Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

(в+сторону)

 • 1 шутки в сторону

  şaka bir yana

  Русско-турецкий словарь > шутки в сторону

 • 2 за

  1) ( на ту сторону) arkasına; ardına; ötesine; dışına ( за пределы)

  поста́вить что-л. за шкаф — dolabın arkasına koymak

  распространи́ться за Ура́л — Uralların ötesine yayılmak

  пое́хать за́ город — şehir dışına gitmek; kıra gitmek

  2) ( по ту сторону) arkasında; ardında; ötesinde; dışında ( за пределами)

  за гора́ми — dağların ardında

  реши́ть вопро́с за закры́тыми дверя́ми — sorunu kapalı kapılar ardında halletmek

  за облака́ми — bulutların ötesinde

  за́ городом — şehir dışında

  3) (около, у) başına; başında

  сиде́ть за столо́м — masa başında oturmak

  сесть за пиани́но — piyano başına oturmak

  4) (до какого-л. временного или пространственного предела) kala; kalırken

  за день до сва́дьбы — düğüne bir gün kala

  за ми́лю до по́рта — limana bir mil kala

  5) ( на расстоянии) ötede; uzakta

  его́ за версту́ ви́дно! — bir fersah uzaktan görülür!

  6) (при указании на лицо, предмет, до которого дотрагиваются)...dan;...a

  взять кого-л. за́ руку — elinden / kolundan tutmak

  держа́ться за пери́ла — parmaklığa tutunmak

  7) (во время чего-л.)...da, sırasında

  за обе́дом — yemekte, yemek sırasında, yemek yerken

  я заста́л их за игро́й в ша́шки — onları dama oynarken buldum

  8) ( в течение)...da, içinde

  за́ год — bir yılda; bir yıl içinde

  да́нные за́ два го́да — iki yılın verileri

  впервы́е за пять лет — beş yıldan beri ilk kez

  за коро́ткое вре́мя — kısa zamanda

  за че́тверть ча́са — çeyrek saatte

  реши́ть зада́чу за мину́ту — problemi bir dakikada çözmek

  9) (вместо кого-л.) yerine; olarak (в качестве кого-л.)

  распиши́сь за него́ — onun yerine sen imzala

  рабо́тать за секретаря́ — katip olarak çalışmak

  есть за трои́х — üç kişinin yediğini yemek

  10) (в возмещение, в обмен)...a, karşılığında; için

  за де́ньги — para karşılığında

  за э́ти де́ньги он рабо́тать не бу́дет — bu paraya çalışmayacak

  надба́вка за сверхуро́чную рабо́ту — fazla mesai zammı

  он не хоте́л рабо́тать за таку́ю зарпла́ту — bu ücretle çalışmak istemiyordu

  покупа́ть нефть за до́ллары — petrolü dolar karşılığı almak

  купи́ть что-л. за рубль — bir rubleye almak

  продава́ть что-л. по рублю́ за килогра́мм — kilosunu bir rubleden satmak

  что / ско́лько он получа́ет за свой труд? — emeği karşılığında / emeğine ne alır?

  11) (ради, в пользу, во имя) için; uğruna; uğrunda

  борьба́ за незави́симость — bağımsızlık için / uğruna savaşım

  стоя́ть / выступа́ть за мир — barıştan yana olmak

  ты за каку́ю кома́нду (боле́ешь)? — hangi takımdansın?, hangi takımı tutuyorsun?

  ты за кого́? — kimden yanasın?

  12) (одно вслед за другим; преследуя) arkasından; ardından

  оди́н за други́м — birbiri arkasından

  идёт ме́сяц за ме́сяцем — aylar birbirini kovalıyor

  он идёт за на́ми — arkamızdan geliyor

  мы пошли́ за ним — ardına düştük

  чита́ть кни́гу за кни́гой — kitap üstüne kitap okumak

  13) (с целью получить, достать что-л.) için;...maya

  он пошёл за хле́бом — ekmek almaya gitti

  обрати́ться к кому-л. за по́мощью — yardım için birine başvurmak

  сходи́ за ребёнком — gidip çocuğu getir

  14) (по причине, вследствие) için,...dan dolayı / ötürü;...dığı için,...dığından (dolayı)

