Перевод: с английского на все языки

(г.) Бельско-Бяла

 • 1 Bielsko-Biala

  Универсальный англо-русский словарь > Bielsko-Biala

 • 2 Bielsko-Biała

  Англо-русский географический словарь > Bielsko-Biała

 • 3 Bielsko-Biala

  Бельско-Бяла Город на юге Польши, в Предкарпатье, административный центр Бельского воеводства. 178 тыс. жителей (1990). Машиностроение, текстильная промышленность.

  Англо-русский словарь географических названий > Bielsko-Biala

 • 4 Bielsko-Biala

  г. Бельско-Бяла (Польша)

  Англо-русский географический словарь > Bielsko-Biala

 • 5 Bielsko

  Общая лексика: Бельско

  Универсальный англо-русский словарь > Bielsko

 • 6 Britannia

  {bri'tæniə}
  1. олицетворение на Великобритания (жена с шлем, щит и тризъбец върху монети и пр.)
  2. ист. Британската империя, Великобритания
  3. ист. Британия
  4. BRITANNIA metal сребристобяла сплав от калай, мед и антимон
  * * *
  {bri'taniъ} n 1. олицетворение на Великобритания (жена с шл
  * * *
  1. britannia metal сребристобяла сплав от калай, мед и антимон 2. ист. Британия 3. ист. Британската империя, Великобритания 4. олицетворение на Великобритания (жена с шлем, щит и тризъбец върху монети и пр.)
  * * *
  Britannia[bri´tænjə] n 1. поет. Великобритания; Британската империя; 2. ист. Британия; 3. женска фигура, олицетворение на Великобритания; 4. търг.: \Britannia metal бяла сплав от олово, мед и антимон.

