Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

(във вестник)

 • 1 колона

  1. (стълб) column, pillar, post
  с колони columned
  3. воен. column
  в колона по двама in column of files
  в колона по трима/четирма in column of threes/fours
  походна колона a column of route, a route column
  в колона по един мор. line ahead
  пета колона a fifth column
  * * *
  коло̀на,
  ж., -и 1. ( стълб) column, pillar, post; архит. ( между капитела и основата) tige; с \колонаи columned;
  2. строит.: \колонаа с капител bracket-like column; \колонаа със спирална армировка column with spiral hooping; \колонаи с общ пиедестал grouped columns; многоъгълна \колонаа cant column; стоманобетонна \колонаа reinforced concrete column;
  3. ( във вестник) column; (на специална тема) feature;
  4. воен. column; в \колонаа по двама in column of files; в \колонаа по един мор. line ahead; в \колонаа по трима/четирима in column of threes/fours; походна \колонаа column of route, route column; стегната \колонаа close column;
  5. (от коли в улично движение) line, tailback; движа се в \колонаа string out;
  6. ( озвучително тяло) speaker; • пета \колонаа a fifth column; човек от петата \колонаа fifth columnist.
  * * *
  column: in колона of files - в колона по двама; line (от коли); pillar (стълб); tige (арх.); upright
  * * *
  1. (във вестник) column 2. (на специална тема) feature 3. (от коли в улично движение) line 4. (стълб) column, pillar, post 5. apx. (между капитела и основата) tige 6. в КОЛОНА по двама in column of files 7. в КОЛОНА по един мор. line ahead 8. в КОЛОНА по трима/четирма in column of threes/fours 9. воен. column 10. движа се в КОЛОНА string out 11. из колоните на печата a press review 12. пета КОЛОНА a fifth column 13. походна КОЛОНА a column of route, a route column 14. с колони columned 15. стегната КОЛОНА a close column 16. човек от петата КОЛОНА a fifth columnist

  Български-английски речник > колона

 • 2 надслов

  heading, title, ( във вестник) headline
  под надслов under the heading/title of
  * * *
  heading: under the надслов of - под надслов
  * * *
  1. heading, title, (във вестник) headline 2. под НАДСЛОВ under the heading/title of

  Български-английски речник > надслов

 • 3 наслов

  вж. надслов
  * * *
  насло̀в,
  м., само ед. heading, title, ( във вестник) headline; под \наслов under the heading/title of.
  * * *
  вж. надслов

  Български-английски речник > наслов

 • 4 новина

  (една) тъжна новина a sad piece of news, sad news
  повече новини more news, some more items of news
  няколко новини some items of news
  външни новини world/foreign news
  последни новини latest news, news hot from the press
  лошата новина най-бързо стига no news is good news
  * * *
  новина̀,
  ж., -ѝ (a piece of) news; ( във вестник и пр.) a news story; външни \новинаи world/foreign news; вътрешни \новинаи home news; (една) тъжна \новинаа a sad piece of news, sad news; имаш ли \новинаи от него? have you heard from him? какви са \новинаите? what’s the news? лошата \новинаа най-бързо стига no news is good news; \новинаи (по радиото ­ бюлетин) news bulletin, newscast; няколко \новинаи some items of news; пикантна \новинаа tibit; последни \новинаи latest news, news hot from the press; сензационна \новинаа exclusive; съобщавам внимателно тъжната \новинаа на някого break the (sad) news to s.o.; шокираща \новинаа bombshell.
  * * *
  item; knowledge; (a piece of) news
  * * *
  1. (a piece of) news 2. (във вестник и) а news story 3. (една) тъжна НОВИНА a sad piece of news, sad news 4. външни новини world/foreign news 5. вътрешни новини home news 6. имаш ли новини от него? have you heard from him? 7. какви са новините? what's the news? 8. лошата НОВИНА най-бързо стига no news is good news 9. новини (по радиото -бюлетин) news bulletin, newscast 10. няколко новини some items of news 11. повече новини more news, some more items of news 12. последни новини latest news, news hot from the press 13. съобщавам внимателно тъжната НОВИНА на някого break the (sad) news to s.o.

  Български-английски речник > новина

 • 5 обява

  announcement, notice, sign, bill
  (във вестник и пр.) advertisement
  разг. ad
  слагам обява put up/display a notice
  давам обява във вестник place/put an advertisement in a paper
  давам обява за advertise for
  дъска за обяви announcement board/screen
  място за обяви advertisement boarding
  * * *
  обя̀ва,
  ж., -и announcement, notice, sign, bill; ( във вестник и пр.) advertisement; разг. ad; classified ad; давам \обяваа във вестник place/put an advertisement in a paper; давам \обяваа за advertise for; дъска за \обяваи announcement board/screen; място за \обяваи advertisement boarding; слагам \обяваа put up/display a notice.
  * * *
  advertisement: I red your обява in the news paper. - Прочетох обявата ви във вестника.; notice; notification; poster{`pO;stx}; ticket
  * * *
  1. (във вестник и np.) advertisement 2. -място-за обяви advertisement boarding 3. announcement, notice, sign, bill 4. давам ОБЯВА във вестник place/put an advertisement in a paper 5. давам ОБЯВА за advertise for 6. дъска за обяви announcement board/screen 7. разг. ad: слагам ОБЯВА put up/display a notice