  за недоста́тком вре́мени — vakit dar olduğu için / olduğundan

  за неиме́нием ну́жных материа́лов — gerekli malzeme yokluğu nedeniyle

  уважа́ть кого-л. за хра́брость — cesareti için saymak

  за э́то он досто́ин похвалы́ — bundan dolayı övgüye layıktır

  извини́те меня за гру́бость — kabalığımı affediniz

  наказа́ние за мале́йшее неповинове́ние — en küçük bir itaatsizliğin cezası

  15) (свыше какого-л. предела) aşkın; fazla

  ему́ уже́ за со́рок — kırkını aşkın / geçkin

  (вре́мя) бы́ло за́ полночь — saat geceyarısını geçmişti

  боро́ться за свобо́ду — özgürlük için mücadele vermek

  движе́ние за мир — barış hareketi

  уха́живать за больны́м — hastaya bakmak

  следи́ть за игро́й — oyunu izlemek

  17) ( в тостах)...a; için

  за ва́ше здоро́вье! — sağlığınıza!

  за мир и дру́жбу! — barış ve dostluk için!

  ••

  за по́дписью Ивано́ва — İvanov imzalı

  за но́мером три — üç numaralı

  о́чередь за ва́ми — sıra sizde

  де́ло за деньга́ми — iş paraya kaldı

  проводи́ть вре́мя за чте́нием — vaktini okumakla geçirmek

  закры́ть за собо́й дверь — kapıyı üstüne kapatmak

  об э́том он был оповещён за неде́лю — bu kendisine bir hafta öncesinden duyuruldu

  о́чень рад за Вас — sizin için / hesabınıza çok sevindim

  что он за челове́к? — o, nasıl adamdır?

  что за гла́зки! — bunlar nasıl göz!

  мы прие́дем за ва́ми — sizi gelip alacağız

  кто отве́тствен за э́то? — bundan sorumlu kim?

  де́сять мину́т не счита́лись за опозда́ние — on dakika rötardan sayılmazdı

  быть за́мужем за... — karısı olmak

  Русско-турецкий словарь > за

 • 3 кривить

  несов.; сов. - скриви́ть, покриви́ть
  eğriltmek; çarpıtmak

  у него́ скриви́ло рот на́ сторону — ağzı (yana) çarpıldı

  ••

  криви́ть гу́бы — dudak bükmek

  Русско-турецкий словарь > кривить

 • 4 отбрасывать

  несов.; сов. - отбро́сить
  1) geriye / arkaya atmak ( назад); bir yana atmak ( в сторону)

  отбро́сить во́лосы наза́д — saçlarını geri(ye) / arkaya atmak

  2) перен. (bir yana) itmek; bir tarafa bırakmak; geriye atmak; geriletmek

  отбро́сить страх — korkuyu silkip atmak

  он отбро́сил э́ту мысль — bu düşünceyi itti

  е́сли э́то отбро́сить в сто́рону... — bunu bir kenara bırakırsak...; bunu bir yana atarsak...

  3) перен. ( врага) geri püskürtmek; geri atmak
  ••

  страна́ была́ далеко́ отбро́шена наза́д — ülke geriye götürülmüştü

  Русско-турецкий словарь > отбрасывать

 • 5 отваливать

  несов.; сов. - отвали́ть
  2) ( отчаливать) kalkmak

  Русско-турецкий словарь > отваливать

 • 6 отвёртывать

  несов.; сов. - отверну́ть
  2) (кран и т. п.) açmak

  отверну́ть лицо́ к стене́ — yüzünü duvara çevirmek

  Русско-турецкий словарь > отвёртывать

 • 7 отвёртываться

  несов.; сов. - отверну́ться

  подтяни́ га́йку, чтобы не отверну́лась — somunu sıkıştır ki gevşemesin

  винт заржа́ве́л, не отвёртывается — vida paslanmış, burkulmuyor

  2) ( повёртываться в сторону) başını / yüzünü / arkasını çevirmek

  она́ с отвраще́нием отверну́лась — kadın iğrenerek yüzünü çevirdi

  3) перен. (от кого-л.) birinden yüz çevirmek; dirsek çevirmek

  форту́на от него́ отверну́лась — talihi / yıldızı döndü

  Русско-турецкий словарь > отвёртываться

 • 8 отводить

  несов.; сов. - отвести́
  1) (кого-л., куда-л.) götürmek; geçirmek ( провожать)
  2) (уводить откуда-л.) çekmek