  English-Bulgarian dictionary > Britannia

 • 7 Dutch

  {dʌtʃ}
  I. 1. холандски, нидерландски
  2. ост. немски
  DUTCH auction търг, при който цената постепенно се намалява, докато се яви купувач
  DUTCH bargain сделка, изгодна само за едната страна
  DUTCH barn голям навес за сено и пр.
  DUTCH cap холандска дамска шапка, халка срещу забременяване
  DUTCH clover бяла детелина (Trifolium repens)
  DUTCH comfort/consolation слабо утешение
  DUTCH concert разбъркано/нестройно пеeне, шум, гюрултия
  DUTCH courage смелост, придобита след напиване
  DUTCH defence привидна защита
  DUTCH feast гуляй, на който домакинът първи се напива
  DUTCH lunch/supper/treat обед и пр., на който всеки сам си плаща
  to go DUTCH плащам своята част от яденето/пиенето
  DUTCH pink s1. кръв
  DUTCH oven приспособление за печене на месо на открит огън
  DUTCH rush зимен хвощ (Equisetum hyemale)
  DUTCH wife тръстикова рамка за подпиране на краката в креват
  to talk to someone like a DUTCH uncle чета някому морал
  II. 1. холандски език, ост. немски език
  2. the DUTCH pl холандците, ост. германците, немците
  that beats the DUTCH не e възможно, и таз хубава, хайде де
  double DUTCH неразбран говор, безсмислици
  in DUTCH в немилост, на зор
  his DUTCH is up ам. ядосан е
  * * *
  {d^tsh} а 1. холандски, нидерландски; 2. ост. немски; Dutch auction (2) {d^tsh} n 1. холандски език; ост. немски език; 2. the D. pl
  * * *
  холандски; нидерландски; нидерландец;
  * * *
  1. double dutch неразбран говор, безсмислици 2. dutch auction търг, при който цената постепенно се намалява, докато се яви купувач 3. dutch bargain сделка, изгодна само за едната страна 4. dutch barn голям навес за сено и пр 5. dutch cap холандска дамска шапка, халка срещу забременяване 6. dutch clover бяла детелина (trifolium repens) 7. dutch comfort/consolation слабо утешение 8. dutch concert разбъркано/нестройно пеeне, шум, гюрултия 9. dutch courage смелост, придобита след напиване 10. dutch defence привидна защита 11. dutch feast гуляй, на който домакинът първи се напива 12. dutch lunch/supper/treat обед и пр., на който всеки сам си плаща 13. dutch oven приспособление за печене на месо на открит огън 14. dutch pink s кръв 15. dutch rush зимен хвощ (equisetum hyemale) 16. dutch wife тръстикова рамка за подпиране на краката в креват 17. his dutch is up ам. ядосан е 18. i. холандски, нидерландски 19. ii. холандски език, ост. немски език 20. in dutch в немилост, на зор 21. that beats the dutch не e възможно, и таз хубава, хайде де 22. the dutch pl холандците, ост. германците, немците 23. to go dutch плащам своята част от яденето/пиенето 24. to talk to someone like a dutch uncle чета някому морал 25. ост. немски
  * * *
  Dutch[dʌtʃ] I. adj 1. холандски, нидерландски; \Dutch auction търг, при който обявената цена постепенно се намалява, докато се яви купувач; \Dutch bargain сделка, която е изгодна само за едната страна; \Dutch barn плевня; \Dutch clinker твърда жълта холандска тухла; \Dutch clock часовник с кукувица; \Dutch clover бяла детелина; \Dutch comfort ( consolation) слабо утешение; \Dutch concert шум, гюрултия; разбъркано (нестройно) пеене; \Dutch courage пиянска храброст; бабаитлък; \Dutch defence привидна защита; \Dutch doll дървена кукла; \Dutch door врата, разделена хоризонтално на две части; \Dutch feast гуляй, на който домакинът първи се напива; \Dutch foil ( gold leaf) медно-цинков варак; \Dutch hoe вид градинарско гребло; \Dutch nightingale ост., диал. жаба; \Dutch pink кръв; \Dutch oven приспособление за печене на месо на открит огън - металическа кутия с една страна открита към огъня; \Dutch tile гланцирана керамична плочка; \Dutch treat гуляй, на който всеки си плаща; to go \Dutch плащам своята част от гуляй; \Dutch wife тръстикова рамка или дълга възглавница за подпиране на краката в кревата; to talk to s.o. like a \Dutch uncle чета някому морал (конско); 2. ост. немски; II. n 1.: the \Dutch холандците, холандският народ; that beats the \Dutch не може да бъде, не е възможно, и таз добра (хубава); the \Dutch have taken Holland! открил Америка! 2. холандски език; ост. немски език; High D. ост. високонемски език; Low D. ост. ниско(долно)немски език; double \Dutch неразбран говор, безсмислици; in \Dutch sl на зор, в затруднение; в немилост.

  English-Bulgarian dictionary > Dutch

 • 8 Florentine

  Florentine[´flɔrən¸tain] I. adj флорентински, от гр. Флоренция; \Florentine iris бяла или светлосиня перуника; II. n 1. флорентинец; 2. (f) вид копринен плат; 3. (f) вид баница, пирог с месо.

  English-Bulgarian dictionary > Florentine

 • 9 Madonna-lily

  {mə'dɔnə,lili}
  n бяла лилия, крем, бял крин (Lilium candidum)
  * * *
  {mъ'dъnъ,lili} n бяла лилия, крем, бял крин (Lilium cand
  * * *
  крем; лилия;
  * * *
  n бяла лилия, крем, бял крин (lilium candidum)
  * * *
  Madonna-lily[mə´dɔnə¸lili] n бяла лилия, крем, бял крин.

  English-Bulgarian dictionary > Madonna-lily

 • 10 Muscovite

  {'mʌskəvait}
  1. московчанин
  2. ост. руснак
  * * *
  {'m^skъvait} n 1. московчанин; 2. ост. руснак.
  * * *
  московчанин;
  * * *
  1. московчанин 2. ост. руснак
  * * *
  Muscovite[´mʌskəvait] n 1. московчанин, московчанка; 2. ост. руснак, рускиня; 3.: \Muscovite glass бяла слюда.

