Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

(ехать)

 • 1 ехать

  рафтан, сафар кардан, ҳаракат кардан

  Русско-таджикский словарь > ехать

 • 2 ехать

  несов.
  1. рафтан сафар кардан (савора); ехать верхом [на лошади] аспакӣ (аспсавор) рафтан; ехать на машине мошинсавор рафтан
  2. рафтан, ҳаракат кардан; сани ехали по хорошо расчищенной дороге чана бо роҳи нагз тозашуда мерафт
  3. рафтан, баромада рафтан, ба сафар баромадан (савора); мы едем в экспедицию мо ба экспедиция меравем
  4. перен. разг. лағжидан, [аз ҷо] беҷо шудан, дур шудан; на льду ноги так и едут в разные стороны дар болои ях пой ба ҳар тараф мелағжад <> дальше ехать некуда аз ин бадтар намешавад; ехать на своих [на] двоих пиёда рафтан; улита едет, да когдато будет погов. кай, ки думи шутур ба замин расад; бузак, бузак, намур, ки баҳор меояд

  Русско-таджикский словарь > ехать

 • 3 бездорожный

  бероҳ; бездорожная местность маҳалли бероҳ бездорoжье с
  1. бероҳӣ, набудани роҳ; ехать по бездорожню аз бероҳӣ рафтан
  2. (распутица) бероҳагӣ, вайронии роҳ, мушкилгузарӣ; весеннее бездорожне бероҳагиҳои баҳорон

  Русско-таджикский словарь > бездорожный

 • 4 верхом

  нареч.
  1. аз боло, бо рохи боло; идти верхом бо роҳи боло рафтан
  2. пур, лаболаб, лабрез; насыпать мешок зерна верхом ҷуволро аз галла пур кардан нареч. савора, аспсавор, аспакӣ; ехать верхом на лошади аспсавор рафтан <> ездить верхом на кбм-л. касеро хар карда савор шудан

  Русско-таджикский словарь > верхом

 • 5 весь

  I
  ж уст. (село) деҳа, қишлоқ; города и веси шаҳру деҳот
  II
  1 (вся, всё, все)
  1. мест. опреде-литч ҳама, тамом; весь мир тамоми дунё; всё время доим, ҳамеша, мудом; всеми силами бо тамоми қувва; во всей красе бо тамоми ҳусну зебоии худ
  II
  (в сочет. с колич. числ.) пурра, расо; до города все шесть километров то шаҳр расо шаш километр аст
  2. тк. им. разг. (окончился) соф (харҷ, сарф, тамом) шуд; сахар весь қанд соф шуд, қанд намонд; бумага вся [вышла] ҳамаи коғаз сарф шуд
  3. в знач. сущ. всё с (целиком, без исключения) ҳама, ба куллӣ, саросар; он знал всё вай ҳама гапро медонист // в знач. сказ. аз ҳама муҳим(тар); вода здесь - всё об дар ин ҷо чизи асосист // в знач. сущ. все мн. (в полном составе, без исключения) ҳама; его все знали ҳама вайро мешинохтанд // в знач. обобщающего сл. всё с, все мн. (при перечислении) ҳама, ҳама чиз; поле, лес - всё исчезло в дыму дашту беша - ҳамаро дуд фаро гирифт // тк. род. всего, всех (со сравн. ст. прил. и нареч. обрасует превосх. ст.): чаще всего беш аз ҳама; лучше всех беҳтар аз ҳама
  4. в наречных сочет. с предлогами «в», «из», «на», «с» бо тамоми…, бо ин ҳама; во все горло бо тамоми овоз, гулӯ дарронда; во весь дух бо тамоми қувва; во все глаза чашмро калон кушода; во всю мочь бо тамоми қувва; во весь опор шитобон; во всю прыть бо тамоми қувва; иэо всех сил бо тамоми қувва; изо всей мочи бо буду шуди қувва; на всем скаку дар айни тохт; со весь ног пойро зери бағал гирифта; со всего размаху қулоч кашида, кашидаву кушода // с предлогом «при» (несмотря на…) гарчанде, бо вуҷуди…, агарчи…; при всем желании я не смогу быть там гарчанде хоҳам ҳам, ба он ҷо рафта наметавонам <> весь в кого (о большом сходстве с кем-л.) комилан монанд, як себу ду тақсим; мальчик весь в отца бача тамоман ба падараш рафта аст; во всем параде бо тамоми карруфар, бо тамоми шукӯҳу азамат; всё в порядке ҳама кор баҷо; всё одно (едино) фарқ надорад; всё равно 1) (безразлично) аҳамият (фарқ) надорад; всё равно, по какой дороге ехать бо кадом роҳ рафтан фарк надорад 2) (несмотря ни на что) дар ҳар ҳол, ҳар чӣ бошад ҳам, аздусар; он все равно добьется своего аздусар вай ба мақсади худ мерасад; всего хорошего хайр, то дидана; без всего (остаться, уйти, уехать) бе ҳеҷ чиз, бе чизе, ду даст дар бини (мондан, рафтан); на всем готовом ба оши тайёр баковул; от всего сердца бо ҷону дил, аз таҳти дил; по всемӯ аз рӯи ҳамаи аломатҳо; баръалоина; превыше всего муҳимтар аз ҳама; прежде всего 1) (самое важное) муҳимтаринаш, аз ҳама муҳиммаш 2) (в первую очередь) дар навбати аввал, пеш аз ҳама; при всем том бо ҳамаи ин, бо вуҷуди ин, қатъи назар аз…; скорее всего яқинан; со всеми потрохами прост. бо лашу-лушаш; вот и всё тамом вассалом; все хорошо, что хорошо кончается посл. шоҳномаро охираш хуш; все, что случается, к лучшему посл. ҳар тасодуф оқибат ба хайр аст

