж., -и wound; sore; дълбока \ранаа gash; жива \ранаа running sore/wound; lacerated wound; нанасям \ранаа на inflict a wound on; незараснала \ранаа green wound; отворена \ранаа gaping wound; повърхностна \ранаа flesh wound; \ранаа от нож stab wound; \ранаа от продължително лежане мед. decubitus (ulcer); \ранаа от сабя swordcut; стари \ранаи прен. old sores; • слагам пръст в \ранаата put o.’s finger on the sore place.
  * * *
  wound: vital рана - смъртоносна рана, a gaping рана - отворена рана, a bullet рана - рана от куршум; cut; hurt; incision; sore{sO;}
  * * *
  1. wound;sore 2. РАНА в ръката/крака a wound in the arm/leg 3. РАНА от куршум a bullet wound 4. РАНА от нож a stab wound 5. РАНА от продължително лежане мед. decubitus (ulcer) 6. РАНА от сабя swordcut 7. дълбока РАНА gash 8. жива РАНА a running sore/wound;a lacerated wound 9. нанасям РАНА на inflict a wound on 10. незараснала РАНА a green wound 11. отворена РАНА a gaping wound 12. повърхностна РАНА a flesh-wound 13. поставям/слагам пръст на РАНАта put o.'s finger on the sore place