  English-Bulgarian dictionary > Muscovite

 • 11 abele

  {ə'bi:l}
  n бот. бяла топола (Populus alba)
  * * *
  {ъ'bi:l} n бот. бяла топола (Populus alba).
  * * *
  n бот. бяла топола (populus alba)
  * * *
  abele[ə´bi:l] n бот. бяла топола.

  English-Bulgarian dictionary > abele

 • 12 alabaster

  алабастър;
  * * *
  alabaster[´ælə¸ba:stə] I. n алабастър, строителен гипс; II. adj 1. алабастров; 2. прен. гладък, бял като алабастър; \alabaster skin бяла кожа (на човек).

  English-Bulgarian dictionary > alabaster

 • 13 alphenic

  alphenic[æl´fenik] n бяла ечемичена захар.

  English-Bulgarian dictionary > alphenic

 • 14 bear

  {bεə}
  I. 1. v (bore borne, born) born се ynomребява само в passive voice на значение, когато не следва предлогът by
  she was born in 1967
  a son was born to him роди му се син, но
  a son borne by his first wife син, роден от първата му жена
  she has borne him two sons тя му роди двама сина, нося. понасям. разнасям, пренасям
  to BEAR responsibility отговарям, нося отговорност
  to BEAR the costs поемам разноските
  2. раждам, нося. давам
  to BEAR fruit раждам/давам плод, прен. давам резулта, успявам
  3. нося, показвам, соча, имам, давам, предлагам
  to BEAR the traces/signs of нося следите/белезите на
  to BEAR resemblance to имам прилика с, наподобявам, приличам на
  to BEAR false witness давам лъжливи показания
  to BEAR someone company правя компания на някого
  4. поддържам, подпирам, нося (тежест и пр.)
  5. издържам, нося, понасям, търпя
  I can't BEAR his complacency не мога да понасям самодоволството му
  there is no BEARing with him той e нетърпим
  the ice won't BEAR such weight ледът няма да издържи такава тежест
  6. питая, храня, тая, запазвам
  to BEAR in mind помня, имам предвид, не забравям
  to BEAR someone a grudge държа карез/имам зъб на някого
  7. refl държа се, нося се
  she bore herself with dignity тя се държа достойно
  he BEARs himself like a soldier той се държи като войник
  8. допускам, търпя
  the accident BEARs no explanation злополуката не може да се обясни
  9. оказвам влияние/натиск
  10. движа се, насочвам се, държа курс, завивам, свивам, отклонявам се, отбивам се
  the ship bore due west корабът държеше курс право на запад
  the road BEARs to the right пътят се отклонява надясно
  11. намирам се, разположен съм, лежа, простирам се
  the land bore north of the sea сушата се простираше на север от морето
  12. подхождам, подобавам
  his words don't BEAR repeating не бих могъл да повторя думите му (не са за пред хора), to BEAR one's age не ми личат годините, младея
  bear away спечелвам, получавам (награда и пр.), bear down упражнявам натиск, събарям, преодолявам
  to BEAR down upon спущам се/връхлетявам върху
  bear off спечелвам (награди), мор. отклонявам се, оттеглям се
  bear on имам връзка с/отношение към/влияние върху, тежа на, потискам, гнетя
  grief bore heavily on her скръбта я гнетеше
  bear out потвърждавам, подкрепям
  bear up държа се, не падам духом, не се отчайвам
  bear upon bear on
  bear with търпелив съм към, изтърпявам
  II. 1. мечка (Ursus)
  2. Great/Little BEAR астр. Голямата/Малката мечка
  3. недодялан/навъсен/груб човек
  4. борсов спекулант
  like a BEAR with a sore head рaзг. сърдит, ядосан, раздразнителен
  to play the BEAR обръщам всичко наопаки, рискувам безсмислено, разрушавам, съсипвам
  III. 1. спекулирам в очакване да спаднат цените
  2. предизвиквам понижение на цената (нa акции и пр.)
  * * *
  {bЁъ} v (bore {bъ:}; borne, born {bъ:n}); (born се ynomребя(2) n 1. мечка (Ursus); 2. Great/Little B. астр. Голямата/Мал{3} v борс. 1. спекулирам в очакване да спаднат цените; 2. пр
  * * *
  понасям; раждам; допускам; издържам; нося;
  * * *
  1. 1 намирам се, разположен съм, лежа, простирам се 2. 