  Български-английски речник > обява

 • 6 обявен

  обявен за изчезнал reported missing
  с обявена стойност вж. стойност. обявление вж. обява
  малко обявен a small ad'.. обявявам, обявя (решение, намерение, факт) announce, publish; promulgate
  (политика. програма) declare, proclaim, make known
  обявен война на declare war on
  обявен стачка go on strike
  обявен за открит declare-open
  обявен някого за declare s.o.; style/stamp s.o.
  обявен някого за годен pass s.o. fit (за for)
  обявен някого за луд declare s.o. mad, pronounce s.o. insane
  обявен за виновен (засъдебни заседатели) bring in guilty
  обявен... за официален празник make... a public holiday
  обявен за продан put up for sale
  обявен някого в несъстоятелност adjudge s.o. bankrupt
  обявен мобилизация mobilize
  обявен се declare/pronounce o.s. to be (за for, против against), take a stand (for, ag)
  * * *
  обявѐн,
  мин. страд. прич. (и като прил.) announced; declared; \обявен за изчезнал reported missing; обявен за продан up for sale, разг. up for grabs; \обявена стойност statement of value; declared value.
  * * *
  declared
  * * *
  1. (във вестник) advertise 2. (на митница) declare 3. (политика. програма) declare, proclaim, make known 4. c ОБЯВЕНа стойност вж. стойност. обявление вж. обява 5. ОБЯВЕН... за официален празник make... a public holiday 6. ОБЯВЕН война на declare war on 7. ОБЯВЕН за виновен (засъдебни заседатели) bring in guilty 8. ОБЯВЕН за изчезнал reported missing 9. ОБЯВЕН за открит declare-open 10. ОБЯВЕН за продан put up for sale 11. ОБЯВЕН мобилизация mobilize 12. ОБЯВЕН някого в несъстоятелност adjudge s.o. bankrupt 13. ОБЯВЕН някого за declare s.o.;style/stamp s.o. 14. ОБЯВЕН някого за годен pass s.o. fit (за for) 15. ОБЯВЕН някого за луд declare s.o. mad, pronounce s.o. insane 16. ОБЯВЕН се declare/pronounce o.s. to be (за for, против against), take a stand (for, ag 17. ОБЯВЕН стачка go on strike 18. карти bid 19. малко ОБЯВЕН a small ad'.. обявявам, обявя (решение, намерение, факт) announce, publish;promulgate 20. обявен за продан up for sale

  Български-английски речник > обявен

 • 7 отворен

  1. open
  бот. (за лист и пр.) patent
  отворен за посетители open to the public
  с отворена уста with o.'s mouth open, ( зяпнал) open-mouthed
  риза с отворена яка an open-neck shirt
  с отворени очи вж. око
  отворено писмо post-card, (във вестник и пр.) an open letter
  с широко отворени очи with o.'s eyes wide open
  отворени прегръдки outstretched arms
  ходя с отворен чадър carry an umbrella up
  2. (за човек) bright; smart; wide-awake, alert; sociable
  3. (за цвят) bright
  * * *
  отво̀рен,
  мин. страд. прич. (и като прил.)
  1. open; бот. (за лист и пр.) patent; \отворен за посетители open to the public; ( зяпнал) open-mouthed; \отворени очи with o.’s eyes wide open; \отворени прегръдки outstretched arms; \отворено писмо post-card, ( във вестник и пр.) open letter; политика на \отворени врати open-door policy; риза с \отворена яка open-neck shirt; с широко ходя с \отворен чадър carry an umbrella up;
  2. (за човек) bright; smart; wide-awake, alert; sociable; неодобр. sl. smart-ass, stuck-up, uppity, snooty;
  3. (за цвят) bright.
  * * *
  open: The exhibition is отворен to the public since... - Изложбата е отворена за посетители от...; patent; patulous; raw (за рана); undone (неприключен); wide (фон.) exposed
  * * *
  1. (за цвят) bright 2. (за човек) bright;smart;wide-awake, alert;sociable 3. c ОТВОРЕНа уста with o.'s mouth open, (зяпнал) open-mouthed 4. open 5. ОТВОРЕН за посетители open to the public 6. ОТВОРЕНи прегръдки outstretched arms 7. ОТВОРЕНо писмо post-card, (във вестник и пр.) an open letter 8. бот. (за лист и пр.) patent 9. риза с ОТВОРЕНа яка an open-neck shirt 10. с ОТВОРЕНи очи вж. око 11. с широко ОТВОРЕНи очи with o.'s eyes wide open 12. ходя с ОТВОРЕН чадър carry an umbrella up

  Български-английски речник > отворен

 • 8 отдел

  section
  (на учреждение, факултет и пр.) department
  (във вестник) column, section
  отдел за мъжко облекло/за железария и пр. (в универсален магазин) men's clothing/hardware department etc
  * * *
  отдѐл,
  м., -и, (два) отдѐла section; (на учреждение, факултет и пр.) department; ( отрасъл) branch; ( във вестник) column, section; научноизследователски \отдел research department; \отдел за гражданско състояние registry office; \отдел за мъжко облекло/за железария и пр. (в универсален магазин) men’s clothing/hardware department etc.; \отдел пласмент sales department; технически \отдел engineering department; технологичен \отдел processing department.
  * * *
  section; department (на учреждение): отдел sales - отдел продажби; vice squad (за борба с порока, полицейски)
  * * *
  1. (във вестник) column, section 2. (на учреждение, факултет и пр.) department 3. (отрасъл) branch 4. section 5. ОТДЕЛ за мъжко облекло/за железария и пр. (в универсален магазин) men's clothing/hardware department etc