  Български-английски речник > рана

 • 15 уста

  1. mouth
  зоол. osculum
  (отвор) mouth, opening, aperture
  не слага вино в уста he never touches wine
  с пълна уста with o.'s mouth full
  запушвам някому устата (буквално) gag s.o., прен. stop s.o.'s mouth, snub s.o., take s.o. down (a peg or two), put s.o. to silence; shut s.o. up
  не си отварям устата never open o.'s lips/mouth
  държа/затварям си устата hold o.'s tongue, button up o.'s mouth
  дръж/затваряй/събирай си устата shut up, ( грубо) hold your jaw
  отвори уста да каже he opened his lips to say
  правя си уста та за drop a gentle hint about, fish for, angle for
  устата му не спира he talks nineteen to the dozen
  с половин уста reluctantly, half-heartedty
  има голяма уста he is boastful, he talks big
  имам уста да кажа have the cheek to say
  с кои уста да му кажа? how can I tell him?
  нямаш ли уста да му кажеш? you've got a tongue in your head, why don't you speak out?
  уста има, език няма he's as good as dumb, he never opens his mouth
  2. (колко яде) (be') grudge s.o. every bite/every morsel/the bread he eats
  3. (слушам с внимание) hang on s.o.'s lips
  4. (угоднича) be at s.o.'s beck and call
  зяпам някого в устата listen to s.o. with bated breath, listen spellbound
  отварям една уста fly out (at s.o.). give s.o. a lick with the rough side of o.'s tongue
  сливи ли имаш в устата? why don't you speak up?
  от уста на уста from mouth to mouth
  взе ми думите от устата he took the words out of my mouth
  въртеше ми се на устата it was on the tip of my tongue
  влизам на хората в устата start people talking, give food for gossip
  кривя си устата tell a lie, lie; be unfair
  не е за неговата уста лъжица he is not up to it
  не е за всяка уста лъжица it isn't a job for just anybody, it isn't everybody's cup of tea
  оставам с пръст в уста та be left stranded/empty-handed, ам. sl. get the cheese
  оставам на топа на устата have to bear the brunt, stand in the breach
  уста та му мирише на мляко, има жълто около устата he is green, he is not yet dry behind the ears
  хвали ме уста blow o.'s own trumpet
  плюли са си в устата they both/all say the very same thing
  5. master, craftsman
  * * *
  уста̀,
  ж., само ед. mouth; зоол. osculum; ( отвор) mouth, opening, aperture; взе ми думите от \устата he took the words out of my mouth; влизам на хората в \устата start people talking, give food for gossip; гледам някого в \устата
  1. ( колко яде) (be)grudge s.o. every bite/every morsel/the bread he eats;
  2. ( слушам с внимание) hang on s.o.’s lips;
  3. ( угоднича) be at s.o.’s beck and call; дръж/затваряй си \устата shut up, (грубо) hold your jaw; държа/затварям си \устата hold o.’s tongue, button up o.’s mouth; запушвам някому \устата ( буквално) gag s.o., прен. stop s.o.’s mouth, snub s.o., take s.o. down (a peg or two), put s.o. to silence; зяпам някого в \устата listen to s.o. with bated breath, listen spellbound; изплъзна ми се от \устата I blurted it out; има голяма \уста he is boastful, he talks big; имам \уста да кажа have the cheek to say; кривя си \устата tell a lie, lie; be unfair; не е за всяка \уста лъжица it isn’t a job for just anybody, it isn’t everybody’s cup of tea; не е за неговата \уста лъжица he is not up to it; не слагам в \уста not touch; не съм сложил нищичко в \уста I haven’t eaten/had a bite; нямаш ли \уста да му кажеш? you’ve got a tongue in your head, why don’t you speak out? оставам на топа на \устата have to bear the brunt, stand in the breach; оставам с отворена \уста stand agape, gape; оставам с пръст в \устата be left stranded/empty-handed, be left with o.’s finger in o.’s mouth, амер. sl. get the cheese; отварям една \уста fly out (at s.o.), give s.o. a lick with the rough side of o.’s tongue; плюли са си в \устата they both/all say the very same thing; похвала с половин \уста faint praise; правя си \устата за drop a gentle hint about, fish for, angle for; с коя \уста да му кажа? how can I tell him? с половин \уста reluctantly, half-heartedly; сливи ли имаш в \устата? why don’t you speak up? \уста има, език няма he’s as good as dumb, he never opens his mouth; \устата му мирише на мляко, има жълто около \устата he is green, he is not yet dry behind the ears; \устата му не спира he talks nineteen to the dozen, he talks his head off.
  ——————
  неизм. остар. ( пред собств. име) master, craftsman.
  * * *
  mouth ; osculum (зоол.); mug ; stand agape - оставам с отворена уста; Hold your tongue! - Затваряй си устата!
  * * *
  1. (отвор) mouth, opening, aperture 2. 1 mouth 3. 2) (колко яде) (be') grudge s.o. every bite/every morsel/the bread he eats 4. 3) (слушам с внимание) hang on s.o.'s lips 5. 4) (угоднича) be at s.o.'s beck and call 6. 5 master, craftsman 7. УСТА има, език няма he's as good as dumb, he never opens his mouth 8. УСТА та му мирише на мляко, има жълто около УСТАта he is green, he is not yet dry behind the еars 9. УСТАта му не спира he talks nineteen to the dozen 10. взе ми думите от УСТАта he took the words out of my mouth 11. влизам на хората в УСТАтa start people talking, give food for gossip 12. въртеше ми се на УСТАта it was on the tip of my tongue 13. гледам някого в УСТАта 14. дръж/ затваряй/събирай си УСТАта shut up, (грубо) hold your jaw 15. държа/затварям си УСТАта hold o.'s tongue, button up o.'s mouth 16. запушвам някому УСТАта (буквално) gag s.o., прен. stop s.o.'s mouth, snub s.o., take s.o. down (a peg or two), put s.o. to silence;shut s.o. up 17. зоол. osculum 18. зяпам някого в УСТАта listen to s.o. with bated breath, listen spellbound 19. изплъзна ми се от УСТАта I blurted it out 20. има голяма УСТА he is boastful, he talks big 21. имам УСТА да кажа have the cheek to say 22. кривя си УСТАта tell a lie, lie;be unfair 23. не е за всяка УСТА лъжица it isn't a job for just anybody, it isn't everybody's cup of tea 24. не е за неговата УСТА лъжица he is not up to it 25. не си отварям УСТАта never open o.'s lips/mouth 26. не слага вино в УСТА he never touches wine 27. не слагам в УСТА not touch 28. не съм сложил нищичко в УСТА I haven't eaten/had a bite 29. нямаш ли УСТА да му кажеш? you've got a tongue in your head, why don't you speak out? 30. оставам на топа наУСТАта have to bear the brunt, stand in the breach 31. оставам с отворена УСТА stand agape, gape 32. оставам с пръст в УСТА та be left stranded/empty-handed, ам. sl. get the cheese 33. от УСТА на УСТА from mouth to mouth 34. отварям една УСТА fly out (at s.o.). give s.o. a lick with the rough side of o.'s tongue 35. отвори УСТА да каже he opened his lips to say 36. плюли са си в УСТАта they both/all say the very same thing 37. похвала с половин УСТА faint praise 38. правя си УСТА та за drop a gentle hint about, fish for, angle for 39. с кои УСТА да му кажа? how can I tell him? 40. с половин УСТА reluctantly, half-hеartedty 41. с пълна УСТА with o.'s mouth full 42. сливи ли имаш в УСТАта? why don't you speak up? 43. хвали ме УСТА blow o.'s own trumpet