1 подхождам, подобавам 3. a son borne by his first wife син, роден от първата му жена 4. a son was born to him роди му се син, но 5. bear away спечелвам, получавам (награда и пр.), bear down упражнявам натиск, събарям, преодолявам 6. bear off спечелвам (награди), мор. отклонявам се, оттеглям се 7. bear on имам връзка с/отношение към/влияние върху, тежа на, потискам, гнетя 8. bear out потвърждавам, подкрепям 9. bear up държа се, не падам духом, не се отчайвам 10. bear upon bear on 11. bear with търпелив съм към, изтърпявам 12. great/little bear астр. Голямата/Малката мечка 13. grief bore heavily on her скръбта я гнетеше 14. he bears himself like a soldier той се държи като войник 15. his words don't bear repeating не бих могъл да повторя думите му (не са за пред хора), to bear one's age не ми личат годините, младея 16. i can't bear his complacency не мога да понасям самодоволството му 17. i. v (bore borne, born) born се ynomребява само в passive voice на значение, когато не следва предлогът by 18. ii. мечка (ursus) 19. iii. спекулирам в очакване да спаднат цените 20. like a bear with a sore head рaзг. сърдит, ядосан, раздразнителен 21. refl държа се, нося се 22. she bore herself with dignity тя се държа достойно 23. she has borne him two sons тя му роди двама сина, нося. понасям. разнасям, пренасям 24. she was born in 1967 25. the accident bears no explanation злополуката не може да се обясни 26. the ice won't bear such weight ледът няма да издържи такава тежест 27. the land bore north of the sea сушата се простираше на север от морето 28. the road bears to the right пътят се отклонява надясно 29. the ship bore due west корабът държеше курс право на запад 30. there is no bearing with him той e нетърпим 31. to bear down upon спущам се/връхлетявам върху 32. to bear false witness давам лъжливи показания 33. to bear fruit раждам/давам плод, прен. давам резулта, успявам 34. to bear in mind помня, имам предвид, не забравям 35. to bear resemblance to имам прилика с, наподобявам, приличам на 36. to bear responsibility отговарям, нося отговорност 37. to bear someone a grudge държа карез/имам зъб на някого 38. to bear someone company правя компания на някого 39. to bear the costs поемам разноските 40. to bear the traces/signs of нося следите/белезите на 41. to play the bear обръщам всичко наопаки, рискувам безсмислено, разрушавам, съсипвам 42. борсов спекулант 43. движа се, насочвам се, държа курс, завивам, свивам, отклонявам се, отбивам се 44. допускам, търпя 45. издържам, нося, понасям, търпя 46. недодялан/навъсен/груб човек 47. нося, показвам, соча, имам, давам, предлагам 48. оказвам влияние/натиск 49. питая, храня, тая, запазвам 50. поддържам, подпирам, нося (тежест и пр.) 51. предизвиквам понижение на цената (на акции и пр.) 52. раждам, нося. давам
  * * *
  bear[bɛə] v ( bore[bɔ:]; borne, born[bɔ:n]) 1. нося (обикн. прен.); rifle-\bearing soldiers войници, въоръжени с пушки; to \bear the cost поемам разноските; to \bear no resemblance to нямам нищо общо с, не може да се сравнява с; 2. раждам, добивам ( дете) ( нар.), давам живот (pp born); 3. поддържам, подпирам; нося; the ice \bears ледът е достатъчно здрав (за ходене по него); 4. издържам на, понасям, изтърпявам, изтрайвам; (и с with) търпя; to \bear the misery понасям несгодите; there is no \bearing ( with) him той е непоносим; 5. питая, храня, чувствам, изпитвам, усещам; to \bear in mind имам предвид; to \bear ill will злонамерен съм; to \bear s.o. malice храня лоши чувства към някого; 6. държа се, отнасям се, постъпвам; нося се; she \bears herself well тя се държи добре; 7. допускам, предполагам, смятам, подозирам; the accident \bears two explanations произшествието може да се обясни по два начина; 8. движа се, насочвам се, държа курс; the ship \bears due west корабът държи курс точно на запад; to bring influence ( pressure) to \bear упражнявам влияние, използвам натиск; to bring computer science to \bear on a problem използвам компютърната наука за разрешаване на проблем; to \bear the brunt of s.th. понасям най-лошите последствия от нещо; to \bear a hand помагам; to \bear comparison издържам сравнение, мога да се сравня (с); to \bear witness ( testimony) свидетелствам, удостоверявам, потвърждавам, давам показания; to \bear o.'s age well изглеждам по-млад от годините си, не ми личат годините, младея; this story doesn't \bear repeating този разказ не е за повтаряне (не е за пред хора); the relation which price \bears to profit отношението на цената към печалбата; II. n 1. мечка, мечок; grizzly \bear гризли, американска сива мечка Ursus horribilis; polar \bear бяла мечка, полярна мечка Ursus maritimus; to take a \bear by the tooth прен. излагам се безцелно (неразумно) на опасност; like a \bear with a sore head сърдит, кисел, раздразнителен; 2. спекулант, който се ръководи в сделките си от очакване за спадане на цените; 3. астр. Great B. Голямата мечка; Little B. Малката мечка; 4. некултурен (груб) човек, невежа, нецивилизован, неук; III. v 1. спекулирам в очакване на спадане на цените; 2. опитвам се да понижа цената на.