  Русско-таджикский словарь > весь

 • 6 вода

  ж
  1. об; стоячая вода оби кӯлмак; проточная вода оби равон; питьевая вода оби хӯрданӣ, нӯшоба; дождевая вода оби борон; жесткая вода оби дурушт; мягкая вода оби нарм; газированная вода оби газдор; минеральная вода оби маъдандор; сохранение в чистоте воздуха и воды тоза нигоҳ доштани ҳаво ва об
  2. мн. воды обҳо, чашмаҳо; минеральные воды обҳои маъдандор, чашмаҳои оби маъдандор, чашмаҳои оби шифо; поехать на воды ба чашмаҳои оби шифо рафтан
  3. об, дарьё; высокая вода в реке дамиши дарьё, [оби] дарьё фарбеҳ шудааст; ехать по воде бо об рафтан
  4. мн. воды геогр. об, обҳо; леса и воды ҷангалу об
  5. перен. разг. сергапӣ, пургӯй, кашолгапӣ; в докладе много воды маърӯза дуру дароз аст
  6. мн. воды мед. обҳои пардаи ҷанин
  7. в знач. нареч. водой бо роҳи обӣ; доставка груза водой кашондани бор бо рохи обӣ <> вольная вода оби кушод (ч_ои яхнобаста ё аз киштӣ холӣ); жёлтая вод а мед. зардобаи чашм, глаукома; живая вода фольк. оби ҳаёт; полая вода оби сел; седьмая (десятая) вода на киселе хеши хари тағоӣ, хеши навасаи бобо; тёмная вода сиёҳобаи чашм (кӯрӣ аз фалачи асаби гавхараки чашм); тяжёлая вода оби вазнин; чйстой воды 1) хушоб; бриллиант чистои воды алмоси хушоб 2) хақиқӣ, гузаро, асил; метафизик чистой воды метафизики гузаро; водой не разлить (не разольешь) аз байнашон қил намегузарад; воды не замутит ӯ мӯрчаро ҳам озор намедиҳад, аз ӯ замин озор намеёбад; возить воду на ком-л. корҳои сахтро ба касе бор кардан; вывести кого-л. на чистую (на свежую) воду миси касеро баровардан; выйти сухим из воды аз осиё бутун баромадан, аз об хушк баромадан; лить воду на чью-л. мельницу ба осиёби касе об сар додан; носить воду решетбм бо ғалбер об кашондан; окатить (облить) холодной водой дилхунук (дилсард) кардан; пойтй в огонь и в воду за кого-что-л. ба хотири касе, чизе худро ба обу оташ задан; посадить на хлеб и воду ҷазои гуруснагӣ додан, хӯроки серй надодан; пройти [сквозь] огонь и воду [и медные трубы] ба ҳафт гӯлах олав мондан; толочь воду в ступе дар ҳован об кӯфтан; оҳани сард кӯфтан; буря в стакане воды як пула гап нею сад пула ғавғо; вилами на (по) воде писано нақши рӯи об аст, ба ях навишта, ба офтоб мондаст; как будто (словно, точно) воды в рот набрал даҳон мум кардагӣ барин; как в воду глядел каромот кардааст, гӯё ки пешакӣ медонист; как (будто, словно, точно) в воду канул беному нишон [гум] шуд; как в воду опущенный димоғсӯхта, ғамгин, хафа, маъюс; как водой смыло беному нишон шуда рафт, ғайб зад; как две капли воды чун як себи дукафон; как рыба в воде чун моҳӣ дар об; как с гуся вода пушти ману табари қассоб; [и] концы в воду на пай ҳасту на Ҳайдар, беному нишон; много -ы утекло чандин харбузапазӣ гузашт; в мутной воде рыбу ловить погов. обро лой карда моҳӣ гирифтан; деньги [что] вода посл. я* пул чирки даст (оби равон) аст; под лежачий камень вода не течёт посл. я* ҳаракату баракат; тише воды, ниже травы погов. вод роҳ гардад заминро озор намедиҳад; мӯрчаро озор намедиҳад; с лица не воду пить погов. «ҳуснашро ба лаълӣ андохта ба бозор намебарорӣ

