Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

(намерение)

 • 1 намерение

  ният, қасд, мақсад, азм

  Русско-таджикский словарь > намерение

 • 2 намерение

  с ният, қасд, мақсад, азм; твёрдое намерение азми қатъӣ; угадать чё-л. намерение ба нияти касе пай бурдан; без [всякого] намерения бе ягон (бе ҳеҷ) мақ-сад, беғаразона, беқасдона; с намерением бо ягон мақсад, қасдан, барқасд

  Русско-таджикский словарь > намерение

 • 3 вид

  I
  м
  1. намуд, афту андом, қиёфа; здоровый вид афту андоми солим; придать вид кому-чему-л. касеро, чизеро ба намуде даровардан
  2. манзара; из окна был вид на озеро аз тиреза манзараи кӯл намоён буд; какой красивый вид ! чй манзараи зебо!
  3. мн. Виды фарз, тахмин; ният, мақсад, ғараз; виды на урожай андозаи ҳосил (аз рӯи тахмин) <> вид на жительство уст. паспорт, ҳуҷҷати зист; в видах чего уст. бо мақсади …; в видах экономии бо мақсади сарфакорӣ; в виде 1) (в форме чего-л.) монанди…, …барин; нарост в виде опухоли ғуррии монанди омос 2) (в качестве чего-л.) ба тариқи…, ба сифати…; в виде упрёка ба тариқи таъна; в каком-л. виде дар ҳолате; в нетрезвом виде дар ҳолати мастӣ, дар сархушӣ; для вида руякӣ, барои намуд; на вид, по виду, с виду аз рӯи намуд, зоҳиран, аз афт(аш); на вид ему было лет двадцать вай зоҳиран бистсола буд, ни под каким видом дар ҳеҷ сурат, ҳаргиз, асло, ба ҳеҷ ваҷҳ; под видом 1) чего бо баҳонаи …; под видом рыбной ловли бо баҳонаи моҳигирӣ 2) кого-чего ба қиёфаи…; при виде… дида, ҳангоми дидан; быть на виду намоён будан, дар мадди назар будан; видать виды 1) гармию сардиро дидан (чашидан), ҷаҳондида (таҷрибакор, пурдида) будан 2) (об одежде) обшуста (нимдошт) будан; делать вид вонамуд кардан; иметь виды на кого-что-л. касеро, чизеро таги чашм кардан; иметь в виду 1) (подразумевать) дар назар доштан 2) (принимать во внимание) дар хотир (дар назар) доштан, ба эътибор гирифтан; я буду иметь вас в виду ман шуморо дар назар хоҳам дошт 3) (иметь намерение) ният доштан, хостан; имейте в виду ба назар гиред, дар хотир дошта бошед; не подать (не показать) виду (вида) вонамуд кардан, сир надодан; принять вид кого худро … нишон додан; он принял беспечный вид (вид беспечного человека) ӯ худро бепарво нишон дод; потерять из виду (из вида) аз назар гум кардан; скрыться из виду (из вида) аз чашм ғайб задан, аз назар ғоиб шудан; ставить на вид кому огоҳ кардан, огоҳонидан; упустить (выпустить) из виду (из вида) фаромӯш кардан, ба назар нагирифтан
  II
  м
  1. навъ, хел; виды спорта навъҳои варзиш
  2. биол. ҷинс, зот
  3. грам. намуд; совершенный вид глагола намуди мутлақи феъл; несовершённый вид глагола намуди ғайримутлақифеъл; многократный вид глагола намуди бисьёркаратаи феъл; однократный \вид глагола намуди яккаратаи феъл

  Русско-таджикский словарь > вид

 • 4 возыметь

  сов. что: возыметь действие таъсир кардан (бахшидан), асар кардан; возыметь намерение ният кардан (доштан); возыметь силу ҳақиқӣ (қонунӣ) шудан, ба ҳукми қонун даромадан

  Русско-таджикский словарь > возыметь

 • 5 замысел

  м
  1. (намерение) ният, максад, хаёл, қасд
  2. (идея произведения) ғоя, фикри асосӣ, матлаб; замысел пьесы ғояи песа

  Русско-таджикский словарь > замысел

 • 6 иметь

  несов.
  1. коео-что доштан, дорои чизе будан, соҳиб будан; иметь детей фарзанд доштан; он имеет мотоцикл ӯ мототсикл дорад; иметь талант оратора истеъдоди нотиқӣ доштан; иметь серьёзные возражения эътирози ҷиддӣ доштан; иметь намерение мақсад доштан; иметь право на образование ба маълумот ҳуқуқ доштан; иметь равные права ҳуқуқҳои баробар доштан; бассейн имеет три мётра в глубину чуқурии ҳавз се метр аст
  2. что в сочет. с сущ. и с неопр.: он имел смелость возражать ӯ ҷуръати эътироз кардан дошт; иметь дерзость прийти ҷуръати омадан доштан
  3. что в сочет. с не-опр. сов. уст. офиц. доштан, хостан; я имею предложить следующее ман чунин таклиф дорам; что вы имеете сказать? шумо чӣ гуфтан мехоҳед? иметь виды на кого-что-л. касеро, чизеро таги чашм кардан; иметь дело с кем-чем-л. бо касе, бо чизе сарукор доштан; иметь зуб на (против) кого-л. дандон доштан ба касе, қасд доштан; иметь место ҷой доштан, вуҷуд доштан, воқеъ шудан, рӯӣ додан; иметь руку где соябони сар (пушту паноҳ) доштан; иметь сердце на кого-л. аз касе ранҷидан, ба дил кина гирифтан; иметь целью, иметь цель мақсад (орзу, ният) доштан; иметь в виду 1) кого-что (подразумевать) дар назар доштан, ба назар гирифтан 2) кого-что (принимать во внимание) дар хотир (дар назар) доштан, ба ҳисоб гирифтан 3) что (иметь наме-рение) ният (мақсад) доштан, хостан; иметь в мыслях что-л. дар бораи чизе фикр кардан; не иметь в мыслях чего-л. дар бораи чизе хаёл накардан; иметь в руках доштан, соҳиб будан; иметь под руками (под рукой) дастрас будан; ничего не \иметь против зид (муқобил) набудан