  Български-английски речник > отдел

 • 9 отделям

  1. separate, detach, disjoin, sever; set off/apart, mark off; dissociate, disconnect, disunite
  отделям със завеса curtain off
  отделям с преграда partition off
  отделям със запетаи mark off by commas
  отделям със скоби set off by brackets
  отделям плявата от житото divide chaff from grain
  отделям истината от лъжата distinguish truth from falsehood; winnow out the true from the false
  отделям формата от съдържанието dissociate form from content
  отделям църквата от държавата disestablish the church
  2. (отбирам, избирам) pick (out), single out, select, choose
  отделям най-едрите ябълки pick out the biggest apples
  3. (по-свещавам) devote, spare
  (определям, предназначавам) allot, allocate (to), earmark (for)
  отделям време за spare the time for; take time off to (do s.th.)
  отделям средства set aside/apart funds, allocate funds
  отделям сума за allocate a sum (to s.o., for s.th.)
  отделям пари allot money for
  отделям от дохода си spare out of o.'s income (for)
  отделям място за give/spare room for, (във вестник и пр.) devote/allocate space to
  4. (скътвам, пестя) put aside, save
  отделям за черня дни put aside for a rainy day
  отделям от залъка си stint o.s. of food (да in order to), pinch and scrape (in order to)
  5. физиол. secrete
  (топлина, газове и пр,) evolve, release
  6. хим. liberate
  отделям син/дъщеря give a son/daughter his/her share of the property
  7. move away (from); separate, get detached
  (за човек и) detach o.s., part, separate o.s. (from), leave s.o.'s side; cut loose; cut o.s. off (from)
  (за път) branch off
  (за предмет) get/become detached, detach itself
  (за горен пласт и пр.) come off/away, ( за кора) peel off
  (за плавателен сьд) отделям се от кей depart from a quay, put off (from a pier)
  отделям се от пристанището pull away from the quayside
  отделям се от земята (за самолет) take off, leave the ground
  отделям се от семейството си separate o.'s from o.'s family, cut o.s. off from o.'s family
  отделям се от обществото withdraw from/cut o.s. off from societ
  отделям се от тълпа break away from/step out of a crowd
  отделям се от федерация secede from a federation
  не се отделям от keep near; cling to; not leave s.o.'s side
  не се отделяме едни от друг keep up with each other; stick together; be inseparable
  8. (различавам се) be distinguished
  отделям се на фона на stand out against
  9. (очуждавам се) become estranged (from)
  10. (заживявам отделно от близките си) set up o.'s own home; set up a separate establishment; live on o.'s own
  отделяме се set up house together
  12. (за пара. газ и пр.) be given off, be liberated
  (във вид на пара, пот и пр.) transpire
  * * *
  отдѐлям,
  гл.
  1. separate, detach, disjoin, sever; dissever; set off/apart, mark off, dissociate, disconnect, disunite; \отделям истината от лъжата distinguish truth from falsehood; winnow out the true from the false; \отделям плявата от житото divide chaff from grain; sift the true from the false; \отделям с преграда partition/screen off; \отделям със завеса curtain off; \отделям със запетаи mark off by commas; \отделям със скоби set off by brackets; \отделям формата от съдържанието dissociate form from content; \отделям Църквата от държавата disestablish the church;
  2. ( отбирам, избирам) pick (out), single out, select, choose;
  3. ( посвещавам) devote, spare; ( определям, предназначавам) allot, allocate (to), earmark (for); \отделям време за spare the time for; take time off to (do s.th.); \отделям място за give/spare room for, ( във вестник и пр.) devote/allocate space to; \отделям от дохода си spare out of o.’s income (for); \отделям пари allot money for; \отделям средства set aside/apart funds, allocate funds;
  4. ( скътвам, пестя) put by/aside, save; \отделям за черни дни put aside for a rainy day; \отделям от залъка си stint o.s. of food (да in order to), pinch and scrape (in order to);
  5. физиол. secrete; ( топлина, газове и пр.) evolve, release, give off; emanate; emit; yield; ( пара, въздух) exhale; ( излишни вещества) excrete, eliminate; ( течност) exude;
  6. хим. liberate;