  Русско-таджикский словарь > вода

 • 7 гнать

  несов.
  1. кого-что рондан, ҳай кардан, ҳай карда (ронда) бурдан; гнать стадо подаро ронда бурдан; ветер гонит тӯчи шамол абрҳоро парокан-да мекунад; гнать плоты сал рондан
  2. кого-что давондан, ҳай кардан, тезондан, шитоб кунондан; гнать лошадь вскачь аспро чорхез давондан; гнать машину мошинро тез ҳай кардан // без доп. (быстро ехать, мчаться) тохтан давидан, парида рафтан
  3. что и без доп. перен. разг. бо шитоб коре кардан, бо саросемагӣ коре кардан; он не гонит с работои вай саросема нашуда кор мекунад
  4. кого-что и без доп. (преследовать, травить зверя) таъқиб (дунболагирӣ) кардан, сур кардан
  5. кого-что рондан, ҳай (пеш) кардан; гнать из дома аз хона рондан
  6. что кашидан; гнать спирт спирт кашидан; гнать деготь қатрон кашидан <> гнать в шею (взашей) прост. ба буни гардан зада рондан, зада ҳай кардан; гони монету груб. прост. пулро барор, ҳамёнро деҳ

  Русско-таджикский словарь > гнать

 • 8 дальше

  1. сравн. ст. к далёкий и к далеко; я живу дальше вас ман нисбат ба шумо дуртар истиқомат мекунам
  2. нареч. баъд, дигар, сонӣ; сонитар; что делать дальше ? баъд чӣ бояд кард?; дальше что было? баъд чӣ шуд?
  3. нареч. (продолжая начатое): дальше! давом кунед!; читайте дальше давомашро хонед, хондан гиред
  4. нареч. дигар; молчать дальше нельзя дигар хомӯш истодан мумкин не <> дальше -больше беш аз пеш; не дальше как…, не дальше чем… аз… дертар не; аз… дуртар не; не дальше как вчера я был свидетелем этого разговора ман худи дина шоҳиди ан сӯҳбат будам; дальше [ехать] некуда аз ин бадтар намешавад; не видеть дальше своего [сбоственного] носа кӯтоҳандеш будан; чем \дальше в лес, тем больше дров погов. \дальше кулли явмин бадтар

  Русско-таджикский словарь > дальше

 • 9 долгий

  (дол|ог, -га, -го)
  1. дур, дароз, дуру дароз, тулонӣ, давомнок, кашол; долгие годы солҳои дароз; долгая жизнь умри дароз; долгое ожидание интизории дуру дароз; долгий путь роҳи дур; долгая зима зимистони дуру дароз // уст. (протяжный, медленный) кашол, оҳиста
  2. уст. прост. (длинный) дароз; кони с долгой гривой аспҳои ёлдароз
  3. лингв. дароз, мадид; долгий гласный садоноки дароз <> долгая песня ин кори бепоён аст; ин кори дилбазан аст; откладывать в долгий ящик ба таъхир андохтан (ягок корро); ехать (путешёствовать) на долгих в знач. сущ. уст. аспҳоро иваз накарда сафари дуру дароз кардан

