Перевод: с русского на казахский

с казахского на русский

(беспокойство)

 • 1 беспокойство

  алаңдау, маза кету, әбігерлік, әурешілік

  Русско-казахский словарь > беспокойство

 • 2 беспокойство

  Русско-казахский терминологический словарь "Медицина" > беспокойство

 • 3 акайрия

  мазасыздық

  Русско-казахский терминологический словарь "Медицина" > акайрия

 • 4 морока

  разг.
  (беспокойство, хлопоты) түсініксіз нәрсе, машақат, тынышсыздық, шатақ

  Русско-казахский словарь > морока

 • 5 овладеть

  1)
  2)
  3)

  "Им овладело беспокойство, Охота к перемене мест" (А.С.Пушкин) — "Оны мазасыздық биледі, орын ауыстырғысы келді"

  4)

  Русско-казахский словарь > овладеть

 • 6 тайный

  Русско-казахский словарь > тайный

 • 7 организация безналичных расчетов

  В отличие от наличного денежного оборота сущность безналичного денежного оборота состоит в том, что платежи производятся путем перечисления денег со счета плательщика на счет получателя в учреждениях коммерческих банков. Расчеты между предприятиями осуществляются, как правило, в безналичном порядке. Таким образом, безналичные расчеты – это денежные расчеты, при которых платежи осуществляются без участия наличных денег путем перечисления денежных средств со счета плательщика на счет получателя.

  Нақты (қолма-қол) ақша айналымынан өзгеше түрде қолма-қол ақшасыз айналымның мәні мынада: төлем төлемшінің шотынан коммерциялық банкілердің мекемелеріндегі алушының шотына ақша аудару жолымен төленеді. Кәсіпорындар арасында, әдетте, қолма-қол ақшасыз тәртіппен есеп айырысады. Сөйтіп қолма-қол ақшасыз есеп айырысу – ақшалай есеп айырысу, мұнда төлемдер қолма-қол ақшаның қатысуынсыз ақшалай қаражатты төлемшінің шотынан алушының шотына аудару жолымен төленеді.

  Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу қандай шарттарды сақтағанда жүзеге асырылады?

  Безналичные расчеты осуществляются при соблюдении следующих условий:

  Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу мына шарттар сақталғанда жүзеге асырылады:

  - плательщик имеет право отказаться от уплаты предъявленного документа полностью или частично в случаях, предусмотренных законом или договором;

  - төлемшінің ұсынылған құжатты заңда немесе шартта көзделген реттерде толық немесе ішінара төлеуден бас тартуға құқығы бар;

  - без согласия плательщика или его поручения списание средств со счетов, как правило, не допускается;

  - төлемшінің келісімі және оның тапсырмасы болмайынша шоттардан қаражатты есептен шығаруға, әдетте, рұқсат етілмейді;

  - платежи осуществляются из собственных средств плательщика, а в отдельных случаях – за счет кредита банка и прочих привлеченных средств;

  - төлемдер төлемшінің меншікті қаражатынан, ал кейбір реттерде банк несиесі және өзгедей тартылған қаражат есебінен төленеді;

  - средства на счета получателя зачисляются лишь после их списания со счета плательщика;

  - қаражат алушының шотына тек төлемшінің шотынан шығарылғаннан кейін ғана есепке алынады;

  - плательщик выполняет правила документооборота, разработанные Нацбанком и определяющие движение денег и денежных документов.

  - төлемші Ұлттық банк әзірлеген және ақша мен ақша құжатының қозғалысын айқындайтын құжат айналымы ережелерін орындайды.

  Допускается ли при безналичных расчетах использование платежных поручений, чеков, аккредитивов, инкассо?

  Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу кезінде төлем тапсырмаларын, чектерді, аккредитивтерді, инкассоны пайдалануға рұқсат етіле ме?

  Да, допускается. Вместе с тем банки, в соответствии с заключенными договорами, вправе принимать платежные требования.

  Ия, рұқсат етіледі. Сонымен бірге банкілер жасасылған шарттарға сәйкес төлем талабын қабылдауға құқылы.