  \отделям се 1. move away (from); separate, get detached; (за човек и пр.) detach o.s., part, separate o.s. (from), leave s.o.’s side; cut loose; cut o.s. off (from); (за път) branch off; (за предмет) get/become detached, detach itself; (за горен пласт и пр.) come off/away; (за кора) peel off; не се \отделям от keep near; cling to; not leave s.o.’s side; не се отделяме един от друг keep up with each other; stick together; be inseparable; \отделям се от земята (за самолет) take off, leave the ground; (за плавателен съд) \отделям се от кей depart from a quay, put off (from a pier); \отделям се от обществото withdraw from/cut o.s. off from society; \отделям се от пристанището pull away from the quayside; \отделям се от тълпа break away from/step out of a crowd; \отделям се от федерация secede from a federation;
  2. ( различавам се) be distinguished; ( изпъквам) stand out; \отделям се на фона на stand out against;
  3. ( отчуждавам се) become estranged (from);
  4. ( заживявам отделно от близките си) set up o.’s own home; set up a separate establishment; live on o.’s own; отделяме се set up house together;
  5. (за учреждение) be organized (as a separate institution);
  6. (за пара, газ и пр.) be given off, be liberated; ( във вид на пара, пот и пр.) transpire; • \отделям син/дъщеря give a son/daughter his/her share of the property.
  * * *
  separate; disjoin{dis`djOin}; abstract; cull{kXl}; discharge; dissever{di`sevx}; divorce; educe (хим.); eject (физиол.); extract{iks`trEkt}; extricate (хим.); isolate (изолирам); lay aside (заделям); part{pa;t}; sort (сортирам); select (подбирам): отделям the best fruits - отделям най -добрите плодове; spare (време, внимание): Would you отделям me some time! - Би ли ми отделил малко време!; tear away; transpire; unyoke{`Xnyouk}
  * * *
  1. (no-свещавам) devote, spare 2. (във вид на пара, пот и пр.) transpire 3. (за горен пласт и пр.) come off/ away, (за кора) peel off 4. (за плавателен сьд): ОТДЕЛЯМ се от кей depart from a quay, put off (from a pier) 5. (за предмет) get/become detached, detach itself 6. (за път) branch off 7. (за човек и) detach o.s., part, separate o.s. (from), leave s.o.'s side;cut loose;cut o.s. off (from) 8. (заживявам отделно от близките си) set up o.'s own home;set up a separate establishment;live on o.'s own 9. (излишни вещества) excrete, eliminate 10. (изпъквам) stand out 11. (определям, предназначавам) allot, allocate (to), earmark (for) 12. (отбирам, избирам) pick (out), single out, select, choose 13. (очуждавам се) become estranged (from) 14. (различавам се) be distinguished 15. (скътвам, пестя) put aside, save 16. (течност) exude 17. (топлина, газове и пр,) evolve, release 18. 1 (за пара. газ и пр.) be given off, be liberated 19. 11 (за учреждение) be organzed (as a separat institution): 20. move away (from);separate, get detached 21. separate, detach, disjoin, sever;set off/apart, mark off;dissociate, disconnect, disunite 22. ОТДЕЛЯМ ce 23. ОТДЕЛЯМ време за spare the time for;take time off to (do s.th.) 24. ОТДЕЛЯМ за черня дни put aside for a rainy day 25. ОТДЕЛЯМ истината от лъжата distinguish truth from falsehood;winnow out the true from the false 26. ОТДЕЛЯМ място за give/spare room for, (във вестник и пр.) devote/allocate space to 27. ОТДЕЛЯМ най-едрите ябълки pick out the biggest apples 28. ОТДЕЛЯМ от дохода си spare out of o.'s income (for) 29. ОТДЕЛЯМ от залъка си stint o.s. of food (да in order to), pinch and scrape (in order to) 30. ОТДЕЛЯМ пари allot money for 31. ОТДЕЛЯМ плявата от житото divide chaff from grain 32. ОТДЕЛЯМ с преграда partition off 33. ОТДЕЛЯМ се на фона на stand out against 34. ОТДЕЛЯМ се от земята (за самолет) take off, leave the ground 35. ОТДЕЛЯМ се от общeството withdraw from/cut o.s. off from societ 36. ОТДЕЛЯМ се от пристанището pull away from the quayside 37. ОТДЕЛЯМ се от семейството си separate o.'s from o.'s family, cut o.s. off from o.'s family 38. ОТДЕЛЯМ се от тълпа break away from/step out of a crowd 39. ОТДЕЛЯМ се от федерация secede from a federation 40. ОТДЕЛЯМ син/дъщеря give a son/ daughter his/her share of the property 41. ОТДЕЛЯМ средства set aside/apart funds, allocate funds 42. ОТДЕЛЯМ сума за allocate a sum (to s.o., for s.th.) 43. ОТДЕЛЯМ със завеса curtain off 44. ОТДЕЛЯМ със запетаи mark off by commas 45. ОТДЕЛЯМ със скоби set off by brackets 46. ОТДЕЛЯМ формата от съдържанието dissociate form from content 47. ОТДЕЛЯМ църквата от държавата disestablish the church 48. ОТДЕЛЯМЕ ce set up house together 49. икономиката не може да се отдели от политиката economy and politics cannot be divided 50. можете ли да ми отделите пет минути? can you spare me five minutes? 51. не се ОТДЕЛЯМ от keep near;cling to;not leave s. o.'s side 52. не се ОТДЕЛЯМЕ едни от друг keep up with each other;stick together;be inseparable 53. физиол. secrete 54. хим. liberate