  English-Bulgarian dictionary > bear

 • 15 cabbage

  {'kæbidʒ}
  I. 1. зелка, зеле
  CABBAGE white бяла зелева пеперуда (Pieris)
  2. разг. човек без интереси и без амбиция
  3. ам. sl. книжни пари, банкноти
  CABBAGE rose кичеста/столистна роза
  II. n парчета/изрезки от плат, присвоени от шивач
  III. v присвоявам, задигам, открадвам
  * * *
  {'kabij} n 1. зелка, зеле; cabbage white бяла зелева пеперуда (P(2) n парчета/изрезки от плат, присвоени от шивач. {3} v присвоявам, задигам, открадвам.
  * * *
  зеле; зелка;
  * * *
  1. cabbage rose кичеста/столистна роза 2. cabbage white бяла зелева пеперуда (pieris) 3. i. зелка, зеле 4. ii. n парчета/изрезки от плат, присвоени от шивач 5. iii. v присвоявам, задигам, открадвам 6. ам. sl. книжни пари, банкноти 7. разг. човек без интереси и без амбиция
  * * *
  cabbage[´kæbidʒ] I. n 1. зелка; зеле; \cabbage butterfly, \cabbage white; бяла зелева пеперуда Pieris brassica; \cabbage rose едра кичеста роза Rosa centifolia; \cabbage-tree ( palm) палма, чиито големи листникови пъпки се ядат като зеле; 2. разг. безжизнен (апатичен, вегетиращ) човек; 3. ам. пари, банкноти; II. v завивам се като зелка.III. sl . n парчета плат, които шивачът си присвоява (не връща на клиента); IV. v крада на дребно, присвоявам си.