  Русско-таджикский словарь > долгий

 • 10 загореться

  сов.
  1. даргирифтан, оташ гирифтан, шӯълавар шудан; дрова - лись ҳезум даргирифт
  2. даргирифтан, фурӯзон шудан; в окнах домов загорелись огни пушти тирезаҳои хонаҳо чароғ даргирифт
  3. перен. дурахшидан, рахшон шудан, ҷило додан; на небе загорелись первые звёзды дар осмон аввалин ситораҳо дурахшиданд; его глаза загоре лись гневом дар чашмони ӯ оташи ғазаб дурахшид
  4. чем, от чего и без доп. перен. (зардеться) сурх (лолагун) шудан; её лицо загорелось стыдом рӯяш аз хиҷолат сурх шуд; на её щеках загорелся румянец дар рухсораҳояш сурхӣ дамид
  5. безл. кому с неопр. разг. муштоқи чизе шудан, якбора ба ҳирси (ба ҳавои) чизе афтодан; ему - загорелось ехать немедленно вай якбора рафтанӣ шуд
  6. перен. (начаться) сар шудан, авҷ гирифтан; - лся спор баҳс авҷ гирифта рафт <> откуда (из-за чего) сырбор загорелся? аз чй сабаб ин шӯру ғавғо баланд шуд?

  Русско-таджикский словарь > загореться

 • 11 запад

  м
  1. ғарб, мағриб, бохтар; ехать на запад ба ғарб рафтан; окна, обращенные на запад тирезаҳои рӯ ба ғарб; держать курс на запад ба самти ғарб рафтан
  2. (3 прописное) Ғарб; искусство Запада санъати Ғарб (Европаи Ғарбӣ ва ШМА)

  Русско-таджикский словарь > запад

 • 12 заяц

  м
  1. харгӯш; (мех) пӯсти харгӯш; заяц -русак харгӯши зард; заяц-беляк харгӯши сафед; воротник, отороченный зайцем гиребони бо мӯинаи харгӯш мағзӣ кардашуда // (мясо) гӯшти харгӯш; рагу из зайца кабоби гӯшти харгӯш
  2. перен. прост. (безбилетный пассажир) мусофири (пассажири) бебилет; ехать зайцем бе билет рафтан <> морской заяц харгӯши обӣ; гоняться (гнаться, погнаться) за двумя зайцами аз ин монда, аз вай ронда; убить двух зайцев як тиру ду нишон

  Русско-таджикский словарь > заяц

 • 13 значит

  вводн сл. разг. яъне, пас, аз ин мебарояд ки…, маълум аст ки…, гӯед; значит, вам пора ехать? пас, вақти рафтани шумо шуд?

  Русско-таджикский словарь > значит

 • 14 крутить

  несов.
  1. что чарх (давр) занондан, тоб додан, гардондан; крутить колесо чархро гардондан; крутить ручку вала дастаи навардро давр занондан // чем ҷунбондан, ин сӯ-он сӯ ҷунбондан; крутить головой сар ҷунбондан
  2. что тофтан, тоб додан, ресидан; крутить пряжу калоба ресидан; крутить верёвку арғамчин тофтан
  3. что и без доп. [печонда] хезондан; ветер крутит пыль на дороге бод гарду чанги роҳро печонда мехезонад; в поле крутила метель дар саҳро бӯрон барф мехезонд
  4. кем-чем перен. разг. (распоряжаться) фармонфармоӣ кардан
  5. прост. ҳилагарӣ (шайтонй) кардан; не крути, говори прямо шайтонй накун, росташро гӯй
  6. с кем прост. ишқварзӣ (ишқбозӣ) кардан <> крутить го лову кому 1) (влюблять в себя) хушдор (ошиқ) кунондан 2) (сбивать с толку) аз роҳ задан, саргаранг кардан; крутить любовь (роман) с кем прост. то же, что крутить 6; крутить руки комку-л. дасти касеро тоб дода бастан; крутить носом прост. гардантобӣ (саркашӣ) кардан; крутить хвостом прост. 1) думликконӣ кардан, аз ҷавоби рӯйрост саркашӣ кардан; как [там] ни крути… прост. сад зӯр занӣ ҳам…, ҳар қадар зӯр занӣ ҳам…; как ни крути, а ехать придётся сад зӯр занӣ ҳам, рафтан лозим

  Русско-таджикский словарь > крутить

 • 15 окружный

  уст.
  1. дар атроф буда, дар гирду атроф буда, …и гирду атроф
  2. прост. гирдогирд, давродавр; ехать окружным путём бо роҳи давродавр рафтан

  Русско-таджикский словарь > окружный

 • 16 лошадь

  ж асп; ехать на лошадях аспсавор рафтан; верховая лошадь аспи саворӣ; беговая лошадь аспи пойга; рабочая лошадь аспи корӣ