  Български-английски речник > отделям

 • 10 печатам

  print
  печатам се be printed/published, be in the press, be at the printer's
  (за автор) appear in print, have o.'s works published
  * * *
  печа̀там,
  гл. print; (на пишеща машина) type; ( обнародвам) publish;
  \печатам се be in the press, be at the printer’s; (за автор) appear in print, have o.’s works published.
  * * *
  print; type (пиша на машина); publish (във вестник); impress; imprint; machine
  * * *
  1. (за автор) appear in print, have o.'s works published 2. (на пишеща машина) type 3. (обнародвам) publish 4. print 5. ПЕЧАТАМ се be printed/ published, be in the press, be at the printer's

  Български-английски речник > печатам

 • 11 писмо

  1. letter; epistle
  търг. favour
  писмото Ви с вчерашна дата търг. your favour of yester day
  препоръчано писмо a a registered letter
  недоставено писмо an undeli vered/a dead letter
  поздравително писмо a letter of congratulation
  официално писмо an official letter, missive
  кредитно писмо фин. a letter of credit
  писма до редакцията correspondence column, letters to the editor
  отдавна не е получавал писмо от нея he has not heard from her for a long time
  уча се на четмо и писмо learn how to read and write
  нечетливо писмо illegible writing
  клинообразно писмо cuneiform/arrowheaded cha racters
  китайско писмо Chinese characters/writ ing
  * * *
  писмо̀,
  ср., -а̀ 1. letter; epistle; търг. favour; автор на \писмоа epistler, epistoler; кредитно \писмоо фин. letter of credit; недоставено \писмоо undelivered/dead letter; отдавна не е получавал \писмоо от нея he has not heard from her for a long time; \писмоа до редакцията correspondence column, letters to the editor; поздравително \писмоо letter of congratulation; препоръчано \писмоо registered letter; съпроводително \писмоо covering letter; хартия за \писмоа writing-paper;
  3. ( почерк) hand(writing); китайско \писмоо Chinese characters/writing (и прен.); клинообразно \писмоо истор. cuneiform/arrowheaded characters; нечетливо \писмоо illegible writing; стенографско \писмоо shorthand.
  * * *
  letter: a registered писмо - препоръчано писмо, formal писмо - официално писмо, a писмо of credit - кредитно писмо (фин.)
  * * *
  1. (почерк) hand(writing) 2. 2• (записване на човешка реч) writing 3. letter;epistle 4. ПИСМОто Ви с вчерашна дата търг. your favour of yester day 5. китайско ПИСМО Chinese characters/writ ing 6. клинообразно ПИСМО cuneiform/arrowheaded cha racters 7. кредитно ПИСМО фин. a letter of credit 8. недоставено ПИСМО an undeli vered/a dead letter 9. нечетливо ПИСМО illе. gible writing 10. отворено ПИСМО post-card 11. отдавна не е получавал ПИСМО от нея he has not heard from her for a long time 12. открито ПИСМО (във вестник) an open letter 13. официално ПИСМО an official letter, missive 14. писма до редакцията correspondence column, letters to the editor 15. поздравително ПИСМО a letter of congratulation 16. препоръчано ПИСМО a a registered letter 17. стенографско ПИСМО shorthand 18. съпроводително ПИСМО a covering letter 19. търг. favour 20. уча се на четмо и ПИСМО learn how to read and write 21. хартия за писма writing-paper

  Български-английски речник > писмо

 • 12 пиша

  1. write ( някому to s.o., за about)
  (рецепта, разписка и пр.) make out
  (писмо и пр.) write, pen
  не пиша send no news of o.s.
  пиши ми let me hear from you, be sure to write
  пиша с перо/с мастило/на хартия write with a pen/in ink/on paper
  пиша красиво/ситно write a good/small hand, have a good/small hand
  пиша с краката си write with o.'s boots
  пиша лошо/неясно write a bad hand
  пиша небрежно/набързо scribble
  пиша с печатни букви write out in print/in block letters
  пиша на машина typewrite, type
  пиша под диктовката на някого write to s.o.'s dictation
  как се пише тази дума? how do you spell this word?
  сядам/залавям се/започвам да пиша put/set (the) pen to paper
  пиша си с be in correspondence with, keep up a correspondence with
  2. (съчинявам статия, стихове, книга) write, compose
  (муз. произведение) compose
  (рисувам) paint; decorate
  пиша във вестник write for a paper
  3. (за вестник, списание и пр.-съобщавам) say, write
  както пишат вестниците the papers say that; on the authority of the press
  всички вестници пишат за изборите 'all the newspapers write about the elections, the election is all (in) the news
  в обявата пишеше the notice said/read/ran
  какво пише тук? what does it say here?
  на шишето пишеше "отрова" the bottle was labelled "poison"
  пиши го бегало it's as good as lost; write it off, cancel it, book it off as a loss
  4. (записвам се) enlist; put o.'s name down (for)
  5. (минавам за) разг. pretend to be, set up for; set o.s. up as
  пиша се болен go on sick parade
  лошо ти се пише you're in for trouble, you'll get it in the neck
  * * *
  пѝша,
  гл., мин. св. деят. прич. пѝсал 1. write ( някому to s.o., за about); ( рецепта, разписка и пр.) make out; (с тебешир) chalk down/up; ( под диктовка) write down; как се пише тази дума? how do you spell this word? не \пиша send no news of o.s.; \пиша на машина typewrite, type; \пиша небрежно/набързо scribble; \пиша с перо/с мастило write with a pen/in ink; \пиша с печатни букви write out in print/in block letters; \пиша си с be in correspondence with, keep up a correspondence with; пиши ми be sure to write; сядам/залавям се/започвам да \пиша put/set (the) pen to paper;
  3. (за вестник, списание и пр. ­ съобщавам) say, write; в обявата пишеше the notice said/read/ran; какво пише тук? what does it say here? на шишето пишеше отрова” the bottle was labelled “poison”;
  \пиша се 1. ( записвам се) enlist; put o.’s name down (for);
  2. ( минавам за) разг. pretend to be, set up for; set o.s. up as; • лошо ти се пише you’re in for trouble, you’ll get it in the neck; \пиша с краката си write with o.’s boots; пиши го бега̀ло it’s as good as lost; write it off, cancel it, book it off as a loss.
  * * *
  write: пиша a good hand - пиша красиво, пиша a novel - пиша роман, I will write to my brother about the wedding - Ще пиша на брат ми за сватбата; pen (с писалка, химикал); say: the advertisement пишаs... - в обявата пише...; pencil (с молив); verse (стихове)
  * * *
  1. (за вестник, списание и пр. - съобщавам) say, write 2. (записвам се) enlist;put o.'s name down (for) 3. (минавам за) разг. pretend to be, set up for;set o. s. up as 4. (муз. произведение) compose 5. (писмо и пр.) write, pen 6. (рецепта, разписка и пр.) make out 7. (рисувам) paint;decorate 8. (съчинявам статия, стихове, книга) write, compose 9. write (някому to s. о., за about) 10. ПИША ce 11. ПИША във вестник write for a paper 12. ПИША красиво/ситно write a good/small hand, have a good/small hand 13. ПИША лошо/неясно write a bad hand 14. ПИША на машина typewrite, type 15. ПИША небрежно/набързо scribble 16. ПИША под диктовката на някого write to s. o.'s dictation 17. ПИША с краката си write with o.'s boots 18. ПИША с перо/с мастило/на хартия write with a pen/in ink/on paper 19. ПИША с печатни букви write out in print/in block letters 20. ПИША се болен go on sick parade 21. ПИША си с be in correspondence with, keep up a correspondence with 22. в обявата пишеше the notice said/ read/ran 23. всички вестници пишат за изборите 'all the newspapers write about the elections, the election is all (in) the news 24. как се пише тази дума? how do you spell this word? 25. какво пише тук? what does it say here? 26. както пишат вестниците the papers say that;on the authority of the press 27. лошо ти се пише you're in for trouble, you'll get it in the neck 28. на шишето пишеше „отрова" the bottle was labelled "poison" 29. не ПИША send no news of о. s. 30. пиши го бегало it's as good as lost;write it off, cancel it, book it off as a loss 31. пиши ми let me hear from you, be sure to write 32. сядам/залавям се/започвам да ПИША put/set (the) pen to paper