  Български-английски речник > уста

 • 16 карета

  carriage
  * * *
  карѐта,
  ж., -и carriage; ( отворена) victoria.
  * * *
  carriage: Kings usually use каретаs. - Кралете обикновено използват карети.; coach; stagecoach
  * * *
  1. (отворена) victoria 2. carriage

  Български-английски речник > карета

 • 17 държа

  1. hold, keep/have hold of
  (не изпускам) retain hold of
  дръж здраво! hold tight! държа те! I've got you, I am holding you! държанещо в ръцете си hold s.th. (in o.'s hands)
  държа някого за ръка hold s.o. by the hand
  държа някого на скута си have/hold s.o. on o.'s lap
  2. (хващам) take/get hold of
  3. (крепя) support, carry/bear the weight
  гредата държи целия покрив the beam carries the weight of/supports the whole roof
  4. (пазя, съхранявам) keep
  държа нещо в тайна keep s.th. secret
  държа в неведение keep in the dark
  държа нещо топло keep s.th. warm
  държа някого у дома keep s.o. indoors/at home/in o.'s house
  държа някого е плен hold/keep s.o. prisoner
  къде държите захарта? where do you keep the sugar?
  държа под око keep an eye on. watch
  5. (владея, имам власт над) hold, occupy
  държа някого в ръцете си прен. have s.o. in o.'s power, have a hold on s.o, have s.o. in the palm of o.s hand
  6. (разпореждам се-в жилище и пр.) keep, occupy, have
  държа магазин keep/run a shop
  докато той държеше къщата during his occupation of the house
  7. (наемам работници и пр.) employ; keep; maintain
  държа на служба/работа employ
  държи двама слуги he keeps/employs two servants
  дръж в дясно! keep to the right! държа посока на запад steer west
  държа посоката hold on o.'s course
  9. (настоявам) insist (на on с ger.), hold firmly (to), make it a point (to с inf.)
  be keen (on с ger.)
  be anxious (to с inf.)
  държа тази врата да стон отворена I insist that this door be kept open
  държа да отида I insist on going, I am bent/keen on going
  не държа да отида I am not keen on going. I don't mind if
  държа да ви кажа I must tell you
  много държат да се спазва тази традиция they are most anxious that this tradition should be kept
  той държи да се извини he is anxious to apologize
  държа на своето hold o.'s own
  държа на становището си stick to o.'s guns
  държа на правата си stick up/stand up for o.'s rights; stand upon o.'s rights
  10. (ценя) value, prize, set great store (на by), think highly (of)
  много държа на някого think highly of s.o.
  той не държи на he does not care about
  държа реч/сказка make/deliver a speech/a lecture
  държа изпит sit for/go in for/take an examination
  държа на думата си be true to/respect/keep o.'s word
  държа на обещанието си stand by/keep o.'s promise
  държа някого отговорен hold s.o. responsible
  държа положението have the situation well in hand
  държа здраво rule with an iron hand; keep a tight rein on
  държа бас bet, make a bet
  бас държа! I'll bet my boot/hat; you bet your life
  държа си езика hold o.'s tongue, sl. shut o.'s face (вж.език)
  дръж си езика/устата! sl. shut up! hold/stop your jaw! keep your trap shut! държа сметка за take account of, take into account, consider
  държа сметка на някого call s.o. to account, keep tabs on s.o., hold s.o. responsible
  тичам, колкото ми сили държат run as fast as o.'s legs will carry one
  държа на някого палтото help s.o. on with his coat
  държа връзка с вж. връзка
  държа в течение вж. течение
  държа нечия страна side with s.o.
  * * *
  държа̀,
  гл.
  1. hold, keep/have hold of; (не изпускам) retain hold of; дръж здраво! hold tight! \държа някого за ръка hold s.o. by the hand; \държа някого на скута си have/hold s.o. on o.’s lap; \държа те! I’ve got you, I am holding you!;
  2. ( хващам) take/get hold of; дръж! (на куче) at him! ( при подаване) here you are! take this! ( при хвърляне) catch! дръжте го! go for him! дръжте крадеца! stop thief! hold! catch! stop (thief)!;
  3. ( крепя) support, carry/bear the weight; гредата държи целия покрив the beam carries the weight of/supports the whole roof;
  4. ( пазя, съхранявам) keep; \държа в неведение keep in the dark; \държа нещо в тайна keep s.th. secret; \държа някого в плен hold/keep s.o. prisoner; \държа някого у дома keep s.o. indoors/at home/in o.’s house; \държа под око keep an eye on, watch;