  Банкілерге өсімпұл есептеу және өндіріп алу үшін жауапкершілік жүктеле ме?

  Нет, не несут ответственность, поскольку установлено, что при несвоевременной оплате поставленной продукции покупатель (плательщик) уплачивает пеню в порядке, предусмотренном в договоре между поставщиком и получателем (плательщиком).

  Жоқ, жауапкершілік жүктелмейді, өйткені жеткізілген өнімнің ақысы уақытылы төленбегенде жеткізуші мен алушы (төлемші) арасында жасасылған шартта көзделген тәртіппен сатып алушы (төлемші) өсімпұл төлейтін болып белгіленген.

  Все безналичные расчеты производятся через банк на основании расчетных документов, которые предоставляют оформленные в соответствии с установленными стандартами распоряжения предприятия (владельца счета) на перечисление средств.

  Қолма-қол ақшасыз есеп айырысудың бәрі банк арқылы кәсіпорынның (шот иесінің) қаражат аударуға билігінің белгіленген стандарттарына сәйкес ресімделген есеп айырысу құжаттарының негізінде жүргізіледі.

  Расчетные документы должны содержать следующие реквизиты:

  Есеп айырысу құжаттарында мынадай деректемелер болуға тиіс:

  - наименование расчетного документа;

  - есеп айырысу құжатының атауы;

  - номер документа, число, месяц, год его выписки;

  - құжаттың нөмірі, оның көшірмесі жасалған күн, ай, жыл;

  - наименование банка, его РНН (регистрационный номер налогоплательщика);

  - банкінің атауы, оның СТТН-і (салық төлеушінің тіркеу нөмірі);

  - наименование плательщика, его РНН, номер его счета в банке;

  - төлемшінің атауы, оның СТТН-і, оның банкідегі шотының нөмірі;

  - наименование получателя средств, номер его счета в банке;

  - қаражат алушының атауы, оның банкідегі шотының нөмірі;

  - наименование банка получателя, его РНН;

  - алушы банкісінің атауы, оның СТТН-і;

  - номер счета получателя средств, его РНН;

  - қаражат алушы шотының нөмірі, оның СТТН-і;

  - назначение платежа (в чеке не указывается), которое может быть указано как текстовым наименованием, так и кодовым обозначением;

  - мәтіндік атаумен де, кодтық таңбаланумен де көрсетілуі мүмкін төлемнің міндет-мақсаты (чекте көрсетілмейді);

  - сумма платежа, обозначенная цифрами и прописью;

  - цифрмен және жазбаша таңбаланған төлем сомасы;

  - подписи и оттиск печати.

  - қойылған қолдар мен басылған мөр бедері.

  Как быть, если платежи производятся предпринимателем без образования юридического лица?

  Егер төлемді заңды тұлға құрмаған кәсіпкер төлесе, қалай болмақ?

  Если платежи производятся предпринимателем без образования юридического лица, банк принимает расчетные документы при наличии одной подписи и при отсутствии оттиска печати.

  Егер төлемді заңды тұлға құрмаған кәсіпкер төлесе, банк есеп айырысу құжаттарын, қойылған бір қол болса болды, басылған мөр бедері жоқтығына қарамай қабылдай береді.

  На основании какого документа производится списание средств со счета плательщика?

  Төлемшінің шотынан қара-жат қандай құжаттардың негізінде есептен шығарылады?

  Списание средств со счета плательщика производится только на основании первого экземпляра расчетного документа.

  Төлемшінің шотынан қаражат тек есеп айырысу құжатының бірінші данасы негізінде ғана есептен шығарады.

  Чем руководствуется банк при установлении очередности списания денежных средств со счета?

  Банк шоттан ақшалай қаражатты есептен шығару кезектілігін белгілеу кезінде нені басшылыққа алады?