  Български-английски речник > пиша

 • 13 подзаглавие

  subtitle
  * * *
  по̀дзаглавие,
  ср., -я subtitle, caption, ( във вестник) subheading.
  * * *
  subtitle

  Български-английски речник > подзаглавие

 • 14 помествам

  1. move, shift (a little way); budge
  (за вестник и пр.-статия) carry, have
  помествам реклама put in an advertisement/разг. an ad
  помествам обявление advertize; put a notice in the paper
  помествам на видно място give pride of place (to)
  3. (смествам, намествам) find room/place for, put in
  4. go in, fit in
  всички неща се поместиха в куфара everything went into the suitcase, there was room for everything in the suitcase
  (в отриц, изречение) budge
  6. will not budge an inch
  * * *
  помѐствам,
  гл.
  1. move, shift (a little way); budge;
  2. ( статия във вестник) publish; \помествам реклама put in an advertisement/разг. an ad;
  3. ( смествам, намествам) find room/place for, put in;
  \помествам се 1. go in, fit in;
  2. ( отмествам се) move aside; (в отриц. изречение) budge; няма да се поместя нито крачка I will not budge an inch.
  * * *
  place; insert (във вестник); move up
  * * *
  1. (в отриц, изречение) budge 2. (за вестник и пр. - статия) carry, have 3. (отмествам се) move aside 4. (смествам, намествам) find room/ place for, put in 5. (статия във вестник) publish 6. 6 will not budge an inch 7. go in, fit in 8. move, shift (a little way);budge 9. ПОМЕСТВАМ ce 10. ПОМЕСТВАМ на видно място give pride of place (to) 11. ПОМЕСТВАМ обявление advertize;put a notice in the paper 12. ПОМЕСТВАМ реклама put in an advertisement/разг. an ad 13. всички вестници поместиха изявленията му all newspapers carried his statement 14. всички неща се поместиха в куфара everything went into the suitcase, there was room for everything in the suitcase 15. няма да се поместя нито крачка

  Български-английски речник > помествам

 • 15 пратя

  вж. пращам
  * * *
  пра̀тя,
  пра̀щам гл. send, dispatch, forward; transmit; ( нещо за поместване във вестник, за изложба) send in; \пратя в затвора send/commit to prison; \пратя да повикат лекаря send for the doctor; \пратя към дело put in records, place in file, file; \пратя на заточение banish, exile, send into exile; \пратя по пощата post, амер. mail; \пратя поздрави send/give o.’s greetings/regards/compliments (to); \пратя с влака send on by train; \пратя с кораб ship.
  * * *
  вж. пращам

  Български-английски речник > пратя

 • 16 пращам

  send, dispatch, forward; transmit
  (нещо за поместване във вестник, за изложба) send in
  пращам напред send on/ahead
  пращам с влака send on by train
  пращам с кораб ship
  пращам някого да см иде send s.o. away
  пращам да повикат лекаря send for the doctor
  пращам по пощата post, ам. mail
  пращам поздрави send/give o.'s greetings/regards/compliments (to)
  пращам към дело put in records, place in file, file
  пращам в затвора send/commit to prison
  пращам на заточение banish, exile, send into exile
  * * *
  пра̀щам,
  гл. send, dispatch, forward; transmit; ( нещо за поместване във вестник, за изложба) send in; \пращам в затвора send/commit to prison; \пращам да повикат лекаря send for the doctor; \пращам към дело put in records, place in file, file; \пращам на заточение banish, exile, send into exile; \пращам по пощата post, амер. mail; \пращам поздрави send/give o.’s greetings/regards/compliments (to); \пращам с влака send on by train; \пращам с кораб ship.
  * * *
  send: пращам for the priest - изпращам да повикат свещеника, пращам by post - изпращам по пощата, пращам me a postcard. - Прати ми картичка.; dispatch
  * * *
  1. (нещо за поместване във вестник, за изложба) send in 2. send, dispatch, forward;transmit 3. ПРАЩАМ no пощата post, ам. mail 4. ПРАЩАМ в затвора send/commit to prison 5. ПРАЩАМ да повикат лекаря send for the doctor 6. ПРАЩАМ към дело put in records, place in file, file 7. ПРАЩАМ на заточение banish, exile, send into exile 8. ПРАЩАМ напред send on/ahead 9. ПРАЩАМ някого да см иде send s.o. away 10. ПРАЩАМ поздрави send/ give o.'s greetings/regards/compliments (to) 11. ПРАЩАМ с влака send on by train 12. ПРАЩАМ с кораб ship

