Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

(намерение)

 • 1 намерение

  намерение с η πρόθεση
  * * *
  с
  η πρόθεση

  Русско-греческий словарь > намерение

 • 2 намерение

  ουδ.
  σκοπός, διάθεση• πρόθεση• απόφαση•

  угадать чь-н. намерение μαντεύω τη διάθεση κάποιου•

  благие -я αγαθές διαθέσεις•

  от -я до исполнения далеко από την πρόθεση ως την εκτέλεση είναι μακριά•

  его -я не удались οι σκοποί του δεν πέτυχαν•

  упорствовать в своём -и επιμένω στην απόφαση μου.

  εκφρ.
  без (всякого) -я – χωρίς (καμιά) πρόθεση•
  с -ем – σκόπιμα.

  Большой русско-греческий словарь > намерение

 • 3 замысел

  замысел м 1) (идея ) η ιδέα 2) (намерение) η πρόθεση, το σχέδιο
  * * *
  м
  1) ( идея) η ιδέα
  2) ( намерение) η πρόθεση, το σχέδιο

  Русско-греческий словарь > замысел

 • 4 расчёт

  расчёт м 1) (подсчёт) о υπολογισμός (тж. намерение ) 2) (уплата) о λογαριασμός, η εξόφληση; мы в \расчёте είμαστε πάτσι 3) (увольнение) η απόλυση; получить \расчёт απολύομαι ◇ принимать в \расчёт παίρνω υπόψη
  * * *
  м
  1) ( подсчёт) ο υπολογισμός (тж. намерение)
  2) ( уплата) ο λογαριασμός, η εξόφληση
  3) ( увольнение) η απόλυση

  получи́ть расчёт — απολύομαι

  ••

  принима́ть в расчёт — παίρνω υπόψη

  Русско-греческий словарь > расчёт

 • 5 задумывать

  заду́мыва||ть
  несов
  1. (иметь намерение сделать) σχεδιάζω, σκοπεύω, προτί-θεμαι·
  2. (загадывать):
  \задумывать число́ βάζω μέ τόν νοῦ μου ἐναν ἀριθμό.

  Русско-новогреческий словарь > задумывать

 • 6 замысел

  замысел
  м
  1. (намерение) τό σχέδιο[ν], ἡ πρόθεση [-ις]·
  2. (идея) ἡ ίδέα.

  Русско-новогреческий словарь > замысел

 • 7 помысел

  помыс||ел
  м ἡ Ιδέα, ἡ σκέψη [-ις] (мысль) I ὁ σκοπός, ἡ πρόθεση [-ις] (намерение):
  у меня и в \помыселлах такого ие́ было δέν είχα κἄν τέτοια πρόθεση.

  Русско-новогреческий словарь > помысел

 • 8 расчет

  расчет
  м \. ὁ ὑπολογισμός, ὁ λογαριασμός:
  приблизительный \расчет ὁ ὑπολογισμός κατά προσέγγισιν предварительный \расчет ὁ προϋπολογισμός·
  2. (уплата) ἡ πληρωμή, ὁ κανονισμός λογαριασμοῦ, ἡ ἔξόφληση [-ις]:
  производить \расчет κάνω ἐξόφληση· за наличный \расчет τοίς μετρητοίς· по безналичному \расчету ἡ πληρωμή μέσω τραπέζης· мы в \расчете είμαστε πάτσν
  3. (увольнение) ἡ ἀπόλυση [-ις], ἡ παύση:
  давать кому́-л. \расчет ἀπολύω κάποιον ἀπ' τήν ὑπηρεσία· получить \расчет ἀπολύομαι ἀπό τήν δουλειά·
  4. (намерение, предположение) ἡ πρόθεση, ὁ σκοπός:
  по моим \расчетам κατά τους ὑπολογισμούς μου· это не входит в мой \расчеты δέν ἔχω τέτοια πρόθεση· обмануться в \расчетах πέφτω ἔξω στους ὑπολογισμούς μου·
  5. (выгода) τό ὀφελος, τό συμφέροΜ:
  мне нет никакого \расчета ехать δέν ἔχω κανένα συμφέρο νά πάω· из \расчета ἀπό ὑπολογισμό·
  6. воен. τό στοι-χείο[ν], τό προσωπικό τοῦ πυροβόλου· ◊ принимать в \расчет παίρνω ὑπ· δψη· в \расчете на... ὑπολογίζοντας, ἔχοντας ὑπ· ὅψη.