  В процессе осуществления расчетных операций банк обязан соблюдать установленную законодательством очередность платежей. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных требований списание осуществляется в очередности, предусмотренной ст. 742 Гражданского Кодекса РК "Очередность изъятия денег клиента"

  Есеп айырысу операцияларын жүзеге асыру барысында банк төлем төлеудің заңнамада белгіленген кезектілігін сақтауға міндетті. Шотта ақшалай қаражат жетіспегенде барлық ұсынылған талаптарды қанағаттандыру үшін ҚР Азаматтық кодексінің "Клиенттің ақшасын алу кезектілігі" деген 742-бабында көзделген кезектілікпен есептен шығарылады.

  Как рассматриваются взаимные претензии по расчетам между плательщиком и получателем средств?

  Төлемші мен қаражатты алушы арасындағы есеп айырысу жөніндегі өзара шағым-талаптар қалай қаралады?

  Они рассматриваются сторонами без участия кредитных организаций, т.е. банков через суд.

  Оларды тараптар несие ұйымдарының, яғни банкілердің қатысуынсыз сот арқылы қарайды.

  Я хотел бы открыть счет в вашем банке.

  Мен сіздің банкіде шот ашқым келеді.

  В нашем банке вы можете открыть:

  Біздің банкіде сіз:

  - текущий счет в тенге;

  - теңгемен ағымдағы шот;

  - текущий счет в иностранной валюте;

  - шетел валютасымен ағымдағы шот;

  - транзитный счет;

  - транзиттік шот;

  - депозитный счет;

  - депозиттік шот;

  - карточный счет.

  - карточкалық шот аша аласыз.

  Я хотел бы перечислить деньги на другой счет.

  Мен басқа шотқа ақша аударғым келеді.

  Оформите, пожалуйста, платежный документ (поручение).

  Төлем құжатын (тапсырмасын) ресімдеңізші.

  Да, документ заполнен верно. Но на вашем счете нет требуемой суммы.

  Ия, құжат дұрыс толтырылыпты. Бірақ сіздің шотта талап етіліп отырған сома жоқ қой.

  Вам придется переоформить платежное поручение. Вы можете перечислить сумму в пределах двадцати пяти тысяч тенге.

  Сіздің төлем тапсырмасын қайта ресімдеуіңізге тура келеді. Сіз жиырма бес мың теңге шегіндегі соманы аудара аласыз.

  Вы можете снять со счета сто тысяч тенге.

  Спасибо.

  Рахмет.

  Всегда к вашим услугам.

  Сізге әрқашан да қызмет етуге дайынбыз.

  Пожалуйста, подтвердите получение нашего поручения с обратной почтой.

  Біздің поштамен кері қайтарылатын тапсырмамызды алғаныңызды қуаттаңызшы.

  Подтверждаем получение вашего платежного поручения.

  Сіздің төлем тапсырмаңыздың алынғанын қуаттаймыз.

  Пожалуйста, подтвердите получение наших документов.

  Біздің құжаттарымызды алғаныңызды қуаттаңызшы.

  Наш банк подтверждает получение ваших документов.

  Біздің банк сіздің құжаттарыңыздың алынғанын қуаттайды.

  Пожалуйста, подтвердите ваше авиапочтовое поручение ключевым телексом.

  Сіздің авиапошталық тапсырмаңызды негізгі телекспен қуаттай қойыңызшы.

  Подтверждаем получение вашего дебет-авизо от 14 мая 2007 г.

  Сіздің 2007 ж. 14 мамырдағы дебет-авизоңыздың алынғанын қуаттаймыз.

  Мы подтвердили свой платеж 15 апреля.

  Біз 15 сәуірдегі өз төлемдерімізді қуаттадық.

  Мы получили их извещение 10 июня.

  Біз олардың хабарламасын 10 маусымда алдық.

  Мы дебетовали ваш счет 27 марта.

  Біз сіздің шотты 27 наурызда дебеттедік.

  Мы возвращаем ваше поручение неоплаченным.

  Біз сіздің тапсырмаңызды төленбеген күйі қайтарамыз.

  Мы хотели сообщить вам о том, что платеж мы не осуществили.

  Біз сізге төлемді төлемегенімізді хабарламақшымыз.

  Осуществить платеж мы не можем.

  Біз төлемді төлей алмаймыз.