  5. ( владея, имам власт над) hold, occupy; \държа някого в ръцете си прен. have s.o. in the palm of o.s hand; неприятелят държеше града the enemy held the town; той държи цялата власт в ръцете си he has the whole power in his hands;
  6. ( разпореждам се ­ в жилище и пр.) keep, occupy, have; \държа магазин keep/run a shop;
  7. ( наемам работници и пр.) employ; keep; maintain;
  8. ( движа се в дадена посока) keep; дръж вдясно! keep to the right! \държа посока на запад steer west; \държа посоката hold on o.’s course;
  9. ( настоявам) insist (на on с ger.), hold firmly (to), make it a point (to с inf.); be keen (on с ger.); be anxious (to с inf.); \държа да ви кажа I must tell you; \държа да отида I insist on going, I am bent/keen on going; \държа на правата си stick up/stand up for o.’s rights; stand upon o.’s rights; \държа на своето hold o.’s own; stand/hold o.’s ground; \държа на становището си stick to o.’s guns; не \държа да отида I am not keen on going, I don’t mind if I don’t go; той държи да се извини he is anxious to apologize;
  10. ( ценя) value, prize, set great store (на by), think highly (of); ( обичам) be fond of, care about, have a fondness for; много \държа на някого think highly of s.o.; той не държи на he does not care about; • бас \държа! I’ll bet my boot/hat; you bet your life; дръж си езика/устата! sl. shut up! hold/stop your jaw! keep your trap shut! \държа бас bet, make a bet; \държа вдясно! keep to the right! \държа връзка с keep in touch/contact (с with); \държа в течение keep s.o. informed/posted/in the picture; \държа здраво rule with an iron hand; keep a tight rein on; \държа изпит sit for/go in for/take an examination; \държа на думата си be true to/respect/keep o.’s word; \държа на обещанието си stand by/keep o.’s promise; \държа на някого палтото help s.o. on with his coat; \държа нечия страна side with s.o.; \държа някого отговорен hold s.o. responsible; \държа положението have the situation well in hand; \държа реч/сказка make/deliver a speech/a lecture; \държа си езика hold o.’s tongue, sl. shut o.’s face; \държа сметка за take account of, take into account, consider; \държа сметка на някого call s.o. to account, keep tabs on s.o., hold s.o. responsible; държи ми влага it keeps me going; I have s.th. to remember; държи ми ( мога) can, be able to, ( имам смелост) have it in one to; have the pluck to; краката ми не ме държат my legs don’t hold me, I am dead beat; тичам, колкото ми сили държат run as fast as o.’s legs will carry one; ще ти държим сметка за това we’ll score it against you;
  \държа се 1. hold (за onto), cling (to); дръж се здраво! hold (on) tight! \държа се здраво hold firm to s.th., cling to s.th.;
  2. ( крепя се) be supported/carried (by); \държа се върху водата float; копчето се държи само на един конец the button is hanging by a thread;
  3. прен. ( имам сили) be active/fit/in good trim; \държа се здраво на краката си keep o.’s legs; stand firm/fast; едва се \държа hang on by o.’s fingertips/fingernails; едва се \държа на краката си my legs won’t hold me, I am ready to drop, I can’t keep upright, I am not steady on my legs; стар е, но се държи there is life in the old dog yet; he is old but is keeping well;
  4. ( съпротивлявам се) be firm, stand/hold/keep/maintain o.’s ground; ( финансово и пр.) keep o.’s head above water; stand fast/firm, resist, hold o.’s own;
  5. ( имам обноски) behave, deport o.s., demean o.s.; дръж се прилично! be good! don’t let yourself down! (за деца) behave yourself! дръж се сериозно! stop fooling! \държа се глупаво behave foolishly; play the fool, act/play the ape; \държа се грубо be rude (to); \държа се далеч от keep clear of, avoid, steer clear of; \държа се зле/нечестно/непорядъчно misbehave; \държа се като мъж act like a man, demean o.s. like a man; \държа се на положение stand on o.’s dignity; \държа се настрана/на разстояние keep away; keep in the background; hold o.s. aloof (от from); \държа се прилично behave (well), have good manners, be well-mannered; (за деца) behave o.s.; \държа се приятелски/недружелюбно be friendly/unfriendly (с to); \държа се с чест/доблестно demean o.s./behave honourably; \държа се строго be strict/severe (с with); \държа се тежко/горделиво be stand-offish; • дръж се! hold on! (не се отчайвай) chin up! never say die! keep smiling! (не отстъпвай!) don’t give in! stick to your guns! много се държи на/за great attention is paid to, they are very strict/particular about.