  Русско-таджикский словарь > лошадь

 • 17 машина

  ж
  1. мошин, мошина; печатная- машина мошини чоп; хлопкоуборочная машина мошини пахтачинӣ; швейная машина мошинаи чокдӯзӣ; ехать на машине бо мошин рафтан
  2. перен. машина; государственная машина машинаи давлатӣ; военная -машина машинаи ҳарбӣ
  3. уст. механический орган) арғунуни механикӣ (асбоби мусикӣ) <> адская машина уст. мошини таркиш; как заведенная машина мошин барин, якзайл, беист; фикр накарда

  Русско-таджикский словарь > машина

 • 18 море

  с
  1. баҳр, дарё; Московское море Баҳри Москва; Таджикское море Баҳри Тоҷик; закрытое море баҳри дохилӣ; открытое море баҳри кушод; в открытом море дар баҳри кушод, дур аз соҳил; на море штиль баҳр ором аст; за морем телушка - полушка, да рубль перевоз посл. боимҷон арзон хар-ҷакҳо дорад; на то и щука в моречтобы (чтоб) карась не дремал посл. эҳтиёт - нисфи ҳаёт
  2. перен. фаровонӣ, серобӣ, бисёрӣ, мӯлӣ; море хлопка фаровонии пахта
  3. в знач. нареч. морем бо роҳи баҳр; плыть (ехать) морем бо роҳи баҳр рафтан <> житейское гморе уст. книжн. ташвишҳои рӯзгор; разливанное море шутл. фаровонии машрубот; за морем уст. дар ғарибӣ; капля в море қатрае аз дарё; достать со дна моря аз таки замин бошад ҳам ёфтан, ба ҳар роҳ кофта ефтан; ждать у моря погоды ба умеди рӯзи «ҳафтшанбе» шудан; ему море по колено на парвои фалак дорад, на парвои чалак

  Русско-таджикский словарь > море

 • 19 не

  I
  частица отриц.
  1. придаёт значение полного отрицания не, на (на=), нест; это не моя книга ин китоби ман не; я не пойду в театр ман ба театр намеравам; не уходи! нарав!; он так изменился, что его не узнать ӯ чунон атғьир ёфтааст, ки шивохта намешавад; я вовсе не хотел вас обидеть ман шуморо ҳеч (ҳаргиз) хафа кардан намехостам; не так скоро на ба ин наздикӣ, на он қадар зуд
  2. придаёт значение неопределённости на (на=)… на (на=); …ҳам на (на=); что-то чернеет вдали человек не человек, дерево не дерево аз дур чизе сиёҳ менамояд, на ба одам монанд, на ба дарахт; горит не горит ҳам месӯзад, ҳам намесӯзад
  3. придаёт выражению утв. значение: 1) перед словами с отриц. знач. на (на=) … на (на=); не могу не согласиться розӣ нашуда наметавонам; нельзя не понять этого инро нафаҳмидан мумкин нест 2) в вопр. предложениях с частицей «ли» мумкин аст [ки]…; на (на=) …=ми…, ё…; не нужно ли вам чего? мумкин аст ба шумо ягон чиз лозим бошад? 3) в воскл. предложениях с мест. «кто», «что», нареч. «как» и т. п. на=…; кто не знает его! кӣ ӯро намедонад! 4) перед сущ. с предлогом «без» не, нест; не без этого бе ин не; свет не без добрых людей погов. дар дунё одамони хуб кам нестанд
  4. с частицами «чуть», «едва», «едва ли» и т. д. образует сочет. со знач. возможности, допустимости қариб, қариб аст [ки]…; чуть не каждый это знает инро кариб ҳама медонанд; он едва не упал ӯ қариб афтида буд
  5. при гл. на «ся» с приставкой «на-» обозначает невозможность прекращения какого-л. действия, состоя-ния [ҳеҷ] … на=, [ҳеҷ] не (нест); гляжу не нагляжусь на него аз дидори вай ҳеҷ сер намешавам; мать не нарадуется на дочь модар аз духтараш бисёр хурсанд <> не раз борҳо, чанд бор, чанд маротиба; не то 1) (в противном случае) вагарна, дар акси ҳол; набошад; уходи, не то прогонят бирав, вагарна пеш мекунанд 2) (или) ё… ё… на (на=), …-мӣ … на (на=) … -мӣ…; не то ехать, не то нет равам ё наравам; не кто иной, как он маҳз ӯ, худи ӯ; тем не менее аммо, вале, лекин, бо вуҷуди ин; ему не по себе авзоаш беҷо, табъаш хира
  II
  чузъи заданоки чонишинхои «некого», «нечего», ки дар таркибҳои пешоянддор ҷудо мешавад: не к кому пойти касе надорам, ки наздаш равам; не о чем говорить ҷои гап нест приставка префиксе, ки ба калима маънои «зид» медиҳад: недруг душман; неправда дурӯғ; неприязнь хусумат, душманӣ; невнимательный бедиққат, камдиккат