  Пожалуйста, переведите вышеназванную сумму на наш счет.

  Аталған соманы біздің шотқа аударыңызшы.

  Сумма в 200 тысяч тенге была переведена на ваш счет 30 января 2007 г.

  Сіздің шотқа 200 мың теңге соманы 2007 ж. 30 қаңтарда аудардық.

  Вышеназванная сумма была уже переведена на счет бенефициара.

  Аталған сома бенефициардың шотына аударылып та қойды.

  Они ожидают, что платеж будет осуществлен на следующей неделе.

  Олар төлем келесі аптада төленеді деп күтуде.

  Мы хотели бы, чтобы вы приняли во внимание следующие изменения.

  Біз сіздің мына өзгерістерді ескеруіңізді қалар едік.

  Мы сегодня возместили вам сумму в 58 тысяч тенге 35 тиын.

  Біз сізге 58 мың теңге 35 тиын соманың орнын толтырдық.

  Мы еще не получили возврата вышеназванной суммы от вас.

  Біз сізден қайтарылған аталмыш соманы әлі алғанымыз жоқ.

  Мы осуществили выплату 500 тенге в качестве возмещения нашему клиенту.

  Біз өз клиентімізге өтем ретінде 500 теңге төлем төледік.

  Эта сумма оплачена.

  Бұл сома төленген.

  Эта сумма еще не оплачена.

  Бұл сома әлі төленген жоқ.

  Эта сумма должна быть оплачена.

  Бұл сома төленуге тиіс.

  Переведите 135 000 тенге на наш счет по телеграфу.

  135 000 теңгені біздің шотқа телеграф арқылы аударыңыз.

  Мы ссылаемся на ваше платежное поручение от 17 ноября.

  Біз сіздің 17 қарашадағы төлем тапсырмаңызға жүгінеміз.

  В вашем платежном поручении пропущено наименование валюты.

  Сіздің төлем тапсырмаңызда валютаның аты көрсетілмей қалып қойыпты.

  В вашем платежном поручении пропущена дата валютирования.

  Сіздің төлем тапсырмаңызда валюталандырылған күн көрсетілмей қалыпты.

  Мы не знаем в какой валюте мы можем произвести платеж.

  Біз төлемді қандай валютамен төлей алатынымызды білмейміз.

  Платеж может быть осуществлен в марте.

  Төлем наурызда төленуі мүмкін.

  Пожалуйста, подтвердите нам дату валютирования.

  Бізге валюталандыру күнін қуаттаңызшы.

  Мы подтверждаем наши платежные инструкции.

  Біз өзіміздің төлем нұсқаулығымызды қуаттаймыз.

  Пожалуйста, подтвердите адрес получателя.

  Алушының мекенжайын қуаттай қойыңызшы.

  Пожалуйста, подтвердите, в какой валюте следует произвести платеж.

  Төлемді қандай валютамен төлеу керек екенін қуаттаңызшы.

  Вы можете осуществить платеж через Народный Банк.

  Сіз төлемді Халық банкі арқылы төлей аласыз.

  Пожалуйста, предоставьте нам дополнительную информацию для того, чтобы мы смогли обнаружить ваше платежное поручение.

  Сіздің төлем тапсырмаңызды таба алуымыз үшін бізге қосымша ақпарат беріңізші.

  Способ оплаты укажите в платежном поручении.

  Төлем тапсырмасында төлеу тәсілін көрсетіңіз.

  Банк-эмитент и банк-плательщик держат счета друг у друга.

  Эмитент-банк пен төлемші-банк шоттарды бір-бірінде ұстайды.

  Банк-эмитент направляет банку-плательщику платежное поручение для того, чтобы бенефициар мог получить средства.

  Бенефициар қаражатты ала алуы үшін эмитент-банк төлемші-банкіге төлем тапсырмасын жолдайды.

  Получатель перевода отказался получить сумму перевода.

  Аударманы алушы аударма сомасын алудан бас тартты.

  Наименование получателя, указанное в вашем авизо, искажено.

  Сіздің авизода алушының көрсетілген атауы бұрмаланған.