  * * *
  maintain (персонал); have ; hold: I'm държаing your hand. - Държа те за ръката.; keep: to държа an eye on s.o. - държа някого под око; own: I държа this place. - Аз държа това място.; poise
  * * *
  1. (владея, имам власт над) hold, occupy 2. (движа се в дадена посока) keep 3. (крепя) support, carry/bear the weight 4. (наемам работници и пр.) employ;keep;maintain 5. (настоявам) insist (на on с ger.), hold firmly (to), make it a point (to с inf.) 6. (не изпускам) retain hold of 7. (пазя, съхранявам) keep 8. (разпореждам се-в жилище и пр.) keep, occupy, have 9. (хващам) take/get hold of 10. 1 (ценя) 'value, prize, set great store (на by), think highly (of) 11. 10 don't go 12. be anxious (to с inf.) 13. be keen (on с ger.) 14. hold, keep/have hold of 15. ДЪРЖА бас bet, make a bet 16. ДЪРЖА в неведение keep in the dark 17. ДЪРЖА в течение вж. течение 18. ДЪРЖА връзка с вж. връзка 19. ДЪРЖА да ви кажа I must tell you 20. ДЪРЖА да отида I insist on going, I am bent/keen on going 21. ДЪРЖА здраво rule with an iron hand;keep a tight rein on 22. ДЪРЖА изпит sit for/go in for/take an examination 23. ДЪРЖА магазин keep/run a shop 24. ДЪРЖА на думата си be true to/respect/keep o.'s word 25. ДЪРЖА на някого палтото help s. o. on with his coat 26. ДЪРЖА на обещанието си stand by/keep o.'s promise 27. ДЪРЖА на правата си stick up/stand up for o.'s rights;stand upon o.'s rights 28. ДЪРЖА на своето hold o.'s own 29. ДЪРЖА на служба/работа employ 30. ДЪРЖА на становището си stick to o.'s guns 31. ДЪРЖА нечия страна side with s. o. 32. ДЪРЖА нещо в тайна keep s.th. secret 33. ДЪРЖА нещо топло keep s.th. warm 34. ДЪРЖА някого в ръцете си прен. have s.o. in o.'s power, have a hold on s.o, have s.o. in the palm of o.s hand 35. ДЪРЖА някого е плен hold/keep s. o. prisoner 36. ДЪРЖА някого за ръка hold s. о. by the hand 37. ДЪРЖА някого на скута си have/hold s. o. on o.'s lap 38. ДЪРЖА някого отговорен hold s.o. responsible 39. ДЪРЖА някого у дома keep s. о. indoors/at home/in o.'s house 40. ДЪРЖА под око keep an eye on. watch 41. ДЪРЖА положението have the situation well in hand 42. ДЪРЖА посоката hold on o.'s course. 43. ДЪРЖА реч/сказка make/deliver a speech/a lecture 44. ДЪРЖА си езика hold o.'s tongue, sl. shut o.'s face (вж.език) 45. ДЪРЖА сметка на някого call s. o. to account, keep tabs on s. o., hold s. o. responsible 46. ДЪРЖА тази врата да стон отворена I insist that this door be kept open 47. бас ДЪРЖА ! I'll bet my boot/hat;you bet your life 48. гредата държи целия покрив the beam carries the weight of/supports the whole roof 49. докато той държеше къщата during his occupation of the house 50. дръж в дясно! keep to the right! ДЪРЖА посока на запад steer west 51. дръж здраво! hold tight! ДЪРЖА те! I've got you, I am holding you! ДЪРЖАнещо в ръцете си hold s. th. (in o.'s hands) 52. дръж си езика/устата! sl. shut up! hold/stop your jaw! keep your trap shut! ДЪРЖА сметка за take account of, take into account, consider 53. дръжте го! go for him! дръжте крадеца! stop thief! дръж! (на куче) at him! (при подаване) here you are! take this! (при хвърляне) catch! 54. държи двама слуги he keeps/employs two servants 55. къде държите захарта? where do you keep the sugar? 56. много ДЪРЖА на някого think highly of s. о. 57. много ДЪРЖАт да се спазва тази традиция they are most anxious that this tradition should be kept 58. не ДЪРЖА да отида I am not keen on going. I don't mind if 59. неприятелят държеше града the enemy held the town 60. тичам, колкото ми сили държат run as fast as o.'s legs will carry one 61. той го държеше за ръкава he held him by the sleeve 62. той държи да се извини he is anxious to apologize 63. той държи на кариерата си he is keen on his career 64. той държи цялата власт в ръцете си he has the whole power in his hands 65. той много държи на колата си he sets great store by his car 66. той не държи на he does not care about 67. треската 68. ще ти държим сметка за това we'll score it against you