  Русско-новогреческий словарь > расчет

 • 9 тенденция

  тенденци||я
  ж
  1. (целенаправленность) ἡ τάση [-ις], ἡ ροπή/ ἡ πρόθεση (намерение):
  демократические \тенденцияи литерату́ры οἱ δημοκρατικές τάσεις τής λογοτεχνίας· \тенденция к росту ἡ τάση γιά ἀνάπτυξη·
  2. (предвзятость) ἡ κακόβουλη πρόθεση.

  Русско-новогреческий словарь > тенденция

 • 10 ясный

  ясн||ый
  прил διαυγής, ὁλοκάθαρος/ σαφής, εὐκρινής (отчетливый)/ ήρεμος, γαλήνιος (спокойный, чистый)/ καταφανής, φανερός (очевидный)/ αίθριος, ἀνέφελος^ο погоде, о небе):
  \ясныйый взгляд τό ήρεμο βλέμμα· \ясныйое лицо τό γαλήνιο πρόσωπο· \ясныйый почерк ὁ εὐκρινής χαρακτήρας· \ясныйая цель ὁ ξεκάθαρος σκοπός· \ясныйый ум διαυγής σκέψη· нметь \ясныйое представление о чем-л. ἔχω σαφή ἀντίληψη γιά κάτι· \ясныйое намерение ἡ καταφανής πρόθεση· ◊ \ясныйое дело φυσικά, βέβαια· как гром среди́ ясного неба ἐντελώς ἀπρόοπτα, ξαφνικά, σάν μπόμπα.

  Русско-новогреческий словарь > ясный

 • 11 благой

  επ.
  1. παλ. αγαθός, καλός, χρηστός, ενάρετος•

  -ое намерение καλή διάθεση•

  -ая мысль αγαθή σκέψη.

  2. (διαλκ.) φαντασμένος, παράξενος • ανόητος, αφελής.

  Большой русско-греческий словарь > благой

 • 12 заявить

  -явлю
  --явишь, παθ. μτχ. παρλθ. χρ. заявленный, βρ: -лен, -а, -о
  ρ.σ.
  1. δηλώνω•

  заявить о своём согласии δηλώνω οτι συμφωνώ.

  ρ.μ. παλ. εμφανίζω, παρουσιάζω, δείχνω. || εκδηλώνω•

  заявить протест διαμαρτύρομαι•

  -о своём желании εκδηλώνω την επιθυμία•

  свой права на что-л. προβάλλω δικαιώματα σε κάτι•

  он -ил мне своё намерение ή о своём намерении αυτός μου εκμυστηρεύτηκε (φανέρωσε)τις διαθέσεις του.

  2. αναφέρω• καταθέτω•

  он -ил в милицию о происшествии αυτός ανάφερε στην αστυνομία για το συμβάν.

  εμφανίζομαι, παρουσιάζομαι, έρχομαι.

  Большой русско-греческий словарь > заявить

 • 13 исполнить

  ρ.σ.μ.
  1. εκτελώ, εκπληρώνω, εφαρμόζω• πραγματοποιώ• ικανοποιώ•

  исполнить приказ εκτελώ διαταγή•

  исполнить желание εκπληρώνω επιθυμία•

  исполнить поручение εκτελώ παραγγελία•

  исполнить своё намерение πραγματοποιώ το σχέδιο μου•исполнить свой долг εκπληρώνω το καθήκο μου•

  исполнить свои обязанности εκτελώ τα υπηρεσιακά μου καθήκοντα•

  исполнить свой обязательства εκπληρώνω τις υποχρεώσεις μου•

  исполнить просьбу ικανοποιώ μια παράκληση.

  2. αποδίδω, ανακρούω, παιανίζω, παίζω•

  исполнить роль παίζω το ρόλο•

  исполнить гимн παίζω τον ύμνο•

  исполнить танец χορεύω (είδος χορού)•

  исполнить стихотворние απαγγέλλω ποίημα.

  1. εκτελούμαι, πραγματοποιούμαι, εκπληρώνομαι.
  2. συμπληρώνω, κλείνω•

  мальчику -лось пять лет το παιδάκι συμπλήρωσε πέντε χρόνια.

  ρ.σ.μ., παθ. μτχ. παρλθ. χρ. исполненный, βρ: -нен, -а, -о (γραπ. λόγος) γεμίζω, πληρώ•

  исполнить сердце надеждой (ή наджды) γεμίζω την καρδιά με ελπίδες.