  Пожалуйста, предоставьте нам документ с исправленным наименованием.

  Бізге атауы түзетілген құжат беріңізші.

  Сумма платежного поручения уже кредитована счету вашего клиента.

  Төлем тапсырмасының сомасы сіздің клиенттің шотына кредиттеліп қойған.

  Обратитесь к вашему клиенту с просьбой подтвердить получение.

  Клиентіңізден алғанын растауын өтініңіз.

  К сожалению, ваш перевод еще не получен.

  Өкінішке қарай, сіздің аударма әлі алынған жоқ.

  Ваши документы, относящиеся к платежам, были отосланы банку-плательщику.

  Сіздің төлемге қатысты құжаттарыңыз төлемші-банкіге жіберілді.

  Пожалуйста, осуществите платеж, не взимая расходов с нас.

  Төлемді бізден шығын өндіріп алмай-ақ төлеңізші.

  Пожалуйста, осуществите платеж, не отнеся расходы на наш счет.

  Төлемді біздің шотқа шығысқа жатқызбай-ақ төлеңізші.

  Пожалуйста, осуществите платеж, дебетуя у вас наш счет.

  Төлемді сіздегі біздің шотта дебеттеп төлеңізші.

  Пожалуйста, осуществите платеж, кредитуя счет бенефициара у вас.

  Төлемді бенефициардың сіздегі шотында кредиттеп төлеңізші.

  Пожалуйста, сообщите нам дату и номер вашего платежного поручения.

  Бізге төлем тапсырмаңыздың күні мен нөмірін хабарлаңызшы.

  Пожалуйста, сообщите нам имя бенефициара.

  Бізге бенефициардың есімін хабарлаңызшы.

  Сообщите нам, когда сумма 14 тысяч тенге была кредитована у вас нашему счету.

  Бізге 14 мың теңге соманың сіздердегі шотымызда қашан кредиттелгенін хабарлаңызшы.

  Сообщите нам, почему сумма в 14 тысяч тенге была кредитована у вас нашему счету с задержкой.

  Бізге 14 мың теңге соманың сіздердегі шотымызда неліктен кешіктіріліп кредиттелгенін хабарлаңызшы.

  Сумма, представляющая наши расходы, была кредитована нашему счету.

  Біздің шығынымыз болып табылатын сома біздің шотқа кредиттелді.

  Сумма, представляющая покрытие по аккредитиву, была записана на счет нашего банка.

  Аккредетив бойынша өтелген сома біздің банкінің шотына жазылды.

  Наш клиент связался с нами и сообщил, что он еще не получил перевод.

  Біздің клиент бізбен байланыс жасап, аударманы әлі алмағанын хабарлады.

  Если у вас будут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

  Егер сұрақтарыңыз болса, бізбен байланыс жасағайсыз.

  Мы уже обратились к нашему клиенту с просьбой возвратить сумму вашего перевода.

  Біз сіздің аудармаңыздың сомасын қайтаруын өтініп, клиентімізбен хабарластық та.

  Мы связались с вашим банком-корреспондентом и ждем от него ответа. Когда получим ответ мы немедленно известим вас.

  Біз сіздің корреспондент-банкіңізбен байланыс жасадық, одан жауап күтіп отырмыз. Жауап алған бойда сізге дереу хабарлаймыз.

  Мы кредитовали ваш счет за номером …

  Біз сіздің … нөмірлі шотыңызды кредиттедік.

  Пожалуйста, платите за вычетом расходов.

  Шығынды шегеріп тастап төлеңізші.

  Пожалуйста, сообщите нам дату, когда был осуществлен платеж.

  Төлемнің қашан төленгенін хабарлаңызшы.

  Пожалуйста, укажите нам номер вашего референса.

  Бізге өз референсіңіздің нөмірін көрсетіңізші.

  Пожалуйста, дайте нам полный адрес бенефициара.

  Бізге бенефициардың толық мекенжайын беріңізші.

  Сообщаем, что мы заплатили 60000 тенге господину Салиму. При сем прилагаем расписку.