  English-Bulgarian dictionary > cabbage

 • 16 charcoal

  {'tfaikoul}
  I. 1. дървени въглища
  2. мед. въглен
  3. изк. въглен
  a CHARCOAL drawing рисунка с въглен
  4. CHARCOAL (grey) тъмносиво
  II. v пиша/рисувам с въглен
  * * *
  {'tfaikoul} n 1. дървени въглища; 2. мед. въглен; 3. изк. въ(2) v пиша/рисувам с въглен.
  * * *
  въглен;
  * * *
  1. a charcoal drawing рисунка с въглен 2. charcoal (grey) тъмносиво 3. i. дървени въглища 4. ii. v пиша/рисувам с въглен 5. изк. въглен 6. мед. въглен
  * * *
  charcoal[´tʃa:¸koul] I. n 1. дървени въглища; 2. изк. въглен; a \charcoal drawing рисунка с въглен; 3. изк. рисунка с въглен; II. v 1. намазвам (се), нацапвам (се) с дървени въглища; 2. refl отравям се, задушавам се при горене на дървени въглища. III n бяла ( калайдисана) ламарина; бяло тенеке.

  English-Bulgarian dictionary > charcoal

 • 17 choker

  {'tJouka}
  1. шег. висока твърда яка
  2. свещеническа яка
  3. огърлица/колие по врата
  4. завързан около врата ешарф
  * * *
  {'tJouka} n 1. шег. висока твърда яка; 2. свещеническа яка; 3.
  * * *
  1. завързан около врата ешарф 2. огърлица/колие по врата 3. свещеническа яка 4. шег. висока твърда яка
  * * *
  choker[´tʃoukə] n 1. човек, който (се) души, задушава, дави, задавя; 2. sl бяла вратовръзка; 3. sl права яка, столче; 4. разг. къса огърлица; a pearl \choker огърлица от перли; 5. ел. дроселна макара.

  English-Bulgarian dictionary > choker

 • 18 coif

  {kaif}
  I. 1. прилепнала шапчица (на монахиня и пр.), кепе
  2. ам. coiffure
  II. 1. покривам с/слагам шапчица (на)
  2. сресвам (коса), правя прическа
  * * *
  {kaif} n ист. \\. прилепнала шапчица (на монахиня и пр.), кепе; 2(2) v 1. покривам с/слагам шапчица (на); 2. сресвам (коса), п
  * * *
  1. i. прилепнала шапчица (на монахиня и пр.), кепе 2. ii. покривам с/слагам шапчица (на) 3. ам. coiffure 4. сресвам (коса), правя прическа
  * * *
  coif[kɔif] ист. I. n 1. монахинска шапчица; 2. прилепнала шапчица; 3. бяла шапка, носена в някои страни от адвокатите; a brother of the \coif адвокат; II. v покривам с шапка; слагам шапка.

  English-Bulgarian dictionary > coif

 • 19 cokes

  cokes [kouks] n бяла (калайдисана) ламарина.

  English-Bulgarian dictionary > cokes

 • 20 crow

  {krou}
  I. 1. гарван, врана, гарга
  2. кукуригане
  cock CROW първи петли, зора
  at cock CROW призори
  3. гукане (на бебе)
  4. crowbar
  white CROW рядкост
  as the CROW flies по права/въздушна линия
  to have a CROW to pluck with someone прен. имам да си оправям сметки с някого
  II. 1. кукуригам, пея
  2. гукам (за бебе)
  3. ликувам, тържествувам, злорадствувам
  4. хваля се, перча се
  * * *
  {krou} n 1. гарван, врана, гарга; 2. кукуригане; cock crow първи пе(2) {krou} v (crew {kru:}, crown {kroun}; crowed {kroud})
  * * *
  гарван; врана; гарга; гукам; гукане; злорадствам; кукуригам; ликувам;
  * * *
  1. as the crow flies по права/въздушна линия 2. at cock crow призори 3. cock crow първи петли, зора 4. crowbar 5. i. гарван, врана, гарга 6. ii. кукуригам, пея 7. to have a crow to pluck with someone прен. имам да си оправям сметки с някого 8. white crow рядкост 9. гукам (за бебе) 10. гукане (на бебе) 11. кукуригане 12. ликувам, тържествувам, злорадствувам 13. хваля се, перча се
  * * *
  crow [krou] I. n 1. гарван, врана, гарга; птица от семейство Corvus; a white \crow бяла врана, нещо, което се среща рядко; as the \crow flies, in a \crow line по права (въздушна) линия; to have a \crow to pluck with s.o. имам да оправям сметки с някого; имам да дърпам ушите на някого; to eat \crow sl принуден съм да върша нещо крайно неприятно или унизително; прен. клякам; \crow's feet дребни бръчици покрай очите; stone the \crows англ., австр. sl по дяволите! виж ти! гледай ти!; 2. кукуригане (пеене) на петел; cock \crow първи петли; at cock-\crow призори; 3. гукане, радостно писукане (на дете); 4. човек, който стои на пост, докато друг краде; II. v ( crew [kru:], crowed [kroud], crowed) 1. кукуригам, пея; 2. гукам, издавам радостни звуци; 3. ликувам, тържествувам; злорадствам ( over); to \crow over o.'s rivals' failure злорадствам над загубите на съперниците си. III. n тех. лост; рудан; скоба; клещи.