  γεμίζω, πληρούμαι•

  душа -лась радости η ψυχή πλημμύρισε από χαρά.

  Большой русско-греческий словарь > исполнить

 • 14 ясный

  επ., βρ: ясен, ясна, ясно, ясны.
  1. φωτεινός, λαμπρός, λαμπερός, φεγγοβόλος•

  -ое солнце ολόλαμπρος ήλιος•

  ясный свет λαμπερό φως.

  || στιλπνός, λείος, γυαλιστερός• αστραφτερός•

  -ые пуговицы γυαλιστερά κουμπιά.

  2. αίθριος, ξάστερος•

  -ое небо αίθριος ουρανός•

  -ая погода ξαστεριά.

  || διαυγής, διαφανής, καθαρός•

  ясный воздух καθαρός αέρας.

  3. μτφ. ασυσκότιστός, ήσυχος, γαλήνιος•

  -ая душа ήσυχη (γαλήνια) ψυχή.

  4. ευδιάκριτος, διαυγής, εναργής, ευκρινής•

  -ая дикция καθαρή προφορά•

  ясный почерк καθαρός (ευανάγνωστος) γραφικός χαρακτήρας.

  || πειστικός•

  -ое доказательство χειροπιαστή (απτή) απόδειξη.

  || σαφής•

  ясный ответ σαφής απάντηση•

  -ое понятие σαφής έννοια.

  5. ολοφάνερος, προφανής, πρόδηλος•

  -ое намерение φανερή πρόθεση.

  εκφρ.
  - ое дело – φανερή υπόθεση•
  ясный сокол – παλικάρι, λεβέντης•
  ясный соколик – παλικαράκι, λεβεντάκος•
  яснее -ого – καταφανώς, ολοφάνερα, παραπάνω από σαφής, σαφέστατα.

  Большой русско-греческий словарь > ясный

См. также в других словарях:

 • намерение — Мысль, замысел, умысел, план, предположение, проект (ирон. : прожект), расчет. Добрыми намерениями ад вымощен. Согласно с видами правительства. План мой не удался. Без задних мыслей.. Ср. . См. замысел, мысль, цель возыметь намерение, иметь злое… …   Словарь синонимов

 • намерение — Цель, желаемый результат. Краткий толковый психолого психиатрический словарь. Под ред. igisheva. 2008. намерение …   Большая психологическая энциклопедия

 • Намерение — мотивационная основа деятельности , связанная с сознательным выбором определенной цели. Формирование намерения происходит на основе использования уже приобретенного опыта непосредственного удовлетворения потребностей и при наличии достаточного… …   Психологический словарь

 • НАМЕРЕНИЕ — НАМЕРЕНИЕ, намерения, ср. Предположение совершить что нибудь; план действий, умысел. «Я не имею намерения вредить вам.» Пушкин. Угадать чье нибудь намерение. Благие намерения. Без намерения (нечаянно). Сделать что нибудь с намерением (нарочно).… …   Толковый словарь Ушакова

 • намерение — (неправильно намерение) …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • НАМЕРЕНИЕ — НАМЕРЕНИЕ, я, ср. Предположение сделать что н., желание, замысел. Иметь н. Без всякого намерения (без определённой цели, неумышленно). Благие намерения (ирон.). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • намерение — Абсурдное, адское, безумное, бескорыстное, бесповоротное, благодетельное (устар.), благое, благоразумное, благородное, великое (устар.), выполнимое, гнусное, грязное, давнее, давнишнее (разг.), доброе, дурное, ехидное, жестокое, затаенное, злое,… …   Словарь эпитетов

 • намерение —     НАМЕРЕНИЕ1, дума, замысел, мысль, предположение, книжн. помысел     НАМЕРЕВАТЬСЯ/НАМЕРИТЬСЯ, думать, мыслить, полагать, предполагать/предположить, располагать, рассчитывать/ рассчитать, собираться/собраться, хотеть, устар. помышлять/помыслить …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • намерение — • намерение, умысел, замысел, задумка, план, проект, прожект Стр. 0587 Стр. 0588 Стр. 0589 Стр. 0590 Стр. 0591 Стр. 0592 Стр. 0593 …   Новый объяснительный словарь синонимов русского языка

 • намерение — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN design …   Справочник технического переводчика

 • Намерение — осознанная цель, решимость, смысл желания или действия; неотъемлемое всепоглощающее ожидание четко сформулированного события с полным отсутствием сомнений в его необходимости. Если само по себе желание определяет к чему человек стремится, то… …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»