  Русско-таджикский словарь > не

 • 20 некуда

  нареч. с неопр.
  1. ҷое нест ки…, ҳеҷ ҷо нест ки…; он и хотел бы уехать, да некуда- вай рафтан мехост, лекин ҷои рафтан надорад
  2. в сочет. со срави. сгп. прил. и нареч, разг. аз ин … намешавад; лучшенекуда аз ин нағзтар намешавад; хуже некуда аз ин бадтар намешавад <> дальше [ехать] некуда аз ин зиёдтар намешавад; девать (деть) некуда ҷои мондан нест; деваться (деться) некуда илоҷ нест, ноилоҷ, халоси нест; плюнуть некуда прост. ҷои сӯзан задан нест; сӯзан партоӣ - рост меистад; торопиться (спешить) \некуда ҳоҷати саросема шудан нест

  Русско-таджикский словарь > некуда

См. также в других словарях:

 • Ехать — значит ехать... Жанр музыкальная комедия Режиссёр Виктор Василенко Продюсер Сергей Сорочинский Автор сценария Леонид …   Википедия

 • ЕХАТЬ — ЕХАТЬ, еду, едешь, д.н.в. (обл.) едучи, в знач. повел. наст. вр. употр. поезжай (езжай прост. обл.; ехай неправ.), несовер. (срн. ездить). 1. Двигаться, перемещаться при помощи каких нибудь средств передвижения. Ехать лесом. Ехать на санях. Ехать …   Толковый словарь Ушакова

 • ехать — Ездить, кататься, катить, колесить, путешествовать, скакать, лететь, мчаться, нестись, гнать. На биржу тянется извозчик . Пушк. Я исколесил всю Россию. Гнать во весь опор. Ездить верхом, скакать, гарцевать, наездничать. Лошади понесли, помчали.… …   Словарь синонимов

 • ЕХАТЬ — ЕХАТЬ, см. ездить. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • ЕХАТЬ — ЕХАТЬ, еду, едешь; в знач. повел. употр. поезжай и (прост.) езжай; едучи; несовер. 1. Двигаться куда н. при помощи каких н. средств передвижения. Е. на поезде, на теплоходе (поездом, теплоходом). Е. на велосипеде, на лошадях (лошадьми). Е. в… …   Толковый словарь Ожегова

 • ехать — ехать, еду, едет; пов. поезж ай(те) …   Русский орфографический словарь

 • ехать — Ехать, с точки зрения словаря ошибок, этот глагол вызывает интерес своей формой повелительного наклонения: поезжай(те)! Формы езжай(те) или ехай(те) являются нелитературными и могут использоваться только для того, чтобы придать просторечную… …   Словарь ошибок русского языка

 • ехать — ехать, еду, едет; повел. поезжай и в просторечии езжай (неправильно едь, ехай); дееприч. ехав и в просторечии едучи …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • ехать — глаг., нсв., ??? Морфология: я еду, ты едешь, он/она/оно едет, мы едем, вы едете, они едут, поезжай, поезжайте, ехал, ехала, ехало, ехали, едущий, ехавший 1. Когда вы едете на машине, велосипеде и т. п., вы управляете им и двигаетесь в… …   Толковый словарь Дмитриева

 • ЕХАТЬ —     Видеть сон, в котором вы едете на машине, означает вашу активность и удачливость в делах. Для влюбленных ехать рядом в машине знаменует верность друг другу, несмотря на происки соперников и соперниц.     Если вы во сне верхом на лошади… …   Сонник Мельникова

 • ехать — Древнерусское – ехати. Общеславянское – jeti. Слово появилось в языке в XI в., его происхождение точно не установлено. Глагол «ехать» означает «передвигаться» с помощью какого либо транспорта». Слова с похожим значением и написанием встречаются… …   Этимологический словарь русского языка Семенова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»