  отвести́ кого-л. в сто́рону / в сторо́нку — bir yana / kenara çekmek

  полк отво́дят в тыл — alayı (geri) çekiyorlar

  отвести́ ве́тку — dalı bir yana çekmek

  она́ отвела́ от меня́ взгляд — gözlerini benden kaçırdı

  4) перен. ( предотвращать) savuşturmak, önlemek

  отвести́ угро́зу нападе́ния — saldırı tehlikesini savuşturmak / uzaklaştırmak

  5) ( отвергать) reddetmek

  отводи́ть судью́ — yargıcı reddetmek

  6) (предназначать для чего-л.) ayırmak, tahsis etmek

  отводи́ть вре́мя на что-л.bir şey için zaman ayırmak

  ••

  отвести́ ду́шу — (высказать то, что наболело) içini / derdini dökmek; ( удовлетворить желание) kurtlarını dökmek

  кака́я / что за роль ему́ отведена́? — ona nasıl bir rol biçildi?

  Русско-турецкий словарь > отводить

 • 9 отпрыгивать

  несов.; сов. - отпры́гнуть
  ( в сторону) yana sıçramak

  Русско-турецкий словарь > отпрыгивать

 • 10 отскакивать

  несов.; сов. - отскочи́ть
  2) sıçramak; sekmek

  мяч отскочи́л от шта́нги — top direkten döndü

  мяч отскочи́л от шта́нги в воро́та — top direğe çarpıp kaleye girdi

  3) разг. kopmak; atmak

  пу́говица отскочи́ла — düğme koptu

  Русско-турецкий словарь > отскакивать

 • 11 отстранять

  несов.; сов. - отстрани́ть, врз
  uzaklaştırmak; bir yana çekmek ( отодвигать в сторону)

  отстраня́ть кого-л. от (занима́емой) до́лжности — görevinden uzaklaştırmak

  отстраня́ть кого-л. от вла́сти — iktidardan uzaklaştırmak

  он вре́менно отстранён от рабо́ты — kendisine işten el çektirildi

  Русско-турецкий словарь > отстранять

 • 12 перебегать

  несов.; сов. - перебежа́ть

  перебега́ть че́рез доро́гу — koşarak yolun karşı yanına geçmek

  2) разг. ( переходить на сторону противника) düşmana kaçmak, düşman yanına geçmek

  Русско-турецкий словарь > перебегать

 • 13 смотреть

  несов.; сов. - посмотре́ть

  смотре́ть в окно́ — pencereden bakmak

  смотре́ть в бино́кль — dürbünle bakmak

  он удивлённо посмотре́л на меня́ — yüzüme hayretle baktı

  2) тк. несов., в соч. bakmak

  о́кна смо́трят во двор — pencereler avluya bakar

  3) görmek, seyretmek, izlemek

  смотре́ть но́вый фильм — yeni filmi seyretmek

  матч смотре́ли ты́сячи — maçı binlerce kişi izledi / seyretti

  мы идём смотре́ть Кремль — Kremlin Sarayını gezmeye gidiyoruz

  посмотре́л бы ты на эту дере́вню сейча́с! (об изменении в лучшую или худшую сторону)bu köyü şimdi görme!

  4) muayene etmek; bakmak

  смотре́ть больно́го — hastayı muayene etmek

  посмотри́ и ты э́ти счета́ — bu faturalara sen de bak

  мо́жет, посмо́трим и ста́рые пи́сьма? — eski mektupları da gözden geçirsek?

  5) bakmak, gözetmek

  смотре́ть за са́дом — bahçeye bakmak

  смотре́ть за ребёнком — çocuğa bakmak, çocuğu gözetmek

  6) разг. ( брать пример) örnek almak

  ты смотри́ на ста́рших — (yaşça) büyüklerden örnek al

  7) перен. görmek; karşılamak

  как вы смо́трите на э́то собы́тие? — bu olayı nasıl görüyorsunuz?

  как посмо́трит на э́то дире́ктор? — müdür bunu nasıl karşılar? müdür buna ne gözle bakar?

  что ж, так и бу́дем смотре́ть на э́ти беззако́ния?! — bu yolsuzluklara seyirci mi kalacağız?!

  8) перен. gözü ile bakmak; sanmak

  он смотре́л на Вас как на отца́ — Size baba gözü ile bakıyordu

  на него́ смотре́ли, как на пья́ного — onu sarhoş sanıyorlardı

  ••

  смотри́, никому́ не говори́! — sakın kimseye söyleme!

  смотри́, что выде́лывает! — bak bak, neler kıvırıyor!

  смо́тришь, а он уже́ здесь (пришёл) — bir de bakmışsın, gelivermiş

  смотря́ кто — adamına göre

  смотря́ по пого́де — havasına göre

  а ты куда́ смотре́л?! — senin gözün neredeydi?!