  Біз Сәлім мырзаға 60000 тенге төлегенімізді хабарлаймыз. Осыған орай қолхатты қоса тіркеп отырмыз.

  В соответствии с вашими указаниями мы сегодня дебетовали счет, о котором идет речь.

  Сіздің нұсқауыңызға сәйкес біз айтылып отырған шотты бүгін дебеттедік.

  Так как мы не получили от вас ответа до 11 марта, мы закрываем наше дело и сдаем в архив.

  Біз сізден 11 наурызға дейін жауап алмағандықтан ісімізді жауып, мұрағатқа өткіземіз.

  Проверив наши документы (архивы), мы не обнаружили получение вышеуказанной суммы.

  Біз құжаттарымызды (мұрағатымызды) тексергенде аталған соманың алынғанын таба алмадық.

  Благодарим вас за то, что вы своевременно перевели сумму.

  Соманы уақтылы аударғаныңыз үшін сізге алғыс айтамыз.

  Получатель настаивает, чтобы вы выплатили сумму как можно скорее.

  Алушы соманы мүмкіндігінше тезірек төлеулеріңізді талап етіп отыр.

  Просим извинить за причиненное беспокойство. Мы подтверждаем получение вашего перевода от 15 января.

  Мазалағанымыз үшін кешірім сұраймыз. Біз 15 қаңтардағы аудармаңыздың алынғанын қуаттаймыз.

  Мы просим извинить за задержку в платеже (за то, что мы задержали платеж).

  Төлемнің кешіктірілгені үшін (төлемді кідірткеніміз үшін) кешірім сұраймыз.

  Благодарим вас за то, что быстро выполнили нашу просьбу.

  Біздің өтінішіміздің тез орындалғаны үшін сізге алғыс айтамыз.

  Просим, чтобы вы отправили новые инструкции Народному банку.

  Жаңа нұсқаулықты Халық банкіне жолдауларыңызды ұсынамыз.

  Народный банк настаивает на оплате этой суммы.

  Халық банкі осы соманың төленуін талап етуде.

  Они настаивают на том, чтобы на документе была поставлена подпись. А также они требуют, чтобы вы перевели эти средства как можно скорее.

  Олар құжатқа қол қойылуын талап етуде. Сондай-ақ олар бұл қаражатты мүмкіндігінше тез аударуларыңызды талап етіп отыр.

  Этот документ следовало направить на подпись вчера.

  Бұл құжатты қол қоюға кеше жіберу керек еді.

  Вам нужно было связаться с фирмой немедленно.

  Сіз фирмамен дереу байланыс жасауыңыз керек еді.

  Им не нужно было отправлять документ на имя управляющего фирмой.

  Олардың құжатты фирма басқарушысының атына жолдауының қажеті жоқ еді.

  Оплатите хорошим сроком валютирования.

  Валюталандырудың жақсы мерзімінде төлеңіз.

  Мы договариваемся о хорошем сроке валютирования.

  Біз валюталандырудың жақсы мерзімі туралы уағдаласамыз.

  Банк сделает все возможное относительно вышеназванной сделки.

  Банк аталмыш мәмілеге қатысты мүмкіндіктің бәрін жасайды.

  Мы постараемся поступить в соответствии с вашими пожеланиями.

  Біз сіздің тілектеріңізге орай әрекет етуге тырысамыз.

  К сожалению, ошибочные указания, данные вашим банком, привели к потерям на сумму… долларов США для нас.

  Өкінішке қарай, сіздің банк берген қате нұсқаулар бізді … АҚШ доллары сомасында шығасыға ұшыратты.

  Просим вас заметить, что мы не нашли в наших книгах вышеназванной суммы. Прилагаем при этом копию нашего счета и просим кредитовать у вас наш счет суммой … и уведомить нас.

  Біз сізден өз кітаптарымыздан аталмыш соманы таба алмағанымызға назар аударуыңызды сұраймыз. Бұл орайда өз шотымыздың көшірмесін қоса тіркеп отырмыз және сіздердегі шотымызды … сомамен кредиттеп, бізге хабарлауыңызды сұраймыз.