  English-Bulgarian dictionary > crow

См. также в других словарях:

 • БЕЛЬСКО-БЯЛА (Bielsko-Biala) — город на юге Польши, в Предкарпатье, административный центр Бельского воеводства. 178 тыс. жителей (1990). Машиностроение, текстильная промышленность …   Большой Энциклопедический словарь

 • Бельско-Бяла — Город Бельско Бяла польск. Bielsko Biała …   Википедия

 • Бельско-Бяла — (Bielsko Biała), город на юге Польши, в Предкарпатье, административный центр Бельского воеводства. 180 тыс. жителей (1995). Машиностроение, текстильная промышленность. * * * БЕЛЬСКО БЯЛА БЕЛЬСКО БЯЛА (Bielsko Biala), город на юге Польши, в… …   Энциклопедический словарь

 • Бельско-Бяла — (Bielsko Biała)         город на Ю. Польши, в Катовицком воеводстве, на р. Бяла (приток Вислы), в предгорьях Карпат. 87 тыс. жителей (1968). Ж. д. узел. Центр старейшего в стране текстильного района (преимущественно шерстяная и льняная… …   Большая советская энциклопедия

 • Бельско-Бяла — (Bielsko Biala), город на Ю. Польши в 42 км. к ЮЗ. от Кракова, на р. Бяла (левый приток Вислы), в сев. предгорьях Карпат. 179 тыс. жителей (2000). Бельско, основанное в XIII в., в 1950 г. объединено с пос. Бяла. Старейший в стране центр текст.… …   Географическая энциклопедия

 • Бельско-Бяла — (Bielsko Biała, нем. Bielitz)Bielsko Biała, адм. центр Бельского воеводства в юж. Польше; 181280 жителей (1990). Ведущую роль играют предприятия общего машиностроения, текстильной и автомобильной промышленности …   Страны мира. Словарь

 • Кладбище советских солдат (Бельско-Бяла) — У этого термина существуют и другие значения, см. Кладбище советских солдат. Кладбище Кладбище советских солдат Cmentarz Żołnierzy Radzieckich …   Википедия

 • Бяла — Бяла‎  город в Варненской области Болгарии Бяла‎  город в Русенской области Болгарии Бяла‎  город в Польше Бяла  община в Варненской области Болгарии Бяла  община в Русенской области Болгарии Бяла  село в Сливенской… …   Википедия

 • Бяла (город) — Бяла‎  город в Варненской области Болгарии Бяла‎  город в Русенской области Болгарии Бяла‎  город в Польше Бяла  община в Варненской области Болгарии Бяла  община в Русенской области Болгарии Бяла  село в Сливенской области Болгарии См. также… …   Википедия

 • Бельско — Открытка из Бельско в 1895 году …   Википедия

 • Епархия Бельско-Живеца — Dioecesis Bielscensis Zyviecensis …   Википедия


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.