  Български-английски речник > държа

См. также в других словарях:

 • отворити — Отворить отворити (2) 1. Открыть крышку, распахнуть створки чего л.: А мои ти Куряни свѣдоми къмети ... пути имь вѣдоми, яругы имъ знаеми, луци у нихъ напряжени, тули отворени, сабли изъострени. 8. И иногда въсточная мѣдяная дверь градьская,… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

 • отворить — C/A гл см. Приложение II отворю/(сь) отво/ришь(ся) отво/рят(ся) отво/ренный и отворённый A/A и A/B пр; 246 вар, 255 …   Словарь ударений русского языка

 • отвориться — C/A гл см. Приложение II отворю/(сь) отво/ришь(ся) отво/рят(ся) отво/ренный и отворённый A/A и A/B пр; 246 вар, 255 …   Словарь ударений русского языка

 • Миних, граф Бурхард Христофор — (von Münnich, 1683 1767) русский государственный деятель. Родился в графстве Ольденбургском. Отец М., Антон Гюнтер, дослужился в датской службе до чина полковника и от датского короля получил звание надзирателя над плотинами и всеми водяными …   Большая биографическая энциклопедия

 • Otvorena vrata — Opened Door Format Sitcom / Comedy Created by Biljana Srbljanović Miloš Radović Starring Vesna Trivalić Bogdan Diklić Milan Gutović Bojana Maljević Nikola Đuričko Sofija Jovi …   Wikipedia

 • Мюссе — (Alfred de Musset) знаменитый франц. поэт (1810 57). С детства обнаруживал крайнюю нервность, доводившую его до припадков. Он изучал сначала юриспруденцию, потом медицину, но скоро бросил занятия и отказался от всякой профессии. Первые… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • кабине́т — а, м. 1. Комната, предназначенная для занятий. Однажды утром сидел он [Ибрагим] в своем кабинете, окруженный деловыми бумагами. Пушкин, Арап Петра Великого. Когда из детской отворена дверь в гостиную, а из гостиной дальше в кабинет, то девочка… …   Малый академический словарь

 • па́перть — и, ж. Крытая площадка перед входом в церковь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней; по паперти ходили люди. Пушкин, Метель …   Малый академический словарь

 • Путешествие из Каира на Синай — Монахи, не знающие ни Бога, ни людей, уединились в пустыне и жили там только для себя, что совсем уже не по христиански, христианину подобает оставаться на миру, среди людей. Лютер* * В этой цитате из Лютера, основавшего носящее его имя… …   Жизнь животных

 • ОТВОРЕННЫЙ — ОТВОРЕННЫЙ, отворенная, отвореное; отворен, отворена, отворено. прич. страд. прош. вр. от отворить. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • СКРИП — 1. СКРИП1 (скрып обл.), скрипа, муж. Характерный шум высокого тона, б. ч. резкий и неприятный, возникающий при трении. Скрип снега в мороз. Скрип дверей. Сапоги со скрипом. Скрпи немазанной телеги. «Загремели отворы, со скрыпом дверь отворена.»… …   Толковый словарь Ушакова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»