  Мы уже обращались к нашему клиенту с просьбой возвратить сумму вашего перевода, но он вернул нам наше письмо, не дав ответа по этому вопросу.

  Біз аудармаңыздың сомасын қайтаруды сұрап өз клиентімізге өтініш жасадық, бірақ ол бұл мәселе жөнінде жауап бермей, хатымызды өзімізге қайтарды.

  Прилагаем документы, покрывающие товар, с которыми просим поступить...

  Тауарды өтейтін құжаттарды қоса тіркеп отырмыз, бұл құжаттармен...

  - в соответствии с инструкциями нашего банка;

  - біздің банкінің нұсқаулықтарына сәйкес;

  - согласно полученным инструкциям;

  - алынған нұсқаулықтарға орай;

  - для того, чтобы получить акцепт;

  - акцепт (ризалық);

  - бланк заявления.

  - өтініш бланкін алу үшін әрекет етулеріңізді сұраймыз.

  Мы хотели сообщить вам, что мы уже осуществили платеж по поручению.

  Біз сізге тапсырма бойынша төлемнің төленіп те қойғанын хабарлағымыз келеді.

  Я хотел бы открыть чековый счет в банке.

  Мен банкіде чек кітапшасын ашқым келеді.

  Вам необходимо показать какой-либо документ удостоверяющий личность.

  Сіздің жеке басыңызды куәландыратын қайсыбір құжат көрсетуіңіз керек.

  Я бы хотел снять деньги с чекового счета.

  Мен чек кітапшасынан ақша алғым келеді.

  Вы хотите, чтобы вам выдали по чеку наличные деньги?

  Да, именно так. Как мне сделать это?

  Ия, дәл солай. Мен мұны қалай етсем екен?

  На этой строке напишите сумму в цифрах.

  Мына жолға соманы санмен жазыңыз.

  Вам нужно написать сумму прописью.

  Сіз соманы жазбаша жазуыңыз керек.

  Это пишется на третьей строке.

  Бұл үшінші жолға жазылады.

  Проведите линию от конца суммы до слова "доллары".

  Соманың аяғынан "доллар" деген сөзге дейін сызық жүргізіңіз.

  Сделайте прочерк между …, чтобы никто не мог изменить сумму.

  Соманы ешкім өзгерте алмауы үшін … арасын сызып тастаңыз.

  Вы забыли поставить число и подписать его (бланк) в нижнем правом углу.

  Сіз күнін көрсетіп, оның (бланкінің) оң жақтағы төменгі бұрышына қол қоюды ұмытып кетіпсіз.

  В строке, где обозначается дата, месяц пишется прописью.

  Күні көрсетілетін жерде айы жазбаша жазылады.

  Дату проставьте в верхнем правом углу.

  Жоғарғы оң жақ бұрышына күнін қойыңыз.

  Поставьте свою подпись на обратной стороне бланка.

  Бланкінің сыртқы бетіне қолыңызды қойыңыз.

  За услуги мы берем два процента.

  Қызмет көрсету үшін біз екі пайыз аламыз.

  Я потерял чек, что мне теперь делать?

  Мен чекті жоғалтып алдым, енді не істеймін?

  Вы знаете номера чеков? Скажите номера чеков.

  Сіз чектердің нөмірін білесіз бе? Чектің нөмірлерін айтыңыз.

  Я их записал.

  Мен оларды жазып алғанмын.

  Пожалуйста, заполните этот бланк, указав всю эту информацию.

  Мынау бланкіні толтырып, барлық осы ақпаратты көрсетіңізші.

  Здравствуйте! Я хотел(-а) бы положить деньги на счет.

  Сәлеметсіз бе! Менің шотқа ақша салғым келеді.

  Дайте, пожалуйста, Вашу сберегательную (депозитную) книжку.

  Жинақ (депозиттік) кітапшаңызды беріңізші.

  Пять тысяч тенге.

  Бес мың теңге.

  Мне необходимо снять деньги со счета.

  Менің шоттан ақша алуым қажет.

  Сто долларов.

  Жүз доллар.

  У нас выплата производится в тенге.