  Български-английски речник > пращам

 • 17 програма

  program (me)
  учебна програма a syllabus (of instruction); a programme of studies
  ам. curriculum
  програма на театър. playbill
  програма на спортни състезания a list of fixtures
  no програма by programme
  * * *
  програ̀ма,
  ж., -и 1. program(me); ( разписание) timetable; двойна \програмаа (в кино) double feature; извън \програмаата (на концерт) as an encore; по \програмаа by programme; \програмаа за икономическо развитие economic development programme; \програмаа за обмен exchange programme; \програмаа на спортни състезания list of fixtures; \програмаа на театър playbill; \програмаата може да претърпи известни изменения the programme is subject to alteration; регионална \програмаа за действия в областта на околната среда Programme for Regional Environment Measures; телевизионна \програмаа ( във вестник) listing; учебна \програмаа syllabus (of instruction); programme of studies; амер. curriculum;
  2.: актуализирана \програмаа update programme; блоксхема на \програмаа комп. flow diagram; водеща \програмаа master programme; обслужваща \програмаа service programme; подробна \програмаа explicit programme; помощна \програмаа utility programme; \програмаа за планиране на задачи job scheduler; \програмаа за подреждане на канали channel scheduler; \програмаа за проверка на правописа spellchecker; \програмаа за регистриране и обработка на грешки error processing programme; самовъзстановяваща се \програмаа self-initializing programme.
  * * *
  programme (и компютърна): What is the програма for tomorrow? - Каква е програмата за утре?; schedule (график); software (компютърна); timetable (разписание); channel (телевизионна)
  * * *
  1. (разписание) timetable: политическа ПРОГРАМА a political programme 2. no ПРОГРАМА by programme 3. program(me) 4. ПРОГРАМА на спортни състезания a list of fixtures 5. ПРОГРАМА на театър. playbill 6. ам. curriculum 7. двойна ПРОГРАМА (в кино) a double feature 8. извън ПРОГРАМАта (на концерт) as an encore 9. учебна ПРОГРАМА a syllabus (of instruction);a programme of studies

  Български-английски речник > програма

 • 18 разни

  various, diverse, sundry, different; all sorts of
  разни там... all sorts of...
  разни хора all sorts of/various people
  разни неща various things, all sorts of things, sundries
  разни видове various sorts/kinds
  разни елементи diverse elements
  разни значения varieties of meaning
  разни плодове various kinds of fruit
  в разни степени in varying degrees
  по разни начини in a number of ways
  по разни причини for various reasons, from a variety of motives, for a variety of reasons
  по разни пътища by different routes, прен. by various means
  има разни мнения opinions differ (po on, about)
  разни хора, разни мнения по two people think alike
  разни хора, разни вкусове there's no accounting for tastes
  * * *
  ра̀зни,
  прил. само мн. various, diverse, sundry, different; all sorts of; ( заглавие на страница за обяви и съобщения във вестник) miscellaneous column; (в сметка ­ разни услуги) sundries; в \разни степени in varying degrees; има \разни мнения opinions differ (по on, about); по \разни начини in a number of ways; по \разни причини for various reasons, from a variety of motives, for a variety of reasons; по \разни пътища by different routes, прен. by various means; \разни значения varieties of meaning; \разни неща various things, all sorts of things, sundries; \разни плодове various kinds of fruit; \разни хора all sorts of/various people; \разни хора, \разни вкусове there’s no accounting for tastes; \разни хора, \разни мнения no two people think alike.
  * * *
  various: I sell разни clothes. - Продавам разни дрехи.; all sorts of: разни people are drinking in our bar. - В нашият бар пият разни хора.; variant; miscellanea (като заглавие, обобщаващо всички останали елементи)
  * * *
  1. (в сметка-разни услуги) sundries 2. (като заглавие на отдел) miscellanea, (заглавие на отдел за обяви и съобщения във вестник) miscellaneous column 3. various, diverse, sundry, different;all sorts of 4. РАЗНИ видове various sorts/kinds 5. РАЗНИ елементи diverse elements 6. РАЗНИ значения varieties of meaning 7. РАЗНИ неща various things, all sorts of things, sundries 8. РАЗНИ плодове various kinds of fruit 9. РАЗНИ там... all sorts of... 10. РАЗНИ хора all sorts of/various people 11. РАЗНИ хора, РАЗНИ вкусове there's no accounting for tastes 12. РАЗНИ хора, РАЗНИ мнения пo two people think alike 13. в РАЗНИ степени in varying degrees 14. има РАЗНИ мнения opinions differ (po on, about) 15. пo РАЗНИ начини in a number of ways 16. пo РАЗНИ причини for various reasons, from a variety of motives, for a variety of reasons 17. пo РАЗНИ пътища by different routes, прен. by various means

  Български-английски речник > разни

 • 19 реклама

  1. advertisement
  разг. ad
  прен. a living advertisement
  2. (рекламиране) advertising, publicity
  лоша рекламаа bad advertisement, poor publicity (за for)
  правя реклама (на книга и пр.) talk up; write up
  правя си сам реклама blow o.'s own trumpet
  * * *
  рекла̀ма,
  ж., -и 1. advertisement; разг. ad; (на магазин) signboard; въздушна \рекламаа sky-writing; директна пощенска \рекламаа direct mail, direct marketing, direct selling; жива \рекламаа sandwichman; прен. living advertisement; институционна \рекламаа institutional/prestige advertising; лоша \рекламаа buckeye; място за \рекламаа commercial slot/break; неонова \рекламаа neon sign; проект на \рекламаа copy brief; \рекламаа върху превозно средство от обществения транспорт bulkhead/bus card; \рекламаа подигравка knocking copy; текстова \рекламаа copy; телевизионна \рекламаа commercial; спомагателна \рекламаа accessory advertising;
  2. ( рекламиране) advertising, publicity; лоша \рекламаа bad advertisement, poor publicity (за for); правя голяма \рекламаа на praise/boast up; правя \рекламаа (за книга и пр.) talk up; write up; сам си правя \рекламаа blow o.’s own trumpet; само за \рекламаа just for show; шумна \рекламаа boom.
  * * *
  advertisement (във вестник); ad (разг.); commercial (по телевизия); prospectus: poor реклама - лоша реклама; boom (шумна)
  * * *
  1. (на магазин) signboard 2. (рекламиране) advertising, publicity 3. advertisement 4. въздушнаРЕКЛАМА sky-writing 5. жива РЕКЛАМА sandwichman 6. лоша РЕКЛАМАa bad advertisement, poor publicity (за for) 7. неонова РЕКЛАМА a neon sign 8. правя РЕКЛАМА (на книга и пр.) talk up;write up 9. правя голяма РЕКЛАМА на praise/boast up 10. правя си самРЕКЛАМА blow o.'s own trumpet 11. прен. a living advertisement 12. разг. ad 13. само за РЕКЛАМА just for show 14. шумна РЕКЛАМА boom

  Български-английски речник > реклама

 • 20 рубрика

  rubric, heading
  рад. programme
  под рубриката under the heading of
  * * *
  ру̀брика,
  ж., -и rubric, heading; ( във вестник) column; feature; радио. programme; отделям в \рубрикаи rubricate; под \рубрикаата under the heading of.
  * * *
  rubric: under the рубрика of - под рубриката; column (във вестник)
  * * *
  1. (във вестник) column 2. rubric, heading 3. под РУБРИКАта under the heading of 4. рад. programme

  Български-английски речник > рубрика

См. также в других словарях:

 • Болгария — У этого термина существуют и другие значения, см. Болгария (значения). Республика Болгария Република България …   Википедия

 • Taga za Jug — Taga za Yug ( bg. Тъга за юг, mk. Т’га за југ, in English Grief for the south ) is the name of a famous poem of Bulgarian Това що зная за баща ми Димитър Миладинов и за стрико ми Константин Миладинов Публикувано във вестник Зора , 18, No 5270, 23 …   Wikipedia

 • Религия в Болгарии — Вероисповедание в Болгарии свободно. Религиозные общности и учреждения отделены от государства, и не могут быть использованы в политических целях. Традиционная религия в Республике Болгария  восточно православное вероисповедание.[1] По… …   Википедия

 • Димитров, Иван Желев — Иван Желев Димитров Иван Желев Димитров Дата рождения: 9 сентября 1944(1944 09 09) (68 лет) Место рождения: г. Хасково, Болгария Гражданство …   Википедия

 • Вазов, Иван Минчев — Иван Вазов Иван Вазов Имя при рождении: Иван Минчов Вазов Псевдонимы: Пейчин, Добринов, Ц в, Д. Н ров, Т. Габровски, Боянец, Белчин, Н чев и др. Дата рождения …   Википедия

 • БОЛГАРИЯ — (България), Народная Республика Болгария, гос во, расположенное в вост. части Балканского п ова: граничит с Румынией (на С.), Югославией (на 3.), Грецией (на Ю.) и Турцией (на Ю. В.). Площ. 110,9 тыс. км2. Нас. 7 829 тыс. чел. (по оценке на конец …   Советская историческая энциклопедия

 • БОЛГАРСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ — Болг. филос. мысль зародилась в конце 9 нач. 10 вв. Ее начало связывается обычно с именем Иоанна Экзарха, к рый в своих соч. Шестоднев и др. обосновывал религ. тезис о сотворении мира богом, давал религ. интерпретацию сочинениям Аристотеля.… …   Философская энциклопедия

 • Список памятников русским в Болгарии — В Болгарии есть свыше 400 памятников русским.[1] Многие улицы, города и сёла названы в честь русских общественных деятелей и полководцев, погибших в Русско турецкую войну 1877 1878, когда Болгария снова приобрела свою свободу, после пятивекового… …   Википедия

 • Доросиев, Яко — Яко (Йоаким) Тодоров Доросиев Дата рождения: 20 января 1890(1890 01 20) Место рождения: Копривштица (Болгария) Дата смерти: 26 марта 1925(1925 03 26) …   Википедия

 • National Liberation War of Macedonia — For other uses of terms redirecting here, see Macedonian struggle. National Liberation War of Macedonia Part of the Yugoslav Front of World War II …   Wikipedia

 • Burgas — (Бургас) …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»