  вы смотри́те за свое́й соба́кой! — köpeğinize sahip olun!

  смотрю́, и он молчи́т... — baktım ki o da ağzını açmıyor...

  смотре́ть за собо́й — kendine (iyi) bakmak

  посмо́трим, разбира́ется ли он в те́хнике — teknikten anlayıp anlamadığını görelim

  Русско-турецкий словарь > смотреть

См. также в других словарях:

 • В СТОРОНУ — 1. В СТО/РОНУ <СТОРО/НКУ> отходить, отступать; отзывать, уводить, оттаскивать и под. На некоторое расстояние; прочь. Имеется в виду, что лицо или группа лиц (X) сами или под чьим л. воздействием перемещаются подальше, но недалеко от того… …   Фразеологический словарь русского языка

 • СКЛОНИТЬ НА СВОЮ СТОРОНУ — кто кого, реже что [чего, какую] Убедить в своих взглядах, добиться поддержки. Имеется в виду, что лицо или группа объединённых общими интересами лиц (Y) смогли повлиять на другое лицо, другую группу лиц, на социальный коллектив (X) таким образом …   Фразеологический словарь русского языка

 • СКЛОНИТЬ НА СТОРОНУ — кто кого, реже что [чего, какую] Убедить в своих взглядах, добиться поддержки. Имеется в виду, что лицо или группа объединённых общими интересами лиц (Y) смогли повлиять на другое лицо, другую группу лиц, на социальный коллектив (X) таким образом …   Фразеологический словарь русского языка

 • УВЕСТИ В СТОРОНУ — кто, что кого, что от кого, от чего Увлекать прочь по ложному пути. Имеется в виду, что лицо или группа объединённых общими интересами лиц (X) или событие (p) препятствует другому лицу или другой группе объединённых общей деятельностью лиц (Y) в… …   Фразеологический словарь русского языка

 • УВОДИТЬ В СТОРОНУ — кто, что кого, что от кого, от чего Увлекать прочь по ложному пути. Имеется в виду, что лицо или группа объединённых общими интересами лиц (X) или событие (p) препятствует другому лицу или другой группе объединённых общей деятельностью лиц (Y) в… …   Фразеологический словарь русского языка

 • ВСТАВАТЬ НА СТОРОНУ — кто кого, чью Соглашаться, принимать точку зрения, начинать поддерживать. Имеется в виду, что лицо (X) начинает разделять взгляды, образ мыслей другого лица (Y), оказывать ему поддержку в его деятельности, вступаться за него. реч. стандарт. ✦ {1} …   Фразеологический словарь русского языка

 • ВСТАТЬ НА СТОРОНУ — кто кого, чью Соглашаться, принимать точку зрения, начинать поддерживать. Имеется в виду, что лицо (X) начинает разделять взгляды, образ мыслей другого лица (Y), оказывать ему поддержку в его деятельности, вступаться за него. реч. стандарт. ✦ {1} …   Фразеологический словарь русского языка

 • ГЛЯДЕТЬ В СТОРОНУ — кто Обращать внимание на кого л. другого; фокусировать взгляд не на собеседнике, обращаться не прямо к собеседнику. Имеется в виду, что взгляд лица (X) направлен не на собеседника, мимо него или что его слова не адресованы непосредственно… …   Фразеологический словарь русского языка

 • ГОВОРИТЬ В СТОРОНУ — кто Обращать внимание на кого л. другого; фокусировать взгляд не на собеседнике, обращаться не прямо к собеседнику. Имеется в виду, что взгляд лица (X) направлен не на собеседника, мимо него или что его слова не адресованы непосредственно… …   Фразеологический словарь русского языка

 • ПОСМОТРЕТЬ В СТОРОНУ — кто Обращать внимание на кого л. другого; фокусировать взгляд не на собеседнике, обращаться не прямо к собеседнику. Имеется в виду, что взгляд лица (X) направлен не на собеседника, мимо него или что его слова не адресованы непосредственно… …   Фразеологический словарь русского языка

 • СМОТРЕТЬ В СТОРОНУ — кто Обращать внимание на кого л. другого; фокусировать взгляд не на собеседнике, обращаться не прямо к собеседнику. Имеется в виду, что взгляд лица (X) направлен не на собеседника, мимо него или что его слова не адресованы непосредственно… …   Фразеологический словарь русского языка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»