  Русско-таджикский словарь > иметь

 • 7 исполнить

  I
  сов. кого-что чем, чеео уст. пур кардан; воздух был исполнен аромата ҳаво пур аз накҳат буд; её голос исполнен грустью овози ӯ пур аз андӯҳ аст исполниться
  II
  сов.
  1. иҷро шудан, ба вуҷуд (ба амал) омадан; буд (адо) игудан; мой наяежды не исполнлись ман ба орзуҳоям нарасидам
  2. (о времени, сроке) гузаштан, тамом шудан, мурур кардан; скоро исполн тся десять лет, как я здесь живу ба наздикй даҳ сол мешавад, ки ман дар ин ҷо зиндагй мекунам // кому-чему безл. пур шудан, расо шудан; вчера ему исполнлось шестнадцать лет дина вай шонздаҳсола шуд
  II
  сов. что
  1. иҷро кардан, ба ҷо (ба вуҷуд, ба амал) овардан; буд (адо) кардан; он исполнил своё намерение вай мақсадашро ба ҷо овард
  2. театр., муз. иҷро кардан, навохтан, сурудан; исполнить романс романс сурудан; исполнить народный танец рақси халқиро иҷро кардан

  Русско-таджикский словарь > исполнить

 • 8 предположение

  с
  1. тахмин, фарз, ғумон; строить предположения тахмин (фарз) кардан
  2. (намерение) ният, тасмим, қасд, иродат

  Русско-таджикский словарь > предположение

 • 9 ясный

  (ясен, ясна, ясно)
  1. тобон, дурахшон; ясное солнце офтоби тобон
  2. соф, тоза; ясное небо осмони соф
  3. перен. равшан, тоза; ясное настроение кайфияти тоза
  4. фаҳмо, шунаво, равшан, возеҳ, саҳеҳ; ясные очертания гор тарҳи равшани кӯҳ
  5. равшан, аниқ, дақиқ; ясное изложение баёноти аниқ
  6. ошкор, аён; ясное намерение нияти ошкор <> ясное дело е знач. вводн. сл. масъала равшан; как гром среди ясного неба мисли балои ногаҳонӣ; сокол ты мой ясный фольк. обращ. ҷавони барнои ман

  Русско-таджикский словарь > ясный

См. также в других словарях:

 • намерение — Мысль, замысел, умысел, план, предположение, проект (ирон. : прожект), расчет. Добрыми намерениями ад вымощен. Согласно с видами правительства. План мой не удался. Без задних мыслей.. Ср. . См. замысел, мысль, цель возыметь намерение, иметь злое… …   Словарь синонимов

 • намерение — Цель, желаемый результат. Краткий толковый психолого психиатрический словарь. Под ред. igisheva. 2008. намерение …   Большая психологическая энциклопедия

 • Намерение — мотивационная основа деятельности , связанная с сознательным выбором определенной цели. Формирование намерения происходит на основе использования уже приобретенного опыта непосредственного удовлетворения потребностей и при наличии достаточного… …   Психологический словарь

 • НАМЕРЕНИЕ — НАМЕРЕНИЕ, намерения, ср. Предположение совершить что нибудь; план действий, умысел. «Я не имею намерения вредить вам.» Пушкин. Угадать чье нибудь намерение. Благие намерения. Без намерения (нечаянно). Сделать что нибудь с намерением (нарочно).… …   Толковый словарь Ушакова

 • намерение — (неправильно намерение) …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • НАМЕРЕНИЕ — НАМЕРЕНИЕ, я, ср. Предположение сделать что н., желание, замысел. Иметь н. Без всякого намерения (без определённой цели, неумышленно). Благие намерения (ирон.). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • намерение — Абсурдное, адское, безумное, бескорыстное, бесповоротное, благодетельное (устар.), благое, благоразумное, благородное, великое (устар.), выполнимое, гнусное, грязное, давнее, давнишнее (разг.), доброе, дурное, ехидное, жестокое, затаенное, злое,… …   Словарь эпитетов

 • намерение —     НАМЕРЕНИЕ1, дума, замысел, мысль, предположение, книжн. помысел     НАМЕРЕВАТЬСЯ/НАМЕРИТЬСЯ, думать, мыслить, полагать, предполагать/предположить, располагать, рассчитывать/ рассчитать, собираться/собраться, хотеть, устар. помышлять/помыслить …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • намерение — • намерение, умысел, замысел, задумка, план, проект, прожект Стр. 0587 Стр. 0588 Стр. 0589 Стр. 0590 Стр. 0591 Стр. 0592 Стр. 0593 …   Новый объяснительный словарь синонимов русского языка

 • намерение — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN design …   Справочник технического переводчика

 • Намерение — осознанная цель, решимость, смысл желания или действия; неотъемлемое всепоглощающее ожидание четко сформулированного события с полным отсутствием сомнений в его необходимости. Если само по себе желание определяет к чему человек стремится, то… …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»