  Бізде төлем теңгемен төленеді.

  Я не возражаю.

  Мен қарсы емеспін.

  На вашем сберегательном счете осталось пятьсот тенге.

  Сіздің жинақ шотыңызда бес жүз теңге қалды.

  Я хотел(-а) бы положить деньги на депозит. Как это сделать?

  Мен депозитке ақша салғым келеді. Мұны қалай ету керек?

  Заполните бланк вклада или депозита.

  Салым немесе депозит бланкісін толтырыңыз.

  Я хотел(-а) бы узнать курс российского рубля в тенге.

  Курс обмена составляет 120 тенге за доллар.

  Айырбастау бағамы бір доллар үшін 120 теңге.

  Курс доллара продолжает падать (расти) по отношению к другим валютам.

  Доллардың басқа валюталарға қатысты бағамы түсіп (өсіп) келеді.

  Я хотел(-а) бы купить доллары.

  Мен доллар сатып алғым келеді.

  Двести долларов, если можно, две купюры достоинством сто долларов.

  Екі жүз доллар, мүмкін болса, құны жүз долларлық екі купюр берсеңіз.

  Вот ваши деньги.

  Міне ақшаңыз.

  Спасибо.

  Рахмет.

  * * *

  Русско-казахский экономический словарь > организация безналичных расчетов

См. также в других словарях:

 • беспокойство — Беспокойство …   Словарь синонимов русского языка

 • беспокойство — См. забота …   Словарь синонимов

 • беспокойство — вызывать • действие, каузация вызвать беспокойство • действие, каузация овладело беспокойство • действие, субъект …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • БЕСПОКОЙСТВО — БЕСПОКОЙСТВО, беспокойства, ср. 1. Волнение, неприятность, вызываемая нарушением покоя. Причинять беспокойство. 2. только ед. Тревожное состояние. Он с беспокойством ждал решения своей участи. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • беспокойство — жгучее (Некрасов); святое (Некрасов); смутное (Серафимович) Эпитеты литературной русской речи. М: Поставщик двора Его Величества товарищество Скоропечатни А. А. Левенсон . А. Л. Зеленецкий. 1913. беспокойство Безотчетное, беспредельное,… …   Словарь эпитетов

 • беспокойство —     БЕСПОКОЙСТВО, волнение, смятение, тревога     БЕСПОКОЙНЫЙ, бурный, нервный, нервозный, неспокойный, неугомонный, тревожный, смутный, чуткий, устар. непокойный, книжн. смятенный, книжн. суетный, разг. неуемный, разг. сниж. тормошливый, разг.… …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • Беспокойство —  Беспокойство  ♦ Inquietude    Отношение настоящего к будущему в той мере, в какой будущее способно внести разлад в настоящее. Беспокойство колеблется между заботой («Что делать?») и страхом («Как этого избежать?»). Вот почему избавиться от… …   Философский словарь Спонвиля

 • беспокойство — БЕСПОКОЙСТВО, а, ср. 1. Нарушение покоя. Причинять б. Простите за б. 2. Тревожное состояние. С беспокойством ждать. Испытывать б. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • беспокойство — • безустанное беспокойство • большое беспокойство • великое беспокойство • жгучее беспокойство • крайнее беспокойство • мучительное беспокойство • огромное беспокойство • серьезное беспокойство • сильное беспокойство • страшное беспокойство …   Словарь русской идиоматики

 • беспокойство — сущ., с., употр. сравн. часто Морфология: (нет) чего? беспокойства, чему? беспокойству, (вижу) что? беспокойство, чем? беспокойством, о чём? о беспокойстве 1. Беспокойством называют состояние тревоги, волнения. Душевное беспокойство. | Его… …   Толковый словарь Дмитриева

 • БЕСПОКОЙСТВО — или тревога (Anxiety; Angst) эмоциональное состояние, возникающее как реакция на какой то еще не известный фактор либо в окружающей среде, либо в самом индивиде; иррациональный страх, вызванный изменениями в окружении или движением вытесненных… …   Словарь по аналитической психологии


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»