Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

(ехать)

 • 1 ехать

  ехать
  несов
  1. (на чем-л.) πηγαίνω μέ μεταφορικό μέσο / ταξιδεύω (путешествовать):
  \ехать на автомобиле (на пароходе) πηγαίνω μέ τό αὐτοκίνητο (μέ τό ἀτμόπλοιο)· \ехать на велосипеде πηγαίνω μέ τό ποδήλατο, κάνω ποδήλατο· \ехать верхом πηγαίνω καβάλλα, πηγαίνω ίφιππος·
  2. (уезжать) φεύγω, ἀναχωρώ· ◊ дальш'е \ехать некуда φθάνω στό ἄκρον ἄωτον. поехал \ехать в Тулу со своим самоваром κομίζω γλαύκα είς Αθήνας.

  Русско-новогреческий словарь > ехать

 • 2 ехать

  ехать 1) πηγαίνω ( με μετα φορικό μέσο) \ехать поездом (на автомобиле, метро) πηγαίνω με τρένο ( αυτοκίνητο, μετρό) \ехать верхом πηγαίνω καβάλα 2) (уезжать) φεύγω, αναχωρώ куда вы едете? πού πηγαίνετε; я еду завтра φεύγω αύριο
  * * *

  е́хать по́ездом (на автомоби́ле, метро́) — πηγαίνω με τρένο (αυτοκίνητο, μετρό)

  е́хать верхо́м — πηγαίνω καβάλα

  2) ( уезжать) φεύγω, αναχωρώ

  куда́ вы е́дете? — πού πηγαίνετε

  я е́ду за́втра — φεύγω αύριο

  Русско-греческий словарь > ехать

 • 3 ехать

  еду, едешь, μτχ. ενεστ. едущий επίρ. μτχ. ехав κ. (παλ., απλ.) едучи ρ.δ.
  1. πηγαίνω (με μεταφ. μέσο) ταξιδεύω•

  ехать верхом πηγαίνω καβάλα (έφιππος)•

  ехать на параходе ταξιδεύω με το πλοίο•

  ехать на велосипеде πηγαίνω με το ποδήλατο.

  || κινούμαι, βρίσκομαι σει κίνηση, κυλώ•

  поезд едет το τραίνο πηγαίνει.

  2. αναχωρώ, φεύγω•

  завтра я еду в афины αύριο φεύγω για την Αθήνα.

  3. μτφ. μετακινούμαι, γλιστρώ, μετατοπίζομαι•

  галстук -ет набок η γραβάτα στραβώνει.

  Большой русско-греческий словарь > ехать

 • 4 ехать

  [ιέχατ'] ρ. πηγαίνω

  Русско-греческий новый словарь > ехать

 • 5 ехать

  [ιέχατ'] ρ πηγαίνω

  Русско-эллинский словарь > ехать

 • 6 через

  через
  предлог с вин. п.
  1. (о пространстве, месте) διά, πάνω / διά μέσου (сквозь):
  мост \через реку ἡ γέφυρα πάνω ἀπό τό ποτάμι· ремень \через плечо́ τό λουρί στον ῶμο· перейти \через дорогу περνώ τόν δρόμο· ступи́ть \через порог περνώ τό κατώφλι, μπαίνω· прыгнуть \через барьер πηδώ πάνω ἀπό τόν φράχτη· прыгнуть \через ручей πηδώ τό ρυάκι· ехать \через реку περνώ τό ποτάμι· пройти \через лес περνώ διά μέσον τοῦ δάσους· перейти́, переехать \через что́-л. διαβαίνω (или διασχίζω, διαπερ(ν)ῶ)· ехать в Ленинград \через Москву́ μεταβαίνω στό Λένινγκραντ μέσω Μόσχας· ехать \через весь город διασχίζω ὅλη τήν πόλη· влезть \через окно μπαίνω ἀπ' τό παράθυρο· пройти \через испытания περνώ δοκιμασίες·
  2. (при посредстве) διά μέσου, μέσον, μέ τήν βοήθεια:
  оповестить \через газету γνωστοποιώ μέσον τής ἐφημερίδας· разговаривать \через переводчика μιλώ μέ τήν βοήθεια διερμηνέα· смотреть \через очки βλέπω μέ τά ματογυάλια·
  3. (о расстоянии) μετά:
  \через два километра начинается деревня μετά δύο χιλιόμετρα ἀρχίζει τό χωριό· она живет \через три до́ма от нас αὐτη κατοικεί τρία σπίτια πιό μακρυά ἀπό μᾶς· писать \через три строки γράφω ἀνά τρία διαστήματα·
  4. (о времени) ὑστερα ἀπό, μετά:
  приду́ \через час θά ἔλθω μετά ἀπό μιαν ὠρα· \через два дня ὕστερα ἀπό δυό μέρες, μετά δυό μέρες· \через некоторое время μετά ἀπό λίγον καιρό· регулярно \через день μέρα παρά μέρα· ◊ \через голову кого-л. разг χωρίς νά ρωτήσω κάποιον \через пень колоду разг κουτσά στραβά.

  Русско-новогреческий словарь > через

 • 7 на

  на I
  предлог Α. с вин. и предл. п.
  1. (при обозначении места, на поверхности \на на вопросы куда?, где?) (ἐ)πάνω σέ, σέ, ἐπί:
  на столе πάνω στό τραπέζι· на стол στό τραπέζι· писать на бумаге γράφω σέ χαρτί· лежать на кровати εἶμαι ξαπλωμένος στό κρεββάτι· лечь нз диван ξαπλώνω στό ντιβάνι· рисунок на ковре σχέδιο στό χαλί·
  2. (при обозначении направления или местонахождения \на на вопросы куда?, где?) σέ:
  ехать на Кавказ πηγαίνω στόν Καύκασο· отдыхать на Волге ἀναπαύομαι στό Βόλγα· смотреть на небо κοιτάζω τόν οὐρανό· подниматься на трибуну ἀνεβαίνω στό βήμα· идти на работу πηγαίνω στή δουλειά· быть на совещании εἶμαι στή συνεδρίαση· В. с вин. п.
  1. (при обозначении срока, промежутка времени) γιά:
  на несколько дней γιά μερικές μέρες· на час γιά μιά ῶρα· нанимать на месяц νοικιάζω γιά ἕνα μήνα· уехать на зиму (на лето) φεύγω γιά ὀλο τό χειμῶνα (γιά ὀλο τό καλοκαίρι)· лекция перенесена на вторник ἡ διάλεξη ἀναβλήθηκε γιά τήν Τρίτη· отложить на конец мая ἀναβάλλω γιά τό τέλος τοῦ Μάη· на будущей неделе τήν ἄλλη ἐβδομάδα·
  2. (при обозначении меры, количества) σέ, γιά:
  купить на триста рублей ἀγοράζω γιά τριακόσια ρούβλια· на два рубля меньше (κατά) δυό ρούβλια λιγωτερο· разделить на пять частей διαιρώ σέ πέντε μέρη· делить на три мат διαιρώ διά τοῦ τρία· обед на четыре человека γεῦμα γιά τέσσερα ἄτομα· комната на двоих δωμάτιο γιά δύο ἄτομα· опаздывать на два часа ἄργώ δυό ὠρες· на сто кяломет-ров (σέ) ἐκατό χιλιόμετρα·
  3. (при обозначении цели, назначения) γιά, διά, σέ:
  деньги на ремонт χρήματα γιά τήν ἐπισκευή· на всякий случай γιά κάθε ἐνδεχόμενο· С. с предл. п.
  1. (при обозначении орудия или средства действия, при обозначении предмета, являющегося опорой, основанием, внутренней частью чего-л.) μέ:
  ехать на поезде ταξιδεύω μέ τό τραίνο· играть на гитаре παίζω κιθάρα· готовить на масле μαγειρεύω μέ βούτυρο· суп на мясном бульоне σούπα μέ ζωμό κρέατος· пальто на меху παλτό μέ γούνα· коляска на рессорах ἀμαξάκι μέ σοϋστες· развести́ на молоке διαλύω μέσα σέ γάλα·
  2. (во время чего-л., в течение) σέ, κατά:
  на каникулах στίς διακοπές· ◊ на голодный желудок μέ ἄδειο στομάχι· верить на слово δίνω πίστη στά λόγια κάποιου· на лету́ στον ἀέρα· схватывать на лету́ перен πιάνω πουλιά στον ἀέρα· читать на память ἀπαγγέλλω ἀπό μνήμης· на весь мир σ'ὅλο τόν κόσμο· сидеть на веслах κάθομαι στά κουπιά· перевести́ на греческий язык μεταφράζω στά ἐλληνικά· право на отдых δικαίωμα ἀνάπαυσης· беседа на тему συζήτηση πάνω στό θέμα· на наших глазах μπροστά στά μάτια μας· подать жалобу на кого-л. ὑποβάλλω καταγγελίαν ἐναντίον κάποιου· идти на смерть ἀντιμετωπίζω τό θάνατο· идти на врага ἐπιτίθεμαι κατά τοῦ ἐχθροῦ· влиять на кого-л. ἐπιδρώ πάνω σέ κάποιον быть на стороне кого-л. εἶμαι μέ τό μέρος κάποιου· дыра на дыре χιλιοτρυπημένο.
  на II
  частица разг (возьми) νά, πόρτο:
  на тебе книгу νά πάρε τό βιβλίο· ◊ вот тебе (и) на! αὐτό μᾶς Ελειπε!

  Русско-новогреческий словарь > на

 • 8 если

  σύνδ, υποθετικός• αν, εάν•

  если растения не поливать, то они засохнуть αν τα φυτά δεν ποτιστούν, τότε αυτά θα ξηραθούν•

  в случае -... σε περίπτωση που... если бы αν, εάν, άμα•

  если бы он мог, работал бы άμα αυτός μπορούσε, θα δούλευε•

  если бы он знал, этого не сделал αν αυτός το ήξερε, δε θα το έκανε•

  если бы он жив! αν αυτός ήταν ζωντανός!•

  если бы не эта помеха, мы бы уехали завтра αν δεν ήταν αυτό το εμπόδιο, θα φεύγαμε αύριο•

  если бы только знал μόνο να το ήξερα•

  если я прошу,то значит это необходимо όταν ζητώ κάτι, αυτό σημαινει οτι μου είναι απαραίτητο•

  -ехать, так ехать άν πρόκειται να δουλέψεις, δούλεψε όπως πρέπει•

  если только не μόνο αν, εκτός αν•

  он придет если только не заболеет θα έρθει, εκτός μόνο αν.ιρωστήσει•

  придет если не он, то друг его αν δεν έρθει αυτός, θα έρθει ο φίλος του•

  если бы не дождь, мы бы гуляли αν δεν έβρεχε, θα πηγαίναμε περίπατο•

  если не каждый день, то через день αν όχι κάθε μέρα, τότε μέρα πάρα μέρα•

  если бы да кабы (αστ.) ο νάχας και ο θάχας (πέθαναν)• если (уж) на то пошло μια και (εφόσον) η υπόθεση έφτασε ως εκεί•

  что если (бы)? τι θα; (γινόταν, έκανες, έλεγες κ.τ.τ.)• даже если ακόμα κι αν•

  если только αρκεί μόνο.

  Большой русско-греческий словарь > если

 • 9 автобус

  автобус м το λεωφορείο; το πούλμαν (туристский)' ехать \автобусом πηγαίνω με λεωφορείο
  * * *
  м
  το λεωφορείο; το πούλμαν ( туристский)

  е́хать авто́бусом — πηγαίνω με λεωφορείο

  Русско-греческий словарь > автобус

 • 10 в

  в (во) в разн. знач. σε, σ', εις; για; в театре στο θέατρο в Москве στη Μόσχα; войти в дом μπαίνω στο σπίτι* ехать в Афины πηγαίνω στην Αθήνα в двух километрах σε απόσταση δύο χιλιομέτρων; в десять часов утра στις δέκα το πρωί в тысяча девятьсот , восемьдесят пятом году στα χίλια εννιακόσια ογδόντα πέντε; в прошлый раз την περασμένη φορά; в память чего-л. για ενθύμιο τινός в самом деле αλήθεια, πραγματικά
  * * *
  в разн. знач. во
  σε, σ’, εις; για

  в теа́тре — στο θέατρο

  в Москве́ — στη Μόσχα

  войти́ в дом — μπαίνω στο σπίτι

  е́хать в Афи́ны — πηγαίνω στην Αθήνα

  в двух киломе́трах — σε απόσταση δύο χιλιομέτρων

  в де́сять часо́в утра́ — στις δέκα το πρωί

  в ты́сяча девятьсо́т во́семьдесят пя́том году́ — στα χίλια εννιακόσια ογδόντα πέντε

  в про́шлый раз — την περασμένη φορά

  в па́мять чего́-л. — για ενθύμιο τινός

  в са́мом де́ле — αλήθεια, πραγματικά

  Русско-греческий словарь > в

 • 11 верхом

  верхом καβάλα έφιππος ездить, ехать \верхом ιππεύω, πηγαίνω καβάλα
  * * *
  καβάλα; έφιππος

  е́здить, е́хать верхо́м — ιππεύω, πηγαίνω καβάλα

  Русско-греческий словарь > верхом

 • 12 на

  на Ι 1) (при обознач. места) (ε) πάνω' σε' για' на столе, на стол πάνω στο τραπέζι·на бумаге στο χαρτί' я живу на улице... μένω στην οδό...2) (при обознач. направления) σε, προς' я иду на концерт πηγαίνω στο κοντσέρτο* на восток προς την ανατολή 3) (при обознач. средства передвижения) με' поедем на автобусе πάμε μελεωφορείο" ехать на поезде πηγαίνω με τρένο 4) (при обознач. срока, времени) για·я приехал на две недели ήρθα για δυο βδομάδες· назначить что-л. на завтра на три часа καθορίζω κάτι για αύριο στις τρεις η ώρα' на следующий день την άλλη μέρα· на будущей неделе την προσεχή βδομάδα 5) (при обознач. меры, количества) για" σε" на двух человек για δύο άτομα' разделить на два διαιρώ στα δύο ◇ перевести на греческий язык μεταφράζω στα ελληνικά
  * * *
  I
  1) (при обознач. места) (ε)πανω; σε; για

  на столе́, на стол — πάνω στο τραπέζι

  на бума́ге — στο χαρτί

  я живу́ на у́лице… — μένω στην οδό…

  2) (при обознач. направления) σε, προς

  я иду́ на конце́рт — πηγαίνω στο κον(τ)σέρτο

  на восто́к — προς την ανατολή

  3) (при обознач. средства передвижения) με

  пое́дем на авто́бусе — πάμε με λεωφορείο

  е́хать на по́езде — πηγαίνω με τρένο

  4) (при обознач. срока, времени) για

  я прие́хал на две неде́ли — ήρθα για δυο βδομάδες

  назна́чить что-л. на за́втра на три часа́ — καθορίζω κάτι για αύριο στις τρεις η ώρα

  на сле́дующий день — την άλλη μέρα

  на бу́дущей неде́ле — την προσεχή βδομάδα

  5) (при обознач. меры, количества) για;σε

  на двух челове́к — για δύο άτομα

  раздели́ть на́ два — διαιρώ στα δύο

  ••

  перевести́ на гре́ческий язы́к — μεταφράζω στα ελληνικά

  II
  ( возьми) να!, πάρε!

  Русско-греческий словарь > на

 • 13 раздумать

  раздумать αλλάζω γνώμη; μετανιώνω (передумать)' я \раздуматьл ехать μετάνιωσα και δε θα φύγω
  * * *
  αλλάζω γνώμη; μετανιώνω ( передумать)

  я разду́мал е́хать — μετάνιωσα και δε θα φύγω

  Русско-греческий словарь > раздумать

 • 14 автомобиль

  автомоби́л||ь
  м τό αὐτοκίνητο[ν]:
  грузовой \автомобиль τό φορτηγό αὐτοκίνητο; легковой \автомобиль ἡ λιμουζίνα, ἡ κούρσα; санитарный \автомобиль τό ὑγειονομικό αὐτοκίνητο; бронированный \автомобиль τό θωρακισμένο αὐτοκίνητο; ехать в \автомобилье πηγαίνω (или ταξιδεύω) μέ αὐτοκίνητο.

  Русско-новогреческий словарь > автомобиль

 • 15 в

  в
  (во) предлог с вин. и пред л. п.
  1. (на вопрос «где», «куда») σέ, είς, στον, στήν, στό, ἐν:
  в Москве στή Μόσχα; находиться в доме εἶμαι στό σπίτι; ехать в город πηγαίνω στήν πόλη, ἀναχωρῶ γιά τἡν πόλη; вступить в партию μπαίνω στό κόμμα;
  2. (при обозначении времени) στίς, είς, ἐν:
  в пять часов утра στίς (είς τάς) πέντε τό πρωί; в мае τό Μάη; в прошлом году́ τόν περασμένο χρόνο, πέρυσι (πέρσι); в молодости στά νειατα (μου);
  3. (в течение) σέ, μέσα σέ, ἐντός:
  я сделал это в пять дней τό Εκαμα σέ πέντε μέρες;
  4. (при обозначении расстояния в переводе опускается):
  в двух шагах от до́ма δύο βήματα ἀπ' τό σπίτι; в пяти километрах от Москвы πέντε χιλιόμετρα μακριά ἀπ' τή Μόσχα;
  5. (при указании количественных признаков, размера, веса):
  дом в три этажа σπίτι μέ τρία πατώματα; комната в десять квадратных метров δωμάτιο δέκα τετραγωνικών μέτρων стоимостью в пять рублей ἀξίας πέντε ρουβλίων весом в три килограмма βάρους τριών κιλών (или χιλιόγραμμων); комедия в трех действиях κωμωδία σέ τρεις πράξεις, τρίπρακτη κωμωδία;
  6. (при обозначении перехода в какое-л. состояние или пребывания в нем) σέ, είς:
  превратить в развалины κάνω ἐρείπια, μετατρέπω (или μεταβάλλω) σέ (είς) ἐρείπια; деревья в цвету́ τά δένδρα εἶναι ἀνθισμένα; в расцвете сил στήν ἀκμή (τῶν δυνάμεων); быть в хорошем настроении ἔχω κέφι, εἶμαι κεφάτος, εἶμαι εὐδιάθετος;
  7. (при указании на признак, вид, форму предмета) μέ, σέ:
  произведение в прозе τό ἔργο σέ πεζό, τό πεζό, τό πεζογράφημα; драма в стихах δράμα σέ στίχους, ἐμμετρο δράμα; тетрадь в клетку τετράδιο μέ τετραγωνάκια, τετράδιο τής ἀριθμητικής; в форме (в виде) чего-л., μέ τή μορφή, ἐν είδει; ◊ быть в пальто́ φορώ παλτό, εἶμαι μέ τό παλτό; слово в слово ἐπί λέξει, λέξη προς λέξη, κατά λέξιν в шу́тку στ' ἀστεία, χωρατεύοντας, ἀστειευόμενος; в качестве μέ τήν ἰδιότητα τοῦ, σάν, ἐν εἰδεν в честь προς τιμήν в действительности στήν πραγματικότητα; в оправдание γιά δικαιολογία; в слу́чае σέ περίπτωση, ἐν περιπτώσει; он весь в отца εἶναι ίδιος ὁ πατέρας του; играть в шахматы παίζω σκάκι.

  Русско-новогреческий словарь > в

 • 16 велосипед

  велосипед
  м τό ποδήλατο[ν]:
  трехколесный \велосипед τρίτροχο ποδήλατο, τό τρίκυκλο· ехать на \велосипеде πηγαίνω μέ τό ποδήλατο.

  Русско-новогреческий словарь > велосипед

 • 17 еду

  еду, едешь
  и т. д. наст. вр. от ехать.

  Русско-новогреческий словарь > еду

 • 18 едешь

  еду, едешь
  и т. д. наст. вр. от ехать.

  Русско-новогреческий словарь > едешь

 • 19 ездить

  ездить
  несов см. ехать.

  Русско-новогреческий словарь > ездить

 • 20 заяц

  зая||ц
  м ὁ λαγός, ὁ λαγωός· ◊ ехать зайцем разг ταξιδεύω λαθραία· одним ударом двух зайцев уби́ть погов. μ' ἕνα σμπάρο δυό τρυγόνια· за двумя зайцами погонишься, ни одного́ не поймаешь поел. ὀποιος κυνηγάει δυό λαγούς δεν πιάνει κανένα.

  Русско-новогреческий словарь > заяц

См. также в других словарях:

 • Ехать — значит ехать... Жанр музыкальная комедия Режиссёр Виктор Василенко Продюсер Сергей Сорочинский Автор сценария Леонид …   Википедия

 • ЕХАТЬ — ЕХАТЬ, еду, едешь, д.н.в. (обл.) едучи, в знач. повел. наст. вр. употр. поезжай (езжай прост. обл.; ехай неправ.), несовер. (срн. ездить). 1. Двигаться, перемещаться при помощи каких нибудь средств передвижения. Ехать лесом. Ехать на санях. Ехать …   Толковый словарь Ушакова

 • ехать — Ездить, кататься, катить, колесить, путешествовать, скакать, лететь, мчаться, нестись, гнать. На биржу тянется извозчик . Пушк. Я исколесил всю Россию. Гнать во весь опор. Ездить верхом, скакать, гарцевать, наездничать. Лошади понесли, помчали.… …   Словарь синонимов

 • ЕХАТЬ — ЕХАТЬ, см. ездить. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • ЕХАТЬ — ЕХАТЬ, еду, едешь; в знач. повел. употр. поезжай и (прост.) езжай; едучи; несовер. 1. Двигаться куда н. при помощи каких н. средств передвижения. Е. на поезде, на теплоходе (поездом, теплоходом). Е. на велосипеде, на лошадях (лошадьми). Е. в… …   Толковый словарь Ожегова

 • ехать — ехать, еду, едет; пов. поезж ай(те) …   Русский орфографический словарь

 • ехать — Ехать, с точки зрения словаря ошибок, этот глагол вызывает интерес своей формой повелительного наклонения: поезжай(те)! Формы езжай(те) или ехай(те) являются нелитературными и могут использоваться только для того, чтобы придать просторечную… …   Словарь ошибок русского языка

 • ехать — ехать, еду, едет; повел. поезжай и в просторечии езжай (неправильно едь, ехай); дееприч. ехав и в просторечии едучи …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • ехать — глаг., нсв., ??? Морфология: я еду, ты едешь, он/она/оно едет, мы едем, вы едете, они едут, поезжай, поезжайте, ехал, ехала, ехало, ехали, едущий, ехавший 1. Когда вы едете на машине, велосипеде и т. п., вы управляете им и двигаетесь в… …   Толковый словарь Дмитриева

 • ЕХАТЬ —     Видеть сон, в котором вы едете на машине, означает вашу активность и удачливость в делах. Для влюбленных ехать рядом в машине знаменует верность друг другу, несмотря на происки соперников и соперниц.     Если вы во сне верхом на лошади… …   Сонник Мельникова

 • ехать — Древнерусское – ехати. Общеславянское – jeti. Слово появилось в языке в XI в., его происхождение точно не установлено. Глагол «ехать» означает «передвигаться» с помощью какого либо транспорта». Слова с похожим значением и написанием встречаются… …   Этимологический словарь русского